logo-samandehi

شیعیان پوستی پر از روغن می کنند و شکم آن را به نیت عمر پاره می کنند

4- یکی دیگراز دروغ های ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه این است که می گوید شیعیان  پوستی را پر از روغن می کنند آنگاه شکم پوست را شکافته روغن از آن گرفته می خورند و می گویند این بجای زدن عمر و نوشیدن خون اوست.

  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 214

رفتن به بالا