اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

زنده به گور کردن عبدالرحمن بن حسان به جرم حمایت از علی(ع)

متن فارسی

سپس ” عبدالرحمن بن حسان ” را آوردند “. معاویه ” بدو گفت:
“بگو به بینم ای برادر ربیعه، درباره علی چه می گوئی “؟ گفت “: مرا رها کن و از من مپرس که این برای تو بهتر است. ” گفت: “بخدا سوگند که ترا آزاد نمی کنم تا درباره علی سخن بگوئی ” ” عبدالرحمن ” گفت “: گواهی می دهم که علی از کسانی بود که خدا را همواره یاد می کرد، همواره امر به معروف و نهی از منکر می نمود و از مردم در می گذشت “. ” معاویه ” گفت: درباره عثمان چه می گوئی؟ گفت “: او نخستین کسی است که باب ستم را گشود و درهای حق را بست. ” گفت “: خودت را به کشتن دادی. ” گفت “: بلکه در وادی محشر، تو خودت را به کشتن دادی نه ربیعه – یعنی که در آنجا از قبیله او کسی نیست که چنین سخن بگوید – آنگاه معاویه نماینده ای بطرف ” زیاد ” فرستاد و نوشت “: اما بعد، این عنزی بدترین کسی است که من می فرستم. آن کیفری را که شایسته اوست، در حق او معمول بدار، و به بدترین وضع ممکن او را بکش “. وقتی او را پیش ” زیاد ” آوردند، او را به ناحیه” قس الناطف ” فرستاد و در آنجا زنده بگورش کردند.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 70

 

 

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 11، ص: 69

ثم أقبل علی عبد الرحمن بن حسّان فقال له: إیه یا أخا ربیعة ما قولک فی علیّ؟ قال: دعنی و لا تسألنی فإنّه خیرٌ لک. قال: و اللَّه لا أدعک حتی تخبرنی عنه. قال: أشهد أنّه کان من الذاکرین اللَّه کثیراً، و من الآمرین بالمعروف و الناهین عن المنکر «1» و العافین عن الناس. قال: فما قولک فی عثمان؟ قال: هو أوّل من فتح باب الظلم و أرتج أبواب الحقّ. قال: قتلت نفسک. قال بل إیّاک قتلت لا ربیعة بالوادی- یعنی أنّه لیس ثَمّ أحدٌ من قومه فیتکلّم فیه- فبعث به معاویة إلی زیاد و کتب إلیه: أمّا بعد: فإنَّ هذا العنزی شرُّ من بعثت به فعاقبه بالعقوبة التی هو أهلها و اقتله شرّ قتلة. فلمّا قدم به علی زیاد بعث به إلی قسّ الناطف «2» فدفن به حیّا.

فقتل من أصحاب حُجر معه: