اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

کلمه «مولیٰ» در آیات قرآن به معنای «اولیٰ» و «سزاوار به تصرف»

متن فارسی

قول خدای تعالی در سوره توبه”: ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المومنون ” ابو حیان در جلد 5 تفسیرش در ص 52گوید: کلبی گفته است”: هو مولانا یعنی هو اولی بنا من انفسنا فی الموت و الحیاه ” یعنی: او اولی (سزاوار) تر است بما از خود مادر مرگ و زندگی، و گفته شده”: مالکنا و سیدنا فلهذا یتصرف کیف یشاء ” یعنی مالک ما و آقای ما است پس برای این سمت(که بر ما دارد) هر طور بخواهد تصرف مینماید 

قول خدای تعالی در سوره آل عمران”: بل الله مولاکم ” احمد بن حسن زاهد در واجکی در تفسیر خود به زاهدی گوید: یعنی”الله اولی بان یطاع” خداوند اولی (سزاوار) تر به اینست که اطاعت شود

قول خدای تعالی در سوره بقره”: انت مولانا ” ثعلبی در ” الکشف و البیان ” میگوید: یعنی: ناصرنا و حافظنا و ولینا واولی بنا

 الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 623

متن عربی

و هناک آیات أخری استعمل فیها المولی أیضاً بمعنی الأَولی بالأمر منها:

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 623

قوله تعالی فی سورة البقرة: (أَنْتَ مَوْلانا): قال الثعلبی فی الکشف و البیان «1»: أی ناصرنا و حافظنا و ولیّنا و أَولی بنا.و قوله تعالی فی سورة آل عمران: (بَلِ اللَّهُ مَوْلاکُمْ‏): قال أحمد بن الحسن الزاهد الدرواجکی فی تفسیره المشهور بالزاهدی: أی اللَّه أَولی بأن یطاع.و قوله تعالی فی سورة التوبة: (ما کَتَبَ اللَّهُ لَنا هُوَ مَوْلانا وَ عَلَی اللَّهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ):قال أبو حیّان فی تفسیره (5/52): قال الکلبی: أی أَولی بنا من أنفسنا فی الموت و الحیاة. و قیل: مالکنا و سیّدنا فلهذا یتصرّف کیف یشاء.