اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ خرداد ۱۴۰۳

ابوطالب و آمنه(ع) مسلمان نبودند!!

متن فارسی

داستان آبکینه
این جا دیگر همه تیرهائی که این گروه در تیردان کینه خود داشته و در خرجین دشمنی هاشان اندوخته و به سوی ابو طالب می افکندند به پایان می رسد که همه آن ها را آورده و پنبه اش را زدیم و دیگر چیزی برایشان نمانده است مگر داستان آبکینه و هوچی گری ها و گرد و خاک هائی که دشمنان ابو طالب در پیرامون آن به راه انداخته اند و اینک بازگو می کنیم.
بخاری و مسلم از زبان سفیان ثوری- و او از عبد الملک پسر عمیر و او از عبد اللّه پسر حارث- آورده اند که عباس پسر عبد المطلب گفت پیامبر (ص) را گفتم: عمویت که پاسداری تو را به گردن گرفت و برای تو به خشم می آمد تو چه نیازی از او برآوردی؟ گفت او در آبکینه ای از آتش است و اگر من نبودم در پائین ترین جای های دوزخ می بود.
و به گزارش دیگر: گفتم ای برانگیخته خدا! راستی که ابو طالب تو را یاری و نگهبانی می نمود. آیا این کارهایش سودی برای او دارد گفت آری او را یافتم که در دل آتشی سخت بود پس او را به سوی آبکینه ای بیرون فرستادم.
و این هم گزارش لیث است- از زبان ابن الهاد و او از عبد اللّه پسر خباب و او از ابو سعید- که: چون در نزد پیامبر (ص) ابو طالب را یاد کردند گفت شاید که روز رستاخیز میانجی گری من به او سود رساند و او را در آبکینه ای از آتش بنهند که تا استخوان پشت پای او می رسد و مغز او را به جوش می آرد.
و در صحیح بخاری از زبان عبد العزیز پسر محمد داراوردی و او از یزید
پسر الهاد مانند همین گزارش آمده جز این که آن جا می خوانیم: «… پوسته ای را که مغز وی در آن است به جوش می آرد.»
برگردید به صحیح بخاری در بخش های برتری ها (ابواب المناقب) بخش سرگذشت ابو طالب ج 6 ص 33 و 34 و در کتاب الادب بخش نام سرپوشیده بت پرست (باب کنیة المشرک) و به صحیح مسلم کتاب الایمان (نامه گروش) و به طبقات ابن سعد 1/106 چاپ مصر و مسند احمد 1/206 و 207 و عیون الاثر 1/132 و تاریخ ابن کثیر، 3/125
امینی گوید: ما در زنجیره این گزارش ها نه برای بودن سفیان ثوری بگو مگو می کنیم- که چنان چه در بررسی آیه نخست گذشت کاستی گزارش ها را پنهان می داشته و از زبان دروغگویان گزارش می نوشته- و نه برای بودن عبد الملک پسر عمیر لخمی کوفی که زندگی اش دراز شد و نیروی یاد آوری اش تباه گردید که ابو حاتم گفته او را از پاسداران (حافظان) نتوان شمرد چرا که نیروی یاد آوری اش دگرگونه شد و احمد گفته در کار بازگو گری ناتوان است و می لغزد و ابن معین گفته: گزارش ها را در هم بر هم و آشفته می سازد و ابن خراش گفته:
شعبه او را پسندیده نمی داشت و کوسج آورده است که احمد او را در کار گزارشگری بسیار ناتوان و سست می شمرد «1».
و بودن عبد العزیز دراوردی را نیز در زنجیره این گزارش ها دست افزار خرده گیری نمی گردانیم که به گفته احمد پسر حنبل «چون از بر گزارشی بازگو کند بی پایه است و ارزشی ندارد و اگر از نگاشته خود بازگو کند آری.و چون به بازگو گری گزارش ها پردازد یاوه سرائی ها می نماید» و ابو حاتم گفته:سخن او را پشتوانه نتوان گردانید و ابو زرعه گفته نیروی یاد آوری اش بد بود «2».
به همین گونه در ناسازگاری رنگ های خود این گزارش- که از چند
راه رسیده- چون و چرا نمی کنیم که آن جا که می گوید: «شاید روز رستاخیز میانجی گری من برای او سودمند افتد» می رساند که او تا روز رستاخیز باید چشم به راه بماند و آن هنگام نه صددرصد بلکه- چنان که از واژه «شاید،» بر می آید- کم و بیش امید این هست که او را به آبکینه بیافکنند و آن گاه آن جا که می گوید: «او را در دل آتشی سخت یافتم و به سوی آبکینه ای بیرونش فرستادم» آشکارا می رساند که پیش از به زبان آوردن این سخن میانجی گری به سود وی پذیرفته گردیده و او را به آبکینه برده اند.
از این ها گذشته ما در این جا یک سخن داریم و آن این که برانگیخته خدا (ص) به هنگام درگذشت ابو طالب، میانجی گری خود به سود وی را بسته به آن دانست که وی به یگانگی خدا گواهی دهد. زیرا پیامبر گفت: ای عمو! بگو هیچ خدائی جز خدای یگانه نیست تا به یاری این فراز در روز رستاخیز میانجی گری ام را به سود تو روا بشمارم «1» و این دستور تنها برای این جا نیست و در همه جا میانجی گری به سود کسی بسته به این است که او گواهی به یگانگی خدا دهد و این سخن را پشتوانه بسیار از گزارش ها هست که پاره ای از آن ها را حافظ منذری در الترغیب و الترهیب ج 4 ص 150 تا 158 آورده است و از آن میان گزارشی از زبان عبد اللّه پسر عمر را بی زنجیره پیوسته آورده که پیامبر گفت: مرا گفتند درخواستی بکن که هر پیامبری درخواست کرده و من درخواستم را گذاشته ام برای روز رستاخیز برای (میانجی گری به سود) شما برای آن کسان که گواهی دهند هیچ خدائی جز خدای یگانه نیست. منذری گوید:
این گزارش را احمد با زنجیره ای درست بازگو کرده است.
و نیز این گزارش دیگر از ابوذر- که انجام زنجیره آن به پیامبر پیوسته
که گفت: «به من کار میانجی گری سپرده اند و (سود آن) به کسانی از پیروان من که جز خدا چیزی را نپرستند خواهد رسید» که نیز منذری گوید: این گزارش را بزار با زنجیره ای نیکو که از گسیختگی هم تهی نیست آورده است.
و نیز این گزارش دیگر از زبان عوف پسر مالک اشجعی که پیامبر گفت:
«میانجی گری من به سود هر مسلمانی است» که نیز گوید: این گزارش را هم طبری- با زنجیره هائی که یکی از آن میان بسی نیکو است- آورده و هم ابن حبان در صحیح خود- و البته به این گونه:
میانجی گری به سود کسی است که جز خدا، چیزی را نپرستد.
و نیز این گزارش دیگر از زبان انس که پیامبر گفت: خداوند به جبرائیل (ع) فرمود برو نزد محمد و او را بگو سر بردار و بخواه تا به تو داده شود و میانجی گری کن تا خواسته تو پذیرفته آید- تا آنجا که گفت- هر کس از توده تو از آفریدگان خدا که- یک روز از ته دل به راستی- گواهی دهد خدائی جز خدای یگانه نیست و بر این گرایش بمیرد او را نیز در این میان جای بده.
منذری گوید این گزارش را احمد آورده و بازگو گران آن از کسانی اند که سخن ایشان پشتوانه گزارش درست و نگارش درست، شناخته شده.
و نیز این گزارش دیگر از ابو هریره که انجام زنجیره آن به پیامبر پیوسته که گفت: میانجی گری من برای کسی است که به راستی از ته دل گواهی دهد خدائی جز خدای یگانه نیست و محمد برانگیخته او است، دلش سخن زبانش را راست شمارد و زبانش باور دلش را. و این گزارش را، هم احمد بازگو کرده و هم ابن حبان در صحیح خود.
و نیز این گزارش دیگر که در هنگام گفتگو از دومین آیه از زبان ابو هریره و ابن عباس آوردیم که پیامبر (ص) پروردگارش را بخواند و دستوری خواست تا برای مادر خویش آمرزش بخواهد و بگذارد که در روز رستاخیز برای او میانجی گری کند و او نپذیرفت.
و سهیلی در الروض الانف 1/113 می نویسد: در گزارش درست آمده است که او (ص) گفت: از پروردگارم دستوری خواستم تا به دیدار آرامگاه مادرم روم پس به من دستوری داد و از وی دستوری خواستم تا برای وی آمرزش بخواهم پس به من دستوری نداد. و در مسند بزار این گزارش را از بریده آورده است که چون او (ص) خواست برای مادرش آمرزش بخواهد جبرئیل به سینه اش کوبید و به او گفت: برای کسی که بت پرست بوده آمرزش نخواه. پس او اندوهناک برگشت «1».
از گزارش های بالا بر می آید گواهی ندادن کسی به یگانگی خدا انگیزه آن می شود که هیچ گونه میانجی گری درباره او پذیرفته نگردد زیرا که خدا- نشناس، به هیچ روی شایستگی آن را ندارد که به سود او میانجی گری کنند و آن گاه میانجی گری برای سبک شدن کیفر او نیز به همین گونه، و خودکاری است که هم بر بنیاد گزارش های گذشته باید از آن خودداری شود، و هم به دستور نامه خدای ارجمند و برتر از پندار، همان جا که می گوید: آنان که کفر ورزیدند برای ایشان است آتش دوزخ نه روزگارشان را به پایان رسانند که بمیرند و نه کیفر ایشان سبک گردد. و به آن گونه است که هر ناسپاس را سزا می دهیم فاطر 36
و نیز آن جا که خدای برتر از پندار گوید: و هنگامی که ستمگران، کیفر را دیدند نه کیفرشان سبک می شود و نه مهلت یابند
و آن جا که می گوید: پیوسته در آن می مانند، نه کیفر ایشان سبک می شود و نه مهلتی می یابند. بقره 162، آل عمران 88.
و آن جا که می گوید: آنان که در آتش اند به کارگزاران دوزخ می گویند پروردگار خویش را بخوانید که به اندازه یک روز این کیفر دادن را سبک
گرداند و آنان گویند آیا برانگیختگان شما با نشانه های روشن به نزد شما نیامدند؟ گویند آری، گویند پس بخوانید که خدا خوانی ناسپاسان جز در گمراهی نیست غافر 49 و 50
و آن جا که می گوید: آنان اند که زندگی این جهان را به جهان دیگر خریدند پس کیفر ایشان سبک نمی شود و ایشان یاری نمی شوند. بقره 86
و آن جا که می گوید: و رها کن آنان را که کیش خویش را سرگرمی و بازیچه گرفته اند و زندگی این جهان ایشان را فریفته، با خواندن قرآن ایشان را یادآوری کن تا کسی با کارهای خویش، خود را به نابودی نسپارد که او را جز خداوند، میانجی و دوست و سرپرستی نباشد و هر چه خواهد به جای خود دهد از او نگیرند. آنان اند که با کارها و ناسپاسی ها که می نمودند خویش را به نابودی می سپارند ایشان را نوشابه ای است از آب جوشان و کیفری دردناک انعام 70.
و آن جا که می گوید: هر کس در گرو آن چه کرده است می ماند مگر راست روان که در بهشت هایند و از تبهکاران می پرسند: چه چیز شما را به دوزخ کشانید- تا آن جا که گوید- پس میانجی گری میانجیان سودی به ایشان نرساند مدثر 38 تا 48
و آن جا که گوید: ایشان را از آن روز نزدیک «1» بیم ده، همان هنگام که دل ها با فرو بردن خشم، نزدیک گلوها رسیده و ستمگران نه دوستی دارند و نه میانجی ای که فرمان وی برده شود غافر 18
و آن جا که می گوید: گنهکاران را تشنه به سوی دوزخ می رانیم میانجی گری ای ندارند مگر آن کس که از خدای مهربان پیمانی گرفته باشد.
مریم 87
به زبان دستور دانان تازی، استثنای به کار رفته در فراز بالا، منقطع است و خواست خداوند از پیمان نیز همان گواهی دادن به یگانگی او و ایستادن بر سر
آن به گونه ای شایسته است پس میانجی گری جز برای گروندگان به او پذیرفته نیست.
برگردید به تفسیر قرطبی 11/154، تفسیر بیضاوی 2/48، تفسیر ابن کثیر 3/138، تفسیر خازن 3/243
پس اگر هم گرفتیم که ابو طالب (ع) بر کیش بت پرستی بوده- و پناه به خدا از این سخن- در این هنگام داستان آبکینه با همه فرازهائی که از سخن خدا و برانگیخته او آوردیم ناسازگار است، زیرا بر بنیاد آن، پیامبر برای عمویش میانجیگری می کند تا کیفر او سبک شود و در آبکینه جای بگیرد. پس حدیثی را که با نامه خدا و آئین نامه روشن پیامبر، ناسازگار باشد باید به دور افکند زیرا در گزارشی درست که زنجیره آن را سرانجام به پیامبر پیوسته اند آمده است که: پس از من حدیث ها برای شما افزون می شود پس اگر حدیثی برای شما گزارش کردند آن را با نامه خدای برتر از پندار روبرو کنید پس هر چه با آن سازگار بود بپذیرید و هر چه ناساز بود نپذیرید «1»
پس نباید گول آن را خورد که داستان آبکینه را بخاری آورده زیرا نگاشته او که «صحیح» خوانده شده خرجین یاوه سرائی ها و گنجینه لغزش ها است که اگر خدای برتر از پندار خواهد به هنگام گفتگو از آن، تو را- از چگونگی کار- آگاه خواهیم ساخت

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 37

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 37

حدیث الضحضاح

إلی هنا انتهی کلّ ما للقوم من نَبل تقلّه کنانة الأحقاد، أو ذخیرة فی علبة الضغائن رموا بها أبا طالب، و قد أتینا علیها فجعلناها هباءً منثوراً، و لم یبق لهم إلّا روایة الضحضاح، و ما لأعداء أبی طالب حولها من مُکاء و تصدیة، و هی علی ما یلی:

أخرج البخاری و مسلم من طریق سفیان الثوری عن عبد الملک بن عمیر، عن عبد اللَّه بن الحارث قال: حدّثنا العبّاس بن عبد المطّلب أنّه قال: قلت للنبیّ صلی الله علیه و آله و سلم: ما أغنیت عن عمّک فإنّه کان یحوطک و یغضب لک. قال: هو فی ضحضاح من نار، و لولا أنا لکان فی الدرک الأسفل.

و فی لفظ آخر: قلت: یا رسول اللَّه إنّ أبا طالب کان یحفظک و ینصرک فهل نفعه ذلک؟ قال: نعم وجدته فی غمرات من النار فأخرجته إلی ضحضاح.

و من حدیث اللیث حدّثنی ابن الهاد عن عبد اللَّه بن خباب، عن أبی سعید أنّه سمع النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم ذُکر أبو طالب عنده فقال: لعلّه تنفعه شفاعتی یوم القیامة، فیجعل فی ضحضاح من النار یبلغ کعبیه یغلی منه دماغه.

و فی صحیح البخاری من طریق عبد العزیز بن محمد الدراوردی عن یزید بن الهاد نحوه، غیر أنّ فیه تغلی منه أمّ دماغه.

راجع «1»: صحیح البخاری فی أبواب المناقب باب قصّة أبی طالب (6/33، 34)، و فی کتاب الأدب باب کنیة المشرک (9/92)، صحیح مسلم کتاب الإیمان،

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 38

طبقات ابن سعد (1/106) طبعة مصر، مسند أحمد (1/206، 207)، عیون الأثر (1/132)، تاریخ ابن کثیر (3/125).

قال الأمینی: نحن لا تروقنا المناقشة فی الأسانید لمکان سفیان الثوری و ما مرّ فیه (ص 4) من أنّه کان یدلّس عن الضعفاء و یکتب عن الکذّابین. و لا لمکان عبد الملک بن عمیر اللخمی الکوفی الذی طال عمره و ساء حفظه، قال أبو حاتم «1»: لیس بحافظ تغیّر حفظه، و قال أحمد «2»: ضعیف، و قال ابن معین «3» مخلط، و قال ابن خراش: کان شعبة لا یرضاه، و ذکر الکوسج عن أحمد أنّه ضعّفه جدّا «4».

و لا لمکان عبد العزیز الدراوردی، قال أحمد بن حنبل: إذا حدّث من حفظه یهم لیس هو بشی ء، و إذا حدّث من کتابه فنعم، و إذا حدّث جاء ببواطیل، و قال أبو حاتم «5»: لا یحتجّ به، و قال أبو زرعة: سیِّئ الحفظ «6».

کما أنّا لا نناقش بتضارب متون الروایة بأنّ قوله: لعلّه تنفعه شفاعتی یوم القیامة، یعطی أنّ الضحضاح مؤجّل له إلی یوم القیامة بنحو من الرجاء المدلول علیه لقوله: لعلّه. و إنّ قوله: وجدته فی غمرات النار فأخرجته إلی ضحضاح. هو واضح فی تعجیل الضحضاح له و ثبوت الشفاعة قبل صدور الکلام.

لکن لنا هاهنا کلمة واحدة و هی أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أناط شفاعته لأبی طالب عند وفاته بالشهادة بکلمة الإخلاص

بقوله صلی الله علیه و آله و سلم: یا عم قل لا إله إلّا اللَّه کلمة

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 39

استحلّ لک بها الشفاعة یوم القیامة «1»

 

، کما أنّه صلی الله علیه و آله و سلم أناطها بها فی مطلق الشفاعة، و جاء ذلک فی أخبار کثیرة جمع جملة منها الحافظ المنذری فی الترغیب و الترهیب «2» (4/150- 158) منها

فی حدیث عن عبد اللَّه بن عمر مرفوعاً: قیل لی: «سل فإنّ کلّ نبیّ قد سأل فأخّرت مسألتی إلی یوم القیامة فهی لکم و لمن شهد أن لا إله إلّا اللَّه» فقال: رواه أحمد «3» بإسناد صحیح.

 

و منها: عن أبی ذرّ الغفاری مرفوعاً فی حدیث: «أُعطیت الشفاعة و هی نائلة من أمّتی من لا یشرک باللَّه شیئاً»: فقال: رواه البزّار

و إسناده جیّد إلّا أنّ فیه انقطاعاً.

و منها: عن عوف بن مالک الأشجعی فی حدیث: «إنّ شفاعتی لکلّ مسلم» فقال: رواه الطبرانی «4» بأسانید أحدها جیّد، و ابن حبّان فی صحیحه «5» و فی لفظه: «الشفاعة لمن مات لا یشرک باللَّه شیئاً».

و منها: عن أنس فی حدیث: أوحی اللَّه إلی جبریل علیه السلام أن اذهب إلی محمد فقل له: ارفع رأسک سل تُعط و اشفع تُشفّع- إلی قوله-: أدخل من أُمّتک من خلق اللَّه من شهد أن لا إله إلّا اللَّه یوماً واحداً مخلصاً و مات علی ذلک.

فقال المنذری «6»: رواه أحمد «7»

 

 

و رواته محتجّ بهم فی الصحیح.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 40

و منها: عن أبی هریرة مرفوعاً فی حدیث: «شفاعتی لمن شهد أن لا إله إلّا اللَّه مخلصاً، و أنّ محمداً رسول اللَّه، یصدّق لسانه قلبه و قلبه لسانه». رواه أحمد «1» و ابن حبّان فی صحیحه «2»

.

و منها: ما مرّ فی (ص 13) من طریق أبی هریرة و ابن عبّاس من أنّه صلی الله علیه و آله و سلم دعا ربّه و استأذنه أن یستغفر لأُمّه و یأذن له فی شفاعتها یوم القیامة فأبی أن یأذن.

و قال السهیلی فی الروض الأُنف «3» (1/113): و فی الصحیح أنّه صلی الله علیه و آله و سلم قال: أستأذنت ربّی فی زیارة قبر أمّی فأذن لی، و استأذنته أن أستغفر لها فلم یأذن لی.

و فی مسند البزّار من حدیث بریدة أنّه صلی الله علیه و آله و سلم حین أراد أن یستغفر لأُمّه ضرب جبریل علیه السلام فی صدره و قال له: لا تستغفر لمن کان مشرکاً، فرجع و هو حزین «4».

فالمنفیّ فی صورة انتفاء الشهادة جنس الشفاعة بمعنی عدمها کلّیة لعدم أهلیّة الکافر لها حتی فی بعض مراتب العذاب، فالشفاعة للتخفیف فی العذاب من مراتبها المنفیّة، کما أنّها نفیت کذلک فی کتاب اللَّه العزیز بقوله تعالی: (وَ الَّذِینَ کَفَرُوا لَهُمْ نارُ جَهَنَّمَ لا یُقْضی عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا وَ لا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذابِها کَذلِکَ نَجْزِی کُلَّ کَفُورٍ

) فاطر: 36.

و بقوله تعالی: (وَ إِذا رَأَی الَّذِینَ ظَلَمُوا الْعَذابَ فَلا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ

) النحل: 85.

و بقوله تعالی: (خالِدِینَ فِیها لا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْظَرُونَ

) البقرة: 162، آل عمران: 88.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 41

و بقوله تعالی: (وَ قالَ الَّذِینَ فِی النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّکُمْ یُخَفِّفْ عَنَّا یَوْماً مِنَ الْعَذابِ* قالُوا أَ وَ لَمْ تَکُ تَأْتِیکُمْ رُسُلُکُمْ بِالْبَیِّناتِ قالُوا بَلی قالُوا فَادْعُوا وَ ما دُعاءُ الْکافِرِینَ إِلَّا فِی ضَلالٍ

) غافر: 49، 50.

و بقوله تعالی: (أُولئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الْحَیاةَ الدُّنْیا بِالْآخِرَةِ فَلا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْصَرُونَ

) البقرة: 86.

و بقوله تعالی: (وَ ذَرِ الَّذِینَ اتَّخَذُوا دِینَهُمْ لَعِباً وَ لَهْواً وَ غَرَّتْهُمُ الْحَیاةُ الدُّنْیا وَ ذَکِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِما کَسَبَتْ لَیْسَ لَها مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِیٌّ وَ لا شَفِیعٌ وَ إِنْ تَعْدِلْ کُلَّ عَدْلٍ لا یُؤْخَذْ مِنْها أُولئِکَ الَّذِینَ أُبْسِلُوا بِما کَسَبُوا لَهُمْ شَرابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَ عَذابٌ أَلِیمٌ بِما کانُوا یَکْفُرُونَ

) الأنعام: 70.

و بقوله تعالی: (کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ* إِلَّا أَصْحابَ الْیَمِینِ* فِی جَنَّاتٍ یَتَساءَلُونَ* عَنِ الْمُجْرِمِینَ* ما سَلَکَکُمْ فِی سَقَرَ

) إلی قوله تعالی (فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِینَ

). المدّثّر: 38- 48.

و بقوله تعالی: (وَ أَنْذِرْهُمْ یَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَی الْحَناجِرِ کاظِمِینَ ما لِلظَّالِمِینَ مِنْ حَمِیمٍ وَ لا شَفِیعٍ یُطاعُ

) غافر: 18.

و بقوله تعالی (وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِینَ إِلی جَهَنَّمَ وِرْداً* لا یَمْلِکُونَ الشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمنِ عَهْداً

) مریم: 86، 87.

الاستثناء فی الآیة الشریفة منقطع، و العهد: شهادة أن لا اله إلّا اللَّه و القیام بحقّها. أی لا یشفع إلّا للمؤمن.

راجع «1»: تفسیر القرطبی (11/154)، تفسیر البیضاوی (2/48)، تفسیر ابن کثیر (3/138)، تفسیر الخازن (3/243).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 42

فروایة الضحضاح علی تقدیر أنّ أبا طالب علیه السلام مات مشرکاً- العیاذ باللَّه- و ما فیها من الشفاعة لتخفیف العذاب عنه بجعله فی الضحضاح منافیة لکلّ ما ذکرناه من الآیات و الأحادیث، فحدیث یخالف الکتاب و السنّة الثابتة یضرب به عرض الحائط،

و قد جاء فی الصحیح مرفوعاً: «تکثر لکم الأحادیث من بعدی فإذا روی لکم حدیث فاعرضوه علی کتاب اللَّه تعالی فما وافق کتاب اللَّه فاقبلوه و ما خالفه فردّوه» «1» «2».

و لا یغرّنّک إخراج البخاری لها، فإنّ کتابه المعبّر عنه بالصحیح هو علبة السفاسف و عیبة السقطات، و سنوقفک علی جلیّة الحال فی البحث عنه إن شاء اللَّه تعالی.