logo-samandehi

حدودازدواج موقت در قرآن و شأن نزول آن در کتب عامه

ازدواج موقت درقرآن

فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فریضه و لا جناح علیکم فیما تراضیتم به من الفریضه ان الله کان علیما حکیما  “آنچه از آنان بهره گرفتید مزدشان را واجب است بپردازید. و باکی بر شما نیست که بعد از پرداخت میزان واجب با هم (هرچه خواستید) تراضی کنید که خدا داناو حکیم است “

شان نزول این آیه در مورد ازدواج موقت در مطمئن ترین ماخذ تفسیری بیان شده است از قبیل:

1- صحیح بخاری.

2- صحیح مسلم.

3 -مسند احمد 436:4 به اسناد خودشان از عمران بن حصین. و در تفسیر رازی 202 و 200:3 ، و تفسیر ابی حیان 218:3 ، آن را می توانید پیدا کنید.

4 -تفسیر طبری 4:5 از ابن عباس و ابی بن کعب و حکم و سعید بن جبیر و مجاهد و قتاده و شعبه و ابی ثابت.

5 -احکام القرآن جصاص 178:2 از گروهی آن را حکایت کرده است.

6-سنن البیهقی 205:7 از ابن عباس آن را روایت کرده است.

7-تفسیر بغوی 423:1 از گروهی نقل کرده و از عموم اهل علم نسخ آن را حکایت کرده.

 8 -تفسیر زمخشری 360:1

9 -احکام القرآن قاضی 162:1 به روایت از گروهی.

10 -تفسیر القرطبی 130:5 گوید: اکثریت مسلمین گفته اند: این آیه در ازدواج موقت نازل شده است.

 11 -تفسیر رازی 200:3 از صحیحین، حدیث عمران را که آیه در مورد ازدواج موقت است نقل کرده.

 12 -شرح صحیح مسلم از نووی 181:9 از ابن مسعود.

 13 -تفسیر خازن 357:1 از عده ای وگوید: جمهور علما عقیده به نسخ آن دارند.

14-تفسیر بیضاوی 269:1 که می خواهد آن را با سنت اثبات کند.

15-تفسیر ابی حیان 218:3 از گروهی از صحابه و تابعین.

16- تفسیر ابن کثیر 474:1 از گروهی از صحابه و تابعین.

17- تفسیر سیوطی 140:2 از گروهی از صحابه و تابعین از طریق طبرانی، و عبد الرزاق و بیهقی و ابن جریر و عبدبن حمید، و ابی

داود، و ابن الانباری آن را روایت کرده است.

18- تفسیر ابی السعود 251:3

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 448

حدود ازدواج موقت دراسلام

علامه امینی می فرماید: در صفحه 306 بیان کردیم که برای ازدواج موقت حدود و مقرراتی اسلام آورده است. و در دوران جاهلیت ازدواجی با این مقررات وجود نداشته و هیچ کس از علمای پیشین و علمای متاخر تا امروز، این عقیده را که ” متعه یکی از ازدواج های جاهلیت است” ابراز نکرده، و با وجود مقرراتی که دارد نمی تواند یکی از آن ازدواجها باشد و بنابراین هیچ گونه ارزشی برای اظهار نظر این مرد، وجود ندارد و این مقررات در کتب فراوان قوم بتفصیل یادشده است از قبیل:

1-سنن دارمی 140:2

2-صحیح مسلم جلد اول در باب متعه.

3- تفسیر طبری 9:5 از مقرراتش که یاد کرده: عقد، مدت، جدائی بعد از گذشت مدت، استبراء و عدم میراث است.

4- احکام القرآن جصاص 178:2 از مقررات آن: عقد، اجرت، مدت، عده، عدم میراث را ذکر کرده است.

5- سنن بیهقی 200:7 احادیثی نقل کرده که در آنها به پاره ای از حدودش اشاره شده است.

6-تفسیر بغوی 413:1 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.

7-تفسیرقرطبی 132:5 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.

8- تفسیر رازی 200:3 پاره ای از مقرراتش را ذکر کرده است.

9-شرح صحیح مسلم از نووی 181:9 ادعای اتفاق علماء بر مقررات آن کرده.

10-تفسیر الخازن 257:1 مقررات ششگانه را نام برده.

11-تفسیر ابن کثیر 474:1 مقررات ششگانه را نام برده.

12-تفسیر سیوطی 140:2 از مقرراتش پنج قانون ذکر کرده است.

13- الجامع الکبیر سیوطی 295:8 پنج قانون برایش ذکر کرده است.

و نیز دربسیاری کتب فقهی مذاهب اربعه میتوان یافت.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 449

رفتن به بالا