اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

بخشش و سخاوت‌مندی قیس بن سعد

متن فارسی

از آنجا که موارد نمایان کرم و بخشش او فراوان است ما توانائى آن را نداریم که گسترده در آن باب سخن گوئیم، لکن نمونه اى چند متذکر می شویم و از آنهمه داستانهاى شیرین و پاک منزّه چند مورد را یاد آور می گردیم، از گردن بند بهمان اندازه که دور گردن را فراگیرد ما را بس است «1»
این خصلت و منش در خاندان قیس از قدیم بوده تا بحدى که رسول خدا (ص) میفرمود: جود و سخاوت در سرشت و فطرت این خاندان نهفته است «2».
قیس مالى را به مبلغ نود هزار بمعاویه فروخت و آنگاه منادیان او در شهر مدینه فریاد بر آوردند که هر کس قرضى میخواهد بخانه سعد بیاید چهل یا پنجاه هزار را به مردم وام داده و بقیه را هم به عنوان صله و جایزه بخشید و از وام گیرندگان سند گرفت بعد از چندى در بستر مرض افتاد ولى افراد کمى بعیادت او رفتند روى به همسر خود قریبه دختر ابى قحافه و خواهر ابو بکر نموده و گفت:
اى قریبه به نظر تو علت این که مردم کمتر به عیادت من آمدند چیست؟
پاسخ داد: بخاطر اینکه همگى از تو قرض دارند و تو طلب کارى.
قیس تمام اسناد را بصاحبانش رد کرده و قرض همگى را بخشید «1».
جابر گوید: با گروهى تحت فرماندهى قیس بماموریتى اعزام شدیم، قیس از مال خود نه شتر براى ما کشت و همگى را میهمان خویش ساخت هنگامى که بخدمت رسول خدا مشرف شدیم دوستان ما جریان را به آنحضرت گفتند، رسول خدا فرمود سخاوت و کرم، اخلاق و سرشت این خاندان است.
در سفر دیگرى که از عراق بمدینه می آمد هر روزى یک شتر براى غذاى همراهیان خود می کشت و همگى را غذا میداد تا وقتى که وارد مدینه شد «2».
عبد اللّه بن مبارک از قول جویره روایت کرده که: معاویه نامه اى بمروان نوشت و بوى دستور داد که خانه کثیر بن صلت را از او بخرد، کثیر خانه خود را باو نفروخت معاویه نامه اى دیگر نوشته و بمروان دستور داد با کثیر در برابر طلب من سختگیرى کن.
اگر قرضش را داد که بسیار خوب و الا خانه اش را بفروش و طلب مرا بردار، مروان پیام معاویه را بکثیر رسانیده و باو گفت سه روز مهلت دارى اگر مالى که معاویه از تو طلبکار است نپردازى خانه ات را می فروشم.
جویره گوید: کثیر اموال خود را جمع آورى کرد و سى هزار کسر آورد و از مردم درخواست کمک نمود و گفت آیا کسى هست بداد من برسد و این مبلغ را بمن بدهد بیاد قیس بن سعد افتاد و نزد وى رفت و از او درخواست نمود قیس هم سى هزار را باو داد مروان وقتى مال‏ها را دید خانه اش را باو برگردانده پول‏ها را نیز از او نگرفت کثیر پول را نزد قیس آورد تا باو مسترد سازد قیس گفت من پول را بتو بخشیده ام و از تو نمی گیرم «3».
مبرّد در جلد اول کتاب کامل ص 309 چنین روایت کرده: پیرزنى نزد قیس آمد و با گفتن این کنایه که در خانه من موشى نیست از نادارى و بی غذائى خود بوى شکایت کرد.
قیس در جواب گفت چه نیکو سؤالى کردى؟ بخدا سوگند موشهاى خانه- ات را فراوان گردانم آنگاه خانه اش را از انواع غذاهاى چرب و لذیذ و خوار و بار بسیار پر کرد! ابن عبد البر گوید این داستان مشهور است و صحت دارد.
در ص 309 همان کتاب نیز چنین آمده است: هنگامى که پدر قیس سعد بن عباده از دنیا رفت همسرش آبستن بود و معلوم نبود فرزندى که در رحم دارد پسر است یا دختر، سعد هم قبلا وقتى که میخواست از مدینه خارج شود اموال خود را بین فرزندان تقسیم کرده بود و براى بچه اى که بدنیا نیامده بود سهمى منظور نکرده بود، ابو بکر و عمر بقیس گفتند حال که این کودک بدنیا آمده و مالى براى او باقى نمانده تقسیمى را که پدرت نموده بهم بزن و طرز دیگرى تقسیم کن قیس در پاسخ گفت من سهم خود را به این نوزاد میدهم و تقسیم پدرم را بهم نمی زنم و بر خلاف او عملى انجام نمیدهم.
این مطلب را ابن عبد البر در کتاب «الاستیعاب» ج 2 ص 525 ذکر کرده و گفته است که افراد مورد اطمینان این مطلب را نقل کرده اند.
از جمله داستانهاى مشهور سخاوت او این قضیّه است: که وى اموال زیادى داشت و بمردم بقرض داده بود بعد از چندى مریض شد مردم از آنجا که در پرداخت قرض خود قدرى تاخیر کرده بودند از اینکه بعیادت او بیایند خجالت می کشیدند و لذا افراد کمترى از او عیادت کردند.
قیس گفت خداوند مالى را که باعث شود برادران ایمانى کمتر بدیدار یکدیگر روند نیست و نابود سازد و آنگاه دستور داد در شهر جار بزنند که قیس تمام بدهکاران خود را بخشیده و از هیچ کس طلب ندارد و همگى را حلال نموده است مردم بخانه او هجوم آوردند باندازه اى که پلکان در ورودى منزل او خراب شد.
در عبارت دیگرى چنین آمده است: بعد از این اعلامیه هنوز شب نشده بود که آستانه منزلش از کثرت عیادت کنندگان شکسته شد «1».
در یکى از جنگهائى که از جانب رسول خدا شرکت جسته بود و در آن سپاه ابو بکر و عمر هم نیز بودند، قیس رفتارش این بود که مردم را طعام داده و اموالش را بقرض دیگران میداد، ابو بکر و عمر گفتند اگر ما این جوان را بحال خود وا بگذاریم اموال پدرش را نابود می سازد و از دست میدهد لذا در بین مردم براه افتاده و مردم را از قبول عطایاى قیس جلوگیرى می کردند سعد وقتى این جریان را شنید روزى بعد از نماز پشت سر رسول خدا از جاى حرکت کرد و گفت: کیست که مرا از دست پسر ابى قحافه و پسر خطاب نجات دهد، اینان فرزندم را بخیال خود بخاطر من به بخل وا میدارند «اسد الغابه» ج 4 ص 415.
در عبارت دیگر: در دوران زندگانى رسول خدا قیس بهمراه ابو بکر و عمر بمسافرتى رفت اموال خود را به آنان و سایر همسفریها می بخشید ابو بکر باو گفت رفتار تو باعث می شود که اموال پدر را از دست بدهى دست از این کار بردار. وقتى از مسافرت برگشتند سعد بن عباده به ابو بکر گفت تو میخواهى فرزندم بخل بورزد نه چنین نیست ما مردمى هستیم که توانائى بخل ورزى را نداریم «2».
ابن کثیر در جلد هشتم تاریخش ص 99 چنین گوید: قیس بن سعد ظرف بزرگى داشت که همیشه همراه او بود و هر وقت میخواست غذا بخورد منادیانش فریاد میزدند اى مردم بیائید و در خوردن گوشت و ترید با قیس شرکت نمائید، پدر و جدش نیز قبلا همین رویه و اخلاق را داشتند.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 137

متن عربی

حدیث جوده:

لا یسعنا بسط المقال فی أخبار قیس من هذه الناحیة لکثرتها، غیر أنَّا نورد لک شیئاً من ذلک الکثیر الطیّب، و حسبک من القلادة ما أحاط بالعنق «1»، و کانت هذه الخلّة من هذا البیت على عنق الدهر- أی قدیماً-

و کان رسول اللَّه صلى الله علیه و آله و سلم یقول: «الجود من شیمة أهل ذلک البیت» «2».

باع قیس مالًا من معاویة بتسعین ألفاً، فأمر منادیاً فنادى فی المدینة: من أراد القرض فلیأت منزل سعد، فأقرض أربعین أو خمسین و أجاز الباقی، و کتب على من أقرَّ له صکّا، فمرض مرضاً قلَّ عُوّاده، فقال لزوجته قُریبة بنت أبی قحافة- أخت أبی بکر-: یا قُریبة لِم تَرین قلَّ عُوَّادی؟ قالت: للّذی لک علیهم من الدین. فأرسل إلى کلِّ رجل بصکّه المکتوب علیه، فوهبه مالَهُ علیهم «3».

قال جابر: خرجنا فی بعثٍ کان علیهم قیس بن سعد، و نحرَ لهم تسع رکائب، فلمّا قدموا على رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم ذکروا له من أمر قیس، فقال: «إنّ الجودَ من شیمة أهل ذلک البیت».

و لمّا ارتحل من العراق نحو المدینة و مضى بأصحابه، جعل ینحر لهم کلَّ یوم جزوراً حتى بلغ «4».

                        الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 138

روى عبد اللَّه بن المبارک عن جویریة قال: کتب معاویة إلى مروان: أن اشتر دار کثیر بن الصلت منه فأبى علیه، فکتب معاویة إلى مروان: أن خذه بالمال الذی علیه، فإن جاء به و إلّا بع علیه داره. فأرسل إلیه مروان فأخبره. قال: إنّی أؤجِّلک ثلاثاً، فإن جئت بالمال و إلّا بعت علیک دارک.

قال: فجمعها إلّا ثلاثین ألفاً. فقال: مَن لی بها؟ ثمَّ ذکر قیس بن سعد، فأتاه فطلبها منه فأقرضه، فجاء بها إلى مروان، فلمّا رآه قد جاء بها ردّها إلیه و ردَّ علیه داره، فردَّ کثیر الثلاثین ألفاً على قیس، فأبى أن یقبلها «1».

روى المبرّد فی کامله «2» (1/309): أنَّ عجوزاً شکت إلى قیس أن لیس فی بیتها جرذ. فقال: ما أحسن ما سألت! أمّا و اللَّه لأُکثرنَّ جرذان بیتک. فملأ بیتها طعاماً و ودکاً و إداماً، و قال ابن عبد البرّ «3»: هذه القصّة مشهورة صحیحة.

فی کامل المبرّد (1/309): إنَّه توفّی أبوه عن حمل لم یعلم به، فلمّا وُلد و قد کان سعد رضى الله عنه قسم ماله فی حین خروجه من المدینة بین أولاده، فکلّم أبو بکر و عمر فی ذلک قیساً، و سألاه أن ینقض ما صنع سعد من تلک القسمة. فقال: نصیبی للمولود و لا أُغیّر ما صنع أبی و لا أنقضه. و ذکره ابن عبد البرّ فی الاستیعاب «4» (2/525) و قال: صحیحٌ من روایة الثقات.

و من مشهور أخبار قیس: أنَّه کان له مال کثیر دیوناً على الناس، فمرض و استبطأ عوّاده، فقیل له: إنّهم یستحیون من أجل دَینک. فقال: أخزى اللَّه مالًا یمنع الإخوان من العیادة. فأمر منادیاً ینادی: من کان لقیس علیه مال فهو فی حلٍّ، فأتاه

                        الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 139

الناس حتى هدموا درجةً کانوا یصعدون علیها إلیه، و فی لفظ: فما أمسى حتى کُسِرت عتبة بابه من کثرة العوّاد «1».

کان قیس فی سریّة فیها أبو بکر و عمر، فکان یستدین و یطعم الناس، فقال أبو بکر و عمر: إن ترکنا هذا الفتى أهلک مال أبیه، فمشیا فی الناس، فلمّا سمع سعد قام خلف النبیِّ، فقال: من یعذرنی من ابن أبی قحافة و ابن الخطّاب یبخِّلان علیَّ ابنی. أسد الغابة «2» (4/215).

و فی لفظ: کان قیس مع أبی بکر و عمر فی سفر فی حیاة رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم، فکان ینفق علیهما و على غیرهما و یفضل، فقال له أبو بکر: إنّ هذا لا یقوم به مال أبیک فأمسک یدک، فلمّا قدموا من سفرهم قال سعد بن عبادة لأبی بکر: أردت أن تبخِّل ابنی؛ إنّا لقوم لا نستطیع البخل «3».

حکى ابن کثیر فی تاریخه «4» (8/99): أنَّه کانت لقیس صحفة یُدار بها حیث دار، و کان ینادی له منادٍ: هلمّوا إلى اللحم و الثرید. و کان أبوه و جدّه من قبله یفعلان کفعله.