logo-samandehi

خلفاء دنباله رو پیامبرهستند!!

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان :

8/ حاکم نیشابوری روایتی در “مستدرک ” ثبت کرده است از طریق ” دارمی ” از سعد بن عبد الله جرجسی از محمد بن حرب از زبیدی از زهری از عمرو بن ابان پسر عثمان (کسی که روایت در مدح او ساخته شده است) از جابر بن عبد الله – رضی الله عنهم – که ” پیامبر خدا (ص) فرمود : امشب مردی صالح در خواب دید که ابوبکر از پی رسول خدا (ص) می آید و عمر از پی‌ ابوبکر و عثمان از پی عمر “. وقتی از حضور پیامبر (ص) برفتیم با خود گفتیم : مقصود از ” مرد صالح ” پیامبر خدا است، و مراد از پی هم آمدن این که آنان متصدیان همین کاری هستند که خدا پیامبرش را جهت آن برانگیخته است. حاکم نیشابوری به دنبال این روایت می گوید : دارمی گفته است : از یحیی بن معین شنیده ام ‌که می گفت : این حدیث را محمد بن حرب ‌به پیامبر (ص) می رساند ولی مردم آن را از قول زهری به صورت ” مرسل ” نقل ‌می کنند . کسی که قول زهری را از وی نقل می نماید ” عمرو بن ابان” است در حالی که ابان بن عثمان پسری‌ به نام ” عمرو ” نداشته است.

امینی گوید : رویای شگفت انگیزی است که پیامبر (ص) در جمع اصحابش شرح داده‌ ولی هیچکس از آن میان نقلش نکرده جز جابر بن عبد الله، و او هم هیچ ترتیب اثری در عمل خویش به آن نداده، برای هیچکس نقل نکرده جز برای نواده عثمان به نام ” عمرو بن ابان ” که اساسا وجود نداشته است یا حداقل در وجود چنین شخصی اختلاف هست. براستی بایستی ” مستدرک صحیحین ” انباشته ای از چنین روایاتی باشد.

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 399 )

رفتن به بالا