logo-samandehi

اسب بال‌دار، پاداش دوستان ابوبکر و عمر

از انس به طور مرفوع آمده است: هنگامی که جبرئیل مرا به آسمان برد، در آن، اسبهای زین شده و لجام‌زده ایستاده دیدم که بول و پهن و عرق نمی کردند، سرهایشان از یاقوت سرخ و سمهایشان از زمرد سبز، و بدنهایشان از طلا زرد ناب بود و دارای بالی بودند، گفتم اینها مال کی هستند؟ جبرئیل گفت: مال دوستان ابی بکر و عمر هستند که روز قیامت بر آنها سوار شده به زیارت خدا می روند!!

خطیب در تاریخش جلد 2 صفحه 330 آن را آورده و گفته است: این حدیث نادرست است و در جلد 11 صفحه 242 نیز آن را آورده، ولی از تضعیف آن سکوت کرده است، و ذهبی در ” میزانش ” جلد 3 صفحه 99 آن را ذکر کرده و گفته است:حدیث دروغی است که گفته شده به نام محمد بن عبد الله بن مرزوق ساخته شدهو ابن حجر در ” لسان المیزان ” جلد 5صفحه 274 دروغ بودنش را تثبیت کرده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص:511 و 512

رفتن به بالا