logo-samandehi

حدیث ثقلین

از طرق صحیح و ثابت و متواتر از بیست و اند نفر از صحابه پیغمبر نقل شده که فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین او الخلیفتین، ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، کتاب الله و عترتی، و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. / من به جای می گذارم یا جانشین خود میکنم در بین شما دو چیز گرانقدر را یا دو جانشین خود را که هرگاه به آن دو دست زدید هیچگاه بعد از من گمراه نخواهید شد، کتاب خدا و عترت من، اهل بیتم، این دو از هم جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر به من باز گردند.»

پیامبر خدا این خطبه را در مقابل گروهی بسیار از یارانش که تعداد آنها به صد هزار یا بیشتر می رسید ایراد فرمود: این امام ” زرقانی مالکی ” است، حکایت می کند از علامه سمهودی که او گفت: این خبر به ما می فهماند در هر دوره تا قیام قیامت کسی وجود دارد که شایستگی تمسک به او میان عترت باشد تا ترغیب مذکور در خبر بر تمسک به او مدلول پیدا کند چنانکه کتاب خدا قرآن چنین است: از این رو اینان امان اهل زمین اند، وقتی اینان بروند اهل زمین خواهند رفت…

کدام انسان است بتواند سخن پیامبر (ص) را در الفاظ حدیث ثقلین: انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی……بشنود، یا کلام دیگر آن حضرت (ص). ایها الناس انی تارک فیکم آمرین لن تضلوا ان اتبعتموهما و هما کتاب الله و اهل بیتی، عترتی.ای مردم من در میان شما دو چیز میگذارم اگر از آندو پیروی کردید گمراه نخواهید شد آن دو کتاب خدا و اهل بیت من عترت مناند.” یا بگوشش برسد در تعبیر سومی فرمود است:من همین را برای آن دو (ثقلین) از خدای خود خواستم، پس شما بر آن دو پیشی نگیرید که هلاک خواهید شد و نسبت به آنان کوتاهی نکنید که نابود خواهید شد و آنان را چیزی نیاموزید که آنان از شما دانا ترند. “یا بر سخن پیغمبر (ص) در تعبیر چهارمی واقف گردد:”یاری کننده آندو یاری کننده من است و هر کس ترک نصرت آنان کند از یاری من دست کشیده، و دوستدار آن دو دوستدار من، و دشمن آن دو، دشمن من است. 

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 118

رفتن به بالا