logo-samandehi

راویان حدیث غدیر خم از میان تابعین

حرف الف

1- ابو راشد حبرانی (نام او- خضر- یا- نعمان است). عجلی (که از علماء حدیث است) او را از جمله تابعین مورد وثوق و اعتماد دانسته و درباره او گفته: در دمشق أحدی افضل از او نبوده، و ابن حجر در «التقریب» صفحه 419 موثّق بودن او را اعلام داشته.

2- ابو سلمه (نام او عبد اللّه- اسمعیل نیز گفته شده) ابن عبد الرحمن بن عوف زهری مدنی در «خلاصه خزرجی» صفحه 380 از ابن سعد نقل شده که: نامبرده مردی فقیه و مورد وثوق و اعتماد است و حدیث بسیار از او نقل شده که: نامبرده مردی فقیه و مورد وثوق و اعتماد است و حدیث بسیار از او نقل شده و در (تقریب) ص 422 مراتب مذکوره نسبت به او تأیید و وفات او به سال 94 ثبت شده، طرق حدیث منسوب به او به جابر انصاری منتهی میشود و طریق مزبور صحیح است و رجال آن همه مورد اعتماد و وثوقند.

3- ابو سلیمان مؤذن (در «التقریب» ابو سلمان ضبط شده) و نامبرده از بزرگان تابعین است و حدیث او در نظر علماء مقبول است.

4- ابو صالح سمّان- ذکوان مدنی- آزاد کرده جویریّه (بانوی غطفانی)، ذهبی در جلد 1 تذکره خود صفحه 78 از احمد نقل نموده که؛ نامبرده موثّق است، از جمله بزرگترین و موثق‏ترین مردم است، و در سال 101 درگذشته.

5- ابو عنفوانه مازنی.

6- ابو عبد الرحیم کندی.

7- ابو القاسم اصبغ بن نباته تمیمی کوفی. نامبرده از زمره تابعین مورد وثوق و اعتماد است. عجلی و ابن معین به این موضوع اشعار نموده‏اند.

8- ابو لیلی کندی، طبق اشعار «التقریب» صفحه 435 نامبرده از رجال تابعین و موثّق است. احمد بن حنبل در «مناقب» از علی بن حسین روایت نموده که او از ابراهیم بن اسمعیل از پدرش از سلمة بن کهیل از نامبرده (ابو لیلی کندی) از زید بن ارقم چنین نقل کرده گوید: هنگامی که در انتظار مشایعت از جنازه‏ای بودیم در جواب پرسشی که یکی از حاضرین در آنجا از او نمود و به او گفت: ای ابو عامر (کنیه زید بن ارقم است) آیا در روز غدیر خم از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله شنیدی که فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه؟ گفت آری. ابو لیلی گوید: من سئوال او را تکرار کردم و به زید گفتم: این سخن پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله را شنیدی؟ گفت: بلی این سخن را چهار مرتبه فرمود.

9- ایاس بن نذیر، ابن حبّان او را از افراد مورد وثوق و اعتماد ذکر نموده.

حرف- ج- ح- خ

10- جمیل بن عمّاره.

11- حارثة بن نصر.

12- حبیب بن ابی ثابت اسدی کوفی، ذهبی گوید: نامبرده فقیه کوفه است و از جمله افراد مورد وثوق از تابعین است.،در یکی از سالهای 117 تا 119 وفات یافته. و شرح حال او را در جلد 1 تذکره خود در صفحه 103 نگاشته و ابن حجر در جلد 1 «تهذیب التهذیب» صفحه 178 موثق بودن او را از جمعی حکایت نموده.

13- حرث بن مالک.

14- حسین بن مالک بن حویرث.

15- حکم بن عیینه کوفی کندی. مردی است موثق و کسی است که روایت او مورد اعتماد است. نامبرده فقیه است و دارای طریقه و پیروانی است. ذهبی در جلد 1 تذکره خود صفحه 104 شرح حال او را نوشته، در سال 114- یا- 115 درگذشته است.

16- حمید بن عمّاره خزرجی انصاری.

17- حمید طویل ابو عبیده ابن ابی حمید بصری متوفای سال 143- ذهبی در جلد 1 تذکره‏اش در صفحه 136 درباره او گوید: حمید مردی است حافظ «1» محدّث، مورد وثوق، از استادان صاحب اجازه.

18- خیثمة بن عبد الرحمن جعفی کوفی، ابن حجر در جلد 3 «التهذیب» صفحه 179 از ابن معین و نسائی و عجلی موثق بودن نامبرده را حکایت نموده وفات او بعد از 80 هجری است و ابن قانع تاریخ وفات او را 80 ذکر نموده.

حرف- ر- ز

19- ربیعه جرشی در یکی از سالهای 60- 61- 74 کشته شده و صحت این امر مورد اختلاف است. در «التقریب» صفحه 123 مذکور است که: نامبرده فقیهی است که دارقطنی و غیره وثوق و اعتماد به او را اشعار نموده‏اند.

20- ابو المثنّی ریاح بن حارث نخعی کوفی، ابن حجر در «التقریب» اشعار نموده که نامبرده مورد وثوق و از بزرگان تابعین است و در جلد 3 «التهذیب» صفحه 299 موثق بودن او را از عجلی و ابن حبّان حکایت نموده.

21- ابو عمرو زاذان بن عمر کندی- بزار- یا بزاز- کوفی- در «میزان الاعتدال» نامبرده از بزرگان تابعین ثبت شده و ابن حجر در جلد 3 «التهذیب» صفحه 303 موثق بودن او را از جمعی ذکر نموده، وفات او به سال 82 ثبت شده.

22- ابو مریم زرّ بن حبیش اسدی از بزرگان تابعین است و در یکی از سالهای 81- 82- 83 درگذشته. ذهبی در جلد 1 تذکره‏اش در صفحه 40 گوید: نامبرده پیشوا و رهبر بوده و در «التقریب» اشعار شده که نامبرده ثقه و بزرگوار است و در زمان جاهلیت و اسلام زیست نموده و بطوریکه در جلد 3 التهذیب صفحه 322 مذکور است. جمعی او را موثق شمرده‏اند و ابو نعیم در جلد 4 «حلیه» صفحات 181- تا- 191 شرح حال مستقل و مفصلی از او نوشته.

23- زیاد بن ابی زیاد، حافظ هیثمی در «مجمح الزواید» و ابن حجر در «التقریب» او را توثیق نموده‏اند.

24- زید بن یثیع همدانی کوفی. بر حسب مندرج در صفحه 136 «التقریب» نامبرده مورد وثوق و اعتماد و از بزرگان تابعین بوده و در زمان جاهلیت و اسلام زیست کرده.

حرف- س- ش

25- سالم بن عبد اللّه بن عمر بن خطاب فرشی عدوی مدنی، ذهبی در جلد 1 تذکره‏اش در صفحه 77 شرح حال او را نوشته و اشعار داشته که: نامبرده فقیهی است با برهان و یکی از کسانی است که علم و عمل و زهد و شرف در او جمع شده و طبق مندرج در «التقریب» نامبرده یکی از فقهاء هفت گانه است، روایت او مورد وثوق و از اهل عبادت بوده و در متانت و شخصیت همانند پدرش بوده و در عداد بزرگان طبقه سوّم است، نامبرده در پایان سال 106 (بنابر تاریخ صحیح) وفات یافته . و بخاری  در جلد 1 از تاریخش در قسم یک صفحه 375 از طریق عبید از یونس بن بکیر از اسماعیل بن نشیط عامری از جمیل بن عامر روایت نموده که: سالم (نامبرده) برای او حدیث کرد که با یک واسطه گفتار پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله را شنیده که در روز غدیر خم فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه.

26- سعید بن جبیر اسدی کوفی، ذهبی در جلد 1 تذکره‏اش در صفحه 65 شرح حال او را نگاشته و او را به طور کامل و رسا، ستایش نموده و بر طبق مندرج در صفحه 116 خلاصه خزرجی نقل از لالکائی، نامبرده مورد وثوق و اعتماد است و پیشوائی است با برهان، و از ابن مهران نقل شده که: سعید (مذکور) چشم از جهان بست در حالی که همه اهل این رمین به علم او محتاج بودند! و در صفحه 133 «التقریب» مندرج است که: نامبرده موثق و روایت او مورد اعتماد و از فقهاء طبقه سوم است. نامبرده در سال 95 هجری قبل از رسیدن به سن پنجاه سالگی در برابر حجاج (و بأمر او) بقتل رسیده، و در جلد 4 «تهذیب التهذیب» صفحه 13 از طبری نقل کرده که نامبرده مرد موثقی بوده و حجّت بر مسلمین است.

27- سعید بن ابی حدّان (ذی حدّان نیز باو گفته شده) کوفی، در «تهذیب التهذیب» نگاشته که ابن حبّان او را از اشخاص مورد وثوق شمرده.

28- سعید بن مسیّب قرشی مخزومی داماد ابی هریره، در سال 94 وفات یافته، ذهبی در جلد 1 «تذکرة الحّفاظ» صفحه 47 می نگارد: به قول احمد بن حنبل و غیره روایات مرسل سعید صحیح هستند. و ابن مدنی گفته: در تابعین کسی را به وسعت دامنه علم او نمی دانم، به نظر و عقیده من نامبرده از اجّله تابعین است، و ابو نعیم او را در شمار اولیاء آورده و در جلد 2 «حلیة الاولیاء» صفحه 161 شرح حال او را ثبت نموده است

29- سعید بن وهب همدانی کوفی، ابن معین در صفحه 122 خلاصه تهذیب الکمال او را توثیق نموده نامبرده به سال 76 درگذشته.

30- ابو یحی سلمة بن کهیل حضرمی کوفی متوفای در سال 121، احمد و عجلی به شرح مندرج در صفحه 136 «خلاصة التهذیب» و صفحه 154 «التقریب» نامبرده را توثیق نموده‏اند.

31- ابو صادق سلیم بن قیس هلالی متوفای سال 90 هجری، نامبرده از جمله کسانی است که به او و به نگارشاتش در نزد فریقین (سنی و شیعی) استدلال میشود. چنانکه خواهد آمد، نامبرده در مواضع متعدد از کتابش حدیث غدیر را روایت نموده. کتاب او هم اکنون موجود و در دسترس است.

32- ابو محمّد سلیمان بن مهران اعمش، ذهبی و غیره او را توثیق نموده‏اند و از فرط راستی و درستی او را مصحف می نامیدند. ذهبی در جلد 1 «تذکره» صفحه 138 شرح حال او را ثبت کرده وفات او به سال 147 یا 148 واقع شده و ولادت او در سال 61 بوده.

33- سهم بن حصین اسدی.

34- شهر بن جوشب.

حرف- ض

35- ضحّاک بن مزاحم هلالی ابو القاسم متوفای 105 هجری، احمد و ابن معین و ابو زرعه او را توثیق نموده‏اند، حافظ حموینی در «فراید السمطین» در باب دهم نقل از ابو القاسم احمد طبرانی از حسین نیّری از یوسف بن محمّد بن سابق از ابی ملک حسن از جوهر از ضحاک (مذکور) از عبد اللّه بن عباس روایت کرده که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در روز غدیر خم (ضمن دعای درباره علی علیه السّلام) گفت: بار خدایا او را یاری فرما و به سبب او (مسلمین را) یاری کن و او را مورد رحم و عطوفت خود قرار ده و به سبب او (مسلمین را) رحم کن و نصرت خود را شامل حال او فرما و بسبب او (مسلمین را) نصرت فرما بار خدایا دوست بدار آنکه را که او را دوست دارد و دشمن دار آنکه را که او را دشمن دارد و این الفاظ از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله به اسناد دیگر از عمرو ذی مرّه از أمیر المؤمنین علیه السّلام روایت شده است.

حرف- ط

36- طاوس بن کیسان یمانی جندی متوفای 106 هجری، ابو نعیم او را در جلد 4 «حلیه» صفحه 20- 23 ذکر نموده و در صفحه 23 گوید: حدیث نمود ما را احمد بن جعفر ابن مسلم از عباس بن علی نسائی از محمّد بن علی بن خلف از حسین اشقر از ابن عیینه از عمرو بن دینار از طاوس (مذکور) از بریده از پیغمبر صلّی اللّه علیه و آله که فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه.

37- طلحة بن مصرف ایامی «یمامی» کوفی، ابن حجر گوید: نامبرده مورد اعتماد و وثوق؛ و مردی است اهل قرائت و موصوف به فضل، در سال 112 یا بعد از آن درگذشته است.

حرف- ع

38- عامر بن سعد بن ابی وقاص مدنی. طبق مندرج در صفحه 185 «التقریب» نامبرده مورد اعتماد و وثوق بوده و از طبقه سوّم تابعین است. در سال 104 درگذشته.

39- عایشه بنت سعد در سال 117 درگذشته. ابن حجر در «التقریب» صفحه 473 او را توثیق نموده.

40- عبد الحمید بن منذر بن جارود عبدی. نسائی و همچنین ابن حجر در صفحه 224 «التقریب» او را توثیق نموده‏اند.

41- ابو عماره عبد خیر بن یزید همدانی کوفی مخضرمی، ابن معین و عجلی به طوری که در «خلاصه» صفحه 269 مندرج است او را توثیق نموده‏اند و ابن حجر در «التقریب» صفحه 225 او را توثیق نموده و نامبرده را از بزرگان تابعین به شمار آورده.

42- عبد الرحمن بن ابی لیلی متوفای 82 یا 3 یا 4، طبق مندرج در جلد 2 «المیزان» صفحه 115 نامبرده از پیشوایان و موثقین تابعین است و در «تذکره» فقه او مورد ستایش قرار گرفته و در «التقریب» توثیق شده.

43- عبد الرحمن بن سابط. (عبد الرحمن بن عبد اللّه بن سابط نیز گفته شده) جمحی، مکّی، ابن حجر در «التقریب» او را توثیق نموده و نامبرده را از طبقه متوسط تابعین به شمار آورده، وفات او در سال 118 ثبت شد.

44- عبد اللّه بن اسعد بن زراره.

45- ابو مریم عبد اللّه بن زیاد اسدی کوفی، ابن حبان (به طوری که در صفحه 168 خلاصه خزرجی مذکور است) او را توثیق کرده و ابن حجر در صفحه 130 «التقریب» وثوق و اعتماد به او را اشعار نموده.

46- عبد اللّه بن شریک عامری کوفی به شرح مندرج در صفحه 202 «التقریب» مردی است موصوف به صداقت و شیعه بودن، جوزجانی نسبت به او افراط کرده و او را تکذیب نموده! احمد و ابن معین و غیرهما به طوری که در جلد 2 «میزان ذهبی» صفحه 46 مذکور است او را موثق دانسته‏اند.

47- ابو محمّد عبد اللّه بن محمّد بن عقیل هاشمی مدنی، تاریخ وفات او بعد از یکصد و چهل هجری ثبت شده، در خلاصه خزرجی و در تقریب. از ترمذی نقل شده که نامبرده در حدیث، موصوف به راستی بوده و احمد و اسحق و حمیدی به حدیث منسوب به او استدلال مینمودند. در جلد 5 «البدایة و النهایه» صفحه 213 از ابن جریر طبری مذکور است که او از قول مطلب بن زیاد از عبد اللّه بن محمّد بن عقیل (مذکور) روایت نموده و او از جابر بن عبد اللّه شنیده که او گفت، در جحفه، در غدیر خم بودیم که رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله از چادر یا خیمه‏ای بیرون شد، پس دست علی علیه السّلام را گرفت و فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه، استاد ما ذهبی گفت این حدیث (از نظر راویانش) حسن است و به تحقیق آن را ابن لهیعه روایت نموده.

48- عبد اللّه بن یعلی بن مرّه.

49- عدیّ بن ثابت انصاری کوفی خطمی، متوفای 116؛ ذهبی در جلد 2 «المیزان» صفحه 193 درباره او می نگارد: دانشمند، راستگو، و محقق شیعه و امام مسجد آنها است و اگر شیعه مانند او بودند، هر آینه بد آنها کم بود (!!)؛ احمد و عجلی و نسائی او را موثق دانسته‏اند.

50- ابو الحسن عطیة بن جناده عوفی. کوفی تابعی مشهور متوفای 111، سبط ابن جوزی در صفحه 25 تذکره خود و همچنین حافظ هیثمی در جلد 9 «مجمع الزواید» صفحه 109 به نقل از ابن معین، و یافعی در جلد 1 «مرآت الجنان» صفحه 242 نامبرده را توثیق نموده‏اند، حجاج بن یوسف (لعنه اللّه) او را چهارصد تازیانه زد که به علی علیه السّلام دشنام گوید و او این کار را نکرد.

51- علی بن زید بن جدعان بصری متوفای 129 یا 131 ابن ابی شیبه او را موثق دانسته و از ترمذی نقل شده که نامبرده موصوف به صداقت است، و ذهبی او را به پیشوائی ستوده، و خطیب در جلد 7 تاریخ خود صفحه 377 با دقت در سند روایت نموده و گفته: عبد الرحمن معدّل در اصفهان به ما خبر داد، از محمّد بن عمر تمیمی حافظ از حسن بن علی بن سهل عاقولی، از حمدان ابن مختار از حفص بن عبد اللّه بن عمر از سفیان ثوری از علی بن زید از انس که او گفت: از رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله شنیدم که می فرمود: من کنت مولاه فعلی مولاه، اللهم وال من والاه و عاد من عاداه.

52- ابو هارون، عمارة بن جوین عبدی متوفای 134.

53- عمر بن عبد العزیز، خلیفه أموی متوفای 101.

54- عمر بن عبد الغفار.

55- عمر بن علی (أمیر المؤمنین علیه السّلام) طبق مندرج در صفحه 281 «التقریب» نامبرده مورد وثوق و اعتماد است و از طبقه سوم از تابعین است، در زمان ولید و به قولی پیش از آن وفات یافته.

56- عمرو بن جعدة بن هبیره.

57- عمرو بن مرّه ابو عبد اللّه کوفی همدانی متوفای 116، به او ذو مرّه گفته میشود، در جلد 8 «تهذیب التهذیب» از عجلی نقل نموده که نامبرده تابعی مورد اعتماد و وثوقی است. و ذهبی در جلد 1 تذکره‏اش صفحه 108 شرح حال او را ثبت و او را به موثق بودن و نهایت دقت و پیشوائی ستایش نموده .

58- ابو اسحاق عمرو بن عبد اللّه سبیعی همدانی، به قول ذهبی در میزانش نامبرده در زمره تابعین کوفه از پیشوایان و اهل دقت نظر است و در جلد 1 تذکره خود در صفحه 101 شرح حال او را نگاشته و او را ستایش نموده و در «التقریب» نامبرده مردی مورد وثوق و اهل عبادت و پر فیض ذکر شده؛ در سال 127 و بقولی بیشتر وفات یافته.

59- ابو عبد اللّه عمرو بن میمون اودی، ذهبی در جلد 1 تذکره صفحه 56 او را به پیشوائی و مورد اعتماد و وثوق ذکر کرده و در صفحه 288 «التقریب» به عنوان ثقه و عابد ثبت شده. نامبرده در کوفه مسکن گرفته و به سال 74 و به قولی بعد از آن درگذشته.

60- عمیرة بن سعد همدانی کوفی، ابن حبّان او را توثیق نموده و در «التقریب» صفحه 291 محدث مقبولی یاد شده.

61- عمیره بنت سعد بن مالک مدنی خواهر سهل و مادر رفاعة بن مبشّر.

62- عیسی بن طلحة بن عبید اللّه تمیمی ابو محمّد مدنی. یکی از دانشمندانی است که ابن معین او را توثیق نموده، و به موجب شرح حالی که خزرجی در صفحه 257 خلاصه‏اش نگاشته، نامبرده در خلافت عمر بن عبد العزیز وفات یافته.

حرف- ف- ق

63- ابو بکر فطر بن خلیفه مخزومی (آزاد شده بنی مخزوم) حنّاط، مرد مورد وثوق و متّصف به راستی است، احمد و ابن معین و عجلی و ابن سعد او را توثیق نموده‏اند، طبق مندرج در «تهذیب التهذیب» در سال 150 ر 153 یا بیشتر وفات یافته.

64- قبیصة بن ذؤیب؛ ذهبی در جلد 1 تذکره خود صفحه 52 شرح حال او را نوشته و او را ستایش نموده و ابن حبّان به طوری که در صفحه 268 خلاصه مذکور است، او را توثیق نموده.

65- ابو مریم قیس ثقفی مدائنی. به طوری که در صفحه 395 خلاصه خزرجی مذکور است. نسائی او را توثیق نموده.

حرف- م- تا آخرین حروف

66- محمّد بن عمر بن علی أمیر المؤمنین علیه السّلام. در خلافت عمر بن عبد العزیز و به قولی سال 100 هجری وفات یافته. ابن حبان او را توثیق نموده و ابن حجر گفته که نامبرده از طبقه ششم و متصف براستگوئی است.

67- ابو الضحی مسلم بن صبیح همدانی کوفی عطار، به طوری که در صفحه 321 «خلاصة التهذیب» و صفحه 422 «التقریب» مذکور است ابن معین و ابو زرعه او را توثیق نموده‏اند.

68- مسلم ملائی.

69- ابو زراره مصعب بن سعد بن ابی وقاص زهری مدنی. طبق مندرج در صفحه 334 «التقریب» موثق است در سال 103 وفات یافته.

70- مطلّب بن عبد اللّه قرشی مخزومی مدنی. ابو زرعه و دار قطنی او را توثیق نموده‏اند.

71- مطر ورّاق.

72- معروف بن خربود. ابن حبان او را توثیق نموده.

73- منصور بن ربعی.

74- مهاجرین مسمار زهری مدنی. ابن حبان او را توثیق نموده.

75- موسی بن اکیل بن عمیر نمیری.

76- ابو عبد اللّه میمون بصری آزاد کرده عبد الرحمن بن سمره، ابن حبان بطوریکه در جلد 9 «مجمع الزواید» صفحه 111 مذکور است او را توثیق نموده و ابن حجر در صفحه 17 «القول المسدّد» گوید: میمون مورد توثیق عده واقع شده و نسبت بحفظ او بعضی از علماء رجال سخن گفته‏اند و ترمذی حدیثی از او را تصحیح نموده- طرق حفاظ منسوب باو بسیار است و در صفحات 64 و 65 و 68 و 73 گذشت و ابن کثیر طرق او را تصحیح نموده.
77- نذیر الضبی کوفی. از بزرگان تابعین است. حدیثی منسوب باو در
داستان (مناشده) أمیر المؤمنین علیه السّلام در روز جمل- در مورد خود ذکر خواهد شد.
78- هانی بن هانی همدانی کوفی. بطوریکه در تقریب مذکور است، نسائی گفته است باکی بر او نیست، حدیث او در موضوع (مناشده) رحبه خواهد آمد.
79- ابو بلج یحیی بن سلیم فزاری واسطی. ابن معین و نسائی و دار قطنی بطوریکه در صفحه 383 خلاصه خزرجی- مذکور است او را توثیق نموده‏اند و حافظ هیثمی در جلد 9 «مجمع الزواید» صفحه 109 او را توثیق نموده طرق منسوب باو در صفحات 95 و 97 گذشت و حدیثی که بطریق او از ابن عباس روایت شده صحیح است و تمام رجال سند آن ثقه و مورد اعتمادند.
80- یحی بن جعدة بن هبیره مخزومی، بر حسب مندرج در صفحه 389 «التقریب» مورد اعتماد و وثوق است و از طبقه سوم است. بصفحه 72 مراجعه نمائید.
81- یزید بن ابی زیاد کوفی- یکی از پیشوایان کوفه است، در سال 136 در سن نود سالگی یا نزدیک بآن وفات یافته، حدیث او در (مناشده) رحبه خواهد آمد.
82- یزید بن حیان تیمی کوفی. عاصمی در «زین الفتی» و نسائی طبق مندرج در صفحه 370 «خلاصه خزرجی» او را توثیق نموده‏اند و ابن حجر در تقریب خود او را موثّق دانسته و در شمار طبقه وسطی از تابعین معرفی نموده است.
طرق منسوب باو در صفحات 65 و 73 گذشت و حافظ عاصمی در «زین الفتی» باسنادش از اسحق بن ابراهیم مروزی «ثقه» از یزید بن حیان کوفی (ثقه در حرم «2») روایت نموده که: رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله در غدیر خم بپا خاست. پس موعظه و تذکر فرمود، سپس فرمود: ای مردم: اینست و جز این نیست که من بشری هستم همانند شما، نزدیک است که فرستاده حق مرا برسد و اجابت کنم …. تا آخر حدیث.
83- ابو داود یزید بن عبد الرحمن بن اودی کوفی، بر حسب مندرج در صفحه 372 «خلاصه خزرجی» ابن حبان او را توثیق نموده، طرق منسوب باو در صفحه 40 گذشت و در داستان «مناشده» جوانی با ابی هریره حدیث او خواهد آمد.
84- ابو نجیح یسار ثقفی متوفای 109 هجری- بر حسب مندرج در صفحه 384 «خلاصه خزرجی» ابن معین او را توثیق نموده. طرق منسوب باو در ص 78 گذشت.
آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین
               

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج 1 ص 145 – 167

رفتن به بالا