logo-samandehi

حدیث غدیر را فقط شیعه نقل کرده است!!

از غرائب و شگفتی های امروز مطلبی است که احمد امین در کتاب خود “ظهر اسلام” تعلیق صفحه 194 آورده به مفاد اینکه حدیث غدیر را شیعه از براء بن عازب روایت نموده، و تو خواننده (گرامی) میدانی که: نصیب و سهم براء بن عازب از نقل و بررسی عماء اهل سنت از بسیاری از روایات صحابه وافرتر و زیادتر است، چه آنکه ضمن صفحات 48 و 45 ج اول و صفحات 198 و 181 این مجلد دانستی که متجاوز از چهل مرد از برجستگان علمائشان حدیث را با بررسی و دقت در طریق از براء ابن عازب روایت نموده اند، که در آنها شخصیتهائی چون: احمد و ابن ماجه و ترمذی و نسائی و ابن ابی شیبه و نظایر اینها وجود دارد، و جمله از اسنادهای آن صحیح است و رجال آنان همگی ثقه هستند، لیکن احمد امین چنین پسندیده که این روایت فقط منسوب به شیعه باشد؟ برای اینکه از صلاحیت استدلال ساقط شود بلی این سخن احمد امین تازگی و غرابتی ندارد در میان سایر سخنان ساختگی و بی اساسش که در صفحات اسلامی در بامداد و پیش از ظهر و نیمروز انباشته.

 الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 583

رفتن به بالا