اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲ تیر ۱۴۰۳

علی(ع) پیشوای اولیای من است

متن فارسی

 سپس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله علی علیه السّلام را بآنچه که از لوازم این سمت و وصف است توصیف فرمود بصریح سخن خود، بطوریکه حافظ ابو نعیم در جلد 1 (حلیة) ص 66 بسند خود روایت نموده:
اینکه علی علیه السّلام بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله داخل شد و آنجناب فرمود: مرحبا بسیّد المسلمین، و امام المتقین، یعنی: خیر مقدم بآقا و سرور مسلمین و پیشوای پرهیز کاران، پس سیادت بر مسلمین و پیشوائی پرهیزکاران چون از صفات نفسی و شخص پیغمبر است و خدای متعال از علی (بموجب کلمه: انفسنا: در آیه مباهله) به نفس او (پیغمبر) تعبیر فرموده و او را بچیزی توصیف فرموده که آن از صفات پیغمبر است این مطلب را دریاب و فهم کن.
بدینجهت، پیوسته رسول خدا صلی اللّه علیه و آله آنجناب را بصفات خاصه خود متصف فرموده است نظر باین نکته که ذکر نمودیم. حتّی، حافظ نامبرده این روایت را
نیز در جلد 1 حلیه ص 67 بسند خود از انس بن مالک آورده که گفت: رسول خدا صلی اللّه علیه و آله بابی برزه (در حالیکه من می شنیدم) فرمود: ای ابی برزه همانا خداوند درباره علی بن ابی طالب بمن سپرده که او پرچم هدایت و مرکز نورانیت ایمان و پیشوای اولیای من و نور همه پیروان من است، ای ابو برزه علی پیشوای پرهیزکاران است، هر کس او را دوست بدارد مرا دوست می دارد. و هر کسی او را دشمن بدارد مرا دشمن میدارد. پس او را باین امر بشارت ده. پس از آنکه این مستند برای تو واضح و آشکار شد سرّ و حکمت اختصاص علی علیه السّلام از طرف پیغمبر صلی اللّه علیه و آله به بسیاری از صفات که برای غیر او نیست هویدا می گردد و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون «1».  
  الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 685

متن عربی

ثمّ وصفه صلی الله علیه و سلم بما هو من لوازم ذلک بصریح قوله،

رواه الحافظ أبو نعیم فی حلیته (1/66) بسنده: إنَّ علیّا دخل علیه، فقال: «مرحباً بسیِّد المسلمین، و إمام المتّقین»

فسیادة المسلمین و إمامة المتّقین لمّا کانت من صفات نفسه صلی الله علیه و سلم و قد عبّر اللَّه تعالی عن نفس علیّ بنفسه و وصفه بما هو من صفاته، فافهم ذلک.

ثمّ لم یزل صلی الله علیه و سلم یخصِّصه بعد ذلک بخصائص من صفاته نظراً إلی ما ذکرناه، حتی

روی الحافظ أیضاً فی حلیته (1/67) بسنده عن أنس بن مالک قال: قال رسول اللَّه لأبی برزة و أنا أسمع: «یا أبا برزة إنَّ اللَّه عهد إلیَّ فی علیّ بن أبی طالب أنَّه رایة الهدی، و منار الإیمان، و إمام أولیائی، و نور جمیع من أطاعنی، یا أبا برزة علیٌّ إمام المتّقین، من أحبّه أحبّنی، و من أبغضه أبغضنی، فبشِّره بذلک»

، فإذا وضح لک هذا المستند ظهرت حکمة تخصیصه صلی الله علیه و سلم علیّا بکثیر من الصفات دون غیره، (وَ فِی ذلِکَ فَلْیَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ ) «3». 

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 1، ص: 685