اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۰ خرداد ۱۴۰۳

حدیث برائت از دیدگاه ابن کثیر

متن فارسی

ابن کثیر مولف کتاب البدایه و النهایه در جلد 7ص 356 از امام احمد از وکیع از اسرائیل از ابی اسحاق از زید بن یثیع از ابی بکر، حدیث برائت را آورده، آنگاه گوید: در این حدیث جای ایراد و انکاری هست، زیرا در آن، امر به باز گردانیدن صدیق شده است، در صورتی که ابوبکر بازنگشت و امیر حج بود … تا آخر.

پاسخ علامه امینی: بخوانید و بر این اجتهاد خنک که در مقابل نص صورت گرفته بخندید. نصی که ثابت و یقین است و اجماع بر صحتش منعقد شده است. و ما به همین زودی حدیث را با طرق بسیارش برای شما بیان خواهیم کرد.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 346

متن عربی

ذکر «1» فی (7/358) عن الإمام أحمد «2»، عن وکیع، عن إسرائیل، عن أبی إسحاق، عن زید بن یُثیع، عن أبی بکر حدیث البراءة ثمَّ أردفه بقوله: و فیه نکارةٌ من جهة أمره بردِّ الصدِّیق، فإنَّ الصدِّیق لم یرجع بل کان هو أمیر الحجّ .. إلخ.

الجواب: إقرأ و اضحک من هذا الاجتهاد البارد فی مقابل النصِّ الثابت الصحیح المجمع علی صحّته، و سیوافیک الحدیث بطرقه المتکثِّرة.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 346