اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۹ خرداد ۱۴۰۳

خلیفه و تحریم عقد موقت

متن فارسی

اول کسی که ازدواج موقت را ممنوع کرد

بیست و پنج حدیث در صحاح و مسانید به دست ما رسیده که نشان می دهد ازدواج موقت درشریعت اسلامی مباح بوده و مردم در زمان پیامبر (ص) و خلافت ابی بکر وبخشی از زمان خلافت عمر بدان عمل می کرده اند و عمر در آخرین روزهای خلافتش از آن نهی کرده و خود را اول کسی که آن را ممنوع اعلام می کند، معرفی کرده است. در تحقیق این امر می توان به کتابهای: صحیح بخاری باب تمتع، صحیح مسلم 396 و 395:1 مسند. احمد 436:4 و 356:3 ، الموطا مالک 30:2 ، سنن بیهقی 206:7 ، تفسیر طبری، 9:5 ، احکام القرآن جصاص 178:2 ، النهایه ابن اثیر 249:2 ، الغریبین هروی، الفائق زمخشری 331:1، تفسیر قرطبی 130:5 ، تاریخ ابن خلکان 359:1 المحاضرات راغب 140:2 ، تفسیر رازی 201:3 و202، فتح الباری ابن حجر 141:9تفسیر سیوطی 140:2 ، الجامع الکبیر سیوطی 293:8 ، تاریخ الخلفای سیوطی: 93 شرح تجرید قوشجی در بحث امامت، مراجعه کرد.

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ،ج3،ص451)

متن عربی

3- أوّل من نهی عن المتعة:

وقفنا علی خمسة و عشرین حدیثاً فی الصحاح و المسانید تدرّسنا بأنّ المتعة کانت مباحةً فی شرع الإسلام، و کان الناس تعمل بها فی عصر النبیّ صلی الله علیه و آله و سلم و أبی بکر و ردحاً من خلافة عمر، فنهی عنها عمر فی آخر أیّامه، و عُرِف بأنّه أوّل من نهی عنها، فعلی الباحث أن یراجع «1»:

صحیح البخاری باب التمتّع، صحیح مسلم (1/395، 396)، مسند أحمد (4/436 و 3/356)، الموطّأ لمالک (2/30)، سنن البیهقی (7/206)، تفسیر الطبری (5/9)، أحکام القرآن للجصّاص (2/178)، النهایة لابن الأثیر (2/249)،

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 451

الغریبین للهروی، الفائق للزمخشری (1/331)، تفسیر القرطبی (5/130)، تاریخ ابن خلّکان (1/359)، المحاضرات للراغب (2/94)، تفسیر الرازی (3/201، 202)، فتح الباری لابن حجر (9/141)، تفسیر السیوطی (2/140)، الجامع الکبیر للسیوطی (8/293)، تاریخ الخلفاء له (ص 93)، شرح التجرید للقوشجی فی مبحث الإمامة.