اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

غدیریه ابو اسماعیل علوی

متن فارسی

جد من وزیر و پسر عم مصطفی است و پسر عمش علی (ع) هنگام درگیری جنگ اختر درخشان است.

آیا نه او در جنگ بدر اول به دشمن تاخت و با شمشیر آبدار به هر سوی اطراف میدان می پرید.

او اول نماز گزار، اول موحد و بزرگتر کسی است که به زیارت حطیم و زمزم نائل شد.

او قهرمان روز سایبان است که احمد به پاخاسته با صدای بلند فریاد برداشت:

من تو را ای علی نسبت به خود به منزله هارون نسبت به موسای نجیب و کلیم قرار دادم.

درود خدا بر او تا خورشیدی در جهان درخشد و مادام که شتر سواران به زیارت کعبه حضور یابند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 11

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 11

11- أبو إسماعیل العلوی

و جدّی وزیرُ المصطفى و ابنُ عمّهِ             علیٌّ شهابُ الحربِ فی کلِّ مَلْحمِ‏

ألیس ببدرٍ کان أوّلَ قاحمٍ             یُطیرُ بحدّ السیف هامَ المقحّمِ‏

و أوّلَ من صلّى و وحّد ربَّهُ             و أفضلَ زُوّارِ الحطیمِ و زمزمِ‏

و صاحبَ یومِ الدوحِ إذ قام أحمدٌ             فنادى برفع الصوتِ لا بِتَهمهُمِ‏

جعلتُکَ منّی یا علیُّ بمنزلٍ             کهارونَ من موسى النجیبِ المکلّمِ‏

فصلّى علیه اللَّهُ ما ذرّ شارقٌ             و أوفتْ حجورَ البیت أرکُبُ مُحرِمِ «1»