اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۸ خرداد ۱۴۰۳

غدیریه ابو اسماعیل علوی

متن فارسی

جد من وزیر و پسر عم مصطفی است و پسر عمش علی (ع) هنگام درگیری جنگ اختر درخشان است.
آیا نه او در جنگ بدر اول به دشمن تاخت و با شمشیر آبدار بهر سوی اطراف میدان می پرید.
او اول نماز گزار، اول موحد و بزرگتر کسی است که به زیارت حطیم و زمزم نائل شد.
او قهرمان روز سایبان است که احمد بپاخاسته با صدای بلند فریاد برداشت:
من تو را ای علی نسبت بخود به منزله هارون نسبت به موسای نجیب و کلیم قرار دادم.
درود خدا بر او تا خورشیدی در جهان درخشد و ما دام که شتر سواران به زیارت کعبه حضور یابند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏3، ص: 11

متن عربی

أبو إسماعیل العلوی      

و جدّی وزیرُ المصطفی و ابنُ عمّهِ             علیٌّ شهابُ الحربِ فی کلِّ مَلْحمِ‏         

ألیس ببدرٍ کان أوّلَ قاحمٍ                        یُطیرُ بحدّ السیف هامَ المقحّمِ‏            

و أوّلَ من صلّی و وحّد ربَّهُ                    و أفضلَ زُوّارِ الحطیمِ و زمزمِ‏     

و صاحبَ یومِ الدوحِ إذ قام أحمدٌ               فنادی برفع الصوتِ لا بِتَهمهُمِ‏      

جعلتُکَ منّی یا علیُّ بمنزلٍ                     کهارونَ من موسی النجیبِ المکلّمِ‏        

فصلّی علیه اللَّهُ ما ذرّ شارقٌ                   و أوفتْ حجورَ البیت أرکُبُ مُحرِمِ «1»