اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۵ اسفند ۱۴۰۲

غدیریه سید ابو علی احمد پسر محمد حسنی یمنی انسی

متن فارسی

– مخالفان پنداشته اند، که نص قرآن درباره وصی پیامبر، پوشیده و مبهم است، مخالفانی که به جز علی را وصی پنداشته اند.
– تنها حدیث ” غدیر ” درباره نظر پیامبر و گزینش او برای همگان کافی است.
– اما دریغا که سخنان تفرقه افکن، سراسر ظلمات را فرا گرفته است.

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 406

متن عربی

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج‏11، ص: 405

 

زعم النصَّ فی الوصیِّ خفیّا             من رمى النصبُ أصغریه و غالا

و حدیث الغدیر یکفیه ممّا             قال فیه محمدٌ و استقالا

غیر أنَّ الضغائن القرشیّا             ت بها کانت اللیالی حبالا «2»