اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حرف «ن»

متن فارسی

630- نافع بن هرمز ابو هرمز جمال، کذاب و حدیث ساز است «5».
631- نصر بن باب ابو سهل خراسانی، نزیل بغداد، که گفته شده در سال 193 ه فوت کرده، کذاب و خبیث و دشمن خدا است. احمد و ابن معین و ابو خیثمه حدیثش را از درجه اعتبار ساقط دانسته‌اند و ابن معین از او بیست هزار حدیث نوشته است «6»
632- نصر بن حماد بن عجلان ابو الحارث بجلی وراق، کذاب و نسیان در حدیث داشته و ناکس است «7»
633- نصر بن طریف ابو جزء، از معروفین به وضع حدیث است و از کسانی است که به دروغگوئیش اجماع کرده‌اند «1»
634- نصر بن قدید بن یسار چنانکه عقیلی و ابن معین گفته‌اند کذاب است «2»
635- نصر اللّه بن ابی العز مظفر ابو الفتح شیبانی ابن شعیشعه دمشقی، در سال ششصد و پنجاه و شش فوت کرده و مسند احمد را روایت نموده که ابو شامه «3» گفته است: او مشهور به کذب و بی مبالات در دین است.
و احمد بن یحیی بن سنی الدوله، در حالیکه والی دمشق بوده او را به قضاوت آنجا منسوب کرد و بعضی از شعراء در این باره گفته‌اند: «شعیشه شقی بر مسند قضاوت نشسته، وای بر شما چه چیز شما را از او باز داشته بعد از آنچه که او آشکار نمود؟
آیا زلزله آمده بود و یا دجال خروج کرده و یا آنکه رجال صاحب هدایت از بین رفته بودند؟ شگفتا از عصاره فکر کسی که جاهل به شرع است و مردم به او اجازه داده‌اند که بر مسند قضا بنشیند؟!» «4»
636- نضر بن سلمه مروزی، کذاب و حدیث ساز بوده است «5»
637- نضر بن شفی، یکی از دروغگویان است «6»
638- نضر بن طاهر، حدیث می‌دزدیده و دروغ می‌گفته و در آن مبالغه می‌کرده است «7»
639- نعیم بن حماد ابو عبد اللّه اعور، یکی از پیشوایان است که در سال 228 ه فوت کرده است. ازدی گفته است: او در تقویت سنت، حدیث می‌ساخته و حکایات نادرستی در مذمت نعمان که همه آنها دروغ بوده تنظیم می‌کرده است «1»
640- نعیم بن سالم بن قنبر، کذاب حدیث ساز و یکی از دروغگویان مشهور بوده است «2»
641- نهشل بن سعید بصری، کذاب و متروک الحدیث است «3»
642- نوح بن ابی مریم یزید ابو عصمة، متوفی در سال 173 ه شیخ کذاب بوده و همانند معلی بن هلال، در فضائل قرآن حدیث وضع نموده است.
حاکم گفته است: او کسی است که احادیث فضائل قرآن ساخته است و احادیث فضیلت سوره‌های قرآن، صد و چهارده حدیث است که همه آنها دروغ می‌باشد «4»
643- نوح بن دراج، که ذهبی گفته است: او کذاب است «5»
644- نوح بن جعونه، که گفته شده در سال 182 ه مرده است کذاب و حدیث ساز بوده است «6»
645- نوح بن مسافر، حدیث می‌ساخته است «7»

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 432

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 432

حرف النون

631- نافع بن هرمز أبو هرمز الجمّال: کذّاب، یضع الحدیث «1». میزان الاعتدال (3/227)، تذکرة الموضوعات (ص 51)، اللآلئ المصنوعة (2/220).

632- نصر بن باب أبو سهل الخراسانی- نزیل بغداد- قیل: توفّی (193): کذّاب خبیث، عدوّ اللَّه، ضرب أحمد و ابن معین «2» و أبو خیثمة على حدیثه و أسقطوه، و قد کتب عنه ابن معین عشرین ألف حدیث. تاریخ بغداد (13/279)، لسان المیزان «3» (6/151).

633- نصر بن حمّاد بن عجلان أبو الحارث البجلی الورّاق: کذّاب، ذاهب الحدیث، لیس بشی‏ء «4». تاریخ بغداد (13/282)، میزان الاعتدال (3/230)، اللآلئ المصنوعة (1/300).

634- نصر بن طریف أبو جزء: من المعروفین بوضع الحدیث، و ممّن أُجمِع على کذبه. میزان الاعتدال «5» (3/231).

635- نصر بن قدید بن یسار: کذّاب، قاله العقیلی «6» و ابن معین. میزان الاعتدال (3/232)، اللآلئ المصنوعة (2/190) «7».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 433

636- نصر اللَّه بن أبی العزّ مظفّر أبو الفتح الشیبانی بن الشعیشعة الدمشقی المتوفّى (656): روى مسند أحمد، قال أبو شامة «1»: مشهور بالکذب و رقّة الدین، و قد أجلسه أحمد بن یحیى بن سنیّ الدولة فی حال ولایته القضاء بدمشق، فأنشد فیه بعض الشعراء:

جلس الشعیشعةُ الشقیّ لیشهدا             تبّا لکم ما ذا عدا فیما بدا

هل زلزلَ الزلزالُ أم قد خرج الد             جّال أم عدم الرجالُ ذوو الهدى‏

عجباً لمحلولِ العقیدة جاهلٍ             بالشرعِ قد أذنوا له أن یقعدا

 

البدایة و النهایة (13/218)، شذرات الذهب (5/285) «2».

637- النضر بن سلمة المروزی: کذّاب کان یفتعل الحدیث. لسان المیزان «3» (6/160)، الإصابة (2/380).

638- النضر بن شُفَی: أحد الکذّابین، لسان المیزان «4» (6/161).

639- النضر بن طاهر: یسرق الحدیث و یکذب و یبالغ فی الکذب. میزان الاعتدال «5» (3/234).

640- نعیم بن حمّاد أبو عبد اللَّه الأعور أحد الأئمّة توفّی (228): قال الأزدی: کان یضع الحدیث فی تقویة السنّة و حکایات مزوّرة فی ثلب النعمان کلّها

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 434

کذب «1». میزان الاعتدال (3/241)، شذرات الذهب (2/67)، تهذیب التهذیب (10/463)، اللآلئ المصنوعة (1/15)، الجوهر النقیّ لابن الترکمانی هامش سنن البیهقی (3/305).

641- نعیم بن سالم بن قنبر: کذّاب یضع، أحد المشهورین بالکذب «2». أسنى المطالب (ص 103)، اللآلئ المصنوعة (1/22، 2/47).

642- نهشل بن سعید البصری: کذّاب، متروک «3». میزان الاعتدال (3/243)، مجمع الزوائد (1/122، 240)، اللآلئ المصنوعة (1/103، 106، 107، 119، 230، 2/127).

643- نوح بن أبی مریم یزید أبو عصمة المتوفّى (173): شیخ کذّاب، کان یضع الحدیث کما یضع معلّى بن هلال، وضع حدیث فضائل القرآن الطویل، قال الحاکم: هو الذی وضع أحادیث فضائل القرآن، و أحادیث فضل سور القرآن مائة و أربعة عشر کلّها کذب «4». میزان الاعتدال (3/187)، أسنى المطالب (ص 20، 110)، اللآلئ المصنوعة (2/3).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 435

644- نوح بن درّاج: قال الذهبی: کذّاب. ملخّص مستدرک الحاکم «1» (3/144، 171).

645- نوح بن جعونة، قیل: مات (182)، کذّاب یضع الحدیث. میزان الاعتدال «2» (3/244).

646- نوح بن مسافر: کان یضع الحدیث. تذکرة الموضوعات «3» (ص 118).