اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۳۰ تیر ۱۴۰۳

عدم تعهد خلیفه به عهدنامه

متن فارسی

تعهد عثمان در سال 35 هجری

دائر بر این که طبق قرآن و سنت حکومت و اداره نماید بلاذری بنا بگفته ابو مخنف مینویسد”: مصریان به مدینه درآمدند و با دیگران به دور خانه عثمان جمع شدند، و این نخستین محاصره بود… مغیره بن شعبه نزد عثمان رفته گفت: بگذار پیش این جمعیت رفته ببینم چه میخواهند. آنگاه بطرف آنها رفت. وقتی نزدیکشان رسید بر سرش فریاد کشیدند: آی کوره برگرد آی بدکار برگرد ای زشتکار برگرد و برگشت. عثمان، عمرو عاص را خواسته به او گفت: پیش آنها رفته پیشنهاد مراجعه به قرآن، و شرح انتقاداتشان را مطرح کن. چون نزدیک آنها رسید سلام کرد. آنها گفتند: نه سلام و نه علیک! برگرد ای دشمن خدا! گمشو ای پسر نابغه! تو در نظر ما نه امین هستی و نه طرف اعتماد. عبد الله بن عمر و دیگران به عثمان گفتند: آنها جز علی بن ابیطالب کسی را نمی پذیرند. چون نزداو آمد و گفت: ای ابو الحسن پیش این جمعیت برو و آنها را به قرآن و سنت پیامبر (ص) دعوت کن (یعنی به مراجعه به آن، و حل اختلاف بوسیله آن). گفت: بشرطی قبول میکنم که باخدا در برابرم عهد و پیمان ببندی که آنچه را بوکالت تو در برابر آنها تعهد کردم به انجام رسانی. عثمان پذیرفت. و علی (ع) او را واداشت تا به موکدترین و محکم ترین عبارات با خدا عهد و پیمان بست که آنچه را علی (ع) در برابر آن جماعت تعهد کند به انجام رساند. علی (ع) آنگاه بطرف آن جماعت رفت. به او گفتند: برگرد! گفت: بر نمیگردم، پیش میایم! قرآن را مطرح میسازیم تا در پرتو آن ببینیم چه کارهای عثمان مخالف آن است و مایه ناراحتی شما گشته تا از میان برداشته شود. آنگاه شرح داد که عثمان چگونه عهد بسته و سوگند خورده و تضمین داده است. پرسیدند: تو تضمین میکنی که از عهده التزاماتش برآید؟ گفت: آری، تضمین میکنم. گفتند: قبول می کنیم. شخصیتهای برجسته و معروفشان همراه علی (ع) شدند تا به خانه عثمان درآمده انتقاداتشان را شرح دادند و او قول داد همه آن خلافکاریها را از میان برداشته جبران نماید. آنها از عثمان خواستند که نوشته بدهد. عثمان چنین نوشت:

بسم الله الرحمن الرحیم

این را بنده خدا عثمان امیرالمومنین برای مومنان و مسلمانانی که از او ناراحت بوده انتقاد داشتند مینویسد: حق شما (و وظیفه من) است که بر شماطبق قرآن و سنت پیامبر (ص) حکومت کنم، محرومان به حقوق خویش برسند (تکیه بر کسانی است که از شهریه و سهمیه خویش از خزانه محروم شده بودند)، کسانی که مورد تهدید قرار گرفته اند در ایمنی بسر برند، تبعیدیان به شهر و دیارشان برگردند، هیئتهای نمایندگی مردم شهرستانها توقیف نشوند، درآمد خزانه عمومی (یا سهمیه و برخورداری افراد ملت از آن) افزایش یابد. علی بن ابیطالب در برابر مومنین و مسلمانان ضمانت میکند که عثمان از عهده این التزامات برآید و بانجام رساند. شهود جلسه و تعهد عبارتند از زبیر بن عوام، طلحه بن عبید الله، سعد بن ابی وقاص، عبد الله بن عمر، زید بن ثابت، سهل بن حنیف، و ابو ایوب خالد بن زید.

این تعهدنامه در ذیقعده سال 35 هجری نوشته شد. هر جماعتی یک نسخه از این تعهد نامه را گرفته باز گشتند. علی بن ابیطالب به عثمان گفت: بیا برای مردم نطقی کن تا آنرا شنیده منتشر سازند و خدا را بر آنچه در دل داری گواه گیر (و نیت خویش با سوگند موکد ساز و اعلان کن)، زیرا کشور علیه تو برآشفته و اطمینانی نیست که کاروان دیگری از کوفه یا بصره یا مصرنرسد و باز نگوئی: علی! سوار شو و پیش آنها برو. آن وقت اگر قبول نکنم میگوئی تو حق خویشاوندی مرا بجا نیاوردی و حقم را زیر پا گذاشتی. عثمان پذیرفت و برای مردم نطق کرد اعتراف نمود که آن خلافکاریها از او سر زده و بعد در مورد آنها از خدا آمرزش و عفو خواست. و گفت: من از پیامبر خدا (ص) شنیدم که هر کس بلغزد بایست به راه آید و به خدا برگردد. بنابراین من اولین کسی هستم که پند میگیرم (و پند پیامبر (ص) را عمل میکنم). بهمین جهت بمحض اینکه از منبر پائین آمدم افراد برجسته شما نزد من آمده با نظریات صائبشان مرا راهنمائی کرده به راه دین آورند. بخدا قسم اگر یک برده مرا به راه اسلام بخواند و براند حتما از او تبعیت خواهم کرد و جز این که به راه خدا رویم راهی نداریم. مردم از نطقش شادمان گشتند و با مسرت بسیار به دورخانه اش فراهم آمدند. ناگاه مروان پیش آنها آمده به ایشان پرخاش کرد و گفت: گم شوید چرا اینجا جمع شده اید؟ امیرالمومنین کار دارد بشما نمیرسد! اگر با یکی از شما کار داشته باشد اورا صدا میزند برگردید آنها برگشتند.

خبر به علی (ع) رسید، خشمگین پیش عثمان رفته گفت: آیا تو از مروان فقط بیک صورت راضی میشوی و او نیز فقط باین صورت از تو خشنود میشود که ایمان و دینداریت را خراب کند و عقلت را از تو بگیرد؟ من پیش بینی میکنم که تو را به چاه بیندازد و در نیاورد. دیگر حاضر نیستم بعد از این برای نصیحت و انتقادات پیش تو بیایم. نائله زن عثمان به او گفت: شنیدی علی بن ابیطالب درباره مروان چه گفت و خاطر نشان ساخت که دیگر حاضر نیست بدیدنت بیاید؟ تو دستورات مروان را بکار بستی در حالیکه او پیش مردم هیچ ارزش و احترامی ندارد و نه نفوذ کلمه دارد. عثمان دنبال علی (ع) فرستاد، ولی او نیامد. ابن سعد مینویسد “: ابو عون میگوید: شنیدم که عبد الرحمن بن اسود بن عبد یغوث از مروان یاد کرده گفت: خدا رویش راسیاه کند عثمان در حضور مردم با تقاضاهای آنان موافقت نموده و بر منبر چندان گریست که اشکش روان گشت. اما مروان آنقدر به پر و پای او پیچید تا عقیده اش را عوض کرد. من پیش علی (ع) رفتم و دیدم میان مزارپیامبر (ص) و منبر است و عمار یاسرو محمد بن ابی بکر در حضور اویند و از من پرسیدند: مروان کار خودش را علیه مردم کرد؟ گفتم: آری.”

(الغدیر فی الکتاب و السنة و الادب ج 9 ص 241 تا 243)

 

متن عربی

 

عهد الخلیفة علی نفسه أن یعمل بالکتاب و السنّة و ذلک فی سنة (35 ه):

أخرج البلاذری من روایة أبی مخنف فی الأنساب «2» (5/62): إنّ المصریّین وردوا المدینة فأحاطوا و غیرهم بدار عثمان فی المرّة الأولی. إلی أن قال: و أتی المغیرة ابن شعبة [عثمان ] «3» فقال له: دعنی آت القوم فأنظر ما یریدون، فمضی نحوهم، فلمّا دنا منهم صاحوا به: یا أعور وراءک، یا فاجر وراءک، یا فاسق وراءک. فرجع، و دعا عثمان عمرو بن العاص فقال له: ائت القوم فادعهم إلی کتاب اللَّه و العتبی ممّا ساءهم. فلمّا دنا منهم سلّم فقالوا لا سلّم اللَّه علیک، ارجع یا عدوّ اللَّه، ارجع یا ابن النابغة فلست عندنا بأمین و لا مأمون، فقال له ابن عمر و غیره: لیس لهم إلّا علیّ بن أبی طالب. [فبعث عثمان إلی علیّ ] «4» فلمّا أتاه قال: یا أبا الحسن ائت هؤلاء القوم فادعهم إلی کتاب اللَّه و سنّة نبیّه. قال: «نعم إن أعطیتنی عهد اللَّه و میثاقه علی أنّک تفی لهم بکلّ ما أضمنه عنک»، قال: نعم. فأخذ علیّ علیه عهد اللَّه و میثاقه علی أوکد ما یکون و أغلظ، و خرج إلی القوم فقالوا: وراءک. قال: «لا، بل أمامی، تُعطون کتاب اللَّه و تُعتبون من کلّ ما سخطتم»، فعرض علیهم ما بذل عثمان، فقالوا: أتضمن ذلک عنه؟ قال: «نعم». قالوا: رضینا. و أقبل وجوههم و أشرافهم مع علیّ حتی دخلوا علی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 241

عثمان و عاتبوه فأعتبهم من کلّ شی ء فقالوا: اکتب بهذا کتاباً. فکتب:

بسم الله الرحمن الرحیم

هذا کتاب من عبد اللَّه عثمان أمیر المؤمنین لمن نقم علیه من المؤمنین و المسلمین، إنّ لکم أن أعمل فیکم بکتاب اللَّه و سنّة نبیّه، یُعطی المحروم، و یُؤمن الخائف، و یردّ المنفی، و لا تجمّر «1» البعوث، و یُوفّر الفی ء، و علیّ بن أبی طالب ضمین المؤمنین و المسلمین علی عثمان بالوفاء [بما] «2» فی هذا الکتاب.

شهد: الزبیر بن العوام، و طلحة بن عبید اللَّه، و سعد بن مالک بن أبی وقّاص «3»، و عبد اللَّه بن عمرو «4»، و زید بن ثابت، و سهل بن حُنیف، و أبو أیوب خالد ابن زید.

و کتب فی ذی القعدة سنة خمس و ثلاثین.

فأخذ کلّ قوم کتاباً فانصرفوا.

و قال علیّ بن أبی طالب لعثمان: «أخرج فتکلّم کلاماً یسمعه الناس و یحملونه عنک و أَشهِد اللَّهَ ما فی قلبک، فإنّ البلاد قد تمخّضت علیک، و لا تأمن أن یأتی رکب آخر من الکوفة أو من البصرة أو من مصر فتقول: یا علیّ ارکب إلیهم. فإن لم أفعل قلت: قطع رحمی، و استخفّ بحقّی»، فخرج عثمان فخطب الناس فأقرّ بما فعل و استغفر اللَّه منه، و قال: سمعت رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم یقول: «من زلّ فلیُنب». فأنا أوّل من اتّعظ، فإذا نزلت فلیأتنی أشرافکم فلیردّونی برأیهم، فو اللَّه لو ردّنی إلی الحقّ عبد

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 9، ص: 242

لاتّبعته و ما عن اللَّه مذهب إلّا إلیه، فسرّ الناس بخطبته و اجتمعوا إلی بابه مبتهجین بما کان منه.

فخرج إلیهم مروان فزبرهم و قال: شاهت وجوهکم ما اجتماعکم؟ أمیر المؤمنین مشغول عنکم، فإن احتاج إلی أحد منکم فسیدعوه، فانصرفوا، و بلغ علیّا الخبر فأتی عثمان و هو مُغضب فقال: «أما رضیت من مروان و لا رضی منک إلّا بإفساد دینک، و خدیعتک عن عقلک؟ و إنّی لأراه سیوردک ثمّ لا یُصدرک، و ما أنا بعائدٍ بعد مقامی هذا لمعاتبتک».

و قالت له امرأته نائلة بنت الفرافصة: قد سمعت قول علیّ بن أبی طالب فی مروان و قد أخبرک أنّه غیر عائد إلیک، و قد أطعت مروان و لا قدر له عند الناس و لا هیبة، فبعث إلی علیّ فلم یأتِه.

و أخرج ابن سعد من طریق أبی عون قال: سمعت عبد الرحمن بن الأسود بن عبد یغوث ذکر مروان فقال: قبّحه اللَّه خرج عثمان علی الناس فأعطاهم الرضا و بکی علی المنبر حتی استهلّت دموعه، فلم یزل مروان یفتله فی الذروة و الغارب «1» حتی لفته عن رأیه.

قال: و جئت إلی علیّ فأجده بین القبر و المنبر و معه عمّار بن یاسر و محمد بن أبی بکر و هما یقولان: صنع مروان بالناس. قلت: نعم «2».