اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «س» – «ش»

متن فارسی

حرف سین
236- سالم بن عبد الاعلی، حدیث ساز بوده است «4».
237- سری بن عاصم ابو عاصم همدانی، کذاب و حدیث ساز و حدیث دزد بوده که روایات بی سند را، با سند می‌کرده است و احتجاج با آن جائز نیست «5».
238- سعید بن سلام ابو الحسن عطار بصری، کذاب است. گفته شده که حدیث ساز است و پیش اهل حدیث جدا بد نام می‌باشد. و در مکه به چیزهای باطل حدیث می‌کرده است»
239- سعید بن سنان ابو مهدی، کذاب است. گفته شده که در سال 168 ه فوت کرده است «1».
240- سعید بن عنبسه رازی، کذاب است و راست نمی‌گوید «2».
241- سعید بن موسی ازدی حدیث ساز بوده است «3».
242- سکین بن سراح (ابی سراج)، کذاب است «4».
243- سلم بن ابراهیم وراق بصری، کذاب است «5».
244- سلمة بن حفص سعدی، حدیث ساز بوده است «6».
245- سلام بن سلم (مسلم و سلیم) طویل ابو عبد اللّه تمیمی، حدیث ساز و دروغگو و متروک الحدیث بوده و پیش او روایات نادرست بوده و در سال 177 ه فوت کرده است «7».
246- سلیم بن مسلم حدیث ساز، جهمی، خبیث و متروک الحدیث است و حدیثش با پشیزی برابری نمی‌کند «8».
247- سلیمان بن احمد ابو محمد جرشی شامی، کذاب و متروک الحدیث و حدیث دزد است «9».
248- سلیمان بن احمد واسطی حافظ. که یحیی او را تکذیب کرده و ابن عدی گفته است: او پیشم حدیث دزد است و برای او در این کار افرادی است «10».
249- سلیمان بن احمد ملطی مصری متأخر، که دار قطنی او را تکذیبکرده است «1».
250- سلیمان بن احمد سرقسطی، بغدادی متوفی در سال 489 ه کذاب است «2».
251- سلیمان بن بشار، از کسانی است که به نام افراد مورد اعتماد احادیث زیادی ساخته است «3».
252- سلیمان بن داود بصری ابو ایوب، معروف به شاذ کونی، متوفی در سال 234 ه یکی از حفاظ کذاب و خبیث است و به مقتضای وقت و زمان حدیث می ساخته است و گفته شده که او اهل مسکر و در گفتار بی حیا بوده است «4».
253- سلیمان بن زید محاربی، ابو آدم کوفی، که ابن معین او را تکذیب کرده است «5».
254- سلیمان بن سلمه جبائری (در تاریخ ابن عساکر آمده، خبائری حمصی) دروغ می‌گفته و حدیث می‌ساخته است «6».
255- سلیمان بن عبد الحمید ابو ایوب بهرانی حمصی، کذاب است و مورد اعتماد نیست «7».
256- سلیمان بن عمرو ابو داود نخعی، دروغگوترین افراد نسبت به رسول خدا و معروف به حدیث سازی بوده گر چه در ظاهر آدم صالحی بود اما حدیث ساز بوده است. خطیب گفته است: در بغداد افرادی بودند که دروغ می‌گفتند و حدیث می‌ساختند و از آن جمله ابو داود نخعی بود.
و حاکم گفته است: من شکی در حدیث سازیش با همه عبادت و ظاهر الصلاحیش ندارم. و دیگری گفته است: او در عین حال، از همه مردم شب زنده دارتر و روزه دارتر بوده است «1».
257- سلیمان بن عیسی السجزی، کذاب و حدیث ساز بوده است و بیش از بیست حدیث ساخته است «2».
258- سهل بن صقین «3» ابو الحسن خلاطی بصری حدیث می‌ساخته است «4».
259- سهل بن عامر بجلی حدیثهای باطل روایت می‌کرده و حدیث دروغ میساخته است «5».
260- سهل بن عمار نیشابوری که حاکم او را تکذیب کرده و ابو اسحاق فقیه گفته است: بخدا قسم! سهل بر نافع دروغ گفته و ابراهیم سعدی گفته است: او با کذب به من تقرب می‌جسته است «6».
261- سهل بن قرین بصری که ازدی او را تکذیب کرده است «7».
262- سیف بن عمر تمیمی برجمی، وضاع و ناکس است و عموم حدیثهایش نادرست و متهم به زندقه است «8».
263- سیف بن محمد ثوری پسر خواهر سفیان ثوری کذاب و خبیث و حدیث
ساز است که نباید حدیثش را نوشت «1» و در مجمع الزوائد جلد 1 صفحه 219 و اللئالی المصنوعة جلد 1 صفحه 67- 101- 129 و جلد 2 صفحه 209- 217 و خلاصة التهذیب صفحه 136 آمده است که: او به اتفاق کذاب است.

حرف شین
264- شاد بن شیر یامیان «2»، حدیث می‌ساخته است «3».
265- شاه بن بشر خراسانی که ابن حبان گفته است: او حدیث می‌ساخته است «4».
266- شاه بن قرح ابو بکر حدیث ساز بوده است «5».
267- شعیب بن عمرو الطحان که ازدی گفته او کذاب است «6».
268- شیخ بن ابی خالد بصری، حدیث می‌ساخته و گفته است: چهارصد حدیث ساختم و آنها را در برنامه‌های زندگی روزمره مردم داخل کردم ولی حالا نمی‌دانم که چه کنم!؟»

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 351

متن عربی

السین المهملة

236- سالم بن عبد الأعلى: کان یضع الحدیث «4». تذکرة الموضوعات (ص 62)، نصب الرایة (4/238).

237- السری بن عاصم أبو عاصم الهمدانی: کذّاب، یسرق الحدیث و یرفع الموقوفات، لا یحلّ الاحتجاج به «5». البدایة و النهایة (5/354)، میزان الاعتدال

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 351

 (1/370)، اللآلئ المصنوعة (2/80).

238- سعید بن سلام أبو الحسن العطّار البصری: کذّاب، یُذکر بوضع الحدیث، سیّئ الحال جدّا عند أهل الحدیث، کان بمکّة یحدِّث بالبواطیل «1». تاریخ بغداد (9/80)، میزان الاعتدال (1/382)، أسنى المطالب (ص 39)، مجمع الزوائد (1/126)، اللآلئ المصنوعة (2/43، 91، 139)، کشف الخفاء (1/123).

239- سعید بن سنان أبو مهدی: کذّاب، قیل: توفّی (168) «2». میزان الاعتدال (1/384)، اللآلئ المصنوعة (2/206).

240- سعید بن عنبسة الرازی: کذّاب، لا یصدق «3». میزان الاعتدال (1/389)، اللآلئ المصنوعة (2/60).

241- سعید بن موسى الأزدی: کان یضع الحدیث «4». تذکرة الموضوعات (ص 70).

242- سکین بن سراح «5»: کذّاب «6». تذکرة الموضوعات (ص 96).

243- سلم بن إبراهیم الوراق البصری: کذّاب «7». تاریخ بغداد (9/145)، تهذیب التهذیب (4/127).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 352

244- سلمة بن حفص السعدی، کان یضع الحدیث «1». میزان الاعتدال (1/406)، اللآلئ المصنوعة (1/235).

245- سلام بن سلم «2» الطویل أبو عبد اللَّه التمیمی: کان یضع الحدیث، کذّاب متروک الحدیث، عنده مناکیر، توفّی حدود (177) «3». تاریخ بغداد (9/197)، تذکرة الموضوعات (ص 58).

246- سلیم بن مسلم: کان یضع الحدیث، جهمیّ خبیث، متروک الحدیث، لا یساوی حدیثه شیئاً «4». میزان الاعتدال (1/427).

247- سلیمان بن أحمد أبو محمد الجرشی الشامی: کذّاب یسرق الحدیث، متروک. تاریخ بغداد (9/50)، تاریخ الشام «5» (6/242).

248- سلیمان بن أحمد الواسطی الحافظ: کذّبه یحیى، و قال ابن عدیّ «6»: هو عندی ممّن یسرق الحدیث، و له أفراد. میزان الاعتدال «7» (1/408).

249- سلیمان بن أحمد الملطی المصری: متأخِّر، کذّبه الدارقطنی «8». میزان الاعتدال (1/408).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 353

250- سلیمان بن أحمد السرقسطی البغدادی المتوفّى (489): کذّاب «1». میزان الاعتدال (1/409)، المنتظم (9/99).

251- سلیمان بن بشّار: ممّن یضع الحدیث، کان یضع على الأثبات ما لا یحصى «2». میزان الاعتدال (1/410)، تذکرة الموضوعات (ص 6، 31).

252- سلیمان بن داود البصری أبو أیّوب المعروف بالشاذکونی المتوفّى (234): أحد الحفّاظ، کذّاب، خبیث، کان یضع الحدیث فی الوقت، و قیل: کان یتعاطى المسکر و یتماجن «3»، تاریخ بغداد (9/47)، طبقات الحفّاظ (2/66)، میزان الاعتدال (1/414).

253- سلیمان بن زید المحاربی أبو آدم الکوفی: کذّبه ابن معین «4». خلاصة التهذیب «5» (ص 128).

254- سلیمان بن سلمة الجبائری «6»: کان یکذب و یضع الحدیث «7». تاریخ الشام (6/276)، میزان الاعتدال (1/416)، تذکرة الموضوعات (ص 70)، اللآلئ المصنوعة (1/85).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 354

255- سلیمان بن عبد الحمید أبو أیّوب البهرانی الحمصی: کذّاب، لیس بثقة و لا مأمون. تاریخ الشام» (6/280).

256- سلیمان بن عمرو أبو داود النخعی: کان أکذب الناس على رسول اللَّه، معروف بوضع الحدیث، کان رجلًا صالحاً فی الظاهر إلّا أنّه کان یضع الحدیث وضعاً، قال الخطیب: کان ببغداد رجال یکذبون و یضعون منهم أبو داود النخعی، و قال الحاکم: لست أشکّ فی وضعه الحدیث على تقشّفه و کثرة عبادته، و قال آخر: کان أطول الناس منهم قیاماً بلیل و أکثرهم صیاماً بنهار «2». تاریخ بغداد (9/15- 21)، میزان الاعتدال (1/420)، أسنى المطالب (ص 41)، اللآلئ المصنوعة (1/60، 2/39، 132).

257- سلیمان بن عیسى السجزی: کان کذّاباً یضع الحدیث «3». تاریخ بغداد (4/60)، میزان الاعتدال (1/420)، اللآلئ المصنوعة (1/66، 101، 2/80)، و وضع بضعة و عشرین حدیثاً کما فی أسنى المطالب «4» (ص 274).

258- سهل بن صقین «5» أبو الحسن الخلاطی البصری: کان یضع الحدیث «6».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 355

خلاصة التهذیب (ص 133)، میزان الاعتدال (1/430)، اللآلئ المصنوعة (1/160).

259- سهل بن عامر البجلی: روى أحادیث بواطیل، و کان یفتعل الحدیث «1». لسان المیزان (3/119).

260- سهل بن عمار النیسابوری: کذّبه الحاکم، و قال أبو إسحاق الفقیه: کذب و اللَّه سهل على ابن نافع، و قال إبراهیم السعدی: کان یتقرّب إلیّ بالکذب «2». أسنى المطالب (ص 105)، میزان الاعتدال (1/430).

261- سهل بن قرین البصری: کذّبه الأزدی «3». میزان الاعتدال (1/431)، أسنى المطالب (ص 261)، اللآلئ المصنوعة (2/82).

262- سیف بن عمر التمیمی البرجمی: وضّاع لیس بشی‏ء، عامّة حدیثه منکر، اتّهم بالزندقة «4». تهذیب التهذیب (4/296).

263- سیف بن محمد الثوری- ابن اخت سفیان الثوری-: کذّاب خبیث، یضع الحدیث، لا یکتب حدیثه «5». تاریخ بغداد (1/35، 9/226، 12/253)، تذکرة الموضوعات (ص 102، 112)، تهذیب التهذیب (4/296)، مجمع الزوائد (1/219)، اللآلئ المصنوعة (1/67، 101، 129) و قال: کذّاب بالإجماع، و (2/209، 217)، خلاصة التهذیب (ص 136).

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 356

الشین المعجمة

264- شاد بن شیریامیان «1»: کان یضع الحدیث «2». تذکرة الموضوعات (ص 3).

265- شاه بن بشر الخراسانی: قال ابن حبّان «3»: یضع الحدیث «4». میزان الاعتدال (1/440)، اللآلئ المصنوعة (1/224).

266- شاه بن قرح أبو بکر: کان یضع الحدیث. اللآلئ المصنوعة «5» (2/239).

267- شعیب بن عمرو الطحّان: قال الأزدی: کذّاب. میزان الاعتدال «6» (1/448).

268- شیخ بن أبی خالد البصری: کان یضع الحدیث، قال: وضعت أربعمائة حدیث و أدخلتها فی برنامج الناس، فلا أدری کیف أصنع «7». میزان الاعتدال (1/452)، تذکرة الموضوعات (ص 64، 113) تحذیر الخواص (ص 56).