اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شعرای غدیری در قرن نهم

متن فارسی

1- ابن العرندس الحلّی
2- ابن داغر الحلّی
3- الحافظ البرسی الحلّی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 9

[divider]
4- ضیاء الدین الهادی (822)
5- الحسن آل أبی عبد الکریم

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 253

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 9

شعراء الغدیر فی القرن التاسع

1- ابن العرندس الحلّی

2- ابن داغر الحلّی

3- الحافظ البرسی الحلّی

[divider]

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 253

فهرست شعراء الغدیر فی هذا الجزء

الشاعر/ تاریخ الوفاة

ضیاء الدین الهادی (822)

الحسن آل أبی عبد الکریم