اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۶ مهر ۱۴۰۲

راویان حدیث غدیر از میان صحابه | حروف «ر» – «ز»

متن فارسی

40- رفاعة بن عبد المنذر انصارى- روایت او در «حدیث الولایه» باسناد ابن عقده و در کتاب «نخب المناقب» جعابى و در «کتاب الغدیر» منصور رازى موجود است.

41- زبیر بن عوام قرشى (در سال 37 کشته شده) ابن عقده در کتاب الولایه و جعابى در نخب خود و منصور رازى در «کتاب الغدیر» حدیث غدیر را از او روایت نموده‌اند و نامبرده یکى از (عشره مبشّره) است که حافظ ابن المغازلى آنان را در شمار راویان غدیر ذکر کرده و جزرى شافعى در (اسنى المطالب) ص 3 او را در شمار راویان حدیث غدیر ثبت نموده است.

42- زید بن ارقم انصارى خزرجى (در یکى از سالهاى 66 تا 68 وفات یافته) احمد بن حنبل در جلد 4 از «مسند» ص 368 از ابن نمیر از عبد الملک بن سلیمان از عطیه عوفى با ذکر سند آورده که او گفت: از زید بن ارقم سئوال نموده گفتم: من دامادى دارم و او حدیثى از تو درباره على علیه السّلام در روز غدیر خم ذکر نموده من دوست دارم که آن حدیث را از خودت بشنوم؟ زید گفت: شما گروه عراقیان، در شما هست آنچه هست:
من به او گفتم: بر تو از من باکى نباشد از من اندیشه و ترس نداشته باش.
گفت: بلى ما در جحفه بودیم که رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله بر ما بیرون شد در وقت ظهر در حالیکه بازوى على علیه السّلام را گرفته بود و خطاب بما فرمود: آیا نمیدانید که من اولى بمؤمنین هستم از خودشان؟ همگى گفتند آرى چنین است فرمود بنابر این.
هر کس که من مولاى اویم على علیه السّلام مولاى او خواهد بود. پس باو گفتم آیا آن حضرت این جمله را هم فرمود: بار خدایا دوست بدار دوستان او را دشمن بدار دشمنان او را؟ گفت: من آنچه را که شنیدم بتو خبر دادم «1».
و در جلد 4 «مسند» ص 372 از سفیان از ابى عوانه از مغیره از ابى عبید از ابى عبد اللّه میمون ذکر نموده که از قول زید بن ارقم نقل نموده که در حالیکه من میشنیدم زید چنین گفت: با رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در وادى که خم نامیده میشود فرود آمدیم. آنحضرت امر باقامه نماز فرمود و در گرماى نیمروز نماز را بجا آورد سپس براى ما خطبه ایراد فرمود در حالی که با افکندن پارچه بر یکدرخت بزرگ براى آن جناب سایه تشکیل داده شده بود. آنگاه فرمود: آیا نمیدانید؟ آیا شهادت نمیدهید باینکه من اولى (سزاوارتر) هستم بهر مؤمنى از خود او؟ گفتند آرى چنین است. فرمود: پس هر که من مولاى اویم همانا على علیه السّلام مولاى او است. بار خدایا دشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد و دوست دار آنکه را که او را دوست دارد و باز در همان مجلد از مسند و در همان صفحه این حدیث را از محمّد بن جعفر از شعبه از میمون روایت نموده و نسائى در «خصایص» ص 16 باسناد خود آنرا از زید روایت کرده و در صفحه 15 «در خصایص» نسائى از احمد بن مثنّى آورده که او از قول یحیى بن حمّاد و او از ابو عوانه از سلیمان از حبیب بن ابى ثابت از ابى الطفیل از زید بن ارقم آورده که گفت: چون پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله از حجّة الوداع باز گشت فرمود و در غدیر خم فرود آمد، امر فرمود خار و خاشاک آنجا را برطرف ساختند. آنگاه فرمود چنین مینماید که مرا بسراى دیگر خوانده‌اند و بزودى اجابت خواهم نمود و همانا من وامیگذارم در میان شما دو چیز گران و نفیس را.
یکى از آندو بزرگتر است از آندیگر. کتاب خدا و عترت من. اهل بیت من.
پس بیندیشید که بعد از من چگونه با آندو رفتار خواهید نمود؟! همانا این دو از یکدیگر جدا نشوند تا در کنار حوض بمن وارد شوند. سپس فرمود: همانا خداى مولاى من است و من ولىّ هر مؤمن هستم. پس از این سخن دست على (رضى اللّه عنه) را گرفت و گفت: هر کس من ولىّ او (متصرف و مختار در امور او) هستم پس از من این (یعنى على علیه السّلام) ولىّ او خواهد بود. بار خدایا دوست بدار آنکه را که او را دوست دارد و دشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد. راوى گوید: بزید
گفتم: این سخن را تو از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله شنیدى؟ گفت کسى در آنجا و در میان آن درختان نبود جز اینکه او را بچشم خود دید و این سخنان را بگوش خود شنید.
و باز در «خصایص» در ص 16 نیز از قتیبة بن سعید از ابن ابى عدى از عوف از ابى عبد اللّه میمون روایت کرده که زید بن ارقم گفت: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله بپا خواست و حمد و ثناى خدا را بجا آورد سپس فرمود: آیا نمیدانید که من اولى (سزاوارتر) هستم بهر مؤمن از خود او؟ گفتند آرى باین امر معترف و گواهیم که تو بهر مؤمن اولى هستى از خودش.
پس فرمود: هر کس من مولاى اویم این (یعنى على علیه السّلام) مولاى او است و دست على را گرفت. و بهمین بیان و لفظ، دولابى در جلد 2 «الکنى و الاسماء» ص 61 از احمد بن شعیب از قتیبة بن سعید از ابن ابى عدى از عوف از میمون از زید آورده که گفت: با رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله بودیم بین مکّه و مدینه تا در منزلى که آنجا را غدیر خم می‌نامند فرود آمدیم. در این هنگام اجتماع عمومى اعلام شد و رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله بپا خاست، پس حمد و ثناى خدا را بجا آورد … بشرح حدیث.
و مسلم در جلد 2 از «صحیح خود» ص 325 چاپ سال 1327 باسنادش از ابى حیّان از یزید بن حیّان از زید، و بطریق دیگر قسمتى از حدیث غدیر را روایت نموده که زید گفت: پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله در آبى که خم نامیده شده خطبه خواند ولى آنچه را که راجع بولایت است (با اینکه مشایخ و بزرگان او آن را روایت نموده‌اند) از او روایت نکرد و این خوددارى بمنظور و هدفى است که خودش بآن داناتر و شناساتر است: و حافظ بغوى در جلد 2 «مصابیح السنّه» ص 199 حدیث ولایت را از زید روایت کرده و آنرا از احادیث نیکو بشما آورده و حافظ ترمذى در صحیح خود در جلد 2 ص 298 حدیث مزبور را از ابى عبد اللّه میمون از زید روایت نموده وگفته است که این حدیث نیکو و درست است. «1»
و حاکم در جلد 3 «المستدرک» ص 109 از ابى الحسین محمّد بن احمد بن تمیم حنظلى در بغداد از ابى قلابه عبد الملک بن محمّد رقاشى از یحیى بن حمّاد و باز از قول ابو بکر محمّد بن بالویه و محمّد بن جعفر بزار و آندو از قول عبد اللّه بن احمد بن حنبل از پدرش از یحیى بن حمّاد- و نیز از قول ابو نصر احمد بن سهل فقیه بخارى از صالح بن محمّد حافظ بغدادى از خلف بن سالم مخرمى از یحیى بن حمّاد روایت کرده- که او (یحیى ابن حمّاد) از ابى عوانه نقل کرده و او از سلیمان اعمش و او از حبیب بن ابى ثابت از ابى الطفیل از زید و صحت و درستى این طریق و اسناد را اشعار داشته و بهمین سند حدیث مزبور را احمد بن حنبل در جلد 1 (المسند) ص 118 از شریک- از اعمش روایت نموده. و در ص 109 جلد مذکور «مستدرک» از ابى بکر بن اسحق و دعلج بن احمد سنجرى و آندو از محمّد بن ایوب و او از ازرق بن على و او از حسان بن ابراهیم کرمانى و او از محمّد بن سلمة بن کهیل و او از پدرش و او از ابى الطفیل و او از زید روایت کرده که: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله بین مکّه و مدینه در محلى که پنج اصله درختان تناور و خاردار بود فرود آمد. مردم زیر درختان مزبور را جاروب کردند و خار و خاشاک آنجا را برطرف ساختند و آن جناب شب را در آنجا گذرانید و پس از بجا آوردن نماز براى خطبه بپا خاست و حمد و ثناى خداوند نمود و موعظه فرمود و پس از سخنان خود خطاب بمردم فرمود: همانا من دو امر در میان شما. وامیگذارم که اگر آندو را پیروى و تبعیّت نمائید هرگز گمراه نشوید و آندو کتاب خداست و عترت (اهل بیت) من، سپس آن جناب سه بار فرمود: آیا میدانید که من اولى (سزاوارتر) هستم باهل ایمان از خود آنها. همگى گفتند: بلى. پس از آن فرمود:
هر کس که من مولاى اویم على علیه السّلام مولاى اوست.
و در صفحه 533 (همان مجلد از مستدرک) از محمّد بن على شیبانى در کوفهروایت نموده که او از قول احمد بن حازم غفارى و او از ابو نعیم از کامل ابو العلاء که او گفت شنیدم حبیب بن ابى ثابت خبر میداد از یحیى بن جعده از زید که گفت بیرون شدیم با رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله (از مکّه) تا رسیدیم به غدیر خم در روزى که تاکنون گرم‏تر از آنروز بر ما نگذشته بود پس حسب امر آن جناب خار و خاشاک آنجا رفته شد. پس آن جناب حمد و ثناى خداوند را بجا آورد و سپس خطاب بمردم فرمود: هیچ پیغمبرى مبعوث نشده مگر آنکه بیش از نیمى از عمر پیغمبر قبل از خود زیست نکرده «2» و من نزدیک شده که بسراى دیگر خوانده شوم و اجابت نمایم.
همانا من وامیگذارم در میان شما چیزى را که هرگز گمراه نشوید بعد از آن (یعنى بعد از تبعیّت و اداى حق آن)- کتاب خداى عزّ و جلّ. سپس برخاست و دست على رضى اللّه عنه را گرفت و خطاب بمردم فرمود: کیست که اولى (سزاوارتر) است بشما از خود شما؟ گفتند خدا و رسول او داناترند. فرمود: هر کس که من مولاى اویم. پس على علیه السّلام مولاى او است. سپس حاکم گفته که این حدیث اسنادش درست است و در مقام ذکر سند آن بر نیامده.
و حافظ عاصمى در «زین الفتى» روایت نموده و گفته: خبر داد مرا شیخ احمد ابن محمّد بن اسحق بن جمع از قول على بن حسین بن على درسکى از محمّد بن حسین بن قاسم از امام ابى عبد اللّه محمّد بن کرام رضى اللّه عنه از على بن اسحق از حسیب بن حسیب برادر حمزة زیّات از ابى اسحق همدانى از عمرو از زید بن ارقم باینکه: پیغمبر خدا صلّى اللّه علیه و آله بغدیر خم آمد و براى مردم خطبه ایراد فرمود پس حمد و ثناى الهى را نمود.
پس از آنکه از خطبه خود فارغ شد دست و بازوى على علیه السّلام را گرفت بطوریکه سفیدى زیر بغلش دیده شده. پس خطاب به مردم فرمود: هر کس که من مولاى اویم پس على علیه السّلام مولاى او است. بار خدایا دوست دار آنکه را که او را دوست دارد و دشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد و یارى و دستگیرى فرما آنکه را که او رایارى و دستگیرى نماید و محبوب بدار کسى را که او را محبوب بدارد سپس بعلى علیه السّلام فرمود: یا على آیا بتو نیاموزم کلماتى را که بآنها خدا را بخوانى؟ هر گاه گناهان تو بعدد ذرّه‌ها باشد آمرزیده شود با اینکه تو آمرزیده هستى (از گناه منزّه و مبرّائى). بگو اللّهمّ لا اله إلّا انت تبارکت سبحانک رب العرش العظیم، و صاحب «فراید السمطین» در باب 58 باسناد خود و محب الدین طبرى در جلد 2 «الریاض النضره» ص 169 و میبدى در شرح دیوان امیر المؤمنین علیه السّلام از طریق احمد و ذهبى در جلد 3 تلخیص خود ص 533 (و صحت آن را تأیید کرده) این حدیث را از زید بن ارقم روایت نموده‌اند و ذهبى به طریق دیگر هم این حدیث را از زید روایت نموده و در جلد 3 «میزان الاعتدال» ص 224 آنرا روایت نموده از غندر از شعبه از میمون ابى عبد اللّه از زید و ابن صباغ مالکى در «الفصول المهمّه» ص 24 از ترمذى و زهرى از زید آن را روایت کرده و چنین گفته: ترمذى از زید بن ارقم روایت نموده که او گفت:
رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس من مولاى اویم پس على علیه السّلام مولاى او است.
ترمذى تنها همین لفظ و جمله را روایت کرده و بر او چیزى زیاد نکرده ولى جز او یعنى زهرى روز و زمان و مکان را نیز تصریح نموده و گوید:
چون رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله حجة الوداع را انجام داد و بقصد مدینه بازگشت فرمود، در غدیر خم بپا خاست، و آن آبى است بین مکّه و مدینه و این امر در روز هیجدهم از ذالحجة الحرام در گرماى شدید نیمروز انجام یافت. پس خطاب بمردم فرمود: من مسئولم، شما نیز مسئول هستید. آیا من تبلیغ نمودم؟ گفتند:
شهادت میدهیم که تو تبلیغ فرمودى و پند دادى. رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله فرمود. و منهم خود شهادت میدهم که تبلیغ نمودم و پند دادم. سپس فرمود: اى مردم آیا نه اینست که شما به یکتائى خداوند و رسالت من گواهى میدهید؟ گفتند ما گواهى بیکتائى خدا میدهیم و گواهى میدهیم که تو فرستاده خدائى. فرمود: من خود نیز مانند شما شهادت میدهم. سپس خطاب بمردم کرده فرمود؛ من در میان شما وا گذارده‌ام چیزیرا که اگر بآن تمسک جوئید بعد از من هرگز گمراه نشوید، کتاب خدا واهل بیتم. آگاه باشید که خداى مهربان و دانا بمن خبر داد که این دو از یکدیگر جدا نشده تا کنار حوض بمن وارد شوند. حوض من از حیث وسعت و پهنا مانند فاصله بصرى و صنعا است، ظرفهاى آن بتعداد ستارگان است. بدرستیکه خدا از شما پرسش خواهد فرمود که بعد از من با کتاب او و اهل بیت من چگونه رفتار کرده‌اید؟ سپس خطاب بمردم فرمود و گفت: کیست که سزاوارترین مردم است باهل ایمان؟ گفتند خدا و رسول او داناترند، فرمود: سزاوارترین مردم باهل ایمان اهل بیت من میباشند، و این سخن را سه بار تکرار فرمود و در مرتبه چهارم دست على را گرفت و فرمود بار خدایا هر کس من مولاى اویم پس على علیه السّلام مولاى او است. خداوندا دوست دار کسى را که او را دوست دارد و دشمن دار کسى را که او را دشمن دارد این سخن را نیز سه بار تکرار فرمود: آگاه باشید آنان که اکنون حاضر هستند این واقعه را بغائبین ابلاغ نمایند.
و ابن طلحه شافعى در «مطالب السئول» ص 16 حدیث مزبور را نقل از ترمذى از زید روایت نموده و حافظ ابو بکر هیثمى در جلد 9 «مجمع الزواید» ص 104 از طریق احمد و طبرانى و بزار باسنادشان از زید و در ص 163 حدیث مزبور را آورده و لفظ او در روایت دوم باین شرح است که زید گفت: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در جحفه فرود آمد، سپس رو بمردم آورد و پس از حمد و ثناى الهى فرمود: من نمی‌یابم- براى هیچ پیغمبرى جز نصف عمر پیغمبر قبل از او، و نزدیک شده است که من بسراى دیگر خوانده شوم و اجابت نمایم. اینک بگوئید (درباره وظایفى که بانجام رسانیده‌ام) چه اقرار دارید؟ گفتند: بوظیفه نصیحت و ارشاد ما عمل فرمودى. فرمود: آیا نه این است که به یکتائى خداوند و اینکه محمّد صلّى اللّه علیه و آله بنده و فرستاده او است و اینکه بهشت و دوزخ او حق است شهادت میدهید؟ گفتند: شهادت میدهیم. آنحضرت در این موقع دست خود را بلند کرد و بر سینه نهاد و فرمود من نیز با شما شهادت میدهم. پس از آن توجه بیشتر مردم را به شنیدن جلب کرد و فرمود: من بر شما پیشى میگیرم و شما در کنار حوض بر من وارد میشوید و همانا پهناى آنحوض مانندمسافت بین صنعاء و بصرى است و در آن بتعداد ستارگان قدحهاى سیمین هست.
پس بیندیشید که پس از من با دو چیز گران و نفیس (که در میان شما وامیگذارم) چگونه رفتار خواهید نمود؟ از میان آن گروه یکتن صدا بر آورد و گفت: یا رسول اللّه آندو چیز کدامند؟ فرمود کتاب خدا. یکطرف آن در دست خداوند و و طرف دیگر آن دست شما است، پس آنرا محکم نگاه دارید تا گمراه نشوید و دیگر عشیره من «1» و همانا خداى مهربان و دانا مرا آگاه فرمود. که این دو از یکدیگر جدا نمیشوند تا در کنار حوض بر من وارد شوند و من این عدم جدائى را براى آندو از خداوند مسئلت نمودم. پس بر آندو پیشى نگیرید که هلاک میشوید و از پیروى آن دو تخلّف و کوتاهى نکنید که هلاک میشوید و آندو را چیزى نیاموزید. چه آنان از شما داناترند. سپس دست على علیه السّلام را گرفت و فرمود: هر کس من اولى (سزاوارتر) به او از خودش هستم پس على علیه السّلام ولىّ او است، بار خدایا درست دار آنکه را که او را دوست دارد و دشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد.
و در روایت دیگر که مختصرتر از این است چنین مسطور است: در آن (حوض) به تعداد ستارگان قدحهاى طلا و نقره هست:
و در آن روایت دیگر این جمله نیز هست: بزرگتر کتاب خدا و کوچکتر عترت من. و در روایت دیگر چنین رسیده که:
چون رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله از حجة الوداع مراجعت فرمود و در غدیر خم فرود آمد. حسب امر آن جناب خار و خاشاک آن زمین زدوده و برطرف شد. سپس بپا خاست و فرمود: چنین مینماید که من بسراى دیگر خوانده شده و اجابت خواهم نمود … و در پایان آن مذکور است که راوى گوید: بزید گفتم: تو این سخنان را از رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله شنیدى؟ گفت در میان آن درختان انبوه کسى نبود جز آنکه او را بچشم خود دید و این سخنان را بگوش خود شنید.
و نیز در جلد 9- (مجمع الزاوید) ص 105 نقل از ترمذى و طبرانى و بزارباسنادشان از زید چنین مذکور است: گفت: رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله امر فرمود، نهال‏هاى خار از آن زمین کنده شد و آنجا را آب پاشى کردند سپس خطبه خواند. پس قسم بخدا هیچ چیزى که تا قیام قیامت واقع میشود نماند جز اینکه انروز ما را بآن خبر داد. سپس خطاب بمردم فرمود: کیست که اولى است (سزاوارتر است) بشما از خود شما؟ گفتیم خدا و رسولش اولى (سزاوارتر) هستند بما از خود ما. فرمود پس هر که من مولاى اویم پس از من این یعنى على علیه السّلام مولاى او است پس دست او را گرفت و گشود سپس گفت: بار خدایا دوست دار آنکه را که او را دوست دارد و دشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد (و رجال این سند را مورد وثوق و اطمینان دانسته) لفظ حافظ هیثمى تمام شد. و آنچه را که ترمذى و نسائى بطریق خودشان روایت کرده‌اند با ذکر سند از زید بن ارقم ثبت نموده است.
و حافظ زرقانى مالکى در جلد 7- «شرح المواهب» ص 13 این حدیث را از زید بن ارقم روایت نموده و ضیاء مقدسى صحت طریق آنرا اعلام داشته و از طریق طبرانى در قسمتى از حدیث، این جمله از فرمایش رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله را ذکر نموده که فرمود. اى مردم: همانا خدا مولاى من است و من مولاى اهل ایمان هستم. و من اولى (سزاوارتر) باهل ایمان هستم از خود آنها پس هر کسى که من مولاى اویم على علیه السّلام مولاى او است بار خدایا دوست دار آنکه را که او را دوست دارد و دشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد (بار دیگر این دعا را تأکید فرموده بجمله: احبّ من احبّه و ابغض من ابغضه). و یارى کن کسى را که او را یارى کند و خوار گردان کسى را که او را خوار گرداند و او را مدار و محور حق قرار ده.
و این حدیث را خطیب خوارزمى در مناقب ص 93 باسنادش از حافظ أبى بکر احمد بن حسین بیهقى از أبى عبد اللّه حافظ محمّد بن یعقوب از فقیه أبى نصر احمد بن سهیل از حافظ صالح بن محمّد بغدادى از خلف بن سالم از یحیى بن حمّاد از أبى عوانه از سلیمان اعمش از حبیب بن أبى ثابت از أبى الطفیل از زید بن ارقم «1» بلفظ حافظنسائى روایت نموده که در صفحه 29 لفظ او از خصایصش نقل شده است.
و ابن عبد البرّ در جلد 2 «الاستیعاب» ص 473 و ابو الحجاج در «تهذیب الکمال فی اسماء الرجال» و ابن کثیر شامى در جلد 5 «البدایة و النهایه» ص 208 از حبیب بن ابى ثابت از ابى الطفیل از زید بطریق نسائى این حدیث را روایت نموده‌اند و ابن کثیر گفته که این حدیث صحیح است (نقل از ذهبى) و در ص 109 همان جزء «البدایه و النهایه» از ابى الطفیل و یحیى بن جعده و ابى عبد اللّه میمون از زید روایت کرده و گفته این اسناد نیکو و رجال آن مورد وثوق و اعتمادند و در جلد 7 صفحه 348 از طریق غندر از شعبه از سلمة بن کهیل از ابى الطفیل از ابى مریم یا زید بن ارقم و از طریق احمد بسند و لفظ مذکور در ص 29 آنرا ذکر نموده سپس گفته که: جماعتى که از جمله آنها ابو اسحق سبیعى و جبیب اساف و عطیه عوفى و ابو عبد اللّه شامى و ابو الطفیل عامر بن واثله‌اند این حدیث را از زید بن ارقم روایت نموده‌اند.
و حافظ گنجى شافعى در «کفایة الطالب» ص 14 بطریق سه گانه احمد بن حنبل آنرا روایت نموده و پس از ذکر الفاظ او بطرق او در ص 15 گفته: احمد بن حنبل این چنین در مسند خود روایت مذکور را با ذکر سند ثبت نموده و چنین راوى اگر آنرا بیک سند هم ذکر مینمود کافى بود تا چه رسد باینکه چنین پیشوائى طرق متعدده خود را در ذکر این روایت جمع نموده: سپس از مشایخ خود حفاظ اربعه که عبارتند از: شیخ الاسلام ابو محمّد عبد اللّه ابن ابى الوفاء محمّد الباذرائى و قاضى ابو الفضایل عبد الکریم بن عبد الصمد انصارى، و ابو الغیث فرج بن عبد اللّه قرطبى، و ابو الفتح نصر اله بن ابى بکر بن ابى الیاس، باسنادهایشان از جامع ترمذى باسنادش از سلمة بن کهیل از ابى الطفیل آنرا از زید روایت نموده.
حدیث زید بن ارقم در «جمع الجوامع» و «تاریخ الخلفاء» سیوطى ص 114 و «الجامع الصغیر» جلد 2 ص 555 نقل از ترمذى و نسائى و ضیاء مقدسى و جلد 7 «تهذیب التهذیب» ابن حجر ص 337 و ریاض الصالحین ص 152 و جلد 2 «البیان و التعریف» ص 136 از طبرانى و حاکم باسنادشان از ابى الطفیل از زید موجود است. و همچنیندر ص 230 از ترمذى و نسائى و ضیاء مقدسى باسنادشان از او. صاحب کتاب (اخیر الذکر) از قول سیوطى گوید که این حدیث متواتر است و در جلد 6 «کنز العمال» ص 152 از ترمذى و ضیاء مقدسى و در ص 154 از احمد و همچنین طبرانى در «المعجم الکبیر» و ضیاء مقدسى از زید و از سى نفر از صحابه و در همان صفحه از «کنز العمال» نقل از «المعجم الکبیر» طبرانى و در ص 390 از ابى الطفیل عامر بن واثله و ابى عبد اللّه میمون و عطیه عوفی و ابى الضحى همگى از زید و نقل از محمّد بن جریر طبرى در «حدیث الولایه» و در ص 102 از زید بن ابى حیان از زید و در مشکاة المصابیح» ص 557 از طریق احمد از براء بن عازب و زید، و در «تذکرة خواص الامّه» ص 18 گوید: که احمد در «الفضایل» از قول ابن نمیر و او از عبد الملک و او از عطیه عوفی نقل کرده که عطیه عوفی گفت: نزد زید بن ارقم آمدم و باو گفتم: من دامادى دارم که او از تو حدیثى را در شأن على صلّى اللّه علیه و آله در روز غدیر نقل نموده و دوست دارم آن حدیث را از تو بشنوم. گفت: شما گروه اهل عراق، در شما هست آنچه هست: (منظور اظهار عدم اعتماد است) پس باو گفتم: از طرف من بر خود نترس. پس گفت: بلى. در جحفه بودیم. رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در حالیکه بازوى على بن ابى طالب علیه السّلام را گرفته بود بر ما بیرون شد و خطاب به مردم فرمود آیا نمیدانید که من اولى (سزاوارتر) هستم بر مؤمنین از خودشان؟ همگى گفتند. بلى چنین است پس فرمود: هر کس که من مولاى اویم، پس از من على علیه السّلام مولاى او است و این سخن را چهار مرتبه تکرار فرمود.
محمّد بن اسمعیل یمنى در «الروضة الندیّه- شرح التحفة العلویه» بعد از ذکر حدیث غدیر بطرق مختلفه خود گوید: فقیه علّامه حمید محلّى در «محاسن الازهار» تمام خطبه پیغمبر را (که در روز غدیر با آن طول و تفصیل ایراد فرموده) ذکر نموده و بسند خود تا منتهى میشود بزید بن ارقم گوید: زید گفت رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله در حجة الوداع (در مراجعت) آمد تا در جحفه نزول فرمود- بین مکّه و مدینهپس امر فرمود زیر درختان عظیم و انبوه آنجا را از خار و خاشاک پاک کردند، سپس مردم را باجتماع عمومى براى نماز دعوت کردند. آنروز بسیار گرم و سوزان بود و همگى حسب الامر پیغمبر بسوى آنحضرت گرد آمدیم در حالیکه بعضى از ما قسمتى از رداى خود را بر سر کشیده و قسمتى را از شدت سوزندگى زمین زیر پا نهاده بود. پس رسول خدا نماز ظهر را با ما بجا آورد و سپس رو بطرف ما بگردانید و فرمود: حمد و ستایش مخصوص خداوند است. ستایش میکنیم او را و از او یارى میخواهیم و باو ایمان داریم و بر او توکل میکنیم. پناه به خدا میبریم از بدیهاى نفوسمان و از ناروائى کردارمان. آن خداوندى که هر که (در اثر سلب عنایت) او را گمراه کرد براى او راهنمائى نیست و آنکه را که او راهنمائى فرماید گمراه کننده‌اى نخواهد بود. و گواهى میدهیم که معبود لایق پرستش جز ذات مقدس و منزه او نیست، و محمّد بنده و فرستاده او است. اما بعد. اى مردم. همانا بتحقیق پیوسته که براى هیچ پیغمبرى جز نیمى از عمر پیغمبر قبل از او نیست، و همانا عیسى بن مریم در میان قوم خود چهل سال زیست کرد و من بیست سال شریعت خود را اجرا نمودم. آگاه باشید که جدائى من از شما نزدیک شده و آگاه باشید که من مسئول شما هستم و شما نیز مسئول هستید. اکنون بگوئید آیا من تبلیغ نمودم؟ در این هنگام از هر طرفى در میان آن گروه پاسخ دهنده بر خواسته و گفتند شهادت میدهیم که تو بنده خدائى و فرستاده او هستى و بتحقیق رسالت خداوندى را تبلیغ فرمودى و در راه خدا کوشش کردى و بامر خدا مبادرت نمودى و تا آخرین دم بندگى او نمودى، خداى بهترین پاداش را که به پیغمبرى عطا میکند بتو عطا فرماید- در این هنگام فرمود: آیا نه اینست که به یکتائى خدا گواهى میدهید و باینکه محمّد بنده و فرستاده او است، و باینکه بهشت و دوزخ او حق است، و بتمامى کتاب خدا ایمان دارید؟ گفتند. آرى. فرمود: من نیز شهادت میدهم که براستى شما را خواندم و شما نیز تصدیق نمودید دعوت مرا. آگاه باشید که من بدیگر سراى بر شما پیشى میگیرم و شما پس از من بزودى در کنار حوض بر من وارد میشوید. و هنگامى که مرا ملاقات میکنید. من از شما مؤاخذه خواهم نمود که بعد از من با دو چیز گران و نفیس (که در میان شما وا گذاردم) چگونه رفتار نمودید؟!
در این موقع امر بر ما مشکل شد: ندانستیم آندو شی‏ء گران و نفیس چیستند؟ تا اینکه مردى از مهاجرین برخاست و گفت: پدر و مادرم فداى تو باد اى رسول خدا. آن دو چیست؟ فرمود: آن یک که بزرگتر است از آن دیگرى کتاب خدا است. سبب و رشته ارتباطى است که یکطرف آن در دست خداوند و طرف دیگر آن در دست شما است آنرا محکم نگاه دارید و از آن رو بر مگردانید که گمراه نشوید و آن دیگر که کوچکتر است عترت من است. (آنهائى که رو به قبله من نمودند و دعوت مرا اجابت کردند نکشید آنها را و بر آنها غلبه ننمائید و از آنها واپس نمانید: همانا من درباره آنان از خداى مهربان و دانا درخواست نمودم و خدا بمن (آنچه درباره آنها مسئلت کردم) عطا فرمود یارى کننده کتاب خدا و عترت من یارى کننده من است و خوار کننده آندو خوار کننده من و پیرو و دوست آندو پیرو و دوست من است و متخلف و دشمن آندو دشمن من. آگاه باشید و بتحقیق بدانید که هیچیک از اقوام و امّت‏هاى قبل از شما هلاک نشدند مگر در اثر اینکه بدلخواه و هواى نفسانى خود رفتار کردند و بر ساحت نبوت خود بمخالفت و دشمنى برخاستند و آنان را که بعدل و داد بر خواستند کشتند: سپس دست على ابن ابى طالب علیه السّلام را گرفت و بلند کرد و فرمود: هر کس من ولىّ اویم پس این (على علیه السّلام) ولىّ او است. بار خدایا دوست بدار آنکه را که او را دوست دارد و دشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد. رسول خدا صلّى اللّه علیه و آله این سخن را سه بار تکرار فرمود:
و حافظ ابو الحسن على بن مغازلى واسطى شافعى در «المناقب» این حدیث را عینا با همین الفاظ و حروف و بهمین تفصیل روایت نموده گوید: از ابو یعلى على بن ابى عبد اللّه علّاف بزار شنیدیم که از قول عبد السّلام بن عبد الملک بن حبب بزار و اواز قول عبد اللّه «1» محمّد بن عثمان بما خبر داد و او روایت کرد از محمّد بن بکر بن عبد الرزاق و او از ابو حاتم مغیرة بن محمّد مهلبى و او از مسلم بن ابراهیم و او از نوح بن قیس حدانى و او از ولید بن صالح و او از پسر زن زید بن ارقم … تا پایان حدیث مزبور «2».
و بدخشانى در «نزل الابرار» ص 19 حدیث غدیر را بلفظ زید بن ارقم از طریق احمد و طبرانى ذکر کرده. و در ص 21 نیز از ابى نعیم و طبرانى از ابى الطفیل از زید روایت کرده و آلوسى در جلد 2 «روح المعانى» ص 350 آنرا روایت نموده و در قسمت مربوط به تابعین نیز بلفظ ابى لیلى کندى حدیثى از زید خواهد آمد.

43- ابو سعید زید بن ثابت (وفات او در یکى از سالهاى 45 تا 48 ذکر شده بعد از سال پنجاهم هجرى نیز نوشته شده) ابن عقده در «حدیث الولایه» و ابو بکر جعابى در «نخب المناقب» حدیث غدیر را از او روایت نموده‌اند. و جزرى شافعى در «اسنى المطالب» ص 4 نامبرده را در شمار راویان حدیث غدیر ذکر نموده است.

44- زید- یزید بن شراحیل انصارى- نامبرده یکى از گواهانى است که در روز مناشده براى أمیر المؤمنین علیه السّلام در موضوع حدیث غدیر شهادت داد که حدیث او بعدا خواهد آمد- حافظ ابن عقده در «حدیث الولایه» داستان شهادت او را روایت کرده و ابن اثیر در جلد 2 «اسد الغابه» ص 233 و ابن حجر در جلد 1 «الاصابه» ص 567 آنرا از ابن عقده نقل نموده‌اند و در مقتل خوارزمى و تاریخ آل محمّد صلّى اللّه علیه و آله ص 67 در شمار راویان حدیث غدیر از صحابه ثبت شده است.

45- زید بن عبد اله انصارى- ابن عقده در «حدیث الولایه» حدیث او را با ذکر سند روایت نموده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 77

متن عربی

 «حرف الراء المهملة و أُختها المعجمة»

40- رفاعة بن عبد المنذر الأنصاریّ:

توجد روایته فی حدیث الولایة بإسناد ابن عقدة، و نُخب المناقب للجُعابی، و کتاب الغدیر لمنصور الرازی.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 77

41- الزبیر بن العوّام القرشیّ: المقتول سنة (36).

روى الحدیث عنه ابن عقدة فی کتاب الولایة، و الجُعابی فی نُخبه، و المنصور الرازی فی کتاب الغدیر، و هو أحد العشرة المبشرة الذین عدّهم الحافظ ابن المغازلی «1» من رواة الغدیر، و عدّه الجزری الشافعی من رواة حدیث الغدیر فی أسنى المطالب «2» (ص 3). «3»

42- زید بن أرقم الأنصاریّ، الخزرجیّ: المتوفّى (66، 68).

أخرج أحمد بن حنبل فی مسنده «4» (4/368) عن ابن نمیر، عن عبد الملک بن أبی سلیمان، عن عطیّة العَوفی، قال: سألت زید بن أرقم، فقلت له: إنَّ خَتَناً «5» لی حدّثنی عنک بحدیث فی شأن علیٍّ یوم غدیر خُمّ، فأنا أحبّ أن أسمعه منک. فقال: إنّکم- معشرَ أهل العراق- فیکم ما فیکم!. فقلت له: لیس علیک منی بأس.

فقال: نعم، کُنّا بالجُحْفة، فخرج رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم إلینا ظُهراً و هو آخذٌ بعَضُد علیّ، فقال:

 «یا أیّها الناس أ لستم تعلمون أنّی أولى بالمؤمنین من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: فمن کنتُ مولاه فعلیّ مولاه».

قال: فقلت له: هل قال «اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه»؟ قال: إنَّما

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 78

أخبرُک کما سمعت «1».

و فی المسند «2» (4/372) عن سفیان، عن أبی عوانة، عن المغیرة، عن أبی عبید، عن میمون أبی عبد اللَّه قال: قال زید بن أرقم و أنا أسمع:

نزلنا مع رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم بوادٍ یقال له: وادی خُمّ، فأمر بالصلاة فصلّاها بهجیر. قال: فخطبنا، و ظُلّل لرسول اللَّه بثوبٍ على شجرةِ سَمُرة من الشمس، فقال:

 «أ لستم تعلمون؟ أَ وَ لستم تشهدون أنّی أولى بکلِّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى.

قال: فمن کنت مولاه فإنَّ علیّا مولاه، اللّهمّ عادِ من عاداه، و والِ من والاه».

و رواه فی المسند (4/372) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن میمون، و رواه النسائی عن زید بإسناده فی الخصائص «3» (ص 16).

و فی الخصائص للنسائی (ص 15) عن محمد بن المثنّى، قال: حدّثنا یحیى بن حمّاد قال: أخبرنا أبو عوانة، عن سلیمان، عن حبیب بن أبی ثابت، عن أبی الطفیل، عن زید بن أرقم، قال: لمّا رجع النبیّ صلى الله علیه و سلم من حجّة الوداع، و نزل غدیر خُمّ، أمر بدَوْحات فقُمِمنَ، ثمّ قال:

 «کأنّی دُعِیتُ فأجبتُ، و إنّی تارک فیکمُ الثقَلَین- أحدهما الأکبر من الآخر-: کتابَ اللَّه، و عترتی أهل بیتی، فانظروا کیف تخْلِفونی فیهما، فإنّهما لن یفترقا حتى یَرِدا علیَّ الحوض. ثمّ قال: إنَّ اللَّه مولای و أنا ولیّ کلّ مؤمن.

ثمّ إنَّه أخذ بید علیّ رضى الله عنه فقال: من کنتُ ولیّه فهذا ولیّه، اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 79

فقلت لزید: سمعتَهُ من رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم؟ فقال: [نعم‏] «1» و إنَّه ما کان فی الدوحات أحدٌ إلّا رآه بعینیه، و سَمِعه بأُذُنیه.

و فی الخصائص «2» أیضاً (ص 16) عن قتیبة بن سعید، عن ابن أبی عدیّ، عن عوف، عن أبی عبد اللَّه میمون، قال: قال زید بن أرقم: قام رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم فحمد اللَّه و أثنى علیه، ثمّ قال: «أ لستم تعلمون أنّی أولى بکلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى نشهد لَأنت أولى بکلّ مؤمن من نفسه. قال: فإنّی من کنتُ مولاه فهذا مولاه»، و أخذ بید علیّ.

و بهذا اللفظ رواه الدولابی فی الکنى و الأسماء (2/61) عن أحمد بن شعیب، عن قتیبة بن سعید، عن ابن أبی عدیّ، عن عوف، عن میمون، عن زید، قال:

کُنّا مع رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم بین مکّة و المدینة إذ نزلنا منزلًا یقال له: غدیر خُمّ، فنودی أنَّ الصلاة جامعة، فقام رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم فحمد اللَّه و أثنى علیه… الحدیث.

و روى مسلم فی صحیحه «3» (2/325 طبعة سنة 1327) بإسناده عن أبی حیّان، عن یزید بن حیّان، عن زید و بطرق أخرى شطراً من حدیث الغدیر، و قال: خطب النبی صلى الله علیه و سلم بماء یُدعى خُمّا…، و لم یَروِ منه ما فی الولایة- مع روایة مشایخه إیّاه- لمرمىً هو أعرف به، و روى الحافظ البَغَوی فی مصابیح السنّة «4» (2/199) حدیث الولایة عن زید، و عدّه من الحسان، و الحافظ الترمذی رواه فی صحیحه «5» (2/298)، عن أبی عبد اللَّه میمون، عن زید،

و قال: هذا حدیث حسن صحیح.

و روى الحاکم فی المستدرک «6» (3/109) عن أبی الحسین محمد بن أحمد بن تمیم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 80

الحنظلی ببغداد، عن أبی قلابة عبد الملک بن محمد الرقاشی، عن یحیى بن حمّاد، قال: و حدّثنی أبو بکر محمد بن بالویه و محمد بن جعفر البزّار، قالا: حدّثنا عبد اللَّه بن أحمد ابن حنبل، حدّثنی أبی، حدّثنا یحیى بن حمّاد.

و حدّثنا أبو نصر أحمد بن سهل الفقیه البخاری، حدّثنا صالح بن محمد الحافظ البغدادی، حدّثنا خلف بن سالم المخرّمی، حدّثنا یحیى بن حمّاد، حدّثنا أبو عوانة، عن سلیمان الأعمش، عن حبیب بن أبی ثابت، عن أبی الطفیل، عن زید، و صحّحه.

و بهذا السند رواه أحمد فی المسند «1» (1/118) عن شریک، عن الأعمش.

و فی (ص 109) «2» عن أبی بکر بن إسحاق و دعلج بن أحمد السجزی، قالا: أنبأنا محمد بن أیّوب، حدّثنا الأزرق بن علیّ، حدّثنا حسّان بن إبراهیم الکرمانی، حدّثنا محمد بن سلمة بن کهیل، عن أبیه، عن أبی الطفیل، عن زید، یقول:

 

نزل رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم بین مکّة و المدینة عند سَمُراتٍ «3»؛ خمس دوحات عظام، فکنس الناس ما تحت السمُرات، ثمّ راح رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم عشیّةً فصلّى، ثمّ قام خطیباً فحمد اللَّه و أثنى علیه، و ذکر و وعظ، فقال ما شاء اللَّه أن یقول، ثمّ قال:

 «أیّها الناس إنّی تارک فیکم أمرین لن تضلّوا إن اتّبعتموهما، و هما: کتاب اللَّه، و أهل بیتی عترتی.

ثمّ قال: أ تعلمون أنّی أولى بالمؤمنین من أنفسهم؟ ثلاث مرّات. قالوا: نعم. فقال رسول اللَّه‏صلى الله علیه و سلم: من کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه».

و فی (ص 533) «4» عن محمد بن علیّ الشیبانی بالکوفة، حدّثنا أحمد بن حازم‏

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 81

الغفاری، حدّثنا أبو نعیم، حدّثنا کامل أبو العلاء، قال: سمعت حبیب بن أبی ثابت، یخبر عن یحیى بن جُعدة، عن زید، قال:

خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم حتى انتهینا إلى غدیر خُمّ، فأمر بدَوحٍ «1» فکُسِح فی یومٍ ما أتى علینا یومٌ کان أشدّ حرّا منه، فحمد اللَّه و أثنى علیه و قال:

 «یا أیّها الناس إنَّه لم یُبعَث نبیٌّ قطّ إلّا ما عاش نصف ما عاش الذی کان قبله، و إنّی أُوشِک أن أُدعى فأجیب، و إنّی تارک فیکم ما لن تَضِلّوا بعده: کتابَ اللَّه عزّ و جلّ، ثمّ قام فأخذ بید علیّ‏رضى الله عنه فقال:

یا أیّها الناس من أولى بکم من أنفسکم؟ قالوا: اللَّه و رسوله أعلم. قال: من کنت مولاه فعلیّ مولاه».

ثمّ قال الحاکم: هذا حدیثٌ صحیح الإسناد و لم یخرجاه.

و روى الحافظ العاصمی فی زین الفتى، قال: أخبرنی الشیخ أحمد بن محمد بن إسحاق بن جمع، قال: أخبرنا علیّ بن الحسین بن علیّ الدرسکی، عن محمد بن الحسین بن القاسم، عن الإمام أبی عبد اللَّه محمد بن کرام رضى الله عنه، عن علیّ بن إسحاق، عن حسیب بن حبیب أخو حمزة الزیّات، عن أبی إسحاق الهمدانی، عن عمرو، عن زید بن أرقم:

أنَّ نبی اللَّه صلى الله علیه و سلم أتى غدیر خُمّ، فخطب الناس، فحمد اللَّه و أثنى علیه، حتى إذا فرغ من خطبته أخذ بید علیّ و بعَضُده، حتى رُؤی بیاض إبطه، فقال:

 «أیّها الناس من کنتُ مولاه فعلیّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه و عادِ من عاداه، و انصُرْ من نَصره، و أعِنْ من أعانه، و أحبّ من أحبّه.

ثمّ قال لعلیّ: یا علیّ ألا أعلّمک کلماتٍ تدعو بهنّ، لو کانت ذنوبک مثل عدد

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 82

الذرّ لَغُفر لک، مع أنّک مغفور «2»، قل: اللّهمّ لا إله إلّا أنتَ، تبارکتَ سبحانکَ ربّ العرش العظیم».

و رواه عنه بإسناده «3» صاحب فرائد السمطین فی الباب الثالث و الخمسین، و محبّ الدین الطبری فی الریاض النضرة (2/169)، و المیبُذی فی شرح دیوان أمیر المؤمنین من طریق أحمد، و الذهبی فی تلخیصه (3/533) و صحّحه، و رواه بطرق أخرى عن زید، و فی میزان الاعتدال (3/224) رواه عن غندر، عن شعبة، عن میمون أبی عبد اللَّه، عن زید، و ابن الصبّاغ المالکی فی الفصول المهمّة (ص 24)، عن الترمذی و الزهری، عن زید، و قال:

 

روى الترمذی عن زید بن أرقم، قال: قال رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم: «من کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه».

هذا اللفظ بمجرّده رواه الترمذی و لم یزد علیه، و زاد غیره- و هو الزهری- ذکر الیوم و الزمان و المکان، قال:

لمّا حجّ رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم حجّة الوداع، و عاد قاصداً المدینة، قام بغدیر خُمّ- و هو ماء بین مکّة و المدینة- و ذلک فی الیوم الثامن عشر من ذی الحجّة الحرام وقت الهاجرة، فقال:

 «أیّها الناس إنّی مسؤولٌ، و أنتم مسؤولون: هل بلّغتُ؟ قالوا: نشهد أنّک قد بلّغتَ و نصحتَ. قال: و أنا أشهد أنّی قد بلّغتُ و نصحتُ.

ثمّ قال: أیّها الناس ألیس تشهدون: أن لا إله إلّا اللَّه و أنّی رسول اللَّه؟ قالوا:

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 83

نشهد أن لا إله إلّا اللَّه، و أنّک رسول اللَّه. قال: و أنا أشهد مثل ما شهدتم.

ثمّ قال: أیُّها الناس قد خلّفتُ فیکم ما إن تمسّکتم به لن تضلّوا بعدی: کتابَ اللَّه، و أهلَ بیتی، ألا و إنَّ اللطیف أخبرنی: أنّهما لم یفترقا «4» حتى یردا علیّ الحوض؛ حوضی ما بین بُصرى و صنعاء، عددُ آنیته عددُ النجوم، إنَّ اللَّه مُسائِلُکم کیف خلفتمونی فی کتابه و أهل بیتی؟

ثمّ قال: أیّها الناس من أولى الناس بالمؤمنین؟ قالوا: اللَّه و رسوله أعلم. قال: أولى الناس بالمؤمنین أهل بیتی.

یقول ذلک ثلاث مرّات، ثمّ قال فی الرابعة و أخذ بید علیّ: اللّهمّ من کنتُ مولاه فعلیّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه- یقولها ثلاث مرّات- ألا فلیبلّغ الشاهد الغائب».

و رواه ابن طلحة الشافعی فی مطالب السؤول (ص 16) نقلًا عن الترمذی عن زید، و الحافظ أبو بکر الهیثمی فی مجمع الزوائد (9/104) من طریق أحمد «5» و الطبرانی «6» و البزّار بإسنادهم عن زید و فی (ص 163)، و لفظه فی الثانیة، قال: نزل رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم الجُحْفة ثمّ أقبل على الناس فحمد اللَّه و أثنى علیه، ثمّ قال:

 «إنّی لا أجد لنبیّ إلّا نصف عمر الذی قبله، و إنّی أُوشِک أن أُدعى فأجیب، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نصحت. قال: ألیس تشهدون أن لا إله إلّا اللَّه، و أنَّ محمداً عبده و رسوله، و أنَّ الجنّة حقّ، و أنَّ النار حقّ؟ قالوا: نشهد. قال: فرفع یده فوضعها على صدره، ثمّ قال: و أنا أشهد معکم. ثمّ قال: ألا تسمعون؟ قالوا: نعم. قال: فإنّی فَرَطٌ على الحوض، و أنتم واردون علیَّ الحوض، و إنَّ عرضه ما بین صنعاءَ و بُصرى، فیه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 84

أقداح عدد النجوم من فضّة، فانظروا کیف تخْلِفونی فی الثقلین.

فنادى مُنادٍ: و ما الثقَلان یا رسول اللَّه؟

قال: کتاب اللَّه طرفٌ بید اللَّه عزّ و جلّ و طرفٌ بأیدیکم، فتمسّکوا به لا تضلّوا، [و] الآخر عشیرتی «7»، و إنَّ اللطیف الخبیر نبّأنی: أنّهما لن یتفرّقا حتى یَرِدا علیَّ الحوض، فسألت ذلک لهما ربّی، فلا تقدّموهما فتهلکوا، و لا تَقْصُروا عنهما فتهلکوا، و لا تُعلّموهما فهم أعلم منکم.

ثمّ أخذ بید علیّ رضى الله عنه فقال: من کنتُ أَولى به من نفسه فعلیٌّ ولیُّه، اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه».

و فی روایة أخصر من هذه: «فیه عدد الکواکب من قِدْحان الذهب و الفضّة».

و قال فیها أیضاً: «الأکبر کتاب اللَّه و الأصغر عترتی».

و فی روایة: لمّا رجع رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم من حجّة الوداع، و نزل غدیر خُمّ أمر بدَوحاتٍ فقُمِمْن، ثمّ قام فقال: «کأنّی قد دُعیتُ فأَجَبْتُ…»- و قال فی آخره-: فقلت لزید: أنت سمعته من رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم؟ فقال: ما کان فی الدوْحات أحدٌ إلّا رآه بعینه، و سمِعه بأُذُنیه.

و روى «8» فی (9/105) نقلًا عن الترمذی «9» و الطبرانی «10» و البزّار بإسنادهم، عن زید، قال: أمر رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم بالشجرات، فقُمَّ ما تحتها و رُشّ،، ثمّ خَطَبَنا، فو اللَّه ما من شی‏ء یکون إلى یوم الساعة إلّا قد أخبرنا به یومئذٍ، ثمّ قال:

 «أیّها الناس من أولى بکم من أنفسکم؟ قلنا: اللَّه و رسوله أولى بنا من أنفسنا.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 85

قال: فمن کنتُ مولاه فهذا مولاه- یعنی علیّا، ثمّ أخذ بیده فبسطها، ثمّ قال:- اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه».

و وثّق رجاله. انتهى لفظ الحافظ الهیثمی.

و أخرج ما رواه الترمذی و النسائی «11» بطریقهما عن زید بن أرقم. و رواه عن زید بن أرقم الحافظ الزرقانی المالکی فی شرح المواهب (7/13)، ثمّ قال: و صحّحه الضیاء المقدسی، و ذکر من طریق الطبرانی من الحدیث قوله صلى الله علیه و آله و سلم:

 

 «یا أیّها الناس إنَّ اللَّه مولای، و أنا مولى المؤمنین، و أنا أولى بهم من أنفسهم، فمن کنتُ مولاه فعلیّ مولاه، اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه، و أحِبَّ من أحبّه، و أبغضْ من أبغضه، و انصُر من نصره، و اخذُل من خذله، و أدِرِ الحقّ معه حیث دار».

و رواه الخطیب الخوارزمی فی المناقب «12» (ص 93) بإسناده عن الحافظ أبی بکر أحمد بن الحسین البیهقی، عن أبی عبد اللَّه الحافظ محمد بن یعقوب، عن الفقیه أبی نصر أحمد بن سهل، عن الحافظ صالح بن محمد البغدادی، عن خلف بن سالم، عن یحیى ابن حمّاد، عن أبی عوانة، عن سلیمان الأعمش، عن حبیب بن أبی ثابت، عن أبی الطفیل، عن زید بن أرقم «13»، بلفظ الحافظ النسائی، و قد مرّ عن خصائصه فی (ص 30).

 

و رواه عن زید بن أرقمَ ابنُ عبد البَرّ فی الاستیعاب‏1» (2/473)، و أبو الحجّاج فی تهذیب الکمال فی أسماء الرجال «15»، و ابن کثیر الشامی فی البدایة و النهایة «16» (5/208)

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 86

عن حبیب بن أبی ثابت، عن أبی الطفیل، عن زید بطریق النسائی، و قال: هذا حدیث صحیح، نقلًا عن الذهبی.

و (5/209) عن أبی الطفیل و یحیى بن جعدة و أبی عبد اللَّه میمون، عن زید، و قال: هذا إسنادٌ جیِّدٌ رجاله ثِقات.

و فی «1» (7/348) من طریق غندر، عن شعبة، عن سلمة بن کهیل، عن أبی الطفیل، عن أبی مریم أو زید بن أرقم، و من طریق أحمد بالسند و اللفظ المذکورین (ص 30)، ثمّ قال:

 

و قد رواه عن زید بن أرقم جماعة منهم أبو إسحاق السبیعی و حبیب الأسّاف، و عطیّة العَوفی، و أبو عبد اللَّه الشامی، و أبو الطفیل عامر بن واثلة.

و رواه الحافظ الکنجی الشافعی فی کفایة الطالب «2» (ص 14) بطرق ثلاثة لأحمد بن حنبل، و قال بعد ذکر ألفاظه بطرقه فی (ص 15): هکذا أخرجه فی مسنده و ناهیک به راویاً بسند واحد، و کیف و قد جمع طرقه مثل هذا الإمام!؟

 

ثمّ روى عن مشایخه الحفّاظ الأربعة، و هم: شیخ الإسلام أبو محمد عبد اللَّه بن أبی الوفاء محمد الباذرائی، و القاضی أبو الفضائل عبد الکریم بن عبد الصمد الأنصاری، و أبو الغیث فرج بن عبد اللَّه القرطبی، و أبو الفتح نصر اللَّه بن أبی بکر بن أبی إلیاس، بأسانیدهم إلى جامع الترمذی، بإسناده عن سَلَمة بن کهیل، عن أبی الطفیل، عن زید.

و یوجد حدیث زید فی «3» جمع الجوامع، و تاریخ الخلفاء للسیوطی (ص 114)،

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 87

و الجامع الصغیر (2/555) نقلًا عن الترمذی و النسائی و الضیاء المقدسی، و تهذیب التهذیب لابن حجر (7/337)، و ریاض الصالحین (ص 152)، و البیان و التعریف «1» (2/136) عن الطبرانی و الحاکم، بإسنادهما عن أبی الطفیل عنه، و فی (ص 230) عن الترمذی و النسائی و الضیاء المقدسی بإسنادهم عنه، قال: قال السیوطی: حدیث متواتر، و فی کنز العمّال «2» (6/152) عن الترمذی و الضیاء المقدسی، و (ص 154) عن أحمد، و الطبرانی فی المعجم الکبیر، و الضیاء المقدسی، عن زید و عن ثلاثین رجلًا من الصحابة، و (ص 154) نقلًا عن المعجم الکبیر للطبرانی «3»، و فی (ص 390) «4» عن أبی الطفیل عامر بن واثلة و أبی عبد اللَّه میمون، و عطیة العوفی، و أبی الضحى جمیعاً عن زید، نقلًا عن محمد بن جریر الطبری فی حدیث الولایة، و (ص 102) عن یزید ابن أبی حیّان «5»، عن زید.

و فی مشکاة المصابیح «6» (ص 557) من طریق أحمد، عن البراء بن عازب و زید، و تذکرة خواص الأمّة «7» (ص 18) قال: قال أحمد فی الفضائل «8»: حدّثنا ابن نمیر، حدّثنا عبد الملک عن عطیة العَوفی، قال:

 

أتیت زید بن أرقم، فقلت له: إنَّ خَتَناً لی حدّثنی عنک بحدیثٍ فی شأن علیٍّ علیه السلام یوم الغدیر، و أنا أُحبّ أن أسمعه منک.

فقال: إنّکم- معشرَ أهل العراق- فیکم ما فیکم. فقلت: لیس علیک منّی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 88

بأس. فقال: نعم کُنّا بالجُحْفة، فخرج رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم علینا ظهراً و هو آخذٌ بعضُدِ علیّ ابن أبی طالب فقال: «أیّها الناس أ لستم تعلمون أنّی أولى بالمؤمنین من أنفسهم؟ فقالوا: بلى. فقال: من کنتُ مولاه فعلیٌّ مولاه». قالها أربع مرّات.

قال محمد بن إسماعیل الیمنی فی الروضة الندیّة شرح التحفة العلویّة «1»- بعد ذکر حدیث الغدیر بشتّى طرقه-: و ذکر الخطبة بطولها الفقیه العلّامة الحمید المحلّی فی محاسن الأزهار بسنده إلى زید بن أرقم، قال:

أقبل النبیّ صلى الله علیه و سلم فی حجّة الوداع حتى نزل بغدیر الجُحْفة بین مکّة و المدینة، فأمر بالدوحات، فقُمّ ما تحتهنّ من شوک، ثمّ نادى: الصلاة جامعة، فخرجنا إلى رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم فی یوم شدید الحرّ، و إنَّ منّا من یضع بعض ردائه على رأسه و بعضه على قدمه من شدّة الرمضاء، حتى أتینا إلى رسول اللَّه صلى الله علیه و سلم فصلّى بنا الظهر، ثمّ انصرف إلینا، فقال:

 «الحمد للَّه، نحمده، و نستعینه، و نؤمن به، و نتوکّل علیه. نعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، و من سیّئات أعمالنا، الذی لا هادی لمن ضلَّ «2»، و لا مُضلّ لمن هدى، و أشهد أن لا إله إلّا اللَّه و أنَّ محمداً عبده و رسوله.

أمّا بعدُ:

أیّها الناس فإنّه لم یکن لنبیٍّ من العمر إلّا النصف من عمر الذی قبله، و إنَّ عیسى بن مریم لبث فی قومه أربعین سنة و إنّی شرَعتُ فی العشرین، ألا و إنّی یُوشک أن أفارقکم، ألا و إنّی مسؤول، و أنتم مسؤولون، فهل بلّغتُکم؟ فما ذا أنتم قائلون؟

فقام من کلّ ناحیة من القوم مُجیب، یقولون: نشهد أنّک عبد اللَّه و رسوله قد بلّغتَ رسالته، و جاهدتَ فی سبیله، و صدعتَ بأمره، و عبدتَه حتى أتاک الیقین،

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 89

جزاک اللَّه خیر ما جزى نبیّا عن أمّته.

فقال: أ لستم تشهدون أن لا إله إلّا اللَّه و أنَّ محمداً عبده و رسوله، و أنَّ الجنّة حقّ، و أنَّ النار حقّ، و تؤمنون بالکتاب کلّه؟ قالوا: بلى.

قال: فإنّی أشهد أنْ قد صدقتُکُم و صدّقتمونی، ألا و إنّی فَرَطُکم، و أنتم تبعی، تُوشکون أن تَردوا علیَّ الحوض فأسألکم حین تَلْقونی «3» عن الثقَلَین کیف خلفتمونی فیهما؟

قال: فاعتلّ «4» علینا، ما ندری ما الثَقَلان، حتى قام رجل من المهاجرین، فقال: بأبی و أمّی أنت یا رسول اللَّه ما الثقَلان؟

قال: الأکبر منهما کتاب اللَّه، سببٌ طرف بید اللَّه و طرف بأیدیکم، تمسّکوا به و لا تولّوا و لا تضلّوا، و الأصغر منهما عترتی، من استقبل قبلتی، و أجاب دعوتی، فلا تقتلوهم، و لا تقهروهم و لا تقصّروا عنهم، فإنّی قد سألت لهم اللطیف الخبیر، فأعطانی، و ناصرُهما لی ناصر، و خاذلهما لی خاذل، و ولیّهما لی ولیّ، و عدوّهما لی عدوّ، ألا فإنّها لن تهلک أمّة قبلکم حتى تدین بأهوائها، و تظاهر على نُبوّتها، و تقتل من قام بالقسط.

ثمّ أخذ بید علیّ بن أبی طالب و رفعها، فقال: من کنتُ ولیّه فهذا ولیّه «5»، اللّهمّ والِ من والاه، و عادِ من عاداه». قالها ثلاثاً. ع «6» (2/236).

و رواه- بهذا اللفظ و التفصیل حرفیّا- الحافظ أبو الحسن علیّ بن المغازلی الواسطی الشافعی فی المناقب «7»، قال: أخبرنا أبو یعلى علیّ بن عبید اللَّه بن العلّاف‏

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 90

البزّار إذناً، قال: أخبرنی عبد السلام بن عبد الملک بن حبیب البزّاز، قال: أخبرنی عبد اللَّه «1» [بن‏] محمد بن عثمان، قال: حدّثنی محمد بن بکر بن عبد الرزّاق، حدّثنی أبو حاتم مغیرة بن محمد المهلّبی، قال: حدّثنی مسلم بن إبراهیم، قال: حدّثنی نوح بن قیس الحُدانی- بضمّ المهملة الأولى- حدّثنی الولید بن صالح عن ابن امرأة زید بن أرقم. الحدیث «2».

 

و ذکر حدیث الغدیر- بلفظ زید بن أرقم- البَدَخشانی فی نُزُل الأبرار «3» (ص 19) من طریق أحمد و الطبرانی، و فی (ص 21) عن أبی نعیم و الطبرانی- أیضاً- عن أبی الطفیل عنه، و الآلوسی فی روح المعانی «4» (2/350) و یأتی فی التابعین بلفظ أبی لیلى الکندی حدیث عن زید. «5» 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 93

43- أبو سعید زید بن ثابت: المتوفّى (45، 48)، و قیل بعد الخمسین.

رواه عنه ابن عقدة فی حدیث الولایة، و أبو بکر الجُعابی فی نُخبه، و عدّه الجزری الشافعی فی أسنى المطالب «1» (ص 4) ممّن روى حدیث الغدیر. «2»

44- زید- [أو]- یزید بن شراحیل الأنصاریّ:

أحد الشهود لأمیر المؤمنین علیه السلام بحدیث الغدیر یوم المناشدة الآتی حدیثه.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 94

روى حدیث شهادته الحافظ ابن عقدة فی حدیث الولایة، و نقله عنه ابن الأثیر فی أُسد الغابة «1» (2/233)، و ابن حجر فی الإصابة (1/567)، و عُدَّ فی مقتل الخوارزمی «2» و تاریخ آل محمد (ص 67) ممّن روى حدیث الغدیر من الصحابة. «3»

45- زید بن عبد اللَّه الأنصاری: أخرج حدیثه ابن عقدة بإسناده فی حدیث الولایة.