اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ خرداد ۱۴۰۳

راویان و حافظان شعر سید حمیری

متن فارسی

1- ابو داود سلیمان بن سفیان مسترق کوفى منشد درگذشته به سال 230 ه، وى آن چنانکه در «اغانى» و صفحه 205 فهرست «کشى» آمده است راوى شعر سید بود.
2- اسماعیل بن ساحر، آن چنانکه در چند جاى اغانى آمده است راوى شعر سید بود.
3- ابو عبیده معمر بن مثنى متوفى 209، 211 ه که همانطور که در اغانى و صفحه 437 جلد اوّل «لسان المیزان» است شعر سید را روایت می‌کرد.
4- السدرى آن طور که در صفحه 7 «طبقات المعتز» است راوى سید بود.
5- محمّد بن زکریاى غلابى جوهرى بصرى در گذشته به سال 298 ه. وى چنانکه در اخبار السید مرزبانى است، شعر سید را از حفظ می‌کرد و بر عبّاسه دختر سید میخواند و او تصحیح می‌کرد.
6- جعفر بن سلیمان ضبعى بصرى، درگذشته 178 ه. که چنانکه در اغانى و صفحه 437 جلد اوّل «لسان المیزان» است شعر سید را بسیار می‌خواند و اگر کسى آن را نمی‌پسندید براى او نمی‌خواند.
7- یزید بن محمّد بن عمر بن مذعور تمیمى که آن طور که در اخبار السید مرزبانى است شعر سید را روایت می‌کرد و با وى معاشر بود و ابو الفرج گفته است که او شعر سید را از حفظ می‌کرد و آن را براى ابى بجیر اسدى می‌خواند.
8- فضیل بن زبیر رسان کوفى که شعر سید را می‌خواند و براى امام صادق (ع) نیز خواند که قسمتى از حدیث آن گذشت.
9- حسین بن ضحاک، مرزبانى گفته است وى بیش از همه مردم، شعر سید را از حفظ داشت.
10- حسین بن ثابت که بسیارى از اشعار سید را روایت می‌کرد.
11- عبّاسه دختر سید که حافظ شعر پدر بود و چنانکه مرزبانى در اخبار السید آورده است روات، شعر سید را بر وى می‌خواندند و او تصحیح می‌کرد.
و سید را دو دختر بلند اختر دیگر بود که حافظ شعر پدر بودند و در برخى معاجم است که هر یک از آن دو، سیصد قصیده را از حفظ داشتند.
ابن معتز در صفحه 8 «طبقات الشعراء» گفته است: از سدرى آورده‌اند که گفت:
سید را چهار دختر بود و هر یک از آنان 400 قصیده از شعر پدر به یاد داشتند.
12- عبد اللّه بن اسحاق هاشمى، وى چنانکه از قول مرزبانى گذشت شعر سید را جمع آورى کرده است.
13- عمّ موصلى که همان طور که به نقل از اغانى گذشت شعر سید در مدح بنى هاشم را فراهم آورد.
14- حافظ ابو الحسن الدار قطنى على بن عمر متوفى به سال 385 ه. که آن چنانکه در صفحه 35 جلد 2 تاریخ خطیب بغدادى و صفحه 359 ابن خلکان و صفحه 200 جلد 3 «تذکرة الحفاظ» آمده است حافظ دیوان سید بود.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 348

متن عربی

رواة شعره و حفّاظُه:

1- أبو داود سلیمان بن سفیان المسترق الکوفی المنشد: المتوفّى سنة (230)

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 348

عن (70) عاماً، کان راویة شعره کما فی الأغانی «1»، و فهرست الکشّی «2» (ص 205).

2- إسماعیل بن الساحر: کان راویته کما فی الأغانی «3» فی غیر موضع.

3- أبو عبیدة معمر بن المثنّى: المتوفّى (209)، کان یروی شعره کما فی الأغانی «4»، و لسان المیزان «5» (1/437).

4- السِّدْری: کان راویته کما فی طبقات ابن المعتز «6» (ص 7).

5- محمد بن زکریّا الغلابی الجوهری البصری: المتوفّى (298)، کان یحفظ شعر السیِّد و یقرؤه على العبّاسة بنت السیِّد، و یصحِّحه علیها کما فی أخبار السیِّد «7» للمرزبانی.

6- جعفر بن سلیمان الضبعیّ البصریّ: المتوفّى (178)، کان ینشد شعر السیِّد کثیراً، فمن أنکره علیه لم یحدِّثه کما فی الأغانی «8»، و لسان المیزان «9» (1/437).

7- یزید بن محمد بن عمر بن مذعور التمیمیّ، کان یروی للسیِّد و یعاشرُهُ کما فی أخبار السیِّد «10» للمرزبانی، و قال أبو الفرج «11»: کان یحفظ شعر السیِّد و ینشده لأبی بُجَیر الأسدی.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 349

8- فضیل بن الزبیر الرسّان الکوفیّ، کان ینشد شعر السیِّد، و قد أَنشده للإمام الصادق علیه السلام و قد مرَّ بعض حدیثه.

9- الحسین بن الضحّاک، قال المرزبانی «1»: کان أحفظ الناس لشعره.

10- الحسین بن ثابت، کان یروی کثیراً من شعره.

11- العبّاسة بنت السیِّد، کانت حافظة لشعر أبیها، و کانت الرواة یقرؤون علیها شعر السیِّد و تصحِّحه لهم، کما ذکره المرزبانی فی أخبار السیِّد «2».

و کانت للسیِّد کریمتان أُخریان تحفظان شعره، و فی بعض المعاجم کانت کلّ واحدة تحفظ ثلاثمائة قصیدة. و قال ابن المعتزّ فی طبقات الشعراء «3» (ص 8): حُکی عن السدریّ أنَّه قال: کان له أربع بنات، و أنّه کان حفَّظَ کلَّ واحدة منهنَّ أربعمائة قصیدة من شعره.

12- عبد اللَّه بن إسحاق الهاشمیّ، جمع شعره کما مرَّ عن المرزبانی «4».

13- عمُّ الموصلی، جمع شعره فی بنی هاشم کما مرَّ عن الأغانی «5».

14- الحافظ أبو الحسن الدارقطنی علیّ بن عمر: المتوفّى (385) کان یحفظ دیوان السیِّد کما فی تاریخَی الخطیب البغدادی (12/35)، و ابن خلّکان «6» (1/359)، و تذکرة الحفّاظ «7» (3/200).