اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

حدیث غدیر را فقط شیعه نقل کرده است!!

متن فارسی

از غرائب و شگفتی های امروز مطلبی است که احمد امین در کتاب خود “ظهر اسلام” تعلیق صفحه 194 آورده به مفاد اینکه حدیث غدیر را شیعه از براء بن عازب روایت نموده، و تو خواننده (گرامی) میدانی که: نصیب و سهم براء بن عازب از نقل و بررسی عماء اهل سنت از بسیاری از روایات صحابه وافرتر و زیادتر است، چه آنکه ضمن صفحات 48 و 45 ج اول و صفحات 198 و 181 این مجلد دانستی که متجاوز از چهل مرد از برجستگان علمائشان حدیث را با بررسی و دقت در طریق از براء ابن عازب روایت نموده اند، که در آنها شخصیتهائی چون: احمد و ابن ماجه و ترمذی و نسائی و ابن ابی شیبه و نظایر اینها وجود دارد، و جمله از اسنادهای آن صحیح است و رجال آنان همگی ثقه هستند، لیکن احمد امین چنین پسندیده که این روایت فقط منسوب به شیعه باشد؟ برای اینکه از صلاحیت استدلال ساقط شود بلی این سخن احمد امین تازگی و غرابتی ندارد در میان سایر سخنان ساختگی و بی اساسش که در صفحات اسلامی در بامداد و پیش از ظهر و نیمروز انباشته.

 الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 583

متن عربی

و من غرائب الیوم ما جاء به أحمد أمین فی کتابه ظهر الإسلام تعلیق (ص 194): من أنَّه یرویه الشیعة عن البراء بن عازب.
و أنت تعلم أنَّ نصیب روایة البراء- من إخراج علماء أهل السنّة- أوفر من کثیر من روایات الصحابة، فقد عرفت (ص 18، 19، 20) و (ص 272- 283): أنَّه أخرجها ما یربو علی الأربعین رجلًا من فطاحل علمائهم، و فیهم مثل أحمد و ابن ماجة و الترمذی و النسائی و ابن أبی شیبة و نظرائهم، و جملة من أسانیدها صحیحة رجالها کلّهم ثقات، لکن أحمد أمین راقه أن تکون الروایة معزوَّةً إلی الشیعة فحسب، إسقاطاً للاحتجاج بها، و لیس هذا ببدعٍ من تقوّلاته فی صحائف إسلامه صبحاً و ضحیً و ظهراً.