اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۷ خرداد ۱۴۰۲

راویان حدیث غدیر از میان صحابه | حروف «ص» – «ض» – «ط»

متن فارسی

57- ابو امامه صدى ابن عجلان باهلى (در شام مسکن گزیده و در همانجا بسال 86 هجرى درگذشته) در شمار کسانى است که ابن عقده در «حدیث الولایه» حدیث غدیر را با ذکر سند از او روایت نموده است.

58- ضمیرة الاسدى- روایت او در «حدیث الولایه» و همچنین در «کتاب الغدیر» تألیف منصور رازى ذکر شده و نام او در کتاب الغدیر- ضمرة بن الحدید- ذکر شده و گمان دارم- ضمیرة بن جندب- یا- ضمیرة بن حبیب- باشد- مراجعه نمائید.

* (حرف- ط)*
59- طلحة بن عبید اللّه تمیمى (در سال 36 هجرى روز جمل در سن 63 سالگى کشته شده)- نامبرده در روز جمل براى أمیر المؤمنین علیه السّلام به حدیث غدیر شهادت داده و مسعودى در جلد 2 «مروج الذهب» ص 11 و حاکم در جلد 3 «المستدرک» ص 171 و خوارزمى در مناقب ص 112 و حافظ هیثمى در جلد 9 «مجمع الزواید» ص 107 و سیوطى در «جمع الجوامع» و ابن حجر در جلد 1 «تهذیب التهذیب» ص 391 (نقل از حافظ نسائى) و متقى هندى در جلد 6 «کنز العمال» ص 83 (نقل از حافظ ابن عساکر و در ص 154 نقل از مستدرک حاکم غیر از حدیث مناشده روز جمل) آن را از او روایت نموده‌‏اند- و در مورد حدیث مزبور طرق بسیار دیگرى نیز در دست است که عین الفاظ آنها در حدیث مناشده روز جمل خواهد آمد.
و حافظ عاصمى در «زین الفتى فی شرح سورة هل اتى» از محمّد بن ابى زکریا.از ابى الحسن محمّد بن ابى اسماعیل علوى از محمّد بن عمر بزاز از عبد اللّه بن زیاد مقبرى از پدرش از حفص بن عمر- عمرى- از غیاث بن إبراهیم از طلحة بن یحیى از عموى او عیسى از طلحة بن عبید اللّه روایت نموده که پیغمبر صلّى اللّه علیه و آله فرمود: هر کس که من مولاى او هستم على علیه السّلام مولاى او است.
و ابن کثیر در جلد 7 «البدایة و النهایه» ص 349 حدیث غدیر را با ذکر سند به لفظ براء بن عازب روایت نموده؛ و سپس گفته: این حدیث از سعد و طلحة بن عبید اللّه و جابر بن عبد اللّه نیز روایت شده و براى آن طرق متعددى است، و از ابى سعید خدرى و حبشى بن جناده و جریر بن عبد اللّه و عمر بن خطاب و ابى هریره نیز روایت شده و حافظ ابن المغازلى در «مناقب» خود عشره مبشره را از جمله یکصد تن راویان حدیث غدیر شمرده و طلحه نامبرده از آنها است، و جزرى شافعى در «اسنى المطالب» ص 3 نامبرده را در شمار راویان حدیث غدیر از صحابه ذکر نموده است.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 110

متن عربی

 «حرف الصاد المهملة و أُختها المعجمة»

57- أبو أُمامة صُدَیُّ بن عجلان الباهلیّ: نزیل الشام، و المتوفّى بها سنة (86).

عُدّ ممّن أخرج عنه حدیث الغدیر من الصحابة ابنُ عقدة فی حدیث الولایة.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 110

58- ضُمیرة الأسدیّ:

یُروى لفظه فی حدیث الولایة، و فی کتاب الغدیر لمنصور الرازی و ذُکر اسمه هناک ضمرة بن الحدید، و أحسبه ضمیرة بن جندب، أو ابن حبیب، فراجع. «1»

 «حرف الطاء المهملة»

59- طلحة بن عبید اللَّه التَّیْمیّ: المقتول یوم الجمل سنة (36)، و هو ابن (63) عاماً.

شهد لأمیر المؤمنین علیه السلام یوم الجمل بحدیث الغدیر.

رواه «2» المسعودی فی مروج الذهب (2/11)، و الحاکم فی المستدرک (3/371)، و الخوارزمی فی المناقب (ص 112)، و الحافظ الهیثمی فی مجمع الزوائد (9/107)، و السیوطی فی جمع الجوامع، و ابن حجر فی تهذیب التهذیب (1/391) نقلًا عن الحافظ النسائی، و المتّقی الهندی فی کنز العمّال (6/83) نقلًا عن الحافظ ابن عساکر، و فی (ص 154) عن مستدرک الحاکم غیر حدیث المناشدة یوم الجمل، و هناک طرق أخرى کثیرة تأتی بألفاظها فی حدیث المناشدة یوم الجمل.

و روى الحافظ العاصمی فی زین الفتى فی شرح سورة (هَلْ أَتى‏)، عن محمد بن أبی زکریّا، عن أبی الحسن محمد بن أبی إسماعیل العلوی، عن محمد بن عمر البزّاز،

 

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏1، ص: 111

عن عبد اللَّه بن زیاد المقبری، عن أبیه، عن حفص بن عمر العُمَری، عن غیاث بن إبراهیم، عن طلحة بن یحیى، عن عمّه عیسى، عن طلحة بن عبید اللَّه:

أنَّ النبیّ صلى الله علیه و سلم قال: «من کنت مولاه فعلیٌّ مولاه».

و أخرج ابن کثیر فی البدایة و النهایة «1» (7/349) حدیث الغدیر بلفظ البراء بن عازب، ثمّ قال: و قد رُوی هذا الحدیث عن سعد، و طلحة بن عبید اللَّه، و جابر بن عبد اللَّه، و له طرق، و أبی سعید الخُدری، و حُبشی بن جنادة، و جریر بن عبد اللَّه، و عمر بن الخطاب، و أبی هریرة.

و عدّ الحافظ ابن المغازلی فی مناقبه «2» العشرةَ المبشَّرةَ من المائة الرواة لحدیث الغدیر بطرقه، و طلحة منهم.

و عدّه الجزری الشافعی فی أسنى المطالب «3» (ص 3) ممّن روى حدیث الغدیر من الصحابة. «4»