اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۹ فروردین ۱۴۰۳

شاگردان و راویان شریف رضی

متن فارسی

جمعی از نام آوران شیعه و پرچمداران مذهب عامه از او روایت می‌کنند از جمله:

1- «شیخ الطائفه» ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی، در گذشته 460.
2- شیخ جعفر بن محمد دوریستی (طرشتی).
3- شیخ ابو عبد اللّه، محمد بن علی حلوانی. چنانکه در «اجازات» آمده.
4- قاضی ابو المعالی، احمد بن علی بن قدامه، در گذشته 486 (اجازات بزرگان مذهب).
5- ابو زید، سید عبد اللّه بن علی کیابکی ابن عبد اللّه حسینی جرجانی، چنانکه در اجازه شهید دوم به پدر شیخ بهائی جبل عاملی آمده و نیز در اجازه سرورمان مجلسی اول به فرزندش علامه مجلسی دوم.
6- ابو بکر، احمد بن حسین بن احمد نیشابوری، خزاعی، از شاگردان مبرز شریف رضی و برادرش علم الهدی مرتضی است، (مقابیس علامه حجت شوشتری).
7- ابو منصور، محمد بن ابی نصر محمد بن احمد بن حسین بن عبد العزیز عکبری، معدل، (رک: قصص الانبیاء راوندی).
8- قاضی، سید ابو الحسن علی بن بندار بن محمد هاشمی، از شریف رضی و برادرش مرتضی، روایت کرده (اجازه بزرگ شیخ عبد اللّه سماهیجی به شیخ یاسین، و اجازه دیگر او به شیخ ناصر جارودی بسال 1128).
9- شیخ مفید، عبد الرحمن بن احمد بن یحیی نیشابوری، از شریف رضی و برادرش علم الهدی، بدون واسطه تمام تألیفات آن دو بزرگوار را روایت کرده (اجازه بزرگ شیخ عبد اللّه سماهیجی که قبلا یاد شد).

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 255

متن عربی

تلامذته و الرواة عنه:

و یروی عنه جمعٌ من أعیان الطائفة و أعلام العامّة منهم:

1- شیخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسی ( «5»): المتوفّى (460).

2- الشیخ جعفر بن محمد الدوریستی.

3- الشیخ أبو عبد اللَّه محمد بن علیّ الحلوانی: کما فی الإجازات.

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 255

4- القاضی أبو المعالی أحمد بن علیّ بن قدامة المتوفّى (486): کما فی کثیر من إجازات أعلام الدین.

5- أبو زید السیّد عبد اللَّه بن علیّ کیابکی ابن عبد اللَّه الحسینی الجرجانی: کما فی إجازة الشهید الثانی لوالد شیخنا البهائی العاملی، و إجازة مولانا المجلسی الأوّل لولده العلّامة المجلسی.

6- أبو بکر أحمد بن الحسین بن أحمد النیسابوریّ الخزاعیّ: و هو من أجلّاء تلامذة المترجَم و أخیه الشریف المرتضى کما فی المقابیس للعلّامة الحجّة التستری.

7- أبو منصور محمد بن أبی نصر محمد بن أحمد بن الحسین بن عبد العزیز العکبری المعدّل: کما فی قصص الأنبیاء للراوندی ( «1»).

8- القاضی السیّد أبو الحسن علیّ بن بندار بن محمد الهاشمی: یروی عن المترجَم و أخیه علم الهدى المرتضى، کما فی إجازة الشیخ عبد اللَّه السماهیجی الکبیرة للشیخ یاسین، و إجازته للشیخ ناصر الجارودی سنة (1128).

9- الشیخ المفید عبد الرحمن بن أحمد بن الحسین النیسابوری ( «2»)، یروی عن المترجَم و أخیه علم الهدى جمیع مصنّفاتهما بلا واسطة، کما فی إجازة الشیخ عبد اللَّه السماهیجی الکبیرة المذکورة.