logo-samandehi

عثمان باحیاترین فرد امت است

پاره ای از روایات جعلی در فضیلت عثمان :

5/ ابو نعیم از طریق هشیم – ابو نصر تمار – از کوثر بن حکیم – از نافع از ابن عمر روایت می کند که پیامبر خدا (ص) فرمود “: پر شرم ترین فرد امتم عثمان بن عفان است “.

امینی گوید:  اگر عثمان – که کارها و ترک وظائفش را دیدیم و مقدار بهره اش را از شرم و حیا سنجیدیم – پر شرم ترین فرد امت اسلامی باشد ، باید در حیای این امت و میزانش به حیرت بود . اگر این روایات واهی و ساختگی درست بود باید فاتحه این امت را می خواندیم.  آری، اینها بی اساس است و عثمان هرگز پر شرم ترین فرد امت عظیم اسلامی نیست ، و پیامبر ارجمند سخن نسنجیده نمی گوید و در تجلیل مبالغه نمی نماید و راه گزاف نمی پیماید.  

سند این روایت، سست و پوشالی است زیرا کوثر بن حکیم در آن وجود دارد که ابو زرعه می گوید “: ضعیف ” است.  یحیی بن معین می گوید:  بی اعتبار است.  احمد بن حنبل می گوید:  احادیث او مشتی حرف باطل و بی اعتبار است.  دار قطنی و دیگران می گویند:  مجهول و ناشناخته است ، ابو طالب می گوید : از احمد حنبل درباره او پرسیدیم گفت:  او از خانواده روائی ما نیست.  وی چون از کسی نقل حدیث نمی کرد می گفت : او از خانواده روائی ما نیست و روایتش متروک و مطرود است.  و نیز می گوید “: ضعیف ” و زشت روایت است . جوزجانی می گوید:  به نظر من نوشتن حدیث وی جایز نیست زیرا متروک و مطرود است. ابن عدی می گوید:  روایاتش عموما غیر محفوظ است.  ابن ابی حاتم می گوید:  پدرم گفت:  روایتش ” ضعیف ” و سست است . پرسیدم:  او متروک و مطرود است ؟ گفت:  نه ، ولی هیچ حدیث صاف و درستی از او ندیده ام و او کسی نیست (یا بی اعتبار است) . ابن ابی شیبه می گوید:  زشت روایت است . ابو الفتح و ساجی می گویند “: ضعیف ” است.  بر قانی و دار قطنی می گویند: روایاتش متروک و مطرود است.  عقیلی و دولابی و ابن جارود و ابن شاهین او را در ردیف راویان ” ضعیف ” آورده اند.

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 395 )

 ابن عساکر در شرح حال عثمان از طریق ابو هریره چنین حدیثی به پیامبر (ص) نسبت داده است “: حیا از ایمان است و با حیاترین فرد امتم عثمان است. ” این حدیث را سیوطی ” در جامع الصغیر ” ضعیف و سست دانسته، و مناوی با او موافقت نموده است.

( الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 397 )

رفتن به بالا