اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

شعرای غدیری در قرن یازدهم

متن فارسی

1- ابن أبی شافین (بعد 1001)
2- زین الدین الحمیدی (1005)
3- الشیخ بهاء الدین العاملی (1031)
4- الشیخ محمد الحرفوشی (1059)
5- السید ابن أبی الحسن (1068)
6- الشیخ حسین الکرکی (1076)
7- شرف الدین الیمنی (1079)
8- السید أبو علی الیمنی/ (1079)
9- السید أبو المعتوق (1087)
10- السید علی خان المشعشعی (1088)
11- السید ضیاء الدین (1096)
12- المولی محمد طاهر القمی (1098)
13- القاضی جمال الدین/ [بعد 1012]
14- أبو محمد ابن الشیخ صنعان

(الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 253)

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 253

فهرست شعراء الغدیر فی هذا الجزء

الشاعر/ تاریخ الوفاة

ابن أبی شافین (بعد 1001)

زین الدین الحمیدی (1005)

الشیخ بهاء الدین العاملی (1031)

الشیخ محمد الحرفوشی (1059)

السیّد ابن أبی الحسن (1068)

الشیخ حسین الکرکی (1076)

شرف الدین الیمنی (1079)

السیّد أبو علیّ الیمنی/ (1079)

السیّد أبو المعتوق (1087)

السیّد علی خان المشعشعی (1088)

السیّد ضیاء الدین (1096)

المولى محمد طاهر القمی (1098)

القاضی جمال الدین/ [بعد 1012]

أبو محمد ابن الشیخ صنعان