اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

غدیریه الشواء کوفی حلی

متن فارسی

الشواء کوفى حلى، متولد حدود 562 و متوفى 635

او نیز درباره «غدیر خم» اشعارى دارد که ترجمه بعضى از آنها چنین است.

«براى کسى که از کیفر (قیامت) می‌ترسد، هرگاه وصى پیامبر «ابو تراب» را دوست داشته باشد من ضمانت می‌کنم که در روز حشر و حساب خدا را بخشنده و على را شفاعت کننده ببیند.
او جوانمردى است که از همه مردم از لحاظ کردم و نیرو برترى دارد، و همسایه خوب و خوش محضر است.
در حال صلح، باران جود و بخشش از او می‌بارد، و در هنگامه جنگ چون شیر ژیان می‌غرد.
هرگاه براى جنگ تیغ از نیام در آرد، برق آن در ابرها منعکس خواهد بود.

وصى المصطفى و ابو بنیه               و زوج الطهر من بین الصحاب‏
اخو النص الجلى بیوم خم               و ذو الفضل المرتل فى الکتاب «1»

«تنها او در میان صحابه وصى رسول خدا و پدر فرزندانش و همسر زهراى اطهر است، نص آشکار، در روز غدیر، تنها درباره اوست و در قرآن مجید فضائل او به طور آشکار شمرده شده است».

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 639

متن عربی

الغدیر فى الکتاب و السنه و الادب، ج‏5، ص: 639

58- الشوّاء الکوفی الحلبی

ولد (562) تقریباً

توفّی (653)

ضمنت لمن یخاف من العقابِ             إذا والى الوصیّ أبا ترابِ‏

یرى فی حشره ربّا غفوراً             و مولىً شافعاً یوم الحسابِ‏

فتىً فاق الورى کرماً و بأساً             عزیزُ الجار مخضرُّ الجنابِ‏

یُرى فی السلم منه غیثُ جودٍ             و فی یوم الکریهة لیثُ غابِ‏

إذا ما سلَّ صارمَه لحربٍ             أراک البرقَ فی متنِ السحابِ‏

وصیُّ المصطفى و أبو بنیه             و زوجُ الطهر من بین الصحابِ‏

أخو النصِّ الجلیِّ بیومِ خمٍّ             و ذو الفضل المرتَّل فی الکتابِ «1»