اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

دیدگاه عمار یاسر درباره عثمان

متن فارسی

سخن و نظریه عمار یاسر بدری عظیم الشأن، و انسانی که قرآن و پیامبر (ص) او را ستوده اند
1- عمار در اثنای جنگ صفین در نطقی میگوید: «خدا پرستان، با من بجنگ با کسانی برخیزید که ادعا میکنند به خونخواهی مردی که ظالمانه و بناحق کشته شده برخاسته اند. حقیقت این است که او را مردم صالح و نیکو کار و مخالفان تجاوز و ستم، و کسانی که به نیکو کاری میخوانند و دستور میدهند کشته اند. آنوقت این آدمهائی که اگر دنیا به کامشان باشد و این دین (یعنی اسلام) متروک گردد ککشان هم نمیگزد آمده میگویند: چرا او را کشتید؟
در جواب میگوئیم: بخاطر کارهای بدعت آمیزش. میگویند: از او کارهای بدعت آمیز سر نزده است. این را از آنجهت میگویند که (در دوره حکومتش) دستشان را در ثروت و لذت دنیا باز گذاشت تا لفت و لیس کردند و چریدند و در آن حال اگر کوهها (بر سر مردم) فرو میریخت اهمیتی نمیدادند. بخدا فکر نمیکنم اینها در پی قصاص خون عثمان باشند، بلکه چون لذت ثروت و مقام زیر دندانشان مزه انداخته از پی چنگ انداختن بر آن برخاسته اند، و نیز
بدانسبب که دریافته اند اگر صاحب حق (علی (ع) یا کسی که معتقد به اسلام و اجرای قانون و برقراری نظامش میباشد) بر آنها حکومت پیدا کند مانع این خواهد شد که بخورند و بچرند و لفت و لیس کنند. اینها چون نه سابقه و تقدمی در اسلام داشتند که بموجب آن شایستگی حکومت و فرمانروائی پیدا کنند در صدد فریب مردم و اتباعشان بر آمده این شعار را بر آورده اند که امام ما (یعنی عثمان) مظلومانه و بناحق کشته شده است، تا بدینوسیله بتوانند دیکتاتور و پادشاه شوند. این حیله ی سیاسی است که بوسیله آن باین قدرت و امکان رسیده اند، و اگر این حیله سیاسی نبود حتی یکتن از این جماعت از آنها پیروی و اطاعت نمینمود …».
نطق عمار را نصر بن مزاحم باین عبارت آورده است: «خدا پرستان! با من بجنگ با کسانی برخیزید که ادعا میکنند به خونخواهی مردی که بر خویشتن ستم روا داشته برخاسته اند آن که مطابق چیزی غیر قرآن بر مردم حکومت میکرد. حقیقت این است که او را مردم صالح و نیکو کار و مخالفان تجاوز و ستم … کشته اند …» هم او بعبارت دیگری نیز روایت کرده است که خواهد آمد.
طبری بدین عبارت آورده است: «مردم! بسوی این جماعتی روانه شویم که بدنبال قصاص خون عثمانند و ادعا میکنند او مظلومانه و بنا حق کشته شده است …» «1»
2- در گفتگوئی که میان هیئت اعزامی امیر المؤمنین علی (ع) با معاویه
انجام گرفته نظریه و رفتار عمار یاسر نسبت به عثمان توضیح داده شده است.
معاویه میگوید: «شما مرا به اطاعت و حفظ اتحاد دعوت میکنید. اتحادی که بآن دعوت میکنید، ما خود داریم. اطاعت از رهبرتان را نیز نمی پذیریم چون رهبرتان خلیفه ما را کشته و اتحاد ما را برهم زده است و قاتلین افراد ما را پناه داده است. رهبر شما ادعا میکند که عثمان را نکشته است. ما حرفش را رد نمیکنیم. آیا شما قاتلین دوست ما (یعنی عثمان) را ندیده اید؟ آیا نمیدانید که آنها دوست و همراه رهبر شمایند؟ بنابر این باید آنها را تحویل ما بدهد تا بقصاص قتل عثمان بکشیم، و آنوقت دعوت شما را دائر بر اطاعت (از علی ع) و اتحاد بپذیریم.»
شبث بن ربعی یکی از اعضای هیئت اعزامی در جواب معاویه میگوید:
«آیا تو ای معاویه از اینکه به عمار یاسر دست پیدا کرده او را بکشی خوشحال خواهی شد؟» معاویه میگوید: «چه دلیلی دارد که او را بقصاص خون عثمان نکشم؟! بخدا اگر پسر سمیه (یعنی عمار یاسر) به چنگم بیفتد نه تنها او را در ازای قتل عثمان خواهم کشت بلکه حتی حاضرم در ازای قتل «ناتل» برده آزاد شده عثمان بکشم!» شبث بن ربعی میگوید: «سوگند به خدای زمین و سوگند به خدای آسمان که عادلانه و بر حق سخن نگفتی. نه، بخدای یگانه قسم که تا خونها بر زمین نریزد و از کشته هایت پشته ها ساخته نشود و زمین و آسمان بر تو تنگ نگردد دستت به عمار یاسر نخواهد رسید …» «1»
3- علی (ع) فرزندش امام حسن را با عمار یاسر بسوی کوفه فرستاد هنگامی که وارد کوفه شدند اولین کس که بر آنان وارد شد مسروق پسر اجدع
بود پس از ورود بر ایشان سلام گفت سپس رو بعمار کرد و گفت ای ابا یقظان به چه سبب عثمان را کشتید عمار گفت: او را بدین سبب کشتیم که به اعراض ما ناسزا میگفت و بر سر ما میکوفت. مسروق گفت بخدا سوگند که بآن کیفری که سزاوار بودید نرسیدید (و اگر صبر پیشه میکردید نیکو عملی بود برای صابران) پس ابو موسی وارد شد و به حسن (ع) برخورد کرد و او را بسینه چسبانید و سپس رو بعمار کرد و گفت ای ابا یقظان به همراه کسانیکه بر امیر المؤمنین (عثمان) تجاوز کردند بودی و خود را در میان بد کاران قرار دادی؟ عمار گفت:
من این کار نکردم ولی از آنهم بدم نیامد، در این بین حسن (ع) سخن این دو را برید سپس رو بابوموسی نمود و گفت: ای ابو موسی چرا مردم را از دور ما می پراکندی، بخدا سوگند که ما جز اصلاح قصدی نداریم و شخصی چون امیر المؤمنین (عثمان) از چیزی ترس نداشت ابو موسی گفت راست میگوئی پدر و مادرم فدایت باد، ولی یک موضوع هست کسی که مورد مشورت قرار گیرد باید امین باشد، از رسول خدا شنیدم که میفرمود: بزودی فتنه ای بر پا خواهد شد که در این فتنه آنکه نشسته بهتر از آنست که بر خواسته و آنکه بر پا ایستاده بهتر است از آنکه راه میرود و آنکه راه میرود بهتر است از آنکه سواره است و خداوند عزیز ما را برادر نمود و تعدی به اموال و خونهامان را حرام کرد و فرمود: ای کسانیکه ایمان آورده اید اموالتان را در بین خویش به باطل مسرف نکنید و خرد هایتانرا نکشید که هر آینه خداوند به شما رحیم است و همچنین خداوند میفرماید: هر که مؤمنی را از روی عمد بکشد جزایش جهنم خواهد بود (تا آخر آیه) در این هنگام عمار غضبناک شد و از این سخن بدش آمد برخاست و گفت ای مردم بدانید که این سخن رسول خدا شامل حال این شخص است، توئی که اگر در این فتنه نشسته باشی بهتر است تا ایستاده باشی مردی از طائفه تمیم برخاست و به عمار گفت: ساکت باش ای بنده تو دیروز در جمع شورندگان بودی و امروز امیر ما را بی خرد میشمری در این هنگام بود که زید بن صوحان از جای خود پرید. (تا آخر حدیث)
4- باقلانی میگوید: «روایت شده است که عمار یاسر میگفته:
عثمان کافر است. و پس از کشته شدن عثمان میگفته: عثمان را کشتیم و آنروز که او را کشتیم کافر بود. این زیاده روی خطرناکی است که هر کس مرتکب کمتر از آن شود مستحق آن است که حاکم وقت او را ادب کند. شاید عثمان، او را بخاطر این که زیاد میگفته من عثمان را از خلافت و بیعتش خلع کرده و از او بیزاری جسته ام، ادب کرده و مورد پرخاش قرار داده و این تأدیب به شکافتن شکمش انجامیده است. هر گاه او در تأدیب، تلف هم میشد عثمان نه گناه کرده بود و نه مستوجب خلع و برکناری میبود. زیرا دو صورت بیش نیست: کتک زدن عمار یا خلاف شرع است، یا مطابق آن است. در صورت اخیر، کتک زدن او نوعی تأدیب و بر حذر داشتن از زیاده روی و تند روی است بنابر این کار عثمان صحیح و بجا بوده و بعکس کار عمار بیجا بشمار میآمده است» «1».
امینی گوید:
توجیهات و سخنان «باقلانی» مخالف احادیثی است که از پیامبر اکرم (ص) در حق عمار یاسر رسیده است، احادیثی که خودشان «صحیح» و ثابت و مسلم شمرده اند. بدیهی است ما حق نداریم برای تبرئه کسی و توجیه خطاهایش احادیث پیامبر امین و راستگوی اسلام را تکذیب نموده نشنیده بگیریم، تا چه رسد به این که آن کس که میخواهیم تبرئه اش کنیم از نسل خانواده ای باشد که خدا در قرآن لعنت فرستاده و ملعون و ناستوده شمرده است.
5- ابو مخنف از کسی نقل میکند که «با حسن (بن علی ع) و عمار یاسر از ذی قار براه افتادیم تا به قادسیه رسیدیم. آنجا حسن و عمار پیاده شدند و ما نیز پیاده شدیم. عمار شروع کرد به پرس و جو از مردم کوفه و احوالشان سپس این سخن را از او شنیدم: دریغی جانکاه تر از این در دل نمییابم که چرا جسد عثمان را از قبرش بیرون نکشیده به آتش نسوزاندیم!»»

6- نصر بن مزاحم این گفتگو را که میان عمار یاسر و عمرو بن عاص صورت گرفته نقل کرده است: «عمرو عاص از عمار پرسید: نظرت در باره قتل عثمان چیست؟ عمار گفت: راه هر گونه کار بد را برویتان هموار ساخت! عمرو عاص گفت: بنابر این علی (ع) او را کشته است. عمار گفت: نه، خدای یگانه که پروردگار علی است او را کشت و علی با او بود. عمرو عاص پرسید: تو جزو قاتلینش بودی؟ گفت: من همراه کسانی بودم که او را کشتند و امروز همراهشان می جنگم. پرسید: چرا او را کشتید؟ گفت:
خواست دینمان را تغییر دهد او را کشتیم. عمرو عاص رو به اطرافیان کرد که نشنیدید؟ به قتل عثمان اعتراف کرد! عمار گفت: این حرفت را قبلا فرعون زده است آنهنگام که رو به هموطنانش کرده گفت: نشنیدید؟ …» «2»
7- عمار یاسر در جنگ صفین «3» به بانگ بلند دعوت کرد که کجایند
کسانی که در پی خشنودی پروردگارند و دل از ثروت و فرزند بر کنده اند؟
جماعتی آمدند. به آنان گفت: مردم! با من بجنگ با کسانی بر خیزید که در پی خونخواهی عثمانند و ادعا میکنند مظلومانه و بنا حق کشته شده است. بخدا قسم او بر خود ستم کرده و مطابق چیزی غیر از آنچه خدا الهام کرده حکومت میکرد «1».
طه حسین مینویسد: «آورده اند که عمار یاسر، عثمان را کافر شمرده ریختن خونش را جایز میدانست و او را نعثل می خواند» «2».
امینی گوید:
این است عقیده صحابی عالیمقامی که قبلا شناختیم و به عظمتش پی بردیم، قهرمان و مؤمنی که چندین آیه قرآن در مدح و تمجیدش فرود آمده، و پیامبر اکرم او را ستوده است، و از جمله اشاره به وی فرموده: «او سر تا پا ایمان است» و «با حق (یا عقیده و قانون اسلام) است و حق با او است و حق بهر سو برگردد بهمانسو میگردد» «و هر گاه میان دو کار مخیر شود آن را که به هدایت (و موازین اسلام) نزدیکتر باشد بر میگزیند» و «از جمله کسانی است که بهشت مشتاق آنها است» و «او میانه دو دیده پیامبر (ص) است» و «او را دار و دسته تجاوز کاران داخلی خواهند کشت». عمار یاسر، با این عظمت و فضائل و تمجیدها که از خدا و پیامبرش در حق او هست عقیده دارد که عثمان بر خود ستمکار بوده و مطابق چیزی غیر از آنچه الهام شده- یعنی قرآن- حکومت میکرده، و چون میخواسته دین خدا را تغییر دهد و بجای آن رویه و قانون
دیگری بر گزیده و اجرا نماید کشتنش روا گشته است، و او را مردم صالح و نیکو کار و کسانی که مخالف تجاوز و ستم اند و به نیکوکاری میخوانند کشته اند … عقیده دارد و بر عقیده اش ثابت قدم است و از این که بمقتضای عقیده اش عمل کرده خوشحال و سر افراز است و اعتراف مینماید که با قاتلین عثمان بوده و متأسف است که چرا نعش او را از گور بیرون نیاورده و نسوزانده است، و بر عقیده اش تا آنجا میرود که همراه کشندگان و مخالفان عثمان بر ضد خونخواهانش می جنگد و خونخواهانش را بر باطل و نقض کننده قوانین اسلام شمرده جنگیدن بر ضدشان را واجب میداند و در جنگ با آنها و با اسلحه آنها که بفرموده پیامبر اکرم «دار و دسته تجاوز کاران داخلیند» شهید میشود، بدست دار و دسته معاویه. و بنا بفرمایش پیامبر گرامی مسلم است که قاتلین عمار یاسر و هر که اسلحه و جامه اش را بغنیمت برداشته و هر که دشمنش بوده و با او جنگیده همگی در آتش دوزخ خواهند بود.

متن عربی

8- حدیث عمّار بن یاسر

البدریّ العظیم الممدوح بالکتاب و السنّة

1- من خطبة لعمّار خطبها یوم صفّین قال:

انهضوا معی عباد اللَّه إلی قوم یزعمون أنّهم یطلبون بدم ظالم، إنّما قتله الصالحون المنکرون للعدوان، الآمرون بالإحسان، فقال هؤلاء الذین لا یبالون إذا سلمت لهم دنیاهم و لو درس هذا الدین: لم قتلتموه؟ فقلنا: لإحداثه، فقالوا: إنّه لم یُحدِث شیئاً، و ذلک لأنّه مکّنهم من الدنیا، فهم یأکلونها و یرعونها، و لا یبالون لو انهدمت الجبال، و اللَّه ما أظنّهم یطلبون بدم، و لکن القوم ذاقوا الدنیا فاستحلَوْها و استمرءوها، و علموا أنّ صاحب الحقّ لو ولیهم لحال بینهم و بین ما یأکلون و یرعون منها. إنّ القوم لم یکن لهم سابقة فی الإسلام یستحقّون بها الطاعة و الولایة، فخدعوا أتباعهم بأن قالوا: قتل إمامنا مظلوماً لیکونوا بذلک جبابرة و ملوکاً، تلک مکیدة قد بلغوا بها ما ترون، و لولاها ما تابعهم من الناس رجل. إلخ.

و فی لفظ نصر بن مزاحم فی کتاب صفّین: امضوا معی عباد اللَّه إلی قوم یطلبون فیما یزعمون بدم الظالم لنفسه، الحاکم علی عباد اللَّه بغیر ما فی کتاب اللَّه، إنّما قتله الصالحون المنکرون للعدوان… إلی آخره، و له لفظ آخر یأتی بعید هذا.

و فی لفظ الطبری فی تاریخه: أیّها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذین یبغون دم

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 164

ابن عفّان، و یزعمون أنّه قتل مظلوماً.

راجع «1»: کتاب صفّین لابن مزاحم طبع مصر (ص 361، 369)، تاریخ الطبری (7/21)، الکامل لابن الأثیر (3/123)، شرح ابن أبی الحدید (1/504)، تاریخ ابن کثیر (7/266)، جمهرة الخطب (1/81).

2- خطب معاویة یوم وفد إلیه وفد «2» بعثه إلیه أمیر المؤمنین علیه السلام فقال:

أمّا بعد؛ فإنّکم دعوتم إلی الطاعة و الجماعة، فأمّا الجماعة التی دعوتم إلیها فمعنا هی، و أمّا الطاعة لصاحبکم فإنّا لا نراها، إنّ صاحبکم قتل خلیفتنا، و فرّق جماعتنا، و آوی ثأرنا و قتلتنا، و صاحبکم یزعم أنّه لم یقتله، فنحن لا نردّ ذلک علیه، أرأیتم قتلة صاحبنا؟ أ لستم تعلمون أنّهم أصحاب صاحبکم؟ فلیدفعهم إلینا فلنقتلهم به، ثمّ نحن نجیبکم إلی الطاعة و الجماعة.

فقال له شبث بن ربعی: أ یسرّک یا معاویة أنّک أُمکنت من عمّار تقتله؟ و فی لفظ ابن کثیر: لو تمکّنت من عمّار أ کنت قاتله بعثمان؟ فقال معاویة: و ما یمنعنی من ذلک؟ و اللَّه لو أُمکنت «3» من ابن سمیّة ما قتلته بعثمان رضی الله عنه، و لکن کنت قاتله بناتل مولی عثمان.

فقال شبث: و إله الأرض و إله السماء ما عدلت معتدلًا، لا و الذی لا إله إلّا هو، لا تصل إلی عمّار حتی تندر الهام عن کواهل الأقوام، و تضیق الأرض الفضاء علیک برحبها. إلخ.

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 165

کتاب صفّین لابن مزاحم (ص 223)، تاریخ الطبری (6/3)، الکامل لابن الأثیر (3/124)، شرح ابن أبی الحدید (1/344)، تاریخ ابن کثیر (7/257)، جمهرة الخطب (1/158) «1».

3-

أرسل أمیر المؤمنین ابنه الحسن و عمّار بن یاسر إلی الکوفة، فلمّا قدماها کان أوّل من أتاهما مسروق بن الأجدع فسلّم علیهما، و أقبل علی عمّار فقال: یا أبا الیقظان علام قتلتم عثمان رضی الله عنه؟ قال: علی شتم أعراضنا، و ضرب أبشارنا «2». فقال: و اللَّه ما عاقبتم بمثل ما عوقبتم به، و لئن صبرتم لکان خیراً للصابرین.

فخرج أبو موسی، فلقی الحسن فضمّه إلیه، و أقبل علی عمّار فقال: یا أبا الیقظان أ عدوت «3» فیمن عدا علی أمیر المؤمنین، فأحللت نفسک مع الفجّار؟ قال: لم أفعل و لم یسؤنی، فقطع علیهما الحسن، فأقبل علی أبی موسی فقال: «یا أبا موسی لم تُثبّط الناس عنّا؟ فو اللَّه ما أردنا إلّا الإصلاح، و ما مثل أمیر المؤمنین یخاف علی شی ء»، فقال: صدقت بأبی أنت و أُمّی، و لکن المستشار مؤتمن، سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یقول: «إنّها ستکون فتنة القاعد فیها خیر من القائم، و القائم خیر من الماشی، و الماشی خیر من الراکب»، و قد جعلنا اللَّه عزّ و جلّ إخواناً و حرّم علینا أموالنا و دماءنا و قال: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْکُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً) «4» و قال عزّ و جلّ:

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 166

 (وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ ) «1» الآیة. فغضب عمّار و ساءه، و قام و قال: یا أیّها الناس إنّما قال رسول اللَّه له خاصّة: «أنت فیها قاعداً خیر منک قائماً». و قام رجل من بنی تمیم فقال لعمّار: أُسکت أیّها العبد أنت أمس مع الغوغاء و الیوم تسافه أمیرنا. و ثار زید بن صوحان. الحدیث «2».

تاریخ الطبری (5/187)، شرح ابن أبی الحدید (3/285)، الکامل لابن الأثیر (3/97) «3».

4- قال الباقلانی فی التمهید (ص 220): روی أنّ عمّاراً کان یقول: عثمان کافر. و کان یقول بعد قتله: قتلنا عثمان یوم قتلناه کافراً. و هذا سرف عظیم من خرج إلی ما هو دونه استحقّ الأدب من الإمام. فلعلّ عثمان انتهره و أدّبه لکثرة قوله: قد خلعت عثمان و أنا بری ء منه، فأدّی الأدب إلی فتق أمعائه، و لو أدّی الأدب إلی تلف النفس لم یکن بذلک مأثوماً و لا مستحقّا للخلع، فإمّا أن یکون ضربه باطلًا، و إمّا أن یکون صحیحاً فیکون ردعاً و تأدیباً و نهیاً عن الإغراق و السرف، و ذلک صواب من فعل عثمان و هفوة من عمّار.

قال الأمینی: هذه التمحّلات تضادّ ما صحّ و ثبت عن النبیّ الأقدس فی عمّار، و نحن لا یسعنا تکذیب النبیّ الصادق الأمین تحفّظاً علی کرامة أیّ ابن أُنثی فضلًا عن أن یکون من أبناء الشجرة المنعوتة فی القرآن.

5- روی أبو مخنف، عن موسی بن عبد الرحمن بن أبی لیلی، عن أبیه، قال:

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 167

أقبلنا مع الحسن و عمّار بن یاسر من ذی قار، حتی نزلنا القادسیّة، فنزل الحسن و عمّار، و نزلنا معهما، فاحتبی عمّار بحمائل سیفه، ثمّ جعل یسأل الناس عن أهل الکوفة و عن حالهم، ثمّ سمعته یقول: ما ترکت فی نفسی حزّة أهمّ إلیّ من ألّا نکون نبشنا عثمان من قبره ثمّ أحرقناه بالنار.

شرح ابن أبی الحدید «1» (3/292).

6- جاء فی محاورة وقعت بین عمّار بن یاسر و عمرو بن العاص، فیما أخرجه نصر فی کتابه: قال له عمرو: فما تری فی قتل عثمان؟ قال: فتح لکم باب کلّ سوء. قال عمرو: فعلیٌّ قتله، قال عمّار: بل اللَّه ربّ علیٍّ قتله و علیٌّ معه. قال عمرو: أ کنت فیمن قتله؟ قال: کنت مع من قتله و أنا الیوم أُقاتل معهم. قال عمرو: فلِمَ قتلتموه؟ قال عمّار: أراد أن یغیّر دیننا فقتلناه. فقال عمرو: ألا تسمعون؟ قد اعترف بقتل عثمان. قال عمّار: و قد قالها فرعون قبلک لقومه ألا تستمعون؟ الحدیث.

کتاب صفّین لابن مزاحم (ص 384)، شرح ابن أبی الحدید (2/273) «2».

7- إنّ عمّار بن یاسر نادی یوم صفّین «3»: أین من یبغی رضوان ربّه و لا یئوب إلی مال و لا ولد؟ قال: فأتته عصابة من الناس، فقال: أیّها الناس اقصدوا بنا نحو هؤلاء القوم الذین یبغون دم عثمان و یزعمون أنّه قتل مظلوماً، و اللَّه إن کان إلّا ظالماً لنفسه، الحاکم بغیر ما أنزل اللَّه.

کتاب صفّین «4» (ص 369).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 168

و فی الفتنة الکبری «1» (ص 171): فقد روی أنّ عمّار بن یاسر کان یکفّر عثمان و یستحلّ دمه و یسمّیه نعثلًا.

قال الأمینی: هذا الصحابی البطل الذی عرفته فی صفحة (20- 28) من هذا الجزء؛ عمّار بن یاسر المعنیّ فی عدّة آیات کریمة من الذکر الحکیم، و مصبّ الثناء البالغ المتکرّر المستفیض من صاحب الرسالة، من ذلک: أنّه مُلئ إیماناً من قرنه إلی قدمه، و أنّه مع الحقّ و الحقّ معه یدور معه أینما دار، و أنّه ما عُرض علیه أمران إلّا أخذ بالأرشد منهما، و أنّه من نفر تشتاق إلیهم الجنّة، و أنّه جلدة بین عینیه صلی الله علیه و آله و سلم، و أنّه تقتله الفئة الباغیة، فمعتقد هذا الرجل العظیم، و هو متلفّع بهاتیک الفضائل کلّها فی الخلیفة ما تراه یکرّره من أنّه کان ظالماً لنفسه، حاکماً بغیر ما أنزل اللَّه، مریداً تغییر دین اللَّه تغییراً أباح لهم قتله، و أنّه قتله الصالحون، المنکرون للعدوان، الآمرون بالإحسان، إلی ما لهذه من عقائد ترکته جازماً بما نطق به، مصرّا علی ما ارتکبه، معترفاً بأنّه کان مع المجهزین علیه، متأسّفاً علی ما فاته من نبش قبره و إحراقه بالنار، فلم یبرح کذلک حتی أخذ یقاتل الطالبین بثاره مع قاتلیه و خاذلیه، مذعناً بأنّ الثائرین له مبطلون یجب قتالهم فلم یفتأ علی هذا المعتقد حتی قتلته الفئة الباغیة، أصحاب معاویة، و قاتله و سالبه و باغضه فی النار نصّا من النبیّ المختار صلی الله علیه و آله و سلم.