اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

داستان «مَلِک عادل»

متن فارسی

از ملک صالح فرزند ستوده کردارى بنام رزیک بن طلایع، ملقب به «ملک ناصر» «عادل» به جا ماند که پس از پدر بزرگوارش، مدت شانزده ماه و چند روز، پست وزارت را عهده‏‌دار بود، پدرش سفارش کرده بود که در اوضاع وزارتخانه خصوصا نسبت به منصب «شاور» تبدیل و تغییرى ندهد، چون از عصیان و شورش آنان، در امان نخواهد بود.

اتفاقا حدس او صحیح و به جا بود، زیرا دوستان و نزدیکان ملک عادل، چنین راى زدند که اگر «شاور» را معزول ندارد و دیگرى از دوستان و نزدیکان خود را در پست او منصوب نکند، شاور، سر به عصیان و شورش برخواهد کشید.
عادل، حکم عزل او را صادر کرده و ارسال داشت، و او سپاهى انبوه بر انگیخت و به سوى قاهره تاخت آورد، و روز یکشنبه، بیست و دوم محرم سال 558 وارد قاهره شد، و ملک عادل با نزدیکان خود شب بیستم محرم، به ناچار از قاهره گریختند، اما بالاخره گرفتار و مقتول گشت، و شاور بر بلاد مصر مسلط گشت.

ملک عادل را در کنار مزار پدرش ملک صالح بخاک سپردند، همراه جماعتى دیگر.

فقیه، عماره یمنى در کتابش «نکت عصریه» ص 53، بشرح حال عادل پرداخته و در ص 66 گوید:
به سالن پنهانى وزارتخانه قاهره وارد گشتم، طى بن شاور، ضرغام، با جماعتى از امراء: مانند، عزالزمان، مرتفع الظهیر، مجتمع بودند و سربریده «رزیک بن صالح» در میان طشت برابرشان بود.
به مجردی که چشمم بر سر بریده افتاد، صورت خود با آستین پوشیدم و به قهقرا بازگشتم، نتوانستم دیده بدیدار آن سر بدوزم، و از عجایب روزگار که هیچیک از حضار آن مجلس که سر بریده رزیک را در برابر نهاده بودند، با مرگ طبیعى نمرد، بلکه مقتول شد، و سر از پیکرش جدا گشت.
طى بن شاور، دستور داد مرا به مجلس باز گرداندند، من گفتم: بخدا سوگند که وارد مجلس نشوم، جز موقعى که سر رزیک را از میان مجلس برگیرند، طشت را برداشتند.
ضرغام بمن گفت: چرا باز پس رفتى؟ گفتم: دیروز صاحب این سر فرمانرواى ما و سلطان وقت بود، و جمیعا در چمنزار نعمت او مى‏‌خرامیدیم، چگونه اینک بسر بریده او بنگریم؟ پاسخ داد که اگر رزیک بر فرمانده سپاه دست مى‏‌یافت، همه را از دم تیغ مى‏‌گذرانید.، من گفتم: این عزت و شوکت را چه ارج است که سرانجام آدمى از تخت به طشت کشد؟ خارج شدم و گفتم:

– ناگوار است که پیشانى تو را آلوده به خون در میان طشت بنگرم.

– این حال ناگوار با دستهاى کسانى انجام گرفت که سوى نعمتها و عطاى تو دراز بود.

* فقیه، عماره یمنى، اشعار فراوانى در ستایش ملک عادل رزیک بن طلایع سروده که در کتاب «نکت عصریه» و هم در دیوان شعرش ثبت نموده. از این جمله قصیده‏اى که مطلع آن چنین است:
جاور بمجدک انجم الجوزاء و ازدد علوّا فوق کلّ علاء

– با مجد و کرامت کنار اختران جوزا، خیمه و خرگاه بپا کن و بر همه بلندیها بر شو.

* و قصیده دیگرى با این مطلع:
تبسّم فى لیل الشّباب مشیب فأصبح بردالهمّ و هو قشیب‏

* قصیده سوم با این سر آغاز:
دانت لأمرک طاعة الاقدار و تواضعت لک عزّة الاقدار

* قصیده چهارم و سر آغازش:
فى مثل مدحک شرح القول مختصر و فى طوال القوافى عنده قصر

* و سر آغاز پنجمین قصیده:
لما اراد مدامة الاحداق دبّت حمیّا نشوة الاخلاق‏

* و مطلع ششمین سروده:
لکل مقام فى علاک مقال یصدقه بالجود منک فعال‏

* و هفتمین قصیده:
فقت الملوک مهابة و جلالا و طرائقا و خلائقا و خلالا

* و هشتمین آنها:
لک ان تقول اذا اردت و تغفلا و لمن سعى فى ذالمدى أن یخجلا

* و نهمین قصیده:
للّه من یوم اغر محجل فى ظل محترم الفناء مبجل‏

* و بالاخره، دهمین قصیده، اینگونه شروع می‌‏شود:
لو لا جفون و مقل مکحولة من الکحل‏
و لحظات لم تزل أرمى نبالا من ثعل‏
و برد رضابه الذّمن طعم العسل‏
یظمأ الى بروده من علّ منه و نهل‏

– اگر آن چشمان جادو، با سیاهى توتیا فتان نمى‏ شد.
– مژگان دلدوزش از تیرانداز پارتى سبق نمى‏ برد.
– مروارید دندانش چون تگرگ آب شده طعم عسل نمى‏ گرفت.
– همگان از شیخ و شاب، تشنه وصال او نبودند.

– با این پیمان شکن، پیمان نمى ‏بستم که چون سخن بجد گویم، پاسخ بشوخى آرد.
– چنان سر نزاع دارد، که اگر خواهد راه هجران پوید، با وصل خود مرا بکام رساند.
– باریک اندام، نرم تن که هر چه قامتش راست کند، از پیچ و تاب نکاهد.
– و چون سرین او به جنبش آید، شمشاد قدش بر اهتزاز فزاید.
– چنان فریبا که اگر با سرانگشت لمس شود، از شدت آزرم سر بزیر افکند.
– رعنا، پرناز و ادا، آهووش، گریزپا.

– هواى آن کردم که از لعل لبش شرابى نوشم، رخصت نیافتم.
– جام شرابى پیمودمش، رام گشت، بر سر نشاط آمد.
– صید گریزپا خود بسوى دام آمد، سرمست و خراب از شراب ناب.
– شبانگاه شکوه نیاورد، گوهر گرانبها را تسلیم کرد.
– سر خوش آرمید، اما گوشوار گوشش با آویزه گردن در جدال.

– چندان لبانش مکیدم که سرخى آنرا زدودم.
– جانم فداى آن لب و دندان که از بوسیدنش ملال نگیرم.
– پندارى سرانگشت «مجد الاسلام» ملک عادل بزرگوار است.
– که عطا و نوالش، هماره بر روى آرزوها خندان است.

* و با قصیده دیگرى او را ثنا گفته که سر آغازش چنین است:
ایا اذن الایّام ان قلت فاسمعى لنفثة مصدور و أنّة موجع‏
وعى کلّ صوت تسمعین نداءه فلا خیر فى اذن ینادى فلا تعى‏

– اى گوش روزگار. لختى بناله این دردمندزار گوش بسپار.
– به آوازى که در فضا پیچد، هوش بسپار، که گوش ناشنوا را ارج و مقدار نباشد.

* در این قصیده است که گوید:
ملوک رعوا لى حرمة صار نبتها هشیما رعته النائبات و مارعى‏
وردّت بهم شمس العطایا لوفدهم کما قال قوم فى علىّ و یوشع‏

– شاهانى که حریم مرا محترم شناختند، اما گیاهش پى سپر حوادث گشت.
– خورشید عطا و نوالشان، بخاطر میهمان از پرده افق بازگشت، چونانکه خورشید سما درباره على و یوشع.

امینى گوید: بیت اخیر، در دیوان فقیه عماره، چاپ آلمان، ص 288 بدین صورت تصحیف شده (کما قال قوم فى علىّ و توسّع) و شگفت‏‌تر آن که با حروف مشکّل از اعراب هم دریغ نکرده ‏اند، با آنکه شاعر گرانمایه، در این بیت شعر، به حدیث «رد شمس» که درباره على وصى رسول خدا محمد و یوشع وصى موسى ابن عمران، اتفاق افتاده، نظر دارد، و این مطلب چنان روشن است که نیازى به توضیح ندارد.
اما طفیلى‌‏هاى خوان ادبیات عرب، تا این حد از درک معنى، بى‌‏نصیب مانده‌‏اند که کلمه «یوشع» را تصحیف کرده «توسّع» خوانده و ضبط کرده‏‌اند، و خدا کند که حسن ظن ما بجا باشد، و تعمدى در کار نباشد.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 491

متن عربی

الملک العادل

خلّف الملک الصالح ولده رزّیک بن طلائع الملقّب بالملک الناصر و العادل، ولی الوزارة بعد والده الصالح ستة عشر شهراً و عدّة أیّام، و کان والده قد أوصاه بأن لا یتعرّض شاور و لا یغیّر علیه حاله، فإنّه لا یأمن عصیانه و الخ روج علیه، و کان کما أشار، فإنّ العادل حسّن له أهله عزل شاور و استعمال بعضهم مکانه، و خوّفوه منه إن أقرّه على عمله، فأرسل إلیه بالعزل، فجمع جموعاً کثیرة و سار بهم إلى القاهرة

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 492

و دخلها یوم الأحد الثانی و العشرین من المحرّم سنة (558)، و هرب العادل بن الصالح و أهله من القاهرة لیلة العشرین من المحرّم، فأُخذ و قُتل و أُخِذ موضعه من الوزارة و استولى شاور على دیار مصر، و دُفن العادل فی تربة الملک الصالح و بها جماعة أخرى.

ترجمه الفقیه عمارة فی کتابه النکت العصریّة (ص 53) و قال فی (ص 66):

دخلت قاعة السرِّ من دار الوزارة فیها طیّ بن شاور و ضرغام و جماعة من الأمراء مثل عزّ الزمان، و مرتفع الظهیر، و رأس رزّیک بن الصالح بین أیدیهم فی طست، فما هو إلّا أن لمحته عینی و رددت کمّی على وجهی و رجعت على عقبی، و ما ملأت عینی من صورة الرأس، و ما من هؤلاء الجماعة الذین کان الرأس بین أیدیهم إلّا مَن مات قتیلًا و قطعت رأسه عن جسده، فأمر طیّ من ردّنی فقلت: و اللَّه ما أدخل حتى تغیِّب الرأس عن عینی، فرفع الطست و قال لی ضرغام: لِمَ رجعت؟ قلت: بالأمس هو سلطان الوقت الذی نتقلّب فی نعمته. قال: لو ظفر رزّیک بأمیر الجیوش أو بنا ما أبقى علینا.

قلت: لا خیر فی شی‏ءٍ یؤول الأمر بصاحبه من الدست إلى الطست، ثمّ خرجت و قلت:

أَعزِزْ علیَّ أبا شجاعٍ أن أرى             ذاک الجبینَ مضرّجاً بدمائهِ‏

ما قلّبته سوى رجالٍ قلّبوا             أیدیهمُ من قبلُ فی نعمائهِ‏

 

و للفقیه عمارة الیمنی شعر کثیر یمدح به الملک العادل رزّیک بن طلائع، ذکره فی کتابه النکت العصریّة و فی دیوانه، منه قصیدة أوّلها:

جاورْ بمجدِکَ أنجمَ الجوزاءِ             و ازددْ علوّا فوقَ کلِّ علاءِ

 

و قصیدةٌ أخرى مُستهلّها:

تبسّمَ فی لیلِ الشبابِ مشیبُ             فأصبحَ برد الهمِّ و هو قشیبُ‏

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 493

و ثالثة مطلعها:

دانت لأمرِکَ طاعةُ الأقدارِ             و تواضعتْ لک عزّةُ الأقدارِ

 

و رابعة أوّلها:

فی مثلِ مدحِکَ شرحُ القولِ مختصرُ             و فی طوالِ القوافی عنده قِصَرُ

 

و خامسة مبدؤها:

لمّا أرادَ مدامةَ الأحداقِ             دبّت حُمیّا نشوةِ الأخلاقِ‏

 

و سادسة مطلعها:

لکلِّ مقامٍ فی عُلاکَ مقالُ             یُصدِّقُه بالجودِ منک فِعالُ‏

 

و سابعة أوّلها:

فُقتَ الملوک مهابةً و جلالا             و طرائقاً و خلائقاً و خلالا

 

و ثامنة مطلعها:

لک أن تقولَ إذا أردتَ و تفعلا             و لمن سعى فی ذا المدى أن یخجلا

 

و تاسعة أولها:

للَّه مِن یومٍ أغرَّ محجّلِ             فی ظلِّ محترمِ الفناءِ مبجّلِ‏

 

و عاشرة مستهلّها:

لو لا جفونٌ و مُقلْ             مکحولةٌ من الکحلْ‏

و لحظاتٌ لم تزلْ             أرمى نبالًا من ثُعَلْ ( «1»)

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 494

و برَدٌ ( «1») رضابُهُ             ألذُّ من طعمِ العسلْ‏

یظما إلى برودِهِ             من علَّ منه و نهلْ‏

لمّا وصلتُ قاطعاً             إذا رأى جِدّی هزلْ‏

مخالفٌ لو أنّه             أضمر هجری لوصلْ‏

و أغیَدٌ منعّمٌ             یمیل کلّما اعتدلْ‏

یهتزُّ غصنُ قدِّه             لیناً إذا ارتجَّ الکفلْ‏

غرٌّ إذا جمّشته             أطرقَ من فرطِ الخجلْ ( «2»)

أُریْعِنٌ مدلّلٌ             غُزیّلٌ یأبى الغزلْ‏

سألتُهُ فی قُبلةٍ             من ثغرِهِ فما فعلْ‏

راضته لی مشمولة             ترمی النشاط بالکسلْ‏

حتى أتانی صاغراً             یحدوه سکرٌ و ثملْ‏

أمسى بغیر شکرِهِ             ذاک المصونُ یبتذلْ‏

و بات بین عقدِهِ             و بین قرطیه جدلْ‏

و کدتُ أمحو لَعَسَاً             فی شفتیهِ بالقبلْ ( «3»)

فدیتُهُ من مبسمٍ             ألثمُهُ فلا أملْ‏

کأنّه أناملٌ             لمجد الاسلام الأجلْ‏

معروفهنّ أبداً             یضحکُ فی وجهِ الأملْ‏

 

و قال یمدحه من قصیدةٍ أوّلها:

أیا أُذن الأیّامِ إن قلتُ فاسمعی             لنفثةِ مصدورٍ و أنّةِ موجعِ‏

وعی کلَّ صوتٍ تسمعین نداءَهُ             فلا خیرَ فی أُذن تنادى فلا تعی‏

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 495

و یقول فیها:

ملوکٌ رَعَوا لی حرمةً صارَ نبتُها             هشیماً رعتْهُ النائباتُ و ما رُعی‏

و رُدّتْ بهم شمسُ العطایا لوفدِهمْ             کما قال قومٌ فی عُلىً و توسّعِ‏

 

قال الأمینی: کذا یوجد البیت الأخیر فی مختار دیوانه المطبوع فی ألمانیا (ص 288)، و هو تصحیف غریب مع التشکیل لحروفه، و الصحیح:

کما قال قومٌ فی علیٍّ و یوشعِ

و هذا ینمُّ عن ضئولة أمر المتطفّلین على موائد العربیّة و ذهولهم عن معنى البیت الذی لا یستقیم إلّا على ما ذکرناه، و قد أوعز الشاعر إلى حدیث ردِّ الشمس لمولانا علیّ أمیر المؤمنین و یوشع علیهما السلام من قبله. هذا أحسن الاحتم الین دعانا إلیه حسن ظنِّنا بالقوم و إن کان بعیداً جدّا، و الأقرب ما لا یفوتک عرفانه، و اللَّه أعلم.