اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

سخنان یزید بن قیس ارحبی در جنگ صفین

متن فارسی

یزید بن قیس ارحبی در نطقی در ” صفین ” چنین می گوید:
این جماعت بر سر این با ما می جنگند که دینی را برقرار کنند که دیده باشند ما ضایع و پایمال کرده ایم و نه بر سر احیای حق و قانونی که دیده باشند ما ابطال و پایمال کرده باشیم. فقط برسر این دنیا با ما می جنگند تا در آن دیکتاتور و پادشاه باشند…

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 458

 

 

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 458

 

6- من خطبة لیزید بن قیس الأرحبی بصفّین: إنّ هؤلاء القوم ما إن یقاتلوننا علی إقامة دین رأونا ضیّعناه، و لا علی إحیاء حقّ رأونا أَمَتناه، و لا یقاتلوننا إلّا لهذه الدنیا لیکونوا فیها جبابرة و ملوکا. إلی آخر ما مرّ فی (ص 59).