logo-samandehi

رد حدیث «عشره مبشره» با نگاه به زبیر

این همان زبیری است که در حدیث ” صحیحی” پیامبر (ص) به او فرموده:”تو در حالی که ستمگری با علی می جنگی؟ ” و مگر کسی که ستمگرانه با علی (ع) بجنگد جایش بهشت است در حالی که میدانیم پیامبر (ص) می فرماید “: من با کسی که با او (یعنی علی) بجنگد در جنگم، و با هر که با او آشتی باشد آشتی- ” و اینحدیثی ” صحیح ” و ثابت است “؟ بنابراین، سزای هر که از شما چنان کند جزننگ در زندگی دنیا نیست و در قیامت بهشدیدترین عذابها کشانده خواهند شد  و خدا از آنچه می کنید غافل نیست “.این همان زبیری است که عمر درباره اش می گوید “: کیست که برای من چارهای درباره یاران محمد بیندیشد، اگر من بر دهان این پرخاش جو و اشاره به زبیر) بند ننهم امت محمد (ص) را به گمراهی و نابودی می کشاند؟ ” و روزی که زخم برداشته به اوگفته “: اما تو ای زبیر بدخوی و آزمند هستی در حال خشنودی مومنی و درحال خشنودی مومنی و در حال خشم کافر، روزیانسانی و دیگر روز شیطان. شاید اگر حکومت به چنگت آید به روزگار تو در ریگزار مکه بر سر یک پیمانه جو کتک کای در میگیرد.اما اگر حکومت به عهده ات واگذار شود- کاش می دانستم- آن روز که تو شیطان می شوی چه کسی عهده دارمردم خواهدگشت، و روزی که به خشم آئی چه کسی؟ هان خدا تا وقتی تو چنین صفتی داری حکومت این امت را به تو وا نخواهد گذاشت؟”و نیز به او گفت “: اما تو ای زبیر بخدا قلب تو حتی برای یک روز یا یک شب نرم نگشته است و هنوز خشک و سبکسری؟
“الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 181
رفتن به بالا