logo-samandehi

ساقی کوثر

لب تشنگان حوض کوثر، بر تو وارد میشوند، گروهی را سیر اب وعده ای را محروم می کنی.

در این سروده او:

و علیک الورد تسقی من

الحوض من شئت نثنی محروما

اشارتی است به اینکه سقایت حوض کوثر در روز قیامت با امیرمومنان  علی(علیه السلام) است؛دوستان خویش را سیراب می فرماید و دو رویان و نا سپاسان را از آن می راند.

و در این باره در کتب صحاح و مسانید، احادیثی آمده است که ما برخی از آنرا یاد می کنیم:

1.طبرانی باسناد رجال مورد اعتماد، از ابی سعید خدری آورده است که پیغمبر(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود:

     ای علی در روز رستاخیز ترا عصائی از عصاهای بهشتی خواهد بود که با آن منافقان را از حوض می رانی.

 مجمع الزوائد 9 ص 145 ، الصواعق ص104 . الذخائر ص 91 ، الریاض ص 211

2. احمد در (المناقب) به اسناد خود از عبد الله بن اجاره آورده است که از امیر مومنان علی بن ابی طالب، از فراز منبر شنیدم که میگفت: من با این دو دست کوتاهم کفار و منافقان را از حوض رسول خدا می رانم همان طور که ساربانان شتر بیگانه را از آبشخور می رانند.

طبرانی این روایت را در” الاوسط ” آورده و در ج 9 ” مجمع الزاوئد ” ص 139 و ” الریاض النضره ” 2 ص 211 و کنز العمال ج6ص403نیز یاد گردیده است.

3.”- ابن عساکر ” در تاریخش باسناد خود از ” ابن عباس ” و او از پیغمبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) آورده است که به علی فرمود: تو در روز رستاخیز در پیش روی منی. پس لوای حمد را بمن میپسارند و من آن را به تو خواهم داد و تو مردم را از حوض می رانی.

“سیوطی ” این حدیث را در ” الجمع ” بنا به آنچه در ص 40 ج 6 ترتیب آن آمده است یاد کرده و درص 393 همان کتاب از ابن عباس و او در حدیث مفصلی که از عمر نقل کرده گفته است که پیغمبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: تو بالواء حمد در پیشاپیش من در خشی و از حوض من دفاع می کنی.

-4 احمد در” المناقب ” به اسناد خود از ابی سعید خدری آورده است که رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: خداوند در مورد علی پنج چیز بمن داده است که آن را از دنیا و آنچه در آن است، بیشتر دوست دارم.

اما اول: او در پیشگاه خداوند تا فراغت از حساب خلائق تکیه گاه من خواهد بود.

اما دوم: لواء حمد بدست اوست و آدم و فرزندانش در زیر این پرچمند.

و اما سوم: وی برکنار حوض من ایستاده و هر که را از امت من می شناسد سیر اب می کند. تا آخر حدیث

این روایت در ص 203ج2″الریاض النضره “و ج6 ص403″ کنز العمال ” یاد شده است.

-5 شاذان فضیلی باسناد خود از امیر مومنان روایت کرده است که رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود: ای علی از پروردگار خود در مورد تو پنج خصلت خواستم که بمن ارزانی داشت.

اما یکم: از پروردگارم خواستم که آنگاه که خاکم را می شکافد و گرداز سر و رویم می زداید، تو با من باشی و خواسته ام را برآورده کرد.

اما دوم: از او خواستم که در کنار کفه میزان مرا بپا دارد و تو با من باشی. این خواسته ام را هم بر آورد.

اما سوم: از او خواستم که ترا پرچمدار من و آن لواء بزرگ الهی قرار دهد که رستگان و روندگان به بهشت در زیر آنند. این را نیز بمن داد.

اما چهارم: از پروردگارم خواستم تو ساقی امتم از حوضم باشی و خدای پذیرفت.

اما پنجم: از پروردگارم خواستم ترا پیشرو امت من (در رفتن) رو به بهشت قرار دهد و این را بمن ارزانی فرمود. پس خدا را سپاس که به داده هایش بر من منت نهاد.

  این روایت را در ص 202 ” المناقب ” خطیب خوارزمی در باب دوازدهم ” فرائد السمطین ” و در صفحه 402″ کنز العمال”می توان یافت.

-6 طبرانی در “الاوسط ” از ” ابی هریره” در حدیثی روایت کرده است که پیغمبر خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: ای علی گوئی می بینمت که بر (کنار) حوض من ایستاده ای و مردم را از آن می رانی و آنجا صراحهائی است که چون ستارگان آسمان (می – درخشد) و من و تو و حسن و حسین و فاطمه و عقیل و جعفر در بهشت برادرانه بر سریری رو بروی هم نشسته ایم. تو با منی و شیعه ات بهشتی است. (مجمع الزوائد ج 9 صفحه 173)

-7 از جابر بن عبد الله است که رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) فرمود: ای علی سوگند به آن که جانم در دست اوست که تو در روز رستاخیز مدافع حوض منی و با عصای خود ،مردان را از آن می رانی، آن چنانکه شتر بیگانه را می رانند و گوئی مقام ترا در کنار حوض می بینم (مناقب خطیب ص 658)

 8.”- حاکم ” در صفحه 138 – ج 3 ” المستدرک ” باسناد مصحح خود از ” علی بن ابی طلحه ” آورده است که گفت: ما حج میگزاردیم و در مدینه از کنار حسن بن علی گذشتیم و معاویه بن جدیح – جدیح را به تصغیر بخوانید – هم با ما بود. به حضرت حسن(علیه السلام) گفتند: این است معاویه بن جدیح که علی (علیه السلام) را لعن می کند!!

فرمود: بیاوریدش. چون آوردندش، فرمود: تو علی را ناسزا می گوئی؟ گفت نه

فرمود: بخدا اگر با او ملاقات کنی، – و نمی پندارم که در رستاخیز به دیدارش برسی – می بینیش که بر کنار حوض رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) ایستاده و رایات منافقان را با عصای عوسجیش که بدست دارد، می راند این حدیث را آن صادق مصدوق (حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم)برای من باز گو کرده است و دروغ پرداز زیانکار است.

طبرانی این روایت را آورده و در عبارت اوست که حضرت حسن(علیه السلام) فرمود: می یابی او را که آماده و مصمم، ناسپاسان و دورویان را از حوض رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) می راند (این) گفتار صادق مصدق محمد(صلی الله علیه وآله وسلم) است.

  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 2، ص: 454

رفتن به بالا