اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ مهر ۱۴۰۲

نامه ها و خطبه های حضرت علی(ع) درباره معاویه

متن فارسی

12- در نامه ای از مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام به معاویه چنین آمده: «نامه ات رسید، نامه کسی که بصیرتی ندارد تا هدایت نمایدش و نه رهبری تا به راه خردمندانه درآورد، هوای نفسش او را خوانده و او آن دعوت را اجابت نموده است، و گمراهی او را کشانده و او به دنبالش کشیده شده است … اما افتخاراتم در دوره اسلام، و خویشاوندیم با پیامبر خدا (ص) و منزلتم نسبت به قریش را به جان خودم اگر می توانستی انکار یا رد نمائی انکار و رد می کردی»
و به روایتی دیگر چنین عبارتی: «از طرف تو اندرزی دراز و نامه ای مرکب آلوده به من رسید، نامه ای که با گمراهیت نگاشته و با عقاید و نظریات تباهت امضا کرده و به پایان رسانده ای، نامه کسی که بصیرتی ندارد تا هدایت نمایدش و نه رهبری تا به راه خردمندانه درآورد، هوای نفسش او را خوانده و او آن دعوت را اجابت نموده است، و گمراهی او را کشانده و او به دنبالش کشیده شده است …» «2»
13- در نامه ای از امام (ع) به معاویه چنین نوشته است: «این گمراهی و بیراهه روی را که در سالخوردگی و سپری شدن عمرت در وجودت ریشه دارد، از وجود خودت ریشه کن ساز، زیرا تو امروز وضع جامه پوسیده ای را داری که هر گوشه اش را درست کنند، گوشه دیگرش واخواهد رفت. تو یک نسل پر شمار از مردم را گمراه کرده ای، و با بیراهه روی ات فریفته ای، و به دریای خویش افکنده ای تا تاریکی ها فرا گرفته شان و شبهه های متلاطم به این سو و آن سو پرانده شان، و از راه صوابشان منحرف و به یک سو گشته اند و رجعت کرده اند و باز گشته اند به حال دیرینه جز آن عده با بصیرتی که از تو رو برگردانده و ایشان پس از شناختن تو ترا ترک کرده اند و از همکاری و کمک به تو گریخته اند رو به خدا، چون آنان را به دشواری و
گستاخی کشاندی و از راه راست و معتدل منحرف کردی» «1».
14- در نامه ای از امام (ع) به معاویه چنین آمده است: «گمراهی هائی که بروز داده ای، بی شباهت به آنها نیست که خانواده و خویشاوندانت بروز دادند، همان ها که کفر و آرمان های باطل و ناروا، به حسد ورزی نسبت به محمد (ص) واداشتشان تا در آنجاها که خبر داری، به خاک هلاک در غلتیدند و نتوانستند هیچیک از مقدسات و بزرگان خویش را حمایت نمایند و من در آن آوردگاه ها، همآوردشان بودم و جنگاور آویخته به ایشان و همان که راه بر آنان بر بست و سرانشان را و سران گمراهی را بکشت و اگر خدا بخواهد اولادشان را به آن نیاکان ملحق خواهم ساخت. بدا به حال فرزندی که از پی جدی برود که جایگاه و قرارگاهش دوزخ است» «2».
15- این قسمت دیگری از نامه حضرتش به معاویه است: «دیر گاهی است که تو و دوستدارانت که دوستداران شیطان مطرودند، حق (یا اسلام و تعالیم قرآن) را افسانه های پیشینیان خوانده اید و آن را پس پشت افکنده اید و در صدد بر آمده اید که با دست و زبانتان، مشعل خدا را خاموش گردانید، که خدا نور خویش به کمال می رساند گر چه کافران نخواهند و بدشان بیاید. بجان خودم سوگند نور گر چه نخواهی و بدت بیاید به کمال خواهد رسید و دانش دین منتشر خواهد گشت و به سزای کارت خواهی رسید بنابر این، در زندگی دنیایت که از تو جدا خواهد گشت تا می خواهی تبهکاری ورز، لکن پنداری هم اکنون است که روزگار باطل و نارواگریت به پایان رسیده و کار و حکومتت بر باد رفته است، و تو به سوی شعله فروزان و سوزان دوزخ کشانده شده ای، و خدا به هیچ وجه به تو ستم نکرده باشد و پروردگارت به بندگانش ستم کننده نیست» «3».
16- این هم قسمتی از نامه ای که حضرتش به او نوشته است: «کارهای بدی که کرده ای، همراه با اطلاعی که خدای متعال از وضع تو دارد سبب گشته که خدا
وضع و کار تو را به صلاح نیارد و دلت را آماده تبهکاری گرداند. ای پسر صخر! ای پسر ملعون! (یا به عبارتی دیگر: ای پسر صخر ملعون!) ادعا کرده ای که بردباریت به قدر کوهساران است، و دانشت میان شکداران مایه تمیز و حل و فصل است، حال آنکه تو سبکسری منافقی و دلگرفته و دلناپذیر، نابخرد، و بزدلی رذل» «1».
17- در نامه دیگری به او می نویسد: «نامه ات رسید. دیدم مقصودی برتر از آنچه در خور تو است داری، و به دنبال چیزی غیر از گمشده خویشی، و کورکورانه می لولی و در گمراهی سرگردانی، و نه به دلیل محکم چنگ انداخته ای و به سست ترین گمان ها آویخته ای. پناه بر خدا! چقدر به سختی به تمایلات بدعت آمیز چسبیده ای و به سر گشتگی یی که تاکنون مورد پیروی قرار گرفته، بعلاوه پایمال کردن حقائق و ترک اسناد و موازینی که خدا به موجبش باز خواست خواهد کرد و برای بندگانش حجت بشمار می آید». «2»
18- وقتی معاویه حضرتش را دعوت کرد اختلافشان را در پرتو قرآن حل و فصل نمایند به او چنین نوشت … «تو به حکم قرآن دعوت کرده ای، و من می دانم تو نه اهل قرآنی و نه خواهان حکم و رأیش، و از خدا بایستی کمک خواست» «3».
19- در نامه ای امام (ع) به او چنین می نویسد: «… اکنون وقت آن رسیده که از درک امور روشن استفاده بری و آنها را دریابی. تو در ادعاهای باطلت، همان شیوه دیرینه پیشینیانت را پیروی کرده ای و در ارتکاب فریب ها و دروغ ورزی ها از قماش این که خصالی را که به آن دسترسی نداری به خود بچسبانی و آنچه را از اختیار تو بیرون است، در اختصاص خویش بدانی تا از قانون اسلام خود را خلاص کنی و حقائقی را که از گوشت و خونت به تو نزدیکتر و برایت محسوس تر است، انکار نمائی، آن حقائق را که با گوش هوش دریافته ای
و حافظه ات را آکنده است. بنابر این پس از رو گردانی از حق چه می ماند جز گمراهی آشکار و رسوا؟!» «1»
20- در نامه دیگری به او می نویسد: «تو ای معاویه! کی اداره کنندگان خلق بوده اید یا چگونه حکام این امت توانید گشت با این که هیچ حسن سابقه ای ندارید و نه در میان قومتان برتری و فضیلتی را احراز کرده اید. بنابر این خودت را برای پیشامدی که بر سرت خواهد آمد آماده کن و مگذار شیطان در مورد تو کامیاب شود، با این که می دانم خدا و پیامبرش راستگویند (یعنی تو چنین نخواهی کرد و پیرو هدایت نخواهی گشت). بدین سبب من از بدبختی دیرینه و جدا نشدنی به خدا پناه می جویم. در صورتی که چنین نکنی به تو اطلاع می دهم که چه باعث گشته تو در غفلت بمانی. آن علت در این است که تو خوشگذران و عشرت طلبی و شیطان توانسته ترا در اختیار گیرد و در وجودت بسان خون در بدن، جریان یابد». «2»
21- در نامه ای از امام (ع) به معاویه چنین آمده است: «در مورد آنچه تحت اداره تو است، از خدا بترس (و طبق فرمانش عمل کن) و در مورد حقی که بر عهده تو است دقت کن، و برگرد به شناسائی و درک آنچه نمی توانی به بهانه این که نمی دانستی خود را خلاص کنی، زیرا اطاعت خدا و عمل طبق حکمش، نشانه های آشکاری دارد و مردان بلند مقامی که آن را به همه بشناسانند و روش های درخشان در این زمینه هست و راهی هموار و مشخص و هدفی مطلوب و سر منزلی که هوشیاران براهش می روند و نگونساران از آن انحراف می جویند. هر که از آن رو بگرداند از اسلام منحرف خواهد گشت و به سرگشتگی دچار خواهد شد و خدا نعمتش را از او بر خواهد گرفت و زائل خواهد ساخت و کیفر خویش بر او نازل خواهد کرد. بنابر این، به حال خودت بیندیش و ملاحظه خویش را بنما، زیرا خدا راهت را به تو نموده است، و آن هنگام که کارهایت به پایان رود به نتیجه پر زیانی خواهی رسید و به سر منزل کفر. هوای نفست تو را به درون
شرارت درآورده و به سرگشتگی مبتلا ساخته و به مهلکه ها کشانده است و راهت را سنگلاخ و ناهموار گردانیده» «1»
22- در جوابی به او می نویسد: «… ما و شما به آن حال الفت و وحدتی بودیم که ذکر کرده ای، دیروز به دین گونه میان ما اختلاف و تمایز حاصل گشت که ما ایمان آوردیم و شما کافر و منکر گشتید، و امروز بدینسان که ما بر راه راست دین ماندیم و شما از دین بلغزیدید و بدر گشتید. از شما، هر که مسلمان گشت از روی ناچاری و اضطرار مسلمان شد و بعد از این که از اسلام بدش می آمد و با رسول خدا (ص) بستیز و در حال جنگ بود ….
همان شمشیری در دست من است که در یکجا اثرش را بر جد و دائی و برادرت دیدی. و تو بخدا قسم تا وقتی بیاد دارم سنگدل و دل ناپذیری بوده ای و نابخردی. بهتر است به تو چنین بگویم: تو از نردبانی بالا رفته ای که در فرازش به تو بدبختی یی می نماید که تو را و خانواده ات را فرا خواهد گرفت، زیرا تو در پی غیر گمشده خویشی و می خواهی جز بر آنچه حق تو است، دست یابی و به دنبال کاری هستی که نه شایستگی و صلاحیت تصدی آن را داری، و نه نهاد تو با آن مناسبت دارد. چقدر حرفت از کردارت فاصله دارد، و چقدر به عموها و دائی هایت شبیهی که بد نهادی و آرمان های ناروا آنها را به انکار حق و رسالت محمد (ص) واداشت تا در آنجاها که میدانی به خاک هلاک در غلتیدند و نتوانستند هیچیک از سران و مقدسات خویش را در برابر شمشیرهائی حمایت نمایند که هیچ نبردی از آنها خالی نماند و هرگز سستی و کندی نگرفت» «2»
23- در جوابی که به معاویه می دهد می فرماید: «این که نوشته ای ما جملگی از قبیله بنی عبد مناف هستیم و بر یکدیگر برتری نداریم. بجان خودم در حقیقت ما فرزندان یک پدریم و نیای مشترک داریم، لکن امیه با هاشم یکسان نیست، و نه حرب مانند عبد المطلب است، و نه ابو سفیان همشأن ابو طالب، و نه مهاجر با آزاد شده فتح اسلامی برابر است، و نه آنکه نسب مشخص و والا دارد با آنکهبه کسی و خانواده ای چسبانده و منسوب گشته است، و نه بر حق چون بر باطل و باطلگرا، و نه مؤمن چون منافق و دغل و چه تیره روز و پست است فرزندی که از نیایی پیروی نماید که به آتش دوزخ در افتاده است!» «1»
ابن ابی الحدید در شرح فرمایش مولای متقیان این سؤال را مطرح می سازد:
آیا مسلمان را می توان به خاطر کافر بودن جدش نکوهش و سرزنش کرد؟ و جواب می دهد: آری، در صورتی که از جدش پیروی کرده و قدم جای قدمش نهاده و مقلدش گشته باشد. امیر المؤمنین (ع) معاویه را نه به خاطر کافر بودن اجدادش، بلکه به این خاطر مورد نکوهش و سرزنش قرار می دهد که او دنباله رو آنها بوده است و مقلدشان «2».
24- در نامه دیگری می فرماید: «ترا چه به این که چه کسی برتر است و چه کسی فروتر، یا چه کسی باید حاکم باشد و چه کسی تحت اداره و حکومت! آزاد شدگان فتح مکه و فرزندانشان را چه به تشخیص و تعیین مرتبه مهاجران پیشاهنگ، و تعیین طبقات و درجاتشان! تو از این مرتبه بسیار دوری، با این همه، به کاری که در صلاحیت تو نیست پرداخته ای و خود که محکوم و تحت اداره ای، به اظهار رأی در باره حاکمیت و حاکم پرداخته ای. تو نمی شود پا در دامن حد خویش کشی و بدانی که فروتر از آنی که به چنین اموری پردازی، و به همان حد و مرتبه اکتفا نمائی که تقدیر برایت معین ساخته است؟! نه محکومیت محکوم به پای حساب تو است، و نه پیروزی پیروزمند از آن تو. و تو بسیار در بیراهه ای و بدر گشته ای از راه راست به فرسنگ ها!» «3»
25- در نامه ای که امام (ع) به مخنف بن سلیم می نویسد چنین می فرماید:
«ما تصمیم گرفته ایم به طرف این جماعتی حرکت کنیم که در مورد بندگان خدا، به موجب چیزی غیر از وحی الهی حکومت کرده اند، و درآمد عمومی و غنائم را به خویشتن اختصاص داده اند، و قانون جزای اسلام را تعطیل کرده اند، و قانونو تعلیم اسلام را از بین برده و در کشور (یا جهان) به تبهکاری پرداخته اند، و به جای مؤمنان فاسقان را به دوستی و مشورت برگزیده اند. وقتی دوستدار خدا، بدعت هایشان را گناه و سهمگین شمرده کینه اش را به دل گرفته و او را تبعید و محروم کرده اند، و چون ستمکار در ستمگریشان به آنها کمک نموده او را دوست داشته و به خود نزدیک ساخته و به او خوبی کرده اند. آنان بر ستمگری اصرار می ورزند و بر مخالفت با اسلام و جدائی از ما همداستان و یکدل گشته اند، و دیر گاهی است که راه بر اسلام بسته اند، و در راه گناه ورزی همکاری نموده و ستمکار بوده اند.» «1»
26- در نامه ای به عمرو بن العاص می نویسد: «با معاویه در کار ناروایش همراهی نکن، زیرا معاویه مردم را حقیر شمرده و اسلام را نابخردانه خوانده است». «2»
27- در نامه دیگری به عمرو بن العاص چنین می فرماید: «… تو به خاطر مردی زشتکار و بی آبرو، دست از انسانیت کشیده ای؟ به خاطر مردی که انسان بزرگوار با همنشینی او خوار می شود و مورد سرزنش قرار می گیرد و انسان بردبار با معاشرت او نابخرد و ناخویشتندار می گردد. بر اثر آن، دلت پیرو دلش گشته است و چنانکه گفته اند: تا دینت را از تو ربوده و امانت و درستکاریت را و دنیا و آخرتت را» «3»
در همین نامه چنین آمده: «اگر خدا تو و پسر جگرخوار را به چنگ من درآورد شما را به آن عده از قریش ملحق خواهم ساخت که بر پیامبر خدا (ص) ستم کردند و خدا به قتل رساندشان. و در صورتی که به چنگم نیفتادید و بعد از من زنده ماندید. خدا به تنهائی حسابتان را خواهد رسید، و برای انتقامگیری از شما انتقام او کفایت می کند و هم کیفر او کافی است.»
28- در نامه ای به محمد بن ابی بکر و مردم مصر می نویسد: «از تبلیغات آن
دروغساز پسر هند بر حذر باشید، و بیندیشید و بدانید که امام هدایتگر و پیشوای گمراهگر برابر نیستند و نه وصی پیامبر با دشمن پیامبر، خدا ما و شما را جزو کسانی قرار بدهد که دوستشان می دارد و از آنان خشنود است.»»

29- در جواب محمد بن ابی بکر- که نامه هائی را که معاویه و عمرو عاص برایش نوشته بودند به خدمت امام (ع) فرستاده بود- چنین نوشت: «نامه معاویه زشتکار زشتکار زاده و عمر و زشتکار کافرزاده را خواندم. آن دو که در نافرمانی خدا به هم علاقه می ورزند، و در کار حکومت و رشوه خواری در حکومت با هم توافق دارند و در زندگی دنیا نکوهیده سیرتند. «2» آنها از کرده خویش بهره برداری و عشرت می کنند، همانطور که آنانکه پیش از آنها بودند از کرده خویش بهره بردند و عشرت ساختند. هارت و پورتشان به تو ضرری نمی زند.» «3»
30- در نامه ای به مردم عراق چنین می فرماید: «خدا شما را رحمت نماید.
کسانی را که در میان شما خوابند بیدار سازید و بر سر عقیده و هدف درستتان همداستان شوید، و برای جنگ با دشمنان مهیا گردید، زیرا پرده از کار برافتاده و صبحدم در برابر دیدگان انسان با بصیرت جلوه آراسته است، و حقیقت چنین است که شما با آزاد شدگان فتح مکه و فرزندانشان، می جنگید و با آنها که جفا کارند و سختدل، و آنها که از روی ناچاری اظهار اسلام نمودند، و آن که در برابر پیامبر خدا (ص) سراسر ستیز و جنگجوئی بود، دشمنان خدا و سنت و قرآن، وابستگان قبائل مشرک و مهاجم و اهل بدعت و خلافکاری، و آنها که از آسیب های جنایتکارانه شان ترسیده می شد و خطری برای اسلام تشکیل می دادند، همان رشوه خواران و دنیا پرستان. من اطلاع پیدا کرده ام که پسر نابغه (یعنی عمرو عاص)، حاضر به بیعت با معاویه نشده تا معاویه به او چیزی داده و برای معاویه شرط کرده که به او رشوه بدهد گران تر از همه قدرت و سلطه ای که در چنگ دارد. هان! زیاندیده باد دست این بیعت کننده ای که دینش را به دنیا فروخته است، و نابود باد دست
این خریداری که با دارائی مسلمانان خیانت یک زشتکار را خریده است. و جزو آن جماعت کسی هست که در میان شما شراب خورده و در دوره مسلمانی بر او حد (شرابخواری) جاری گشته است «1» و فساد عقیده و دینش و زشتکاریش معروف است و زبانزد. و نیز در میان آن جماعت کسی هست که تا سهمی از مال مسلمانان به او داده نشد، حاضر به قبول اسلام نشد. «2» اینها سران و پیشوایان آن جماعت را تشکیل می دهند و نیز آنها که از ذکر زشتی هاشان خودداری کردم و مثل همانهایند که به آنان اشاره رفت، بلکه تبهکارتر و مضرتر.
اینهائی که یاد کردمشان، در صورتی که بر شما تسلط سیاسی پیدا کنند، در میان شما بزرگی خواهند فروخت و افتخار و زشتکاری خواهند نمود و قلدری، و از سر خشم دست به تعدی خواهند زد، و در کشور فساد برپا خواهند ساخت، و از هوای نفس پیروی خواهند کرد و عاقلانه و بر صواب حکومت نخواهند نمود …
آیا به خشم نمی آئید و اهمیتی نمی دهید به این که نابخردان و اشرار و فرومایگان جامعه شما با شما بر سر حکومت بر شما به کشمکش و ستیز برخیزند؟!.
بنابر این، سخنم را به گوش گیرید و از من فرمان برید، زیرا بخدا اگر از من فرمان برید، گمراه نخواهید گشت. و در صورتی که سر از فرمانم بپیچید، به صواب نمی رسید. آماده جنگ شوید و برای جنگ تدارک کنید، زیرا آتش جنگ شعله ور گشته، و پرچمش افراشته شده، و زشتکاران برای نبردتان آماده گشته اند، به این منظور که بندگان خدا را بیازارند و شکنجه نمایند و مشعل دین خدا را خاموش سازند.
هان! نبایستی دوستداران شیطان، همانها که از جمله طمع ورزان و حیله- پردازان و سنگدلانند، در عین گمراهی و سرگشتگی شان کوششی بیش از نیکوکاران و پارسایان و آنانکه فنای حق و عقیده درست و فرمانبری پروردگارشان شده اند، داشته باشند. بخدا قسم اگر آنها روی زمین را پر کرده باشند و من یکتنه با آنها روبرو گردم، نه اهمیتی می دهم و نه احساس ترس و تنهائی می نمایم، زیرا منگمراهی یی را که آنها در آن فرو رفته اند و هدایتی را که ما برآنیم، کاملا می شناسم و در مورد این واقعیت یقین و اطمینان کامل دارم، و من به دیدار پروردگارم مشتاقم و پاداش نیکویش را انتظار می برم. لکن مرا از این که حکومت بر این امت را نابخردان و زشتکارانش عهده دار شوند و مال خدا (و درآمد عمومی) را ملک انحصاری و دستاورد خویش گردانند و بندگان خدا را برده ابزارسان سازند و با مردم صالح به جنگ باشند و با منحرفان ستمگر در یک حزب، اندوه فرا می گیرد و غم می خراشد.» «1»
31- در نامه ای به زیاد بن ابیه، چنین می فرماید: «معاویه شیطان مطرود را می ماند که به انسان از برابر و از پشت و از چپ و راست رو می آورد. بنابر این از او بر حذر باش و باز در احتیاط باش و باز هم در پرهیز باش، و السلام» «2»
32- هنگامی که یارانش را فرمان می دهد که رهسپار جنگ با معاویه شوند، در نطقی می فرماید: «به طرف دشمنان خدا رهسپار شوید، به سوی دشمنان سنن پیامبر (ص) و قرآن، به سوی باقیمانده قبائل مشرک و مهاجم، و آنان که مهاجران و انصار را کشته اند» «3»
33- در نطقی که مردم را به جهاد بر ضد معاویه می خواند، می فرماید:
«ما انشاء اللّه به طرف کسی رهسپار خواهیم شد که نابخرد گشته است و از پی چیزی برآمده که حق او نیست و نه می تواند بر آن دست یابد، به سوی معاویه و سپاهش آن دار و دسته تجاوزکار و گردنگش و دیکتاتورمنش داخلی، که شیطانی فرماندهیشان می کند و با برق فریبناکی هایش و با نیرنگش به راه خویش می کشاندشان» «4».
34- در نطقی به صفین، چنین می فرماید: «آنگاه مردم به سراغ من آمدند- در حالی که من از حکومتشان بر کنار بودم- و به من گفتند: بیعت کن.
خودداری نمودم. به من گفتند: بیعت کن، زیرا امت رضایت جز به حکومت تو نمی دهد و می ترسیم اگر بیعت نکرده و حکومت را نپذیری مردم دسته دسته شوند.
در نتیجه با ایشان بیعت کردم، و مرا هیچ بشگفت نیاورده و بیمناک نساخت جز بدخواهی و نافرمانی آن دو نفر (یعنی طلحه و زبیر) که با من بیعت کرده بودند، و نافرمانی معاویه که خدا هیچ حسن سابقه ای در اسلام او نصیب او نگردانیده و نه درستکاری و اخلاصی در دوره اسلامش نموده است، و آزاد شده ای فرزند آزاد شده ای است و یکی از قبایل مشرک و مهاجمی که خود و پدرش همچنان با خدا و پیامبرش و مسلمانان دشمنی ورزیدند تا بناچاری و از روی اضطرار، به اسلام درآمدند. من از شما در تعجبم و از این که همراهیش می کنید و سر به فرمانش نهاده اید و خاندان پیامبرانتان را واگذاشته اید، خاندانی را که برایتان جایز و پسندیده نیست که با آن اختلاف پیدا کرده در برابرش سر نافرمانی برآرید، یا هیچکس از مردم را، همتایشان بدانید. من شما را به کتاب خدای عز و جل دعوت می نمایم و به سنت پیامبرش (ص) و به از بین بردن و الغای باطل و احیای نشانه ها و ارکان دین». «1»
35- در نطق دیگری در صفین، چنین می فرماید: «به طرف آنها پیش روید.
آرامش و متانت خویش را حفظ کنید، متانت و وقار اسلامی را و سیمای مردم نیک را. بخدا قسم! نادان ترین فرد آن جماعت، فرماندهشان است و اعلان جنگ دهنده شان معاویه و پسر نابغه و ابو الاعور سلمی و ابن ابی معیط میگسار که در دوره اسلام او را حد شرابخواری زده اند. و بیش از همه، اینها را می سزد که برخاسته مرا تحقیر نمایند و با من به کشمکش پردازند. تا امروز با من نجنگیده اند آن زمان که من آنها را به اسلام می خواندم و آنها مرا به پرستش بتها می خواندند.
خدا را سپاس می برم که از دیرگاه زشتکان با من دشمنی ورزیده اند و سپس خوار و ذلیلشان ساخت. مگر شکست نخورده و خوار نگشتند؟! هان! این معرکه ای بزرگ و پرافتخار است. زشتکارانی که جامعه از آنها خشنود نبود و برای اسلام و مسلمانان مایه خطر و هراس بودند پاره ای از این امت را فریفته و دل هاشان را
از عشق به آشوب و انحراف از اسلام آکنده و با تهمت و بهتان تمایلاتشان را جلب کرده اند، و به منظور خاموش ساختن مشعل دین خدای عز و جل پرچم جنگ علیه ما افراشته اند. خدایا! صفوفشان را پراکنده گردان و عقیده و سخنشان را متعدد و متفاوت ساز و آنها را در برابر گناهانشان به هلاکت رسان بیگمان آن که دوستش بداری و سرپرستش باشی خوار و ذلیل نخواهد گشت و آن که دشمنش بداری عزت و قدرت نخواهد یافت.» «1»
36- در نطقی در صفین می فرماید: «رسول خدا (ص) به من سفارشی کرده است که از اجرای سفارشش چشم نمی پوشم. شما با دشمنتان روبرو گشته اید و می دانید رئیسشان منافقی منافق زاده است که آنها را به دوزخ می خواند و پسر عموی پیامبرتان با شما است و در برابرتان و شما را به بهشت می خواند و به فرمانبری پروردگارتان و عمل به سنت پیامبرتان، و آن که پیش هر مردی (با پیامبر ص) نماز خواند- و هیچکس در نماز با پیامبر خدا (ص) بر من سبقت نجسته است، و من از مجاهدان «بدرم»- با معاویه آزاد شده فتح مکه پسر آزاد شده برابر نیست.
بخدا قسم ما بر حق و راه اسلامیم و آنها بر باطل و راه ناروا. اگر آنها بر سر باطلشان متحد و همداستان باشند و شما از دور حقتان بپراکنید حتما باطلشان بر حقتان چیره خواهد گشت. با آنها بجنگید تا خدا بدست شما آنها را عذاب کند، زیرا هر گاه چنین نکنید به دست دیگران آنها را عذاب خواهد کرد» «2»
37- در نطق دیگری می فرماید: «… خداوند شما را به خوبی آزموده است و پیروزیتان را تحکیم کرده است. بنابر این بی درنگ و همین لحظه رو به معاویه و طرفدارانش بنهید، طرفداران ستمکارش که قرآن را پشت سر افکنده اند و آن را به بهائی اندک فروخته اند. اگر می فهمیدند می دانستند که خود را به بهای پستی فروخته اند.» «3»

38- در نطقی برای برانگیختن مردم به جنگ با معاویه، می فرماید: «مردم! آماده جنگ با دشمنی شوید که جهاد علیه او، مایه تقرب به خدای عز و جل است و دریافتن وسیله و رابطه ای در آستانش، جماعتی که از حق سرگشته اند و آن را نمی بینند، در توزیع درآمد ظلم و ستم روا می دارند و عدالت نمی نمایند، دل از قرآن فرو بسته اند، رو از دین بگردانده اند، در سرکشی کور کورانه می لولند، و در امواج گمراهی چرت می زنند! بنابر این هر چه می توانید قدرت و اسبان بر بسته و پروریده و یا وسائل نقلیه جنگی، فراهم آورید، و به خدا توکل داشته باشید و خدا برای حمایت و عهده داری کفایت می کند». «1»
39- هنگامی که اهالی شام، قرآنها بر نیزه برافراشتند در نطقی چنین فرمود: «بندگان خدا! بر من از همه واجب تر است که دعوت به کتاب خدا را بپذیرم، لیکن معاویه و عمرو بن عاص و ابن ابی معیط و حبیب بن مسلمة و ابن ابی سرح اهل دین و قرآن نیستند. من آنها را بهتر از شما می شناسم، بچه بودند که با آنها مصاحبت داشتم و وقتی بزرگ شدند با آنها همنشینی داشتم و بدترین کودکان و شریرترین مردان بودند. این (دعوت به مراجعه به قرآن برای حل اختلاف) سخن حقی است به منظوری باطل. اینها بخدا قسم قرآن را بر نیافراشته اند که آن را قدر می نهند و به آن عمل می کنند، بلکه آن نیرنگی است، و حیله تضعیف کننده و سستی آوری، و دغلکاری یی. فقط یک ساعت بازوان و کله هاتان را به من عاریه بدهید و به من بسپارید، زیرا اینک حق به موقعیت قاطعی رسیده است و هیچ نمانده جز این که پی ستمکاران را بر اندازیم.» «2»
40- روزی که خواستند قرار حکمیت و مراجعه به قرآن را بنویسند از علی- علیه السلام- پرسیدند: اعتراف می کنی که آنها مؤمن و مسلمانند؟ فرمود:
من اعتراف نمی نمایم نه در باره معاویه و نه در حق همراهان و طرفدارانش که مؤمن یا مسلمانند. ولی معاویه هر چه می خواهد برای خود و برای طرفدارانش
بنویسد و خود و یارانش را هر چه می خواهد نام دهد. «1»
41- علی علیه السلام در دعای دست نماز ظهر می فرمود: خدایا! معاویه و عمرو (بن عاص) و ابو اعور سلمی و حبیب و عبد الرحمن بن خالد و ضحاک بن قیس و ولید را لعنت کن. عائشه نیز پس از نماز علیه معاویه دعا می کرد.روایت تاریخی این مطلب را، به تفصیل در جلد دوم غدیر آوردیم.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 212

متن عربی

12-

من کتاب لمولانا أمیر المؤمنین علیه السلام إلی معاویة: «أتانی کتابک، کتاب امرئ لیس له بصر یهدیه، و لا قائد یرشده، دعاه الهوی فأجابه، و قاده الضلال فاتّبعه- إلی أن قال:- و أمّا شرفی فی الإسلام، و قرابتی من رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و موضعی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 212

من قریش، فلعمری لو استطعت دفعه لدفعته».

و فی لفظ: «فقد أتتنی منک موعظة موصلة، و رسالة محبّرة، نمّقتها بضلالک، و أمضیتها بسوء رأیک، و کتاب امرئ لیس له بصر یهدیه، و لا قائد یرشده، قد دعاه الهوی فأجابه، و قاده الضلال فاتّبعه، فهجر لاغطاً، و ضلّ خابطاً».

العقد الفرید (2/233)، الکامل للمبرّد (1/157، و فی طبعة ص 225)، کتاب صفّین (ص 64) الإمامة و السیاسة (1/77)، نهج البلاغة (2/5)، شرح ابن أبی الحدید (1/252، 3/302) «1».

 

13-

من کتاب له علیه السلام إلی الرجل: «فأقلع عمّا أنت علیه من الغیّ و الضلال علی کبر سنّک و فناء عمرک، فإنّ حالک الیوم کحال الثوب المهیل الذی لا یُصلح من جانب إلّا فسد من آخر، و قد أردیت جیلًا من الناس کثیراً، خدعتهم بغیّک، و ألقیتهم فی موج بحرک، تغشاهم الظلمات، و تتلاطم بهم الشبهات، فجازوا عن وجهتهم، و نکصوا علی أعقابهم، و تولّوا علی أدبارهم، و عوّلوا علی أحسابهم، إلّا من فاء من أهل البصائر، فإنّهم فارقوک بعد معرفتک، و هربوا إلی اللَّه من موازرتک، إذ حملتهم علی الصعب، و عدلت بهم عن القصد».

نهج البلاغة (2/41)، شرح ابن أبی الحدید (4/50) «2».

 

14-

من کتاب له علیه السلام إلی الرجل: «فإنّ ما أتیت به من ضلالک لیس ببعید الشبه ممّا أتی به أهلک و قومک الذین حملهم الکفر و تمنّی الأباطیل علی حسد محمد صلی الله علیه و آله و سلم حتی صُرعوا مصارعهم حیث علمت، لم یمنعوا حریماً، و لم یدفعوا عظیماً،

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 213

و أنا صاحبهم فی تلک المواطن الصالی بحربهم، و الفالّ لحدّهم، و القاتل لرؤوسهم و رؤوس الضلالة، و المتبع إن شاء اللَّه خلفهم بسلفهم، فبئس الخلف خلف اتّبع سلفاً محلّه و محطّه النار».

شرح ابن أبی الحدید «1» (4/50).

 

15-

من کتاب له سلام اللَّه علیه إلی الرجل: «أمّا بعد: فطالما دعوت أنت و أولیاؤک أولیاء الشیطان الرجیم الحقَّ أساطیر الأوّلین، و نبذتموه وراء ظهورکم، و حاولتم إطفاء نور اللَّه بأیدیکم و أفواهکم، و اللَّه متمّ نوره و لو کره الکافرون، و لعمری لیتمّنّ النور علی کرهک، و لینفذنّ العلم بصغارک، و لَتُجازَیَنَّ بعملک، فَعِث فی دنیاک المنقطعة عنک ما طاب لک، فکأنّک بباطلک و قد انقضی، و بعملک و قد هوی، ثم تصیر إلی لظی، لم یظلمک اللَّه شیئاً، و ما ربّک بظلّام للعبید».

شرح ابن أبی الحدید «2» (4/51 و 3/411).

 

16-

من کتاب له صلوات اللَّه علیه إلی الرجل: أمّا بعد: فإنّ مساویک مع علم اللَّه تعالی فیک حالت بینک و بین أن یصلح لک أمرک، و أن یرعوی قلبک، یا بن صخر یا بن اللعین- و فی لفظ: یا بن صخر اللعین- زعمت أن یزن الجبال حلمک، و یفصل بین أهل الشکّ علمک، و أنت الجلف المنافق، الأغلف القلب، القلیل العقل، الجبان الرذل».

شرح ابن أبی الحدید «3» (3/411 و 4/51).

 

17-

من کتاب له علیه السلام إلی الرجل: «قد وصلنی کتابک، فوجدتک ترمی غیر

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 214

غرضک و تنشد غیر ضالّتک، و تخبط فی عمایة، و تتیه فی ضلالة، و تعتصم بغیر حجّة، و تلوذ بأضعف شبهة. فسبحان اللَّه ما أشدّ لزومک للأهواء المبتدعة، و الحیرة المتّبعة، مع تضییع الحقائق، و اطّراح الوثائق التی هی للَّه تعالی طلبة، و علی عباده حجّة».

نهج البلاغة (2/44)، شرح ابن أبی الحدید (4/57) «4».

 

18-

من کتاب له علیه السلام إلی الرجل لمّا دعاه إلی التحکیم: «ثم إنّک قد دعوتنی إلی حکم القرآن، و لقد علمت أنّک لست من أهل القرآن و لا حکمه ترید، و اللَّه المستعان».

کتاب صفّین (ص 556)، نهج البلاغة (2/56)، شرح ابن أبی الحدید (1/118)».

 

19-

من کتاب له علیه السلام إلی الرجل: «أمّا بعد: فقد آن لک أن تنتفع باللمح الباصر من عیان الأمور، فلقد سلکت مدارج أسلافک بادّعائک الأباطیل، و اقتحامک غرور المَیْن و الأکاذیب، من انتحالک ما قد علا عنک، و ابتزازک لما قد اختزن دونک، فراراً من الحقّ، و جحوداً لما هو ألزم لک من لحمک و دمک، ممّا قد وعاه سمعک، و مُلئ به صدرک، فما ذا بعد الحقّ إلّا الضلال المبین».

نهج البلاغة «6» (2/125).

 

20-

من کتاب له علیه السلام إلی الرجل: «متی کنتم یا معاویة ساسة للرعیّة؟

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 215

أو ولاة لأمر هذه الأُمّة بغیر قدم حسن؟ و لا شرف سابق «7» علی قومکم، فشمّر لما قد نزل بک، و لا تمکّن الشیطان من بغیته فیک، مع أنّی أعرف أنّ اللَّه و رسوله صادقان، فنعوذ باللَّه من لزوم سابق الشقاء، و إلّا تفعل أعلمک ما أغفلک من نفسک، فإنّک مترف قد أخذ منک الشیطان مأخذه، فجری منک مجری الدم فی العروق».

کتاب صفّین (ص 422)، نهج البلاغة (2/11)، شرح ابن أبی الحدید (3/412) «8».

 

21-

من کتاب له علیه السلام إلی الرجل: «فاتّق اللَّه فیما لدیک، و انظر فی حقّه علیک، و ارجع إلی معرفة مالا تعذر بجهالته، فإنّ للطاعة أعلاماً واضحة، و سبلًا نیّرة، و محجّة نهجة، و غایة مطلوبة «9» یردها الأکیاس، و یخالفها الأنکاس، من نکب عنها جار عن الحقّ، و خبط فی التیه، و غیّر اللَّه نعمته، و أحلّ به نقمته، فنفسک نفسک، فقد بیّن اللَّه لک سبیلک، و حیث تناهت بک أُمورک فقد أجریت إلی غایة خسر و محلّة کفر، و إنّ نفسک قد أولجتک شرّا، و أقحمتک غیّا، و أوردتک المهالک، و أوعرت علیک المسالک».

نهج البلاغة «10» (2/36، 37).

 

22-

من کتاب له علیه السلام إلی الرجل جواباً: «أمّا بعد: فإنّا کنّا نحن و أنتم علی ما ذکرت من الإلفة و الجماعة، ففرّق بیننا و بینکم أمس أنّا آمنّا و کفرتم، و الیوم أنّا استقمنا و فُتِنتم، و ما أسلم مسلمکم إلّا کرهاً، و بعد أن کان أنف الإسلام کلّه

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 216

لرسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم حزباً».

و منه: «و عندی السیف الذی أعضضته بجدّک و خالک و أخیک فی مقام واحد، و إنّک و اللَّه ما علمتُ لأغلفُ القلب، المقاربُ «11» العقل، و الأَولی أن یقال لک: إنّک رقیت سلّماً أطلعک مطلع سوء علیک لآلک، لأنّک نشدت غیر ضالّتک، و رعیت غیر سائمتک، و طلبت أمراً لست من أهله و لا فی معدنه، فما أبعد قولک من فعلک! و قریب ما أشبهت من أعمام و أخوال حملتهم الشقاوة، و تمنّی الباطل علی الجحود بمحمد صلی الله علیه و آله و سلم، فصُرعوا مصارعهم حیث علمت، لم یدفعوا عظیماً، و لم یمنعوا حریماً بوقع سیوف ما خلا منها الوغی، و لم تُماشِها الهوینی «12»».

نهج البلاغة «13» (2/124).

 

23-

من کتاب له علیه السلام إلی الرجل جواباً: «و أمّا قولک: إنّا بنو عبد مناف لیس لبعضنا علی بعض فضل، فلعمری إنّا بنو أب واحد، و لکن لیس أُمیّة کهاشم، و لا حرب کعبد المطّلب، و لا أبو سفیان کأبی طالب. و لا المهاجر کالطلیق، و لا الصریح کاللصیق، و لا المحقّ کالمبطل، و لا المؤمن کالمدغل، و لبئس الخلف خلف یتّبع سلفاً هوی فی نار جهنّم» «14».

قال ابن أبی الحدید «15» فی شرح ذیل هذا الکلام (3/423): هل یُعاب المسلم بأنّ سلفه کان کفّاراً؟ قلت: نعم إذا تبع آثار سلفه، و احتذی حذوهم، و أمیر المؤمنین علیه السلام ما عاب معاویة بأنّ سلفه کفّار فقط، بل بکونه متّبعاً لهم.

24-

من کتاب له علیه السلام إلی الرجل: «ما أنت و الفاضل و المفضول، و السائس

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 217

و المسوس؟ و ما للطلقاء و أبناء الطلقاء و التمییز بین المهاجرین الأوّلین، و ترتیب درجاتهم و تعریف طبقاتهم؟ هیهات لقد حنّ قدح لیس منها، و طفق یحکم فیها من علیه الحکم لها، ألا تربع أیّها الإنسان علی ظلعک، و تعرف قصور ذرعک، و تتأخّر حیث أخّرک القدر؟ فما علیک غلبة المغلوب، و لا لک ظفر الظافر، و إنک لذهّاب فی التیه، روّاغ عن القصد».

نهج البلاغة (2/30)، صبح الأعشی (1/229)، نهایة الأرب (7/234) «16».

 

25-

من کتاب له علیه السلام إلی مخنف بن سلیم: «إنّا قد هممنا بالسیر إلی هؤلاء القوم الذین عملوا فی عباد اللَّه بغیر ما أنزل اللَّه، و استأثروا بالفی ء، و عطّلوا الحدود، و أماتوا الحقّ، و أظهروا فی الأرض الفساد، و اتّخذوا الفاسقین ولیجة من دون المؤمنین، فإذا ولیّ اللَّه أعظمَ أحداثهَم أبغضوه و أَقصَوْه و حرموه، و إذا ظالم ساعدهم علی ظلمهم أحبّوه و أدنوه و برّوه، فقد أصرّوا علی الظلم، و أجمعوا علی الخلاف، و قدیماً صدّوا عن الحقّ، و تعاونوا علی الإثم و کانوا ظالمین».

شرح ابن أبی الحدید «17» (1/282).

 

26-

من کتاب له علیه السلام إلی عمرو بن العاص: «لا تجارِینّ «18» معاویة فی باطله، فإنّ معاویة غمص «19» الناس، و سفه الحقّ».

کتاب صفّین (ص 124)، شرح ابن أبی الحدید (1/189 و 4/114) «20».

 

27-

من کتاب له علیه السلام إلی عمرو بن العاص: «أمّا بعد: فإنّک ترکت مروءتک

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 218

لامرئ فاسق مهتوک ستره، یشین الکریم بمجلسه، و یسفه الحلیم بخلطته، فصار قلبک لقلبه تبعاً کما قیل: وافق شنّ طبقة، فسلبک دینک و أمانتک و دنیاک و آخرتک». راجع الجزء الثانی من کتابنا هذا (ص 130) و فیه قوله: «فإن یمکن اللَّه منک و من ابن آکلة الأکباد ألحقتکما بمن قتله اللَّه من ظلمة قریش علی رسول اللَّه، و إن تعجزا و تبقیا بعدی فاللَّه حسبکما، و کفی بانتقامه انتقاماً، و بعقابه عقاباً» «21».

28-

من کتاب له- صلوات اللَّه علیه- إلی محمد بن أبی بکر و أهل مصر: «إیّاکم و دعوة الکذّاب ابن هند، و تأمّلوا و اعلموا أنّه لا سواء إمام الهدی، و إمام الردی، و وصیّ النبیّ و عدوّ النبیّ، جعلنا اللَّه و إیّاکم ممّن یحبّ و یرضی».

شرح ابن أبی الحدید «22» (2/26)، جمهرة الرسائل (1/540).

 

29-

من کتاب له علیه السلام إلی محمد بن أبی بکر، و قد بعث إلیه علیه السلام ما کتبه معاویة و عمرو إلیه، و سیوافیک نصّه: «قد قرأت کتاب الفاجر ابن الفاجر معاویة، و الفاجر ابن الکافر عمرو، المتحابّین فی عمل المعصیة، و المتوافقین المرتشیین فی الحکومة، المنکَرَین «23» فی الدنیا، قد استمتعوا بخلاقهم کما استمتع الذین من قبلهم بخلاقهم، فلا یضرّنک إرعادهما و إبراقهما».

تاریخ الطبری (6/58)، شرح ابن أبی الحدید (2/32) «24».

 

30-

من کتاب له علیه السلام إلی أهل العراق: «فأیقظوا رحمکم اللَّه نائمکم، و أجمعوا علی حقّکم، و تجرّدوا لحرب عدوّکم، قد أبدت الرغوة عن الصریح، و بان الصبح لذی عینین، إنّما تقاتلون الطلقاء و أبناء الطلقاء، و أولی الجفاء، و من أسلم کرهاً و کان

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 219

لرسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم أنف الإسلام کلّه حربا، أعداء اللَّه و السنّة و القرآن، و أهل الأحزاب و البدع و الأحداث، و من کانت بوائقه تُتّقی، و کان علی الإسلام مَخوفاً «25»، أکلة الرشا و عبدة الدنیا.

لقد أُنهی إلیّ أنّ ابن النابغة لم یبایع معاویة حتی أعطاه، و شرط علیه أن یُعطیه إتاوة هی أعظم ممّا فی یدیه من سلطانه، ألا صفرت ید هذا البائع دینه بالدنیا، و تربت ید هذا المشتری نصرة غادر فاسق بأموال المسلمین، و إنّ منهم لمن قد شرب فیکم الخمر و جُلِد حدّا فی الإسلام «26»، یُعرف بالفساد فی الدین و الفعل السیّئ، و إنّ فیهم من لم یُسلم حتی رضخ له علی الإسلام رضیخة «27» فهؤلاء قادة القوم، و من ترکت ذکر مساوئه من قادتهم مثل من ذکرت منهم بل هو شرّ و أضرّ، و هؤلاء الذین ذکرت لو ولّوا علیکم لأظهروا فیکم الکفر و الفخر و الفجور و التسلّط بجبریة «28»، و التطاول بالغضب، و الفساد فی الأرض، و لاتّبعوا الهوی، و ما حکموا بالرشاد- إلی قوله:- أ فلا تسخطون و تهتمّون أن ینازعکم الولایة علیکم سفهاؤکم و الأشرار و الأراذل منکم، فاسمعوا قولی و أطیعوا أمری، فو اللَّه لئن أطعتمونی لا تغوون، و إن عصیتمونی لا ترشدون، خذوا للحرب أُهبتها، و أعدّوا لها عدّتها، فقد شبّت نارها، و علا سنانها، و تجرّد لکم فیها الفاسقون کی یعذّبوا عباد اللَّه، و یطفئوا نور اللَّه، ألا إنّه لیس أولیاء الشیطان من أهل الطمع، و المکر، و الجفاء، بأولی فی الجدّ فی غیّهم و ضلالتهم من أهل البرّ، و الزهادة، و الإخبات، فی حقّهم و طاعة ربّهم [و إنّی ] «29»، و اللَّه لو لقیتهم فرداً و هم مل ء الأرض ما بالیت و لا استوحشت، و إنّی من ضلالتهم التی هم

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 220

فیها، و الهدی الذی نحن علیه، لعلی ثقة و بیّنة، و یقین و بصیرة، و إنّی إلی لقاء ربّی لمشتاق، و لحسن ثوابه لمنتظر، و لکنّ أسفاً یعترینی، و حزناً یخامرنی، أن یلی أمر هذه الأُمّة سفهاؤها و فجّارها، فیتّخذوا مال اللَّه دولا، و عباد اللَّه خولا، و الصالحین حربا، و القاسطین حزبا».

الإمامة و السیاسة (1/113)، شرح ابن أبی الحدید (2/37) «30».

 

31-

من کتاب له علیه السلام إلی زیاد بن أبیه: «إنّ معاویة کالشیطان الرجیم، یأتی المرء من بین یدیه و من خلفه، و عن یمینه و عن شماله، فاحذره ثم احذره ثم احذره و السلام».

شرح ابن أبی الحدید «31» (4/68).

 

32-

من خطبة له علیه السلام حین أمر أصحابه بالمسیر إلی حرب معاویة قال: «سیروا إلی أعداء اللَّه سیروا إلی أعداء السنن و القرآن، سیروا إلی بقیة الأحزاب، قتلة المهاجرین و الأنصار».

کتاب صفّین (ص 105)، جمهرة الخطب (1/142) «32».

 

33-

من خطبة له علیه السلام فی الدعوة إلی جهاد الرجل: «نحن سائرون إن شاء اللَّه إلی من سفه نفسه، و تناول ما لیس له و ما لا یدرکه، معاویة و جنده الفئة الباغیة الطاغیة، یقودهم إبلیس و یبرق لهم ببارق تسویفه، و یدلّیهم بغروره».

کتاب صفّین «33» (ص 126).

 

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 221

34-

من خطبة له- سلام اللَّه علیه- یوم صفّین: «ثمّ أتانی الناس و أنا معتزل أمرهم فقالوا لی: بایع، فأبیت علیهم، فقالوا لی: بایع، فإنّ الأُمّة لا ترضی إلّا بک، و إنّا نخاف إن لم تفعل أن یفترق الناس. فبایعتهم فلم یَرُعنی إلّا شقاق رجلین قد بایعانی، و خلاف معاویة إیّای الذی لم یجعل اللَّه له سابقة فی الدین؛ و لا سلف صدق فی الإسلام، طلیق ابن طلیق، حزب من الأحزاب لم یزل للَّه و لرسوله و للمسلمین عدوّا هو و أبوه حتی دخلا فی الإسلام کارهین مکرهین، فعجبنا لکم «1» و لإجلابکم معه، و انقیادکم له، و تدعون أهل بیت نبیّکم صلی الله علیه و آله و سلم الذین لا ینبغی لکم شقاقهم و لا خلافهم، و لا أن تعدلوا بهم أحداً من الناس، إنّی أدعوکم إلی کتاب اللَّه عزّ و جلّ و سنّة نبیّکم صلی الله علیه و آله و سلم، و إماتة الباطل، و إحیاء معالم الدین».

کتاب صفّین (ص 227)، تاریخ الطبری (6/4)، جمهرة الخطب (1/161) «2».

 

35-

من خطبة له علیه السلام یوم صفّین: «انهدوا إلیهم، علیکم السکینة و الوقار، وقار الإسلام، و سیما الصالحین، فو اللَّه لأقرب قوم من الجهل قائدهم و مؤذنهم معاویة، و ابن النابغة، و أبو الأعور السلمی، و ابن أبی معیط شارب الخمر، المجلود حدّا فی الإسلام، و هم أولی من یقومون فینقّصوننی و یجذبوننی، و قبل الیوم ما قاتلونی، و أنا إذ ذاک أدعوهم إلی الإسلام، و هم یدعوننی إلی عبادة الأصنام، الحمد للَّه قدیماً عادانی الفاسقون، فعبّدهم «3» اللَّه، أ لم یفتحوا»

؟ إنّ هذا لهو الخطب الجلیل، إنّ فسّاقاً کانوا غیر مرضیّین، و علی الإسلام و أهله متخوّفین، خدعوا شطر هذه الأُمّة، و أشربوا قلوبهم حبّ الفتنة، و استمالوا أهواءهم بالإفک و البهتان، قد نصبوا لنا

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 222

الحرب فی إطفاء نور اللَّه عزّ و جلّ، اللّهمّ فافضض خدمتهم «5»، و شتّت کلمتهم، و أبسلهم بخطایاهم، فإنّه لا یذلّ من والیت، و لا یعزّ من عادیت».

تاریخ الطبری (6/24)، کتاب صفّین (ص 445) «6».

 

36-

من خطبة له علیه السلام بصفّین: «و قد عهد إلیّ رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم عهداً، فلست أحید عنه، و قد حضرتم عدوّکم، و علمتم أنّ رئیسهم منافق ابن منافق، یدعوهم إلی النار، و ابن عمّ نبیّکم معکم و بین أظهرکم، یدعوکم إلی الجنّة و إلی طاعة ربّکم، و العمل بسنّة نبیّکم، و لا سواء من صلّی قبل کلّ ذکر، لا یسبقنی الصلاة مع رسول اللَّه أحد، و أنا من أهل بدر، و معاویة طلیق ابن طلیق، و اللَّه إنّا علی الحقّ و إنّهم علی الباطل، فلا یجتمعُنَّ علی باطلهم، و تتفرّقوا عن حقّکم، حتی یغلب باطلهم حقّکم، قاتلوهم یعذّبهم اللَّه بأیدیکم، فإن لم تفعلوا یعذّبهم بأیدی غیرکم».

کتاب صفّین (ص 355)، شرح ابن أبی الحدید (1/503)، جمهرة الخطب (1/178) «7».

 

37-

من خطبة له علیه السلام: «أمّا بعد: فإنّ اللَّه قد أحسن بلاءکم، و أعزّ نصرکم، فتوجّهوا من فورکم هذا إلی معاویة و أشیاعه القاسطین، الذین نبذوا کتاب اللَّه وراء ظهورهم، و اشتروا به ثمناً قلیلًا، فبئس ما شروا به أنفسهم لو کانوا یعلمون».

الإمامة و السیاسة (1/110)، تاریخ الطبری (6/51)، مروج الذهب (2/38)، شرح ابن أبی الحدید (1/179)، جمهرة الخطب (1/31) «8».

 

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 223

38-

من خطبة له علیه السلام یستنفر الناس لقتال معاویة: «یا أیّها الناس استعدّوا لقتال عدوّ فی جهادهم القربة إلی اللَّه عزّ و جلّ و درک الوسیلة عنده، قوم حیاری عن الحقّ لا یبصرونه، موزعین بالجور و الظلم لا یعدلون به، جفاة عن الکتاب، نُکّب عن الدین، یعمهون فی الطغیان، و یتسکّعون فی غمرة الضلال، فأعدّوا لهم ما استطعتم من قوّة و من رباط الخیل، و توکّلوا علی اللَّه و کفی باللَّه وکیلًا».

کتاب صفّین، تاریخ الطبری (6/51)، الإمامة و السیاسة (1/110)، شرح ابن أبی الحدید (1/179) «1».

 

39-

من خطبة له علیه السلام لمّا رفع أهل الشام المصاحف علی الرماح: «عباد اللَّه، إنّی أحقّ من أجاب إلی کتاب اللَّه، و لکنّ معاویة، و عمرو بن العاص، و ابن أبی معیط، و حبیب بن مسلمة، و ابن أبی سرح، لیسوا بأصحاب دین و لا قرآن، إنّی أعرف بهم منکم، صحبتهم أطفالًا، و صحبتهم رجالًا، فکانوا شرّ أطفال و شرّ رجال، إنّها کلمة حقّ یُراد بها الباطل.

إنّهم و اللَّه ما رفعوها أنّهم یعرفونها و یعملون بها، و لکنّها الخدیعة و الوهن و المکیدة، أعیرونی سواعدکم و جماجمکم ساعة واحدة، فقد بلغ الحقّ مقطعه، و لم یبق إلّا أن یُقطع دابر الذین ظلموا».

کتاب صفّین (ص 179)، تاریخ الطبری (6/27)، الکامل لابن الأثیر (2/136) «2».

 

40-

قیل لعلیّ- سلام اللَّه علیه- یوم صالح: أ تقرّ أنّهم مؤمنون مسلمون؟ فقال علیّ: «ما أُقرّ لمعاویة و لا لأصحابه أنّهم مؤمنون و لا مسلمون، و لکن یکتب معاویة

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 224

ما شاء بما شاء لنفسه و لأصحابه، و یسمّی نفسه بما شاء و أصحابه».

کتاب صفّین (ص 584)، شرح ابن أبی الحدید (1/191) «3».

41-

کان علیّ علیه السلام إذا صلّی الغداة یقنت فیقول: «اللّهمّ العن معاویة، و عَمْراً، و أبا الأعور السلمی، و حبیباً، و عبد الرحمن بن خالد، و الضحّاک بن قیس، و الولید»

. و کانت عائشة تدعو فی دبر الصلاة علی معاویة.

مرّ الحدیث بتفصیله فی (2/120، 121 الطبعة الأولی) «4».