logo-samandehi

سوره اسراء (17)

آیه 7 :
اگر نیکوئی کردید به سود خویش نکوئی کرده‌اید و اگر بدی کردید نیز درباره خویش کرده‌اید.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۷ ص ۲۰۸)


آیه 15 :
پس هر که راه یافت پس تنها به سود خویش راه می‌یابد و آن که گمراه شد پس تنها به زیان خویش به گمراهی می‌افتد
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۷ ص ۲۰۸)

آیه 24 :
و خود را در قبال آنها( پدر و مادر) فروتن و خاضع کن و از فرط مهربانی خود را برای آنها خوار و کوچک کن
(الغدیر فی الکتاب والسنه و الادب ج ۱ ص ۶۴۹)

آیه 29 :
دست خود را (با خودداری از بخشش) به گردنت بسته مدار و یک‏باره (با زیاده روی در بخشش) آن را مگشای تا سرزنش شده و حسرت زده بنشینی.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۴۷۷)

آیه 33 :
هر کس به ستم کشته شد به سرپرست او توانائی دادیم، پس در کشتار از مرز خود بیرون نشود.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۲۴۳)

آیه 36 :
پیروی نکن چیزیرا که بآن علم نداری بدرستیکه گوش و چشم و دل هر یک از آنها از او پرسیده میشوند.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۶ ص ۱۸۵)

آیه 44 :
هیچ چیزی نیست مگر آنکه خدا را به پاکی نیایش می‌کنند، و لکن شما زبان نیایش آنها را در نمی‌یابید.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۱ص ۲۱۸)

آیه 60 :
و قرار ندادیم رؤیائی را که بتو نمایاندیم جز فتنه و آزمایشی برای مردم و آن شجره ملعونه در قرآن
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۰۱)

آیه 62 :
بر ذریه او مستولی میشوم
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۶۲۷)

آیه 64 :
با آواز خویش، هر یک از ایشان را که توانستی بکشان.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۸ ص ۱۰۲)

آیه 70 :
و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکبها] برنشاندیم
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۴ ص ۳۵۶)

آیه 71 :
[یاد کن‏] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می‌خوانیم
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۲ ص ۴۶۰)

آیه 76 :
و چیزی نمانده بود که تو را از این سرزمین برکنَند
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۸۶)

آیه 79 :
باشد که پروردگارت ترا به منزلتی ستوده بردارد
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱۰ ص ۱۹۵)

آیه 80 :
و از جانب خود برای من تسلطی یاری‌بخش قرار ده
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۱ ص ۴۸۶)

آیه 81 :
بگو درستی بیامد و نادرستی از میان رفت و البته نادرستی از میان رونده است.
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۷ ص ۱۹)

آیه 85 :
و به شما از دانش جز اندکی داده نشده است
(الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب ج ۵ ص ۸۳)

رفتن به بالا