اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شعرای غدیری در قرن پنجم

متن فارسی

1- أبو النجیب الطاهر
2- الشریف الرضی
3- أبو محمد الصوری
4- مهیار الدیلمی
5- الشریف المرتضی
6- أبو علی البصیر
7- أبو العلاء المعری
8- المؤید فی الدین
9- الجبری المصری

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 241

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 241

شعراء الغدیر فی القرن الخامس

1- أبو النجیب الطاهر

2- الشریف الرضی

3- أبو محمد الصوری

4- مهیار الدیلمی

5- الشریف المرتضى

6- أبو علی البصیر

7- أبو العلاء المعری

8- المؤید فی الدین

9- الجبری المصری