اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

سوره بقره (2)

متن فارسی

آیه 1 :
الم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۷۴[divider]
آیه 24 :
و هیزمش ار تن مردم است و از سنگ
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳[divider]
آیه 31 :
و [خدا] همه [معانی‌] نامها را به آدم آموخت
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۹۱[divider]
آیه 33 :
ای آدم، ایشان را از اسامی آنان خبر ده
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۷[divider]
آیه 59 :
بدینسان کسانی که ستم نمودند (و شرک ورزیدند) سخن و عقیده‌ای جز آنچه به آنان گفته شد بر گفتند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۵۳۷[divider]
آیه 62 :
کسانی که دارائیشان را در راه خدا انفاق میکنند و بعد از پی انفاق هیچ منتی ننهاده یا آزاری نمیرسانند پاداششان نزد پروردگارشان خواهد بود و نه ترسی درباره‌شان هست و نه باید اندوهگین شوند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۳۹[divider]
آیه 75 :
و جمعی از ایشان کلام خدا را می‌شنیدند آنگاه پس از درک آن به تحریفش می‌پرداختند، در حالی که می‌دانستند چه می‌کنند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۹۵[divider]
آیه 78 :
اینها تألیف و کتاب را وسیله بیان و تعلیم حقیقت نمیدانند بلکه وسیله‌ای میشمارند برای برآوردن اغراض و مطامع شخصی یا جمعی، و این پنداری نارواست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۵۶[divider]
آیه 79 :
وای بر آنان از آنچه بدست خود نوشته‌اند، اوخ بر آنان از آنچه برای خود فراهم ساخته‌اند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۸[divider]
آیه 82 :
و کسانی که ایمان آورده و کارهای پسندیده کردند آنان قرین بهشتند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۹۹[divider]
آیه 85 :
بنابر این، سزای هر که از شما چنان کند جز ننگ در زندگی دنیا نیست و در قیامت به شدیدترین عذابها کشانده خواهند شد. و خدا از آنچه می‌کنید غافل نیست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۸۰[divider]
آیه 86 :
آنان‏اند که زندگی این جهان را به جهان دیگر خریدند پس کیفر ایشان سبک نمی‌شود و ایشان یاری نمی‌شوند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۱[divider]
آیه 98 :
هر که دشمن خدا است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۴۸۸[divider]
آیه 113 :
یهود گفتند نصاری بر چیزی نیستند و نصاری گفتند یهود بر چیزی نیست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۵۳[divider]
آیه 118 :
گفتند چرا خدا با ما حرف نمی‌زند و یا نشانی را که ما می‌خواهیم برای ما نمی‌آورد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۴[divider]
آیه 120 :
و هر گاه پس از علمی که تو را فراهم آمده، پیروی از تمایلات و هواهای آنان کنی، نه دوست خواهی داشت و نه یاوری
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۳۱[divider]
آیه 125 :
در مقام ابراهیم، نمازگاهی برای خود اختیار کنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۶۹[divider]
آیه 131 :
هنگامی که پروردگارش به او فرمود: «تسلیم شو»، گفت: «به پروردگار جهانیان تسلیم شدم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۳۹[divider]
آیه 134 :
آنان گروهی بودند که در گذشتند بر ایشان کارهائی است که انجام دادند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۰۵[divider]
آیه 137 :
اگر ایمان آورند، ایمانی مانند ایمان شما
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۸۵[divider]
آیه 144 :
و خداوند نیز از آن‏چه انجام می‌دهند ناآگاه نیست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۵۲[divider]
آیه 145 :
و تو هر گاه پیرو هواهایشان با علمی که برایت حاصل شده، باقی بمانی، در اینصورت تو خود از ستمکاران خواهی بود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۱۵[divider]
آیه 146 :
آنان که از منشور الهی باخبراند، آنرا می‌شناسند چونان که فرزندان خود را می‌شناسند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۴ ، ص: ۳۲۰[divider]
و جماعتی از آنها حق و حقیقت را دانسته و عمداً کتمان کرده‌اند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۵۳۷[divider]
آیه 159 :
راستی را آنان که آن چه را از نشانه‌های روشن و راهنمائی فرو فرستادیم پنهان می‌کنند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۱۷[divider]
آیه 162 :
پیوسته در آن می‌مانند، نه کیفر ایشان سبک می‌شود و نه مهلتی می‌یابند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۰[divider]
آیه 173 :
پس کسیکه مضطر و بیچاره باشد نه سرکش و دشمن پس گناهی بر او نیست بدرستیکه خداوند بخشنده مهربان است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۷۱[divider]
آیه 177 :
نیکی آن نیست که روی خویش را به سوی خاور و باختر بگردانید نیک آن کس است که به خدا ایمان آرد- و به روز بازپسین و به فرشتگان و به نامه‌ی آسمانی و به پیامبران، و در راه دوستی او مال دهد- به خویشان و پدر مردگان و مستمندان و در راه ماندگان و خواهندگان و بردگان- و نماز برپا دارد و زکات دهد و آنها که چون پیمان بندند به پیمان خویش وفا کنند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۱۷[divider]
آیه 180 :
اگر کسی کالائی نیکو بر جای گذارد سفارش کند که پس از مرگ او پدر و مادر و نزدیکانش بهره‌ای پسندیده برند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۶۱[divider]
آیه 181 :
پس کسیکه آنرا تغییر دهد پس البتّه گناهش بر کسانیستکه تغییر میدهند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۷۹[divider]
آیه 187 :
خدا دانا است که شما به خودتان خیانت می‌کردید، پس توبه‌تان را پذیرفت و از شما درگذشت. اکنون با زنانتان همبستری کنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۵۶

آن است مرزهائی که خدا نهاده به آن نزدیک نشوید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۹۸[divider]
آیه 189 :
خانه‌ها را از درهایش وارد شوید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۷۲[divider]
آیه 193 :
با آنان بجنگید تا فتنه از میان برخیزد و دین برای خدا باشد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۸۲[divider]
آیه 196 :
و حج و عمره را برای خدا اتمام کنید
پس آنکه تمتع کرد عمره را به حج
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۰۶

این ده عدد کامل
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۱۲[divider]
آیه 204 :
و از میان مردم کسانی هستند که گفتارشان در زندگی دنیائی موجب تعجب است و خداوند را به آنچه در قلب اوست گواه می‌آورد؛ با اینکه او دشمنی ستیزه جوست
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۱۵۸[divider]
آیه 205 :
و هرگاه روی برتابد، در زمین می‌کوشد تا فساد برانگیزد و کشت و نژاد را نابود کند، و خدا فساد را خوش ندارد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۴۲[divider]
آیه 207 :
در میان مردم کسانی هستند که جان خود را در راه خشنودی خدا می‌دهند.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۸۵[divider]
آیه 208 :
ای مردم با ایمان همگان در سلامت نفس وارد گردید و از گامهای شیطان پیروی نکنید، او شما را دشمنی آشکارا است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۵۰[divider]
آیه 215 :
از تو می‌پرسند چه چیز انفاق کنند بگو هر چیزی که انفاق کنید …
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۷[divider]
آیه 219 :
سئوال میکنند از تو میگساری و قمار بازی بگو که در آن دو گناه بزرگ و سودهائی برای مردم است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۵۴[divider]
آیه 221 :
و با زنان بت پرست نکاح نکنید تا ایمان بیاورند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۱۴[divider]
آیه 228 :
زنهائی که طلاق گرفته‌اند به مقدار زمان سه بار حیض شدن درنگ می‌کنند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۳[divider]
آیه 229 :
طلاق برای دو بار است آنگاه یا باید او را با نیکی و مهربانی نگهدارد یا او را با خوشرفتاری، رها سازد …
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۳

و کسانی که از مرزهای قوانین خدا تجاوز کنند از ستمگران‏اند.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۸۹[divider]
آیه 230 :
پس هرگاه او را (برای بار سوم) طلاق داد برای او دیگر حلال نخواهد شد تا همسر دیگری جز او، او را به ازدواج آورد
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۳[divider]
آیه 232 :
بدین موعظه آن کس پند گیرد که به خدا و روز آخرت، ایمان آرد! اینها مطالبی است که در تربیت شما مؤثرتر و برای شما از هر چیز دیگر پاکیزه‌تر است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۵۹[divider]
آیه 233 :
مادران دو سال تمام فرزندانشان را شیر میدهند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۳[divider]
آیه 235 :
و گناهی بر شما نیست در آنچه بکنایه خبر دادید بآن از خواستگاری زنان یا پنهان داشتند در نفسهای خود دانست خدا که شما زود یاد خواهید کرد ایشانرا و لیکن وعده ندهید ایشانرا پنهانی
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۰۶[divider]
آیه 236 :
باکی بر شما نیست اگر طلاقی گفتید زنانشانرا مادامیکه جماع و آمیزش نکردید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۲۶[divider]
آیه 237 :
از پیش از آنکه با آنها مجامعت و آمیزش کرده باشید.
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۲۷[divider]
آیه 243 :
آیا از [حال‏] کسانی که از بیم مرگ از خانه‌های خود خارج شدند، و هزاران تن بودند، خبر نیافتی؟ پس خداوند به آنان گفت: «تن به مرگ بسپارید» آنگاه آنان را زنده ساخت
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۳۶۷[divider]
آیه 247 :
خدا او را برای زمامداریتان برگزید و بر وسعت علم و اندامش بیفزود
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۴۹[divider]
آیه 254 :
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از آنچه به شما روزی داده‌ایم انفاق کنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۶[divider]
آیه 255 :
و بشر از علم ناچیزی برخوردار است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۳[divider]
آیه 256 :
و هر که به بت و قدرتهای سیاسی ناروا کافر شود و به خدای یگانه ایمان آورد قطعا به پیوند استوار چنگ آویخته است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۹۹[divider]
آیه 259 :
پس خداوند، او را [به مدت‏] صد سال میراند. آنگاه او را برانگیخت
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۳۶۷[divider]
آیه 260 :
آیا ایمان نداری گفت: بلی
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۷۵[divider]
آیه 261 :
نمونه کسانی که دارائی‌هاشان را در راه خدا انفاق می‌کنند مانند دانه‌ای است که هفت خوشه برویاند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۵[divider]
آیه 262 :
کسانی که دارائی‌های خود را در راه خدا می‌بخشند و بخشش ایشان منت و آزاری به دنبال ندارد …
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۸۴[divider]
آیه 263 :
به زبان خوش و طلب آمرزش، مستمند خواهنده را رد کردن بهتر است تا آن که صدقه دهند و از پی آن آزار کنند و خداوند بی‌نیاز و بردبار است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۵۳۲[divider]
آیه 264 :
ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدقات خود را با منت نهادن و آزار رساندن، تباه مکنید مانند آن کس که دارائی خود را برای خودنمائی به مردم انفاق کند و به خداوند و به روز رستاخیز نگرود و مانند آن کس باشد که دانه را بر روی سنگ سخت بریزد و تند بارانی نیز غبار آن را بشوید که نتوانند هیچ حاصلی از آن به دست آرند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۵۳۲[divider]
آیه 265 :
و نمونه کسانی که دارائی‌هاشان را در طلب خشنودی خدا انفاق می‌کنند ..
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۵[divider]
آیه 267 :
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! از چیزهای نیکو و پاکیزه‌ای که به دست آورده‌اید انفاق کنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۶[divider]
آیه 272 :
راهنمائی آنان بر تو نیست و این خداوند است که هر که را خواهد راه می‌نماید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۱[divider]
آیه 274 :
کسانی که دارائی‌های خود را در شب و روز و آشکار و پنهان می‌بخشند برای ایشان است پاداش ایشان در نزد پروردگارشان، نه بیمی برایشان هست و نه اندوهی می‌برند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۸۱[divider]
آیه 275 :
کسانی که ربا می‌خورند (در رستاخیز) مثل کسی بر پا می‌خیزند که شیطان او را با پسودن به لولیدن بیشعورانه مبتلا ساخته باشد، آن از این جهت است که آنها عقیده یافته و گفته‌اند که معامله مثل ربا است، و خدا معامله را حلال و ربا را حرام کرده است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۲۶۴[divider]
آیه 278 :
ای ایمان آوردگان! از خدا بترسید و آنچه را از ربا باقیمانده است فرو گذارید اگر مؤمنید
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۲۶۵[divider]
آیه 285 :
پیامبر [خدا] بدانچه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۳۹

میان هیچیک از پیامبرانش با دیگران جدائی قائل نمی‌شویم
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۴۶۱[divider]
آیه 286 :
خداوند کسی را جز به مقدار توانائیش تکلیف نمی‌کند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۴۲

و بر عهده‌شان آنچه به انجام رساندند
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۰۵

سرور ما تویی
الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۲۳

متن عربی

آیه 1 :

الم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۷۴[divider]

آیه 24 :

الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۱۵۳[divider]

آیه 31 :

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلَّها

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۹۱[divider]

آیه 33 :

یا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمائِهِم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۷[divider]

آیه 59 :

فَبَدَّلَ الَّذِینَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَیْرَ الَّذِی قِیلَ لَهُم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۵۳۷[divider]

آیه 62 :

الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ لا یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذىً لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۳۹[divider]

آیه 75 :

وَ قَدْ کانَ فَرِیقٌ مِنْهُمْ یَسْمَعُونَ کَلامَ اللَّهِ ثُمَّ یُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَ هُمْ یَعْلَمُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۹۵[divider]

آیه 78 :

لا یَعْلَمُونَ الْکِتابَ إِلَّا أَمانِیَّ وَ إِنْ هُمْ إِلَّا یَظُنُّون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۳۵۶[divider]

آیه 79 :

فَوَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَهُمْ مِمَّا یَکْسِبُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۸[divider]

آیه 82 :

وَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ أُولئِکَ أَصْحابُ الْجَنَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۹۹[divider]

آیه 85 :

فَما جَزاءُ مَنْ یَفْعَلُ ذلِکَ مِنْکُمْ إِلَّا خِزْیٌ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ یَوْمَ الْقِیامَهِ یُرَدُّونَ إِلى‏ أَشَدِّ الْعَذابِ وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۸۰[divider]

آیه 86 :

أُولئِکَ الَّذِینَ اشْتَرَوُا الْحَیاهَ الدُّنْیا بِالْآخِرَهِ فَلا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْصَرُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۱[divider]

آیه 98 :

مَنْ کانَ عَدُوًّا لِلَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۴۸۸[divider]

آیه 113 :

وَ قالَتِ الْیَهُودُ لَیْسَتِ النَّصارى‏ عَلى‏ شَیْ‏ءٍ وَ قالَتِ النَّصارى‏ لَیْسَتِ الْیَهُودُ عَلى‏ شَیْ‏ء

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۵۳[divider]

آیه 118 :

وَ قالَ الَّذِینَ لا یَعْلَمُونَ لَوْ لا یُکَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِینا آیَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۴[divider]

آیه 120 :

وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ بَعْدَ الَّذِی جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ ما لَکَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا نَصِیر

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۳۱[divider]

آیه 125 :

وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِیمَ مُصَلًّى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۶۹[divider]

آیه 131 :

إِذْ قالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعالَمِین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۳۹[divider]

آیه 134 :

تِلْکَ أُمَّهٌ قَدْ خَلَتْ لَها ما کَسَبَتْ‏

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۰۵[divider]

آیه 137 :

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ ما آمَنْتُمْ بِه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۸۵[divider]

آیه 144 :

وَ مَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا یَعْمَلُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۵۲[divider]

آیه 145 :

وَ لَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاءَکَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّکَ إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۱۵[divider]

آیه 146 :

الَّذِینَ آتَیْناهُمُ الْکِتابَ یَعْرِفُونَهُ کَما یَعْرِفُونَ أَبْناءَهُم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۴ ، ص: ۳۲۰

 

وَ إِنَّ فَرِیقاً مِنْهُمْ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ هُمْ یَعْلَمُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۵۳۷[divider]

آیه 159 :

إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۲۱۷[divider]

آیه 162 :

خالِدِینَ فِیها لا یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذابُ وَ لا هُمْ یُنْظَرُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۰[divider]

آیه 173 :

فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۷۱[divider]

آیه 177 :

لَیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِکَهِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیِّینَ وَ آتَى الْمالَ عَلى‏ حُبِّهِ ذَوِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ وَ السَّائِلِینَ وَ فِی الرِّقابِ وَ أَقامَ الصَّلاهَ وَ آتَى الزَّکاهَ وَ الْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذا عاهَدُوا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۱۷[divider]

آیه 180 :

إِنْ تَرَکَ خَیْراً الْوَصِیَّهُ لِلْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوف

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۷ ، ص: ۲۶۱[divider]

آیه 181 :

فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِینَ یُبَدِّلُونَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۷۹[divider]

آیه 187 :

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَکُمْ فَتابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۵۶

 

تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوها

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۹۸[divider]

آیه 189 :

وَ أْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوابِها

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۷۲[divider]

آیه 193 :

وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ لِلَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۸۲[divider]

آیه 196 :

وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَهَ لِلَّه

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَهِ إِلَى الْحَج

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۰۶

 

تِلْکَ عَشَرَهٌ کامِلَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۱۲[divider]

آیه 204 :

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا وَ یُشْهِدُ اللَّهَ عَلى‏ ما فِی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصام

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۱۵۸[divider]

آیه 205 :

وَ إِذا تَوَلَّى سَعى‏ فِی الْأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیها وَ یُهْلِکَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللَّهُ لا یُحِبُّ الْفَساد

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۱ ، ص: ۴۲[divider]

آیه 207 :

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْرِی نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۸۵[divider]

آیه 208 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِی السِّلْمِ کَافَّهً وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۵۰[divider]

آیه 215 :

یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلْ ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْر

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۲۳۷[divider]

آیه 219 :

یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ کَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاس

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۳۵۴[divider]

آیه 221 :

وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّى یُؤْمِن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۱۴[divider]

آیه 228 :

وَ الْمُطَلَّقاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَهَ قُرُوء

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۳[divider]

آیه 229 :

الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسان

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۳

 

وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِکَ هُمُ الظَّالِمُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۸۹[divider]

آیه 230 :

فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۳[divider]

آیه 232 :

ذلِکَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کانَ مِنْکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ ذلِکُمْ أَزْکى‏ لَکُمْ وَ أَطْهَر

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۴۵۹[divider]

آیه 233 :

وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۱۲۳[divider]

آیه 235 :

وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَهِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۰۶[divider]

آیه 236 :

لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۲۶[divider]

آیه 237 :

وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُن

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۱۲۷[divider]

آیه 243 :

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیارِهِمْ وَ هُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْیاهُم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۳۶۷[divider]

آیه 247 :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفاهُ عَلَیْکُمْ وَ زادَهُ بَسْطَهً فِی الْعِلْمِ وَ الْجِسْم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۴۹[divider]

آیه 254 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْناکُم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۶[divider]

آیه 255 :

وَ لا یُحِیطُونَ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاء

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۸۳[divider]

آیه 256 :

فَمَنْ یَکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ یُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَکَ بِالْعُرْوَهِ الْوُثْقى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۹ ، ص: ۹۹[divider]

آیه 259 :

فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَهَ عامٍ ثُمَّ بَعَثَه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۲ ، ص: ۳۶۷[divider]

260 :

أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۶ ، ص: ۲۷۵[divider]

آیه 261 :

مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ کَمَثَلِ حَبَّهٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِل

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۵[divider]

آیه 262 :

الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِی سَبِیلِ اللَّهِ ثُمَّ لا یُتْبِعُونَ ما أَنْفَقُوا مَنًّا وَ لا أَذى

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۸۴[divider]

آیه 263 :

قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَ مَغْفِرَهٌ خَیْرٌ مِنْ صَدَقَهٍ یَتْبَعُها أَذىً وَ اللَّهُ غَنِیٌّ حَلِیم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۵۳۲[divider]

آیه 264 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَ الْأَذى‏ کَالَّذِی یُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ وَ لا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوانٍ عَلَیْهِ تُرابٌ فَأَصابَهُ وابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْداً لا یَقْدِرُونَ عَلى‏ شَیْ‏ءٍ مِمَّا کَسَبُوا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۵۳۲[divider]

آیه 265 :

وَ مَثَلُ الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۵[divider]

آیه 267 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَیِّباتِ ما کَسَبْتُم

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۴۷۶[divider]

آیه 272 :

لَیْسَ عَلَیْکَ هُداهُمْ وَ لکِنَّ اللَّهَ یَهْدِی مَنْ یَشاء

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۳۱[divider]

آیه 274 :

الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَلانِیَهً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُون

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۸ ، ص: ۸۱[divider]

آیه 275 :

الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلَّا کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۲۶۴[divider]

آیه 278 :

یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ ذَرُوا ما بَقِیَ مِنَ الرِّبا إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِین

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۲۶۵[divider]

آیه 285 :

آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِّه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۳ ، ص: ۳۳۹

 

لا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۴۶۱[divider]

آیه 286 :

لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۵ ، ص: ۴۲

 

وَ عَلَیْها مَا اکْتَسَبَت

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱۰ ، ص: ۱۰۵

 

أَنْتَ مَوْلانا

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج ۱ ، ص: ۶۲۳