logo-samandehi

خلیفه حکم الهی را از «اُبَیّ» فرا می گیرد

19 خلیفه حکم خدا را از ابی فرا می گیرد
بیهقی در السنن الکبری 7/417 به اسناد از بو عبیده آورده است که عثمان به نزد ابی فرستاد و پرسید مردی زنش را طلاق داده و سپس در هنگامی که او برای بار سوم خون دیده با وی در آمیخته، اینک تکلیفش چیست ابی گفت: به نظر من تا آن گاه که از سومین خون پاک نشده و نماز بر او واجب نشود، شوهر به گرفتن او سزاوارتر است. راوی گفت فکر نمی کنم که عثمان جز همین نظر را به کار گرفته باشد.
امینی گوید: صریح روایت آن است که خلیفه حکم این مسأله را نمی دانسته تا آن را از ابی آموخته و فتوای او را به کار گرفته و بی تردید آموزگار وی از خودش بهتر است پس چرا پایگاه خود را به او یا کسی برتر از او وا نگذارده- که برتر از هر دانائی، دانائی هست- و اگر کار را به کسی وامی گذارد که- در هیچ یک از مسائل دین- ناچار به سؤال از دیگری نبود البته به شهر دانش گام می نهاد- و آن هم از در آن (علی)-
برای آگاهی از اندازه دانش عثمان همین ترا کفایت می کند که بدانی عینی در عمدة القاری 2/733 نوشته: «عمر داناتر و فقیه تر از عثمان بوده» و آن گاه ما در ج 6 تو را از چون و چند دانش عمر آگاه ساختیم و آثار نادری در زمینه دانش او آوردیم، آن جا را بنگر تا چه می بینی!

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 8 ص 293)

رفتن به بالا