اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

انکار ساقی کوثر بودن حضرت علی(ع)

متن فارسی

مؤلف البدایه والنهایه میگوید: آنچه برخی از مردم عوام پندارند و میان بسیاری از آنها مشهور است که: علی ساقی کوثر است، هیچگونه اصل و مأخذی ندارد و از طریق صحیح مورد اعتمادی نقل نشده است، چرا آنچه جای تردید نیست این است که رسول خدا (ص) تنها کسی خواهد بود که مردم را آب میدهد (7/456).
پاسخ- خواننده محترم نباید فکر کند این سخن تنها پندار مردم عوام است، زیرا او در این نسبت قطعی اش حکم دروغ صادر کرده، و ما در این باره حدیث مورد وثوق و مطمئن داریم که حفاظ مورد وثوق احادیث بدان معترفند، (مراجعه کنید بجلد دوم همین کتاب صفحه 321)

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج 3 ،ص 309) 

متن عربی

– قال: و ما یتوهّمه بعض العوام بل هو مشهورٌ بین کثیر منهم: أنّ علیّا هو الساقی علی الحوض فلیس له أصلٌ، و لم یجئ من طریق مرضیٍّ یُعتمد علیه، و الذی ثبت: أنّ رسول اللَّه صلی الله علیه و سلم هو الذی یسقی الناس «2» (7/355).

الجواب: لا یحسب القارئ أنّ هذا وهمٌ من رأی العوام فحسب، و قد أفک الرجل فی حکمه الباتّ، و قد جاء الحدیث بطریق مرضیٍّ یُعتمد علیه، و أخرجه الحفّاظ الأثبات مخبتین إلیه، راجع الجزء الثانی من کتابنا (ص 321).