اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

صحابی که به عملکرد عثمان اعتراض داشتند

متن فارسی

از عثمان بدعتهائى سر زد که مشهور است و همه میدانند. یاران پیامبر (ص) او را بعلّت آن مورد انتقاد و نکوهش قرار دادند از جمله از آنها:

1- مالک اشتر

2- زید بن صوحان

3- صعصعة بن صوحان

4 – جندب بن زهیر ازدی

5 – کعب بن عبده

6 – عدی پسر حاتم طائی

7 – مالک بن حبیب

8 – یزید بن قیس ارحبى

9 – عمرو بن حمق خزاعى

10 – عروة بن جعد

11 – اصعر بن قیس

12 – کمیل بن زیاد نخعى

13 – حارث بن عبد اللّه همدانى

14 – عامر بن عبد قیس

15 – عبد الرحمن جمحى

16 – امیرالمومنین علی(ع)

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏9، ص: 62 الی 92

متن عربی