اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳ مهر ۱۴۰۲

زبان بریده شده، به خاطر دوستی و محبت به ابوبکر، خوب شد!!

متن فارسی

ابوالعباس بن عبد الواحد از زبان شیخ نیکوکار عمر بن زغبی آورده است که گفت من مجاور مدینه سرفراز – بر سر فراز کننده آن برترین درود و سلام ها باد – بودم. در روز عاشورا که شیعیان امامی در قبه عباس – عموی پیامبر – گرد می آیند من نیز بیرون شدم و دیدم که آنجا فراهم آمده اند. من در آستانه قبه ایستادم و گفتم در راه دوستی بوبکر چیزی به من دهید . پس شیخی از آنان به سوی من آمد و گفت بنشین تا کارمان تمام شود و چیزی بتو دهیم. پس نشستم تا کار خود را به پایان بردند و سپس آن مرد بیرون شد و دست مرا گرفت و مرا بخانه خود برد و داخل خانه کرد و پشت سر من در را بست و دوغلام را بر من گماشت تا هر دو دست مرا با ریسمان به پشت سر بستند و با کتک هاشان مرا بدرد آوردند سپس آندو را بفرمود تا زبان مرا ببرند آنها نیز چنین کردند و آنگاه آندو را فرمود تا بند از من گشودند وگفت برو نزد همان کس که در راه محبت او چیزی می خواستی تا زبانت را بتو باز دهد. گفت: من از نزد او بیرون شدم و در حالیکه از سختی درد و رنج می گریستم رو به حجره پاک پیامبر نهادم و در دل گفتم ای رسول خدا تو می دانی که در راه دوستی بوبکر چه برسر من آمده، اکنون اگر این یار تو بر حق بوده دوست می دارم زبانم را به من‌باز دهی. پس در همان حجره با حالی پریشان که ناشی از سختی درد بود شب را ماندم و در خوابی سبک فرو رفته و در خواب دیدم که زبان من به حال نخست‌بازگشت. پس بیدار شدم و دیدم زبانم چنانچه نخست بوده درست در دهانم هست و می توانم سخن گفت، پس گفتم شکر خدا را که زبانم را به من برگردانید و دوستی بوبکر (ض) در دلم افزایش یافت و چون سال دیگر بیامد آنان در روز عاشورا چنانکه ‌عادتشان بود فراهم آمدند من نیز به آستان همان قبه رفتم و گفتم در راه دوستی بوبکر یک دینار به من بدهید پس جوانی از حاضران برخاست و مرا گفت بنشین تا کارمان تمام شود پس نشستم و چون کارشان تمام‌شد آن جوان بسراغ من آمد و دست مرا گرفت و به همان خانه پارسال برد و داخل کرد و پیش رویم غذایی نهاد تا چون از آن فارغ آمدیم جوان برخاست و دری را بر من گشود که به یکی از اطاق‌های خانه باز می شد و سپس آغاز بگریستن کرد، من برخاستم تا ببینم علت‌گریه اش چیست. پس دیدم که در آن اطاق بوزینه ای را بسته بودند من داستان او را پرسیدم گریه اش شدت کرد دلداری‌اش دادم چون آرام گرفت گفتمش بخدا سوگند می‌دهمت که داستانت را برایم بگویی. گفت اگر برایم قسم می خوری که هیچکس از مردم مدینه را از آن آگاهی ندهی می گویم من برایش قسم خوردم و سپس او گفت بدان که در سال گذشته که ما روز عاشورا در قبه عباس بودیم مردی به نزد ما آمد و در راه دوستی بوبکر (ض) چیزی از ما خواست. پدرم که از بزرگ ترین شیعیان امامی بود برخاست و به او گفت بنشین تا کارمان تمام شود . پس چون کارشان تمام شد اورا به همین خانه آورد و دو غلام را بر او گماشت تا او را کتک زدند و سپس‌دستور داد زبانش را ببرند و آندو نیزچنین کردند و او را بیرون کرد تا براه خود رفت و ما خبری از اونیافتیم و چون شب فرا رسید و خوابیدیم ناگاه پدرم فریادی بلند برآورد که ما از شدت آن از خواب پریدیم و دیدیم خدا او را مسخ کرد کرده و بوزینه گردانیده. پس بی تابی نمودیم و او را در این اطاق انداختیم و بستیم و به مردم چنان وانمودیم که اومرده است و اینک او این است، که هر صبح و شام بر او می گرییم . به او گفتم اگر کسی که پدرت زبانش را برید ببینی می شناسی گفت نه بخدا. گفتم بخدا او منم . همان که پدرت زبانم راببرید پس داستان را برای او باز گفتم و او خود را بر وی من افکند و سر و دست مرا بوسید سپس جامه ای با یک دینار بمن بخشید و از من پرسید چگونه‌خدا زبانت را بتو برگرداند من حکایت را برای او باز گفتم و برگشتم .  مصباح الظلام از جردانی ص 23 از چاپ چهارم آن در مصر که در چاپخانه رحمانیه مصر در سال 1347 انجام گرفته و نیز نزهه المجالس از صفوری 195 / 2.

امینی گوید: چه انگیزه ای اینان را واداشته که به آفریدن این افسانه های‌درهم بافته پردازند که هیچ دهاتی و از پشت کوه آمده ای هر چقدر هم افسانه سراها در راست شمردن آن پافشاری کنند باز آن را باور نمی کندو هر اندازه نیز دست دروغسازان در بهم پیوستن آن دقت نموده و در جوش دادن آن استادی و مهارت بکار برده باشند باز هم دل کسی با شنیدن آن آرام نمی گیرد . کجا خردمندی می پذیرد که مردی نامور که از بزرگان قوم و برجستگان گروه خود بوده بوزینه‌شود و او را در خانه اش ببندند و با همه این ها او ناشناس بماند و حتی نامش دانسته نشود و هیچ یک از دل آگاهان سرگذشت او را بازگو نکند و بازماندگان او بتوانند با ادعای مردن‌ وی سر گذشتنش را پوشیده دارند و کسی هم از خانواده اش نپرسد که آخر او چه‌شد؟ مرد و چگونه او را غسل دادید و کفن کردید و به خاک سپردید؟ تشییعش چگونه انجام شد و گورش کجا است؟ چگونه پسرش می توانست که در برابر گوش ها و چشم های مردم چنین پرده‌ای بر کار او کشد؟ مگر گوش هاشان کر و چشم هاشان کور بود؟ و چرا پسر آن جنایتکار – که البته خود و پدرش هرگز متولد نشده بودند – مهمان خود را نزد پدرش برد و با آنکه آن مرد را نمی شناخت از رسوایی نترسید وچرا او را از کار ننگین پدرش آگاه کرد با این که جریان وی را از مردم پوشیده می داشت و وانمود می کرد که وی‌مرده است؟ چه سان باور کنیم که مردی‌بخاطر پایداری بر عقیده و دوستی خلیفه اش زبانش را ببرند و او داستان‌خود را پنهان دارد و پراکنده نسازد ودادخواست و فریاد به نزدهیچ مقامی نبرده و سرگذشت خود را به گروه خویش باز نگوید و درباره گرفتاری اش یک کلمه هم بر زبان نراند، نه بسراغ قاضی‌و حاکم رود و نه به ادارات دولتی که برای اظهار نظر در شکایت او صلاحیت دارند (دادگستری، اداره پلیس) سر بزند، با آنکه از سختی درد فریادش بلند باشد و با آنکه همیشه اینان در پی بهانه اند که بر شیعه بتازند و گرفتاری های بزرگی به این گونه را برآنان ببندند . چگونه باور کنیم که اواز خانه آنکس که بر روی آن جنایت را روا داشت با زبان بریده و دهان پر ازخون بیرون آید و بحجره شریف پناهنده شود و از سختی درد گریان و بیقرار باشد ولی باز هیچکس از حال او آگاه نشود و هیچ گوشه ای از سرگذشت‌او نیز دانسته نگردد و آستانه داران پیامبر نیز سر از کار او در نیارند؟ چرا آن مرد همان وقت از جنایتی که دشمن خلیفه اش بر وی روا داشت پرده بر نگرفت و راز او را آشکار نساخت و کرامت صدیق را ننمود و دشمن او را رسوا نگردانده پرده از این کرامت سترک بر نداشت و آن را آویزه گوش این‌ و آن نساخته، پوشیده داشت و همچون مرده ای در گورش کرد که گویا زبانش پس از آن هم بریده بود و به راستی ندیده بود که زبانی درست در کامش باشد؟ شاید هم به این دلخوش بود که پس‌از وی بزرگان قومش هر چه بیشتر بر اودروغ خواهند بست .
اگر به شگفت آیی جا دارد که می بینی این یکدنده گستاخ‌پس از آنچه بر سرش آمد هنوز یکسال هم‌بتمامی نگذشته بود که دوباره در سال آینده به گدایی به همانجا رفت و در همان جایگاه خطرناک – قبه عباس – در روز عاشورا بایستاد و بی هیچ چون و چرایی راه افتاد و با دلی استوار به همان خانه ای رفت و در آن پا نهاد که آن رویداد سهمناک و هراس انگیز برای او در آن روی داده بود و به این گونه باز خود را در معرض هلاک‌درآورد با آنکه نه از ماجرای آن شیعی‌و بوزینه شدنش چیزی می دانست و نه ازمهربانی و نرمی ای که آن جوان بر وی روا می دارد و با آنکه خدای تعالی گفته است با دست خویش خود را در مهلکه نیاندازید .  البته شاید همه این‌کارها را به اطمینان و پشتگرمی آن کرده که هرگز بی زبان نخواهد ماند و هر چند بار هم زبانش را ببرند به اعجاز خلیفه دوباره به او بر می گردد، پس او در این پندار خویش و در گام نهادنش در پرتگاه مجتهد بوده و هر چند خطا کرده باشد (بنابر مذهب سنیان) باز هم پاداش او سر جایش است‌چنانکه گذشتگان او نیز در اجتهادشان چنین بودند . راستی را که شیخ نیکوکار مدنی چه انصافی ورزیده است در آفریدن این افسانه و بستن‌آن به یکی از بزرگان شیعه که هرگز زاییده نشد و مادر وی نامی بر او ننهاد . یکی دیگر هم هست که افسانه ای مجنونانه و سراسر دروغ آورده و در گفتار خویش راه جعل و افتخار به اباطیل در پیش گرفته و او نیز شیخ علیا مالکی است . شیخ ابراهیم عبیدی مالکی در عمده التحقیق – ص 133 از چاپ مصر در حاشیه روض الریاحین – می نویسد از دایی دانشمندم شیخ علیا مالکی شنیدم می گفت رافضی را چون هنگام مرگ فرا رسد خداوند چهره او را همچون چهره خوک می گرداند تا نمیرد مگر به گونه ای که چهره اش به چهره خوک دگرگون گشته باشد و این نشانه ای است بر آن که وی بر مذهب تشیع مرده است و شیعیان که این را بینند شاد می شوند و اگر چهره او به هنگام مرگ دگرگون نشود اندوه می خورند و می گویند او سنی مرده . پایان
برخی از مردان مورد وثوق در تاریخ حلب برای این دروغ، گواهی دروغتر دست و پا کرده و گوید: چون ابن منیر بمرد گروهی از جوانان‌حلب گردش کنان بیرون شدند تا یکی شان‌بدیگری گفت چنان شنیده ایم که هیچکس از کسانیکه ببوکر و عمر دشنام می دهند نمیرد مگر آنکه خدای تعالی او را در گور خود به گونه خوک در می آردو شک نیست که ابن منیر آندو را دشنام می داده پس نظر همه شان بر آن قرار گرفت که بر سر گورش روند، برفتند و گور را شکافتند و دیدند که چهره اش به گونه خوک درآمده و رویش از سمت قبله به سمت چپ برگشته پس او را از گور بیرون کشیدند تا مردم تماشایش کنند سپس رایشان برگشت و بر آن شدند که او را به آتش بسوزانند و چنین کردند و سپس او را در گور نهادند و خاک بر او ریختند و برگشتند . این روایت را علامه جردانی در مصباح الظلام آورده است . کتاب وی در سال 1301 نگارش یافته و در سال 1347 در مصر چاپ شده و گروهی از بزرگان بر آن‌تقریظ نوشته اند که آنان چنانچه از پایان کتاب بر می آید عبارتند از: دانشمند پاکدامن سید محمود انسی شافعی‌دمیاطی و علامه شیخ محمد جوده و علامه یگانه شیخ محمد حمامصی و جناب فاضل خردمند شیخ عطیه محمود قطاریه وعالم عامل شیخ محمد قاضی و حضرت شاعرخردمند محمد افندی فرزند علامه شیخ محمد نشار . این یاوه هایی که پرانده‌اند هیچ نیست مگر بانگ جوشش کینه و نمایشی از دشمنی ها، و اگر خواهی بگو نمونه ای است از مستی دوستی و تندروی‌های گزاف گویانه . راستی که هوس ها بینایی این گروه را از ایشان باز ستاننده تا کور شده اند و چنین دروغ های سراسر رسوایی و یاوه های آراسته را به ارمغان می آرند و بی اینکه از سرانجام آن پروا کنند و از گناه سخنشان بپرهیزند به آن می پردازند و چه بسیار فاصله است میان کارشان با ادب دین و ادب دانش و ادب نگارش و ادب پاکدامنی و ادب تبلیغات و انتشارات، به راستی آنان سخن یاوه ودروغ می گویند. از خدا شرم نمی کنند و خدا هنگامی که سخن به خلاف رضای او می سازند با ایشان است . گویا اینان داستان مردمانی از میان‌رفته را بازگو می کنند که گردش روز وشب کسی از آنان را بر جای نگذاشته است تا هیچ یک از مردمان در میان گروه های کنونی آنانرا ببیند . مگر شیعیان همین مردمانی نیستند که در گوشه و کنار جهان و میان ملت ها پراکنده اند و هر بینا چشم و بینا دلی مرده و زنده شان را می بیند؟ پس‌جز همان جوانان پنداری که ابن منیر را در گور او دیدند کیست که دیده باشد کسی از شیعه در هنگام مرگ، خوک شده باشد؟ آیا شیخ علیا مالکی خودش کسی را به آن گونه که وصف کرده دیده؟ یا این دروغ را دیگران بر ایشان روایت کرده اند و او هم مثل عبیدی خوشباوری نموده و آن را پذیرفته؟ یااو مرده شوی یا گورکن بوده یا به کارنبش قبور می پرداخته که بتواند حال همه یا بیشتر مردگان را بداند؟ تازه تشیع که زاییده این روزگاران نیست و آغاز آن از روزگار پیامبر بوده پس آیا گذشتگان شیعه از میان صحابه و شاگردان ایشان به آن گونه می مرده اند؟ مگر در میان آنان کسانی همچون سلمان و بوذر و عمار و مقداد و ابوالطفیل به تشیع شناخته نشده اند؟آیا این مرد می تواند دامنه پندارش را چندان بگستراند که پیشگاه آن بزرگواران را نیز در بر گیرد؟ راستی‌را که با این ندانم به کاری ها راه همه را زده اند .

(ترجمه الغدیر ج 7 ص 342 الی 346)

متن عربی

9- قصّة فیها کرامة لأبی بکر

أخبر أبو العبّاس بن عبد الواحد، عن الشیخ الصالح عمر بن الزغبی «1» قال: کنت مجاوراً بالمدینة المشرّفة علی مشرّفها أفضل الصلاة و السلام فخرجت یوم عاشوراء الذی تجتمع فیه الإمامیة فی قبّة العباس و قد اجتمعوا فی القبّة. قال: فوقفت أنا علی باب القبّة و قلت: أرید فی محبّة أبی بکر شیئاً، فخرج إلیّ شیخ منهم، و قال: اجلس حتی نفرغ و نعطیک، فجلست حتی فرغوا، ثمّ خرج إلیّ ذلک الرجل و أخذ بیدی و مضی بی إلی داره و أدخلنی الدار و أغلق ورائی الباب، و سلّط علیّ عبدین فکتّفانی و أوجعانی ضرباً، ثمّ أمرهما بقطع لسانی فقطعاه، ثمّ أمرهما فحلّا کتافی، و قال: اخرج إلی الذی طلبت فی محبّته لیردّ إلیک لسانک. قال: فخرجت من عنده إلی الحجرة الشریفة النبویّة و أنا أبکی من شدّة الوجع و الألم، فقلت فی نفسی: یا رسول اللَّه قد تعلم ما أصابنی فی محبّة أبی بکر، فإن کان صاحبک حقّا فأحبّ أن یرجع إلیّ لسانی. و بتّ فی الحجرة قلقاً من شدّة الألم فأخذتنی سنة من النوم فنمت فرأیت فی منامی أنّ لسانی قد عاد إلی حاله کما کان، فاستیقظت فوجدته فی فیّ صحیحاً کما کان و أنا أتکلّم، فقلت: الحمد للَّه الذی ردّ علیّ لسانی، و ازددت محبّة فی أبی بکر رضی الله عنه.

فلمّا کان العام الثانی فی یوم عاشوراء اجتمعوا علی عادتهم فخرجت إلی باب القبّة و قلت: أرید فی محبّة أبی بکر دیناراً، فقام إلیّ شابّ من الحاضرین و قال لی: اجلس حتی نفرغ. فجلست، فلمّا فرغوا خرج إلیّ ذلک الشابّ و أخذ بیدی و مضی بی إلی تلک الدار فأدخلنی فیها و وضع بین یدیّ طعاماً، فلمّا فرغنا قام الشابّ و فتح

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 342

علیّ باباً علی بیت فی الدار و جعل یبکی، فقمت لأنظر ما سبب بکائه فرأیت فی البیت قرداً مربوطاً، فسألته عن قضیّته فزاد بکاءً، فسکّنته حتی سکن، فقلت له: باللَّه أخبرنی عن حالک. فقال: إن حلفت لی أن لا تخبر أحداً من أهل المدینة أخبرتک، فحلفت له، فقال: اعلم أنّه أتانا فی عام أوّل رجل و طلب فی محبّة أبی بکر رضی الله عنه شیئاً فی قبّة العبّاس یوم عاشوراء، فقام إلیه أبی و کان من أکابر الإمامیّة و الشیعة، فقال له: اجلس حتی نفرغ. فلمّا فرغوا أتی به إلی هذه الدار و سلّط علیه عبدین فضرباه، و أمر بقطع لسانه فقطع، و أخرجه فمضی لسبیله و لم نعرف له خبراً، فلمّا کان اللیل و نمنا صرخ أبی صرخة عظیمة فاستیقظنا من شدّة صرخته فوجدناه قد مسخه اللَّه قرداً ففزعنا منه و أدخلناه هذا البیت و ربطناه، و أظهرنا للناس موته، و هو ذا نبکی علیه بکرة و عشیّا. فقلت له: إذا رأیت الذی قطع أبوک لسانه تعرفه؟ قال: لا و اللَّه: فقلت: أنا هو و اللَّه، أنا الذی قطع أبوک لسانی، و قصصت علیه القصّة فأکبّ علیّ یقبّل رأسی و یدی، ثمّ أعطانی ثوباً و دیناراً، و سألنی کیف ردّ اللَّه علیّ لسانی؟ فأخبرته و انصرفت.

مصباح الظلام للجردانی «1» (ص 23) من الطبعة الرابعة المصریّة المطبوعة بمطبعة الرحمانیّة بمصر سنة (1347 ه)، و نزهة المجالس للصفوری (2/195).

قال الأمینی: ما أحوج القوم إلی اختلاق هذه الأساطیر المشمرجة و هی لا یصدّقها أیّ قارٍ و بادٍ «2» مهما یُقرّها قصّاص فی أُذنیه، و لا یصیر بها الأمر إلی قراره مهما حبکت نسقه ید الإفک، و أبدعت فی نسجه مهرة الافتعال.

أنّی یصدّق ذو مسکة بأنّ رجلًا شهیراً یُعدّ من عِلْیة قوم و من أکابر أُمّة یُمسَخُ

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 343

و یُربط فی داره و هو بعدُ مجهول لا یعرف اسمه، و لا ینبّئ عنه خبیر، و یسع لخلفه إخفاء أمره بدعوی موته، و لم یُسأل أهله عن تجهیزه و تشییعه و دفنه و مقبره و سبب موته، و تتأتّی لولده الغشیة علیها عن أعین الناس و أسماعهم کأنّ فی آذانهم صمماً و فی أبصارهم عمی.

و لما ذا أخذ ابن الجانی- الذی لم یُخلق بعد لا هو و لا أبوه- ضیفه إلی والده و هو لا یعرف الرجل و لم یخش من الفضیحة، و لما ذا أوقفه علی أمر أبیه و عواره و قد کان یستخفیه و یُظهر للناس موته؟

و أنّی یُصدَّق بأنّ رجلًا قُطع لسانه دون مبدئه و حبّه لخلیفته قد استخفی قصّته، و ما أشاع بها، و ما صاح و ما باح بمظلمته، و ما أبان أمره عند قومه، و ما أفاض عن شأنه بکلمة، و لا یمّم قاضیاً و لا حاکماً و لا الدوائر الحکومیّة الصالحة للنظر فی مظلمته من عدلیّة أو دائرة شرطة، و عقیرته مرفوعة من شدّة الألم، و لم یزل القوم یتربّص الدوائر علی الشیعة، و یختلق علیهم طامّات کهذه.

و أنّی یُصدّق أنّه لمّا خرج من دار من جنی علیه و هو مقصوص اللسان و قد ملأ فمه دمه، و لاذ بالحجرة الشریفة باکیاً قلقاً من شدّة الألم، ما باه له أیّ أحد، و ما عرفت مع هذه کلّها من أمره قُذَعْمِلة «1»، و لا تنبّه لأمره سدنة الحضرة الشریفة؟

و ما بال الرجل لم یُمط الستر فی وقته عن جنایة عدوّ خلیفته، و لم یُفش سرّه، و لم یُعلن کرامة الصدّیق، و لم یفضح عدوّه، و لم یُعرب عن هذه المکرمة الغالیة، و لم یقرّط الآذان بسماعها، و ینبس أمره و لم ینبشه، کأنّ لسانه بعدُ مقطوع، و أنّه لم یجده فی فیه صحیحاً؟ أو رضی بأن یفشفش «2» بعده أعلام قومه؟

و إن تعجب فعجب عود هذا الشحّاذ الجری ء إلی سؤاله مرّة ثانیة فی سنته

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 344

القابلة بعد أن رأی ما رأی قبل أن أعوم «1»، و وقوفه فی ذلک الموقف الخطر فی قبّة العبّاس یوم عاشوراء، و مضیّه من دون أیّ تحاشٍ إلی تلک الدار التی وقعت فیها واقعته الخطرة الهائلة، و دخوله فیها رابطاً جأشه، و إلقاؤهُ نفسه إلی التهلکة، و لم یکن یعرف شیئاً من قصّة الشیعیّ و مسخه، و لا من حنوّ الشابّ و عطفه، و قد قال اللَّه تعالی (وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَةِ

) «2».

و لعلّه کان فی هذه کلّها علی ثقة و طمأنینة من أنّه قطّ لا یبقی بلا لسان، و أنّ لسانه مهما قُطع یُردّ إلیه کما کان من برکة الخلیفة، و هو فی حسبانه هذا و قدومه إلی المهالک مجتهد و له أجره و إن أخطأ کاجتهاد سلفه.

و قد أنصف الشیخ الصالح المدنی فی اختلاق هذه القصّة علی شیعیّ کبیر لم یولد بعد و لم تسمّه أُمّه. و جاء غیره بأسطورة معتوه قموص الحنجرة «3» و افتجر «4» فی القول و أفجس «5» ألا و هو الشیخ علیا المالکی، قال الشیخ إبراهیم العبیدی المالکی فی عمدة التحقیق «6» المطبوع بمصر فی هامش روض الریاحین (ص 133): سمعت خالی العالم الشیخ علیا المالکی یقول: إنّ الرافضیّ إذا أشرف علی الموت یقلب اللَّه صورة وجهه وجه خنزیر، فلا یموت إلّا إذا مسخ وجهه وجه خنزیر، و یکون ذلک علامة علی أنّه مات علی الرفض، فیستبشرون بذلک الروافض، و إن لم یقلب وجهه عند الموت یحزنون و یقولون: إنّه مات سنّیاً. انتهی.

و تخرّق بعض الثقات فی تاریخ حلب شاهداً علی هذه المخرقة فقال: لمّا مات ابن

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 345

منیر «1» خرج جماعة من شبّان حلب یتفرّجون، فقال بعضهم لبعض: قد سمعنا أنّه لا یموت أحد ممّن کان یسبّ أبا بکر و عمر إلّا و یمسخه اللَّه تعالی فی قبره خنزیراً، و لا شکّ أنّ ابن منیر کان یسبّهما، فأجمعوا رأیهم علی المضیّ إلی قبره، فمضوا و نبشوه، فوجدوا صورته خنزیراً و وجهه منحرفاً عن جهة القبلة إلی جهة الشمال، فأخرجوه علی قبره لیشاهده الناس، ثمّ بدا لهم أن یحرقوه فأحرقوه بالنار و أعادوه فی قبره و ردّوا علیه التراب و انصرفوا.

و ذکره العلّامة الجردانی فی مصباح الظلام «2» المؤلّف سنّة (1301) و المطبوع بمصر سنة (1347) و قرّظه جمع من الأعلام ألا و هم کما فی آخر الکتاب: العالم العفیف السیّد محمود أنسی الشافعی الدمیاطی، و العلّامة الشیخ محمد جودة، و العلّامة الأوحد الشیخ محمد الحمامصی، و حضرة الفاضل اللبیب الشیخ عطیة محمود قطاریة، و العالم العامل الشیخ محمد القاضی، و حضرة الشاعر اللبیب محمد أفندی نجل العلّامة الشیخ محمد النشّار.

لیست هذه النفثات إلّا کتیت «3» الإحن، و نغران «4» الشحناء. و إن شئت قلت: إنّها سکرة الحبّ، و سرَف المغالاة. قد أعمت الأهواء بصائر أولئک الرجال فجاؤوا بهذه المخاریق المخزیة، و الأفائک المزخرفة، بیّتوها غیر مکترثین لمغبّة صنیعهم، و لا متحاشین عن معرّة قیلهم، و شتّان بینها و بین أدب الدین، أدب العلم، أدب التألیف، أدب العفّة، أدب الدعایة و النشر: (وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً

) «5»

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 7، ص: 346

 (وَ لا یَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَ هُوَ مَعَهُمْ إِذْ یُبَیِّتُونَ ما لا یَرْضی مِنَ الْقَوْلِ

) «1».

کأنّ هؤلاء یحدّثون عن أُمّة بائدة لم یُبقِ لها الملوان من یشاهده أحد من الأجیال الحاضرة، أو لیست الشیعة هؤلاء الذین هم مبثوثون فی أرجاء العالم و أجواء الأمم، یشاهدهم کلّ ذی بصر و بصیرة أحیاءً و أمواتاً؟ فمن ذا الذی شهد أحدهم أنّه انقلب عند موته خنزیراً غیر أولئک الشبّان الموهومین الذین شاهدوا ابن منیر فی قبره؟ و هل الشیخ علیا المالکی هو وجد أحداً من الشیعة کما وصفه؟ أو رُوی له ذاک الإفک فوثق به کما وثق العبیدی؟ و هل کان یمکنه أن یقف علی الموتی جمیعاً أو أکثرهم و لیس هو بمغسّل الموتی أو من حفّاری القبور و لا من نبّاشیها؟

علی أنّ التشیّع لیس من ولائد تلکم العصور و إنّما بدأ به منذ العهد النبویّ، فهل کان السلف الشیعیّ من الصحابة و التابعین یموتون کذلک و کان فیهم من یعرف بالتشیّع کأبی ذر و سلمان و عمّار و المقداد و أبی الطفیل؟ فهل یسحب هذا الرجل ذیل مزعمته إلی ساحة أُولئک الأعاظم؟ قطعت جهیزة قول کلّ خطیب «2».