اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

راویان دروغگو و جاعلان حدیث | حروف «ک» – «ل»

متن فارسی

حرف کاف
461- کادح بن رحمة، کذاب است «6»
462- کثیر بن زید اسلمی، که شافعی گفته است: او رکنی در کذب بوده است و ابن حبان گفته است: از برای او از پدرش از جدش نسخه ساخته شده‌ای است «7»
463- کثیر بن سلیم بن هاشم ایلی، حدیث می‌ساخته است «8»
464- کثیر بن عبد اللّه بن عمرو مزنی مدنی، رکنی از ارکان دروغ بوده واحمد حدیثش را دور انداخته و ابن عدی گفته است: عموم چیزهائی که روایت کرده مورد پیروی قرار نگرفته است «1»
465- کثیر بن مروان ابو محمد شامی، کذاب و ناکس بوده در حدیثش دروغ می‌گفته و لذا به آن احتجاج نمی‌شود کرد «2»
466- کلثوم بن جوشن قشیری، از ثقات و افراد مورد اعتماد مطالب نادرست روایت می‌کرده که بدانها احتجاج نمی‌شود کرد «3»

حرف لام
467- لاحق بن حسین ابو عمرو (بن عمر) مقدسی، متوفی در سال 484 ه ادریسی درباره‌اش گفته است: او کذاب و تهمت زننده و از ناحیه ثقات حدیث ساز بوده و روایات مرسل را مسند می‌کرده و از کسانی که از آنها چیزی نشنیده بوده حدیث می‌کرده و نسخه‌هائی برای مردمی که اسامی‌شان در زمره راویان حدیث شناخته نشده ساخته است مثل: طرغال و طربال و کرکدن و شعبوب و امثال اینها و در عصر ما مانند او در کذب و وقاحت با کمی درایت کسی را ندیده و نمی‌شناسیم و با خطش برایم بیش از پنجاه جزء از حدیثش را نوشته است و البته یادداشت احادیثش برای این بوده که ساختگی‌ها و اسناد مراسیل و مقطوعاتش را بدانم و با این حال دیدیم که بعد از مفارقت با ما و خارج شدن از سمرقند احادیث را ساخته است «4»

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 399

متن عربی

حرف الکاف

461- کادح بن رحمة: کذّاب «1». میزان الاعتدال (2/351)، اللآلئ المصنوعة (1/106، 2/114).

462- کثیر بن زید الأسلمی: قال الشافعی: رکن فی الکذب، و قال ابن حبّان: له عن أبیه، عن جدّه نسخة موضوعة «2». أسنى المطالب (ص 238).

463- کثیر بن سلیم بن هاشم الأیلی «3»: کان یضع الحدیث «4». تذکرة الموضوعات (ص 28)، اللآلئ المصنوعة (2/202).

464- کثیر بن عبد اللَّه بن عمرو المزنی المدنی: رکن من أرکان الکذب، ضرب

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 399

أحمد على حدیثه، قال ابن عدی «1»: عامّة ما یرویه لا یُتابع علیه. میزان الاعتدال (2/354)، أسنى المطالب (ص 17)، اللآلئ المصنوعة (1/49) «2».

465- کثیر بن مروان أبو محمد الشامی: کان کذّاباً لیس بشی‏ء، یکذب فی حدیثه، لا یحتجُّ به»

. تاریخ بغداد (12/482)، میزان الاعتدال (2/356)، لسان المیزان (4/484 و 6/433)، أسنى المطالب (ص 156).

466- کلثوم بن جوشن القشیری: یروی الملزوقات عن الثقات، و الموضوعات عن الأثبات، لا یحلّ الاحتجاج به «4». تهذیب التهذیب (8/443)، میزان الاعتدال (2/357).

حرف اللام

467- لاحق بن الحسین أبو عمرو بن عمر المقدسی «5» المتوفّى (384): قال الإدریسی: کان کذّاباً أفّاکاً یضع الحدیث عن الثقات، و یُسند المراسیل، و یحدّث عمّن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 400

لم یسمع منهم، و وضع نسخاً لأُناس لا تعرف أسامیهم فی جملة رواة الحدیث، مثل: طرغال، و طربال، و کرکدن، و شعبوب. و مثل هذا شی‏ء غیر قلیل، و لا نعلم و ما رأینا فی عصرنا مثله فی الکذب و الوقاحة مع قلّة الدرایة، و کتب لی بخطّه زیادة على خمسین جزءاً من حدیثه، و کانت کتابتی عنه لأعلم ما وضعه و ما یسند من المراسیل و المقطوعات، و مع ذلک فقد رأیناه حدّث بعد أن فارقناه بأحادیث أنشأها بعد أن خرج من سمرقند. تاریخ بغداد (2/244، 14/100)، کشف الخفاء (1/235)، اللآلئ المصنوعة «1» (1/59، 2/160).