logo-samandehi

دروغ های ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه – شیعیان دروغگوترین طوایف هستند

8- می گوید: دانشمندان، همه اتفاق کلمه دارند که دروغ در رافضیان از همه طوائف اهل قبله، آشکارتر است تا جائیکه مؤلفان اخبار صحیح مانند بخاری از احدی از قدمای شیعه، مانند عاصم بن حمزه، و حارث اعور و عبد اللّه بن سلمه و امثال آنها روایت نکرده است، با اینکه اینان از نیکان شیعیانند 1 ر 15
پاسخ- این فتوی که با نقل اتفاق علما همراه است خبر میدهد علما بحث مفصلی در کتب خود، در این مسئله دارند که آیا کدام یک از طوائف اهل قبله دروغگوترند و نتیجه آن بحث و دقت، این است که دروغ در رافضیان … بنابراین اجماع علما بدست آمده، حال ابن تیمیه کف میزند، و میر قصد و پایکوبی میکند
و نمیداند که باین ترتیب همه کتابهای قوم گواه صادق بر دروغ خود او است در آنچه می گوید. و مراجعه به کتابهای «منهاج السنه» و «الفصل» و کتابهای مشابه هماهنگی آند و برهان صادقی بما ارائه میدهد، که کدام فریق، دروغگوترند.
از عجیب ترین دروغهایش اینکه گوید: مؤلفان اخبار صحیح از شیعه نقل نکرده اند …، صحاح ست (کتابهای ششگانه اهل سنت که مقید به روایت صحیح بوده اند) را بنگرید مملو از روایت از طریق قدمای شیعه از صحابه و تابعین نیکوکارشان و از کسانی که پس از آنها از مشایخ حدیث آمده اند، میباشد، چنانکه تفصیل آنرا در همین مجلد 167- 169 ملاحظه گردید.
    الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 3، ص: 216
 
رفتن به بالا