اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

تألیفات علماى شیعه درباره زید شهید

متن فارسی

بسیارى از علماى امامیه در خصوص زید و فضائل او تألیفاتى اختصاص داده‌اند از قبیل:

1- «ابراهیم بن سعید بن هلال ثقفى» متوفى سال 283 «کتاب اخبار زید».
2- «محمّد بن زکریا» مولى بنى غلاب متوفى بسال 298 «کتاب در اخبار زید».
3- «حافظ احمد بن عقده» متوفى بسال 333 بنام «من روى اخبار زید و مسنده».
4- «عبد العزیز بن یحیى الجلودى» متوفى بسال 368 «کتاب اخبار زید».
5- «محمّد بن عبد اللّه الشیبانى» متوفى بسال 372 «فضائل زید».
6- «شیخ صدوق ابو جعفر قمى» متوفى بسال 381 به نام «اخبار زید».
7- «میرزا محمد استر آبادى» صاحب رجال کبیر.
8- سید عبد الرزاق مقرم یکى از بزرگان معاصر، منقدى که تألیفات بسیار در زمینه‌هاى مختلف مذهبى دارد که نشانه قدرت عظیم او در علم است، سابقه شخصیت و مکارم و فضائل او بسیار و مهمترین و پر فائده ترین تألیفات او «امام سبط مجتبى» و کتاب «حیاة الامام، السبط الشهید و مقتله» و کتاب «السیدة سکینه» و رساله‌اى در على بن الحسین الاکبر و کتاب زید الشهید و کتابى در تنزیه مختار بن ابى عبید ثقفى که با کتاب زید یک جا چاپ و منتشر شده و کتاب ابا الفضل العباس بن امیر المؤمنین و غیر از اینها از کتب و رسائل دیگر که در آنها مطالبى فراهم آمده و به مسائلى اشارت رفته که کتب پیشینیان از آنها خالى است خدایش او را زنده بدارد و در هر کار خیرى موفق.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 111

متن عربی

و أفرد غیر واحد من أعلام الإمامیّة تألیفاً فی زید و فضله و مآثره، فمنهم:

1- إبراهیم بن سعید بن هلال الثقفی: المتوفّى (283)، له کتاب أخبار زید.

2- محمد بن زکریّا مولى بنی غلّاب: المتوفّى (298)، له کتاب أخبار زید.

3- الحافظ أحمد بن عقدة: المتوفّى (333)، له کتاب من روى أخبار زید و مسنده.

4- عبد العزیز بن یحیى الجلودی: المتوفّى (368)، له کتاب أخبار زید.

5- محمد بن عبد اللَّه الشیبانی: المتوفّى (372)، له کتاب فضائل زید.

6- الشیخ الصدوق أبو جعفر القمّی: المتوفّى (381)، له کتاب فی أخباره.

7- میرزا محمد الاسترابادی، صاحب الرجال الکبیر.

8- السید عبد الرزاق المقرّم «1» أحد أعلام العصر المنقدین المکثرین من التألیف فی المذهب، على تضلّعه فی العلم، و قدمه فی الشرف، و احتوائه للمآثر الجلیلة، و من مهمات تآلیفه و أوفرها فائدة: کتاب الإمام السبط المجتبى، و کتاب حیاة

                        الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 112

الإمام السبط الشهید و مقتله، و کتاب السیّدة سکینة، و رسالة فی علیّ بن الحسین الأکبر، و کتاب زید الشهید، و کتاب فی تنزیه المختار بن أبی عبید الثقفی طبع مع کتاب زید، و کتاب أبی الفضل العبّاس ابن أمیر المؤمنین. إلى غیرها من کتابات و رسائل قد جمع فیها و أوعى، و أتى بما خلت عنه زبر الأوّلین، فحیّاه اللَّه و وفّقه للخیر کلّه.