logo-samandehi

سخنرانی عبدالله بن بدیل در جنگ صفین

عبد الله بن بدیل، در اثنای جنگ صفین در نطقی می گوید “: معاویه داعیه کاری را دارد که حق او نیست و بر سر حکومت با شایستگان و صاحبان حقیقی آن و کسانی که همطراز و شبیه شان نیست به کشمکش برخاسته است و به منازعات عقائدی و سیاسیناروائی پرداخته یا بدان وسیله حق (یا اسلام) را از بین ببرد و به مدد بیابانگردان و قبائل جاهل و متعصب برسر شما تاخته است وگمراهی را در نظرشان آراسته و خوب جلوه داده و عشقبه آشوب را در دلشان کاشته است و حقیقت امور را از ایشان پوشانده وبرنا پاکیشان ناپاکی یی افزوده است. وشما بخدا قسم، بر طریق روشنی هستید که از پروردگارتان در رسیده و دارای برهانی مبین. بااین فرومایگان حق ناپذیر و سبکسر بجنگید و از آنها مهراسید. چگونه در حالی که کتابی ازپروردگارتان در دست دارید کهدرخشان و نیکو است ممکن است از آنها بترسید “؟ آیا از آنها می هراسید، اگر مومن باشید سزاوار این است که از خدا بترسید. باآنها بجنگید، خدا آنها را به دست شما عذاب می کند و رسوا می سازد و شما را برایشان چیره و پیروز می گرداند و دل جمعیمومن راخنک و شاد می سازد. ” با این دار و دسته تجاوز کار بجنگید با اینهائی که بر سر حکومت با صاحبانش به کشمکشبرخاسته اند، و من همراه پیامبر (ص) با آنها جنگیده ام. بخدا قسم آنهادر این واقعیت پاک تر و پاکیزه تر و نیکروتر از آن موقعیت نیستند. بر خیزید- ای رحمت خدا بر شما- برای نبرد با دشمن خدا و دشمن خودتان”.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 10، ص: 232
رفتن به بالا