اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۷ فروردین ۱۴۰۳

ضرب‌المثل‌ها | حرف «د» – «ذ» – «ز»

متن فارسی

1- دَرْدَب الناس لمّا عضّه الثقاف
مردم که در پی خود داری از همراهی به خواری و زاری افتادند ناگزیر سر فرود آوردند

2- دع الرجل و اختیاره
بگذار هر چه خواهند بکنند و برگزینند

3- دبّ قمله
نانش در روغن افتاد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 204[divider]

4- دونها خرطُ القتاد
ولی رسیدن تو به این مقصود، با دشواریهای طاقت فرسا همراه خواهد بود

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 221[divider]

ذهب أمس بما فیه
دوران درخشان سپری شده

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 49[divider]

زاد ضغثاً علی إبّاله
غوزی بالای غوز نهاده. یعنی مشتی هیزم بر بالای بارش نهاد، در موردی گفته شود که بلیه‌ای پشت بلیه حادث شود.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 180

متن عربی

1- دَرْدَب الناس لمّا عضّه الثقاف

2- دع الرجل و اختیاره 

3- دبّ قمله

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏7، ص: 204[divider]

4- دونها خرطُ القتاد

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 221[divider]

 ذهب أمس بما فیه

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏2، ص: 49[divider]

زاد ضغثاً على إبّاله

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏4، ص: 180