اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۴ مهر ۱۴۰۲

امتحان قلب به وسیله ایمان

متن فارسی

و جمله «و قلبک ممتحن» اشاره به حدیث نبوی دارد که درباره أمیر مؤمنان وارد شده که:
انّه امتحن اللّه قلبه بالایمان:
خداوند قلب او (علی) را به ایمان امتحان فرمود «1»
این روایت را جمعی از حفاظ و علماء نقل نموده اند از جمله:
نسائی در ص 11 (خصایص) و ترمذی در ج 2 ص 298 (صحیح) خود و خطیب بغدادی در ج 1 ص 133 (تاریخ) خود.
(زیادتی چاپ دوم) و بیهقی در ج 1 ص 29 کتاب (المحاسن و المساوی) و محب الدین طبری در ج 2 ص 191 (الریاض) و در ص 76 (ذخائر العقبی) وی گوید که: این روایت را ترمذی نقل و از حیث سند تصحیح نموده.
و گنجی در ص 34 (الکفایة) خود روایت کرده و گوید:
این حدیثی خوب و عالی و صحیح است، و حمویی در باب 33 (فراید) خود، و سیوطی در (جمع الجوامع) بطریقهای متعدد نقل کند چنانکه در ج 6 ص 393 و 396 (کنز العمال) نقل شده و بدخشی در ص 11 (نزل الابرار) و جز ایشان روایت را نقل کرده اند.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج2 ص 79)

 

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 2، ص: 79

قوله: و قلبک ممتحن. أشار به إلی

النبویّ الوارد فی أمیر المؤمنین: «إنّه امتحن اللَّه قلبه بالإیمان» «1». أخرجه جمعٌ من الحفّاظ و العلماء منهم: النسائی فی خصائصه (ص 11)، و الترمذی فی الصحیح (2/298)، و الخطیب البغدادی فی تاریخه (1/133)، و البیهقی فی المحاسن و المساوئ (1/29) و محبّ الدین الطبری فی الریاض (2/191) و ذخائر العقبی (ص 76) و قال: أخرجه الترمذی و صحّحه، و الکنجی فی الکفایة (ص 34) و قال هذا حدیثٌ عالٍ حسنٌ صحیح، و الحمّوئی فی فرائده فی الباب (33)، و السیوطی فی جمع الجوامع بعدّة طرق کما فی کنز العمّال (6/393، 396)، و البدخشی فی نُزُل الأبرار (ص 11) «2» و غیرهم.