اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

شعرای همراه پیامبر(ص)

متن فارسی

به میمنت قرآن و حدیث عده‌ای از یاران پیامبر (ص) که به شعر عنایتی داشتند، از هر سو گرد پیغمبر جمع شدند و در اوقات مختلفه؛ از سفر و حضر در حضور حضرت بسرودن و خواندن اشعار، همت میگماشتند و چون شیران قوی پنجه جبهه شرک و گمراهی را از هم دریده و همسان بازهای شکاری دلها را به صید خود می‌کشاندند، آنان پیوسته در پیرامون حضرت بودند و حتی در سفرها از او جدا نمی‌شدند؛ چابک سواران جنگی بودند که با شمشیر بران شعر و تیر دلدوز نظم دشمنان اسلام را مفتضح و رسوا میکردند و در میدان نبرد، مردانه از حریم اسلام دفاع مینمودند، از جمله این گروهند:

عباس عموی پیامبر، کعب بن مالک، عبد اللّه بن رواحة، حسّان بن ثابت، نابغه جعدی، ضرار اسدی، ضرار قریشی، کعب بن زهیر، قیس بن صرمة، امیة بن صلت، نعمان بن عجلان، عباس بن مرداس، طفیل غنوی، کعب بن نمط، مالک بن عوف. صرمة بن أبی أنس، قیس بن بحر، عبد اللّه بن حرب، بحیر بن ابی سلمی، سراقة بن مالک

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 37

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 37

موکب الشعراء

فمن هنا و هنا جاء بیمن السنّة و الکتاب، من الصحابة الواکبین على الشعر مواکب بعین سیِّدهم نبیِّ العظمة کالأسود الضاریة تفترس أعراض الشرک و الضلال، و صقور جارحة تصطاد الأفئدة و المسامع، و تلک المواکب کانت ملتفّة حوله فی حَضَرِه، و تسری معه فی سفره، و رجالها فرسان الهیجاء، و معهم حسام الشعر و نَبل القریض، یجادلون دون مبدأ الإسلام المقدّس، و یجاهدون بألسنتهم فی سبیل اللَّه، و فیهم نظراء:

العبّاس عمّ النبیّ، کعب بن مالک، عبد اللَّه بن رواحة، حسّان بن ثابت، النابغة الجعدی، ضرار الأسدی، ضِرار القرشی، کعب بن زهیر، قیس بن صَرمة، أمیّة بن الصلت «1»، نُعمان بن عَجلان، العبّاس بن مرداس، طُفَیْل الغَنَوی، کعب بن نمط، مالک بن عوف، صَرْمة بن أبی أنس، قیس بن بحر، عبد اللَّه بن حرب، بُجیر «2» ابن أبی سلمى، سراقةُ بن مالک.