اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۲۸ تیر ۱۴۰۳

کسانی که پیش از دفن، جنازه آنها به جای دیگر منتقل گردید

متن فارسی

کسانی که پیش از دفن، جنازه آنها به جای دیگر منتقل گردید
1- مقداد بن عمر بن ثعلبه صحابی، متوفی در سال 33 ه در «جرف» سه میلی مدینه وفات یافت و از آنجا جنازه اش را روی دوش گرفته و به مدینه آوردند و در «بقیع» دفن کردند «1».
2- سعید بن زید قرشی عدوی (که یکی از عشره مبشره است)، در سال 51 یا 52 ه در العقیق ده میلی مدینه وفات یافت و از آنجا به مدینه آورده شد و در آن دفن گردید «2».
3- عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق، در سال 52 ه در «حبشی» که تا مکه شش میل فاصله دارد وفات یافت و به مکه آورده و در آنجا دفن گردید و عایشه از مدینه به مکه کنار قبرش آمد و نماز خواند و چنین گفت: «ما همانند ندیمان جذیمه، در قسمتی از روزگار چنان با هم زیست می کردیم که درباره ما گفته می شد که هرگز از هم جدا نخواهیم شد، ولی هنگامی که از هم جدا شدیم گویا که با مالک هرگز شبی را به صبح نیاورده بودیم» «3»
4- سعد بن ابی وقاص، صحابی در سال 54 یا 55 و یا 56 ه در حمراء الاسد «4» وفات یافت و به مدینه آورده و در آن جا دفن شد «5».
5- اسامة بن زید صحابی در سال 54 ه در «جرف» وفات یافت و او را به مدینه آوردند «6».
6- ابو هریره صحابی شهیر که در سال 57 یا 58 و یا 59 ه در «العقیق» وفات یافته است، جنازه اش را به مدینه منوره آوردند «7».
7- یزید بن معاویة بن ابی سفیان، متوفی 64 در «حوارین» از قراء دمشق وفات کرد و جنازه اش را به دمشق بردند و در آنجا دفن گردید «1».
8- ابو اسحاق ابراهیم بن ادهم، در سال 162 ه در «الجزیره» فوت کرد. جنازه اش به «صور» حمل و در آنجا دفن گردید «2».
9- جعفر بن یحیی، در «الغمر» سال 189 ه کشته شد و جنازه اش به بغداد حمل گردید «3».
10- ابو الفیض ذو النون المصری در سال 246 ه در «حیرة» وفات یافت و جنازه اش را روی «مرکبی» گذاشته و به «فسطاط» حمل کرده در قبرستان مردم «المعافر» دفن نمودند «4».
11- هارون بن عباس هاشمی، سال 267 ه در «الروثیة» (و گفته شده در «العرج») وفات یافت و از آنجا به مدینه اش آوردند و در آنجا دفن کردند «5».
12- احمد بن محمد بن غالب باهلی، در بغداد سال 275 ه وفات یافت و او را در تابوتی نهاده به بصره اش بردند و در آنجا دفن کرده و بر روی قبرش بارگاهی بناء نمودند «6».
13- محمد بن اسحاق بن ابراهیم ابو العنبس صیمری، متوفی در سال 275 ه در بغداد وفات یافت و به کوفه حملش کرده و در آنجا دفنش نمودند «7».
14- معتمد علی اللّه خلیفه عباسی، در سال 279 ه در بغداد با مرگ ناگهانی مرد. جنازه اش را به «سر من رأی» حمل و در آنجا دفنش نمودند «8».
15- جعفر بن معتضد، متوفی در سال 280 ه در شهر «دینور» وفات یافت و جنازه اش را به بغداد حمل کردند «1».
16- علی بن محمد بن ابی الشوارب ابو الحسن اموی بصری، در سال 282 یا 283 در بغداد وفات یافت، و بر جنازه اش نماز خوانده شد. آنگاه به «سر من رأی» حملش کرده و در آنجا دفنش نمودند «2».
17- جعفر بن محمد بن عرفة، در ذیحجه سال 287 ه در «العمق» که یکی از منازل طریق حج از راه بغداد است وفات یافته او را به بغداد حمل کرده و در محرم سال 288 ه در بغداد دفنش کردند «3».
18- حسین بن عمر بن ابی الاحوص ابو عبد اللّه کوفی، در سال 300 ه در بغداد وفات یافت و به کوفه حملش کرده و در آنجا دفنش نمودند «4».
19- محمد بن جعفر ابو عمر القتات کوفی، در سال 300 ه در بغداد وفات یافت و به کوفه اش بردند «5».
20- ابو القاسم عبد اللّه بن ابراهیم معروف به «ابن الاکفانی» در سال 307 ه در «القصر» وفات یافت و تابوتش به مکه حمل و در آنجا دفن گردید «6».
21- ابراهیم بن نجیح ابو القاسم کوفی، در سال 313 ه در بغداد وفات یافت جنازه اش را به کوفه آورده و در آنجا دفن کردند «7».
22- بدر بن هیثم کوفی قاضی در سال 318 ه در بغداد وفات یافت و به کوفه حمل و در آنجا دفن گردید «8».
23- محمد بن حسین ابو الطیب لخمی، در سال 318 ه در بغداد وفات یافت و چون خانواده اش در کوفه بودند جنازه اش را به آنجا برده و همانجا دفنش کردند «1».
24- ابو اسحاق ابراهیم بن محمد خطابی عمری کوفی که از احفاد عمر بن خطاب است، در سال 320 ه در بغداد وفات یافت و به کوفه حمل و در آنجا دفن گردید «2».
25- اسماعیل بن عباس ابو علی وراق، در هنگام مراجعت از مکه در سال 323 ه بین راه وفات یافت و به بغداد حمل و در آنجا مدفون گردید «3».
26- علی بن عبد الرحمن کوفی، در سال 347 ه در بغداد وفات کرد و جنازه اش را به کوفه منتقل و در آنجا دفن نمودند «4».
27- ابو الحسن علی بن محمد بن زبیر کوفی، در سال 348 ه در بغداد وفات یافت و به کوفه اش حمل کردند «5».
28- مطرف بن عیسی ابو القاسم غسانی البیری، متوفی در سال 356 ه یا 357 ه در قرطبه وفات یافت و از آنجا به شهرش آورده و در آنجا دفنش کردند «6».
29- ابراهیم بن محمد ابو الطیب عطار، در سال 362 ه در «سوسنتین» «7» یا ساوه وفات یافت و به نیشابور حمل و در آنجا دفن گردید «8».
30- المطیع للّه خلیفه عباسی، در سال 364 ه هنگامی که با پسرش الطائع للّه از لشگرگاه «دیر عاقول» به واسط می رفت وفات یافت، جنازه اش را به بغداد حملو در «الرصافه» دفنش نمودند «1».
31- احمد بن عطاء ابو عبد اللّه زاهد، که در سال 369 ه در «منواث» عکا وفات یافته است به «صفد» صور حمل شده و در آنجا مدفون گردید «2».
32- محمد بن عباس بن احمد ابو عبد اللّه ضبی هراتی، در سال 278 ه در «خواف نیشابور» وفات یافت و طبق وصیتش، جنازه اش را به «هرات» برده و در آنجا دفن کردند «3».
33- علی بن عبد العزیز جرجانی، در سال 392 ه «4» در نیشابور وفات کرد و تابوتش به «جرجان» برده و در آنجا دفن گردید «5».
34- ابو عبد اللّه قمی مصری، متوفی در سال 40 ه هنگامی که از مصر به مکه می رفت وفات یافت و جنازه اش را به مدینه برده و در آنجا دفن کردند «6».
35- اسماعیل بن حسن ابو القاسم صرصری، متوفی در سال 403 ه در بغداد وفات یافت و بعد از آنکه ابو الحامد اسفراینی بر او نماز خواند جنازه اش را به- «صرصر» بردند «7».
36- ابو نصر فیروز بهاء الدین، متوفی در سال 403 ه در «ارجان» وفات یافت و جنازه اش را به کوفه برده و در آنجا دفن کردند «8».
37- ابو اسحق اسفراینی شافعی، «9» در سال 418 ه در شهر نیشابور وفات یافتو از آنجا، به شهرش (اسفراین) برده و در آنجا دفنش کردند «1».
38- ابو القاسم الحسین بن علی مغربی، متوفی در سال 418 ه در «میافارقین» وفات یافت، او را به نجف برده و در آنجا دفنش کردند «2».
39- ابو بکر بیهقی حافظ بزرگ، در سال 458 ه در نیشابور وفات یافت و تابوتش به «بیهق» حمل گردید «3».
40- محمد بن احمد بن مشارة ابو عبد اللّه اصفهانی شافعی، در سال 464 ه در بغداد وفات کرد و او را به «دجیل» بردند «4».
41- علی بن ابی نصر موصلی، متوفی در سال 479 ه در بغداد وفات کرد و جنازه اش را به موصل بردند «5».
42- ابو بکر محمد بن عبد اللّه ناصحی نیشابوری که در زمانش پیشوای حنفی ها بوده، در سال 484 در راه «ری» وفات یافت و تابوتش به نیشابور حمل گردید و گفته شده که جنازه اش را به اصفهان برده و در آنجا دفن کردند «6».
43- قاضی ابو احمد القسم بن مظفر شهرزوری، متوفی در سال 489 ه در مدائن کسری وفات یافت، جنازه اش را به اسکندریه برده و در آنجا دفن کردند 
44- ابو بکر احمد بن علی علبی حنبلی، در سال 503 ه در عرفات وفات یافت جنازه اش را به مکه بردند و طوافش دادند و کنار قبر «فضیل بن عیاض» دفن نمودند و هنگامی که خبر مرگش به بغداد رسید، برای او نماز غایب خواندند و مسجد جامع برای این کار پر از جمعیت شده بود «8».
45- حافظ ابو الغنائم محمد بن علی نرسی کوفی مقری، در سال 510 ه در حله وفات یافت. جنازه اش را به کوفه برده و در آنجا دفنش کردند «1».
46- ابو بکر محمود بن مسعود قاضی القضاة الشعیبی حنفی مفتی در سال 514 در سمرقند وفات یافت و تابوتش را به بخارا بردند «2».
47- ابو اسحاق الغزی ابراهیم بن عثمان در سال 524 ه میان مرو و بلخ که از شهرهای خراسان آن روز بوده وفات یافت و جنازه اش را به بلخ برده و در آنجا دفنش کردند «3».
48- قاضی بهاء الدین شهرزوری، در سال 532 ه در حلب وفات یافت او را به صفین برده و در آنجا دفنش کردند «4».
49- ابو سعد احمد بن محمد حافظ اصفهانی، در سال 540 ه در نهاوند وفات کرد. و به اصفهان نقل داده شد «5».
50- احمد بن محمد ابو المعالی بن البسر بخاری، متوفی در سال 542 ه در «سرخس» وفات یافت و جنازه اش را به «مرو» و از آنجا به «بخارا» بردند و در آنجا دفن کردند «6».
51- المظفر بن اردشیر ابو منصور عبادی، در سال 547 ه در لشگرگاه مکرم فوت کرد. جنازه اش را به بغداد برده، و در «دکه جنید» دفن نمودند 
52- ابو الحسن محمد بن مبارک بغدادی فقیه شافعی، در سال 552 ه در بغداد وفات یافت. و جنازه اش را به کوفه انتقال داده و در آنجا دفنش کردند 
53- صدر الدین ابو بکر خجندی اصفهانی شافعی، در سال 552 ه در قریه ای میان همدان و کرخ وفات یافت. و او را به اصفهان برده، و در «سیلان» دفنش کردند «1».
54- محمد بن عبد الرحیم انصاری ابو عبد اللّه مالکی غرناطی، در سال 569 ه در اشبیلیة وفات یافت و به غرناطه برده شد، و در آنجا دفن گردید «2».
55- عبد اللطیف فقیه شافعی اصفهانی، در سال 580 ه در همدان وفات کرد و جنازه اش را به اصفهان برده، و در آنجا دفنش کردند «3».
56- ضیاء الدین عیسی الهکاری فقیه، در سال 585 ه در «خروبة» نزدیک عکا وفات کرد و به قدس حمل شده و در آنجا دفن گردید «4».
57- ابو الفضل حسین بن احمد همدانی یزدی که از پیشوایان مذهب حنفی است، در سال 591 ه در شهر «قوص» واقع در مصر علیا وفات یافت و جنازه اش را به مصر آورده و در خاک «حنفیة» دفنش کردند «5».
58- مسعود بن صلاح الدین، متوفی در سال 606 ه در مدرسه «رأس العین» وفات یافت جنازه اش به «حلب» برده و در آنجا دفن گردید «6».
59- ابن حمدون تاج الدین ابو سعد حسن بن محمد، متوفی در سال 608 ه در مدائن وفات یافت، جنازه اش را به مقابر قریش برده و در آنجا دفنش کردند «7».
60- قطب الدین عادل، متوفی در سال 619 ه در «فیوم» وفات یافت، وجنازه اش به قاهره برده شد «1».
61- ابو الفضائل حسن بن محمد عدوی عمری، در سال 650 ه در بغداد وفات کرد و جنازه اش را به مکه برده و در آنجا دفن کردند «2».
62- سیف الدین ابو الحسن قیمری، در سال 653 در «نابلس» وفات کرد. او را دربارگاهش در نزدیکی «مارستانة» واقع در «صالحیة» دفن کردند «3».
63- ابو الفضائل القسم بن یحیی شهرزوری، متوفی در سال 599 ه در «حماة» وفات یافت. او را به دمشق حمل کرده و در آنجا دفن نمودند «4».
64- الملک الناصر داود بن المعظم، در سال 655 ه در قریه «البویضا» دمشق وفات یافت. و از آنجا به شام برده و در دامنه کوه «قاسیون» دفن گردید 
65- جمال الدین صرصری فقیه حنبلی، در سال 656 ه در بغداد وفات یافت او را در محلش (صرصر) دفن کردند «6».
66- شیخ محمد قونوی مصری، در سال 672 ه در مصر وفات یافت وصیت کرده بود جنازه اش را به دمشق برده کنار شیخ محی الدین عربی استادش دفن نمایند
67- ابو الخیر رمضان بن الحسین السرماری مدرس حنفی، در سال 675 ه در دریا وفات کرد. و جنازه اش را پس از نه روز، به شهر انبار رسانده و در آنجا دفن کردند «8».
68- ملک سعید برکه، متوفی در سال 678 ه در «کرک» فوت کرد جنازه اشرا به دمشق برده، در آنجا دفن کردند «1».
69- نجم الدین عبد الرحیم القاضی ابن البارزی الشافعی فقیه بصیر، در سال 683 ه در تبوک فوت کرد. جنازه اش به مدینه حمل و در آن جا دفن گردید 
70- یوسف بن ابی نصر دمشقی ابن السفاری، محدث، در سال 699 ه در دمشق در زمان تتار فوت کرد. و او را در تابوتی نهادند تا سر و صدا خوابید به مدینه اش برده در آنجا دفنش کردند «3».
71- شرف الدین ابو عبد اللّه محمد بن محمد الحرانی معروف به ابن النجیح فقیه عابد، متوفی در سال 723 ه در وادی بنی سالم فوت کرد. او را به مدینه بردند، پس از غسل و نماز بر او، در «روضه مبارکه» در بقیع دفنش کردند «4».
72- ابو الحسن علی بن یعقوب مصری نور الدین شافعی پیشوای شافعی ها، متوفی در سال 724 ه دو «دیروط» که یکی از قراء مصر بوده فوت کرد- و به «قرافه» حمل و در آنجا دفن گردید «5».
73- کمال الدین ابن الزملکانی بزرگ شافعی ها، سال 727 ه در شهر «بیس» فوت کرد و به قاهره حمل و در «قرافه» دفن گردید، «6»
74- عبد القادر بن عبد العزیز حنفی که یکی از بزرگان این طائفه است، در سال 737 ه در «رمیله» فوت کرد. او را به بیت المقدس بردند «7».
75- محمد بن محمد تلمسانی مقری. (یکی از مجتهد بن مالکی در قرن هشتم) در «فاس» فوت کرد. او را به محلش «تلمسان» بردند «8».
76- محمد بن یوسف کرمانی پس بغدادی شمس الدین شارح صحیح بخاری در راه حج سال 786 ه فوت کرد او را به بغداد برده در قبری که قبلا برای خود آماده ساخته بود، دفن کردند «1».
77- عز الدین ابو جعفر احمد بن احمد اسحاقی حلبی شافعی رئیس بزرگوار در سال 803 ه در «مرحلین» حلب فوت کرد او را به حلب حمل نموده در آنجا در مقبره خانواده اش دفن کردند «2».
78- امیر عماد الدین ابو الفداء اسماعیل عنابی دمشقی، در سال 930 ه در قریه «دمر» فوت کرد. او را به دمشق حمل و در «عنابه» دفن کردند «3».
79- شهاب الدین احمد بخاری مکی پیشوای حنفی ها، در سال 938 ه یا 948 ه در بندر جده که قاضی همانجا بوده وفات کرد. جنازه اش را به مکه برده، و در «المعلی» دفن کردند «4».
80- ابو الحسن علی بن احمد کیزوانی، در سال 955 ه، بین مکه وطائف فوت کرد جنازه اش را به مکه برده و در آنجا دفنش کردند

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 104

متن عربی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 104

ابن أبی طالب رضی الله عنه، لما استشهد یوم الجمعة سابع عشر رمضان و مات بعد یومین و صلّی علیه ابنه الحسن رضی الله عنه، و دفن بدار الإمارة بالکوفة، و غُیّب قبره و نقل إلی محلّ یقال له (نجف) فأظهره هارون الرشید و بنی علیه عمائر، حین وجد وحوشاً تستأنس بذلک المحلِّ، و تقرُّ إلیه التجاءً من أهل الصید، فسأل عن سبب ذلک من أهل قریة قریبة هناک، فأخبره شیخٌ من القریة بأنَّ فیه قبر أمیر المؤمنین علیّ رضی الله عنه مع قبر نوح علیه السلام «1». و نحن نذکر جملةً من الجثث المنقولة تحت عنوانین:

من نقلت جنازته قبل الدفن:

1- المقداد بن عمرو بن ثعلبة الصحابی المتوفّی (33): توفّی بالجرف علی ثلاثة أمیال من المدینة، فحمل علی رقاب الرجال حتی دُفن بالبقیع «2». الاستیعاب (1/280)، أُسد الغابة (4/411)، مجمع الزوائد (9/307).

2- سعید بن زید القرشی العدوی- أحد العشرة المبشّرة- توفّی (51، 52): بالعقیق علی عشرة أمیال من المدینة، و حمل إلیها و دُفن بها «3». صفة الصفوة (1/140)، تاریخ الشام (6/127).

3- عبد الرحمن بن أبی بکر الصدّیق: توفّی بالحبشی سنة (53)، بینها و بین مکّة ستّة أمیال، فحمل إلی مکّة و دُفن بها، فقدمت عائشة من المدینة و أتت قبره و صلّت علیه و تمثّلت:

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 105

         و کنّا کنَدْمانَیْ جَذِیمةَ حقبةً             من الدهرِ حتی قیل لن یتصدّعا

             فلمّا تفرّقنا کأنّی و مالکاً             لطول اجتماعٍ لم نَبِتْ لیلةً معا «1»

 

معجم البلدان «2» (3/211)، و أخرجه الترمذی مع زیادة.

4- سعد بن أبی وقّاص الصحابی: توفّی سنة (54، 55) فی حمراء الأسد «3»، و حُمل الی المدینة و دُفن بها «4». تاریخ بغداد (1/146)، صفة الصفوة (1/140)، تاریخ الشام (6/108) البدایة و النهایة (8/78).

5- أُسامة بن زید الصحابی: توفّی (54) بالجرف، و حُمل إلی المدینة «5». صفة الصفوة (1/210)، أُسد الغابة (1/66).

6- أبو هریرة الصحابی الشهیر المتوفّی (57، 58، 59): توفّی بالعقیق، فحُمل إلی المدینة المشرّفة. الإصابة (4/210).

7- یزید بن معاویة بن أبی سفیان المتوفّی (64): توفّی بحوارین من قری دمشق، و حُمل إلی دمشق و دُفن بها. البدایة و النهایة «6» (8/236).

8- أبو إسحاق إبراهیم بن أدهم: توفّی (162) بالجزیرة، فحُمل إلی صور

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 106

فدفن هنالک. صفة الصفوة «1» (2/132).

9- جعفر بن یحیی: قُتل بالغمر سنة (189)، و بُعِث بجثّته إلی بغداد. شذرات الذهب «2» (1/337).

10- أبو الفیض ذو النون المصری: توفّی (246) بالحیرة، و حُمل فی مرکب إلی الفسطاط، و دُفن فی مقابر أهل المعافر. صفة الصفوة «3» (4/293).

11- هارون بن العبّاس الهاشمی: توفّی (267) بالرویثة «4»- و قیل بالعرج- ثمّ حُمل إلی المدینة فدفن بها. تاریخ بغداد (14/27).

12- أحمد بن محمد بن غالب الباهلی: توفّی ببغداد سنة (275) و حُمل فی تابوت إلی البصرة، و بُنیت علیه قبّه. تاریخ بغداد (5/80)، میزان الاعتدال «5» (1/67).

13- محمد بن إسحاق بن إبراهیم أبوالعنبس الصیمری المتوفّی (275): توفّی ببغداد و حُمل إلی الکوفة فدفن بها. المنتظم «6» (5/99).

14- المعتمد علی اللَّه الخلیفة العبّاسی: توفّی (279) ببغداد فجأةً، و حُمل إلی سرَّمن رأی و دُفن بها. تاریخ بغداد (4/61).

15- جعفر بن المعتضد المتوفّی (280): توفّی بمدینة الدینور و حُمل إلی بغداد. البدایة و النهایة «7» (11/69).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 107

16- علیّ بن محمد بن أبی الشوارب أبو الحسن الأموی البصری: توفّی (282، 283) ببغداد فصلّی علیه، ثمّ حُمل إلی سرَّ من رأی و هناک تربته. تاریخ بغداد (12/61)، المنتظم «1» (5/164).

17- جعفر بن محمد بن عرفة: توفّی فی ذی الحجّة (287) بالعمق- أحد منازل طریق الحجّ من بغداد- و حُمل إلی بغداد و دُفن بها فی المحرم سنة (288). المنتظم (6/25) و غیره «2».

18- حسین بن عمر بن أبی الأحوص أبو عبد اللَّه الکوفی المتوفّی (300): توفّی فی بغداد، و حُمل إلی الکوفة فدفن بها. المنتظم «3» (6/117)، تاریخ بغداد (8/8 1).

19- محمد بن جعفر أبو عمر القتّات الکوفی المتوفّی (300): توفّی ببغداد، و حُمل إلی الکوفة. المنتظم «4» (6/120).

20- أبو القاسم عبد اللَّه بن إبراهیم المعروف بابن الأکفانی: توفّی (307) بالقصر، و حُمل تابوته إلی مکّة و دُفن بها. تاریخ بغداد (9/405).

21- إبراهیم بن نجیح أبو القاسم الکوفی المتوفّی (313): توفّی ببغداد، و جی ء به إلی الکوفة فدفن بها. المنتظم «5» (6/197).

22- بدر بن الهیثم الکوفی القاضی: توفّی (317) ببغداد، و حُمل إلی الکوفة فدفن بها، تاریخ بغداد (7/108).

23- محمد بن الحسین أبو الطیّب اللخمی: توفّی (318) ببغداد، و حُمل إلی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 108

الکوفة و دُفن بها، و کان فیها أهله. تاریخ بغداد (2/238)، المنتظم «1» (6/226).

24- أبو إسحاق إبراهیم بن محمد الخطّابی العمری الکوفی- من أحفاد عمر بن الخطّاب-: توفّی (320) ببغداد، و حُمل إلی الکوفة و دُفن بها. تاریخ بغداد (6/158).

25- إسماعیل بن العبّاس أبو علی الورّاق: توفّی (323) فی طریق الحجّ فی رجوعه منه، و حُمِل إلی بغداد فدفن بها. تاریخ بغداد (6/301)، المنتظم «2» (6/278).

26- علی بن عبد الرحمن الکوفی: توفّی (347) ببغداد، و حُمل إلی الکوفة.

تاریخ بغداد (12/32)، المنتظم «3» (6/389).

27- أبو الحسن علی بن محمد بن الزبیر الکوفی: توفّی (348) ببغداد، و حُمِل إلی الکوفة. تاریخ بغداد (12/81).

28- مطرف بن عیسی أبو القاسم الغسّانی الألبیری المتوفّی (356، 357): مات بقرطبة فحُمل إلی بلده فدفن به. بغیة الوعاة «4» (ص 392).

29- إبراهیم بن محمد أبو الطیّب العطّار: توفّی (362) بسوسنقین «5» أو ساوة، و حُمل إلی نیسابور و دُفن بها. تاریخ بغداد (6/169).

30- المطیع للَّه الخلیفة العبّاسی: توفّی (364) فی المعسکر بدیر العاقول لمّا خرج إلی واسط مع ابنه الطائع للَّه، و حُمل إلی بغداد و دُفن بها فی الرصافة. تاریخ بغداد (12/379).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 109

31- أحمد بن عطاء أبو عبد اللَّه الزاهد المتوفّی (369): توفّی فی منواث من عکّا، و حُمل إلی صفد- صور- فدفن بها. تاریخ بغداد (4/237)، شذرات الذهب «1» (3/68).

32- محمد بن العبّاس بن أحمد أبو عبد اللَّه الضبّی الهراتی: توفّی (378) برستاق خواف من نیسابور و أوصی أن یُحمل تابوته إلی هراة، فنقل إلیها و دُفن بها. تاریخ بغداد (3/121)، المنتظم «2» (7/146).

33- علیّ بن عبد العزیز الجرجانی: توفّی (392) «3» بنیسابور، و حُمل تابوته إلی جرجان و دُفِن بها «4». المنتظم (7/222)، البدایة و النهایة (11/332)، شذرات الذهب (3/57).

34- أبو عبد اللَّه القمّی المصری المتوفّی (400): توفّی عند توجّهه من مصر إلی مکّة، و حُمل إلی المدینة و دُفِن بها. المنتظم «5» (7/248).

35- إسماعیل بن الحسن أبو القاسم الصرصری المتوفّی (403): توفّی ببغداد، و حُمل إلی صرصر بعد أن صلّی علیه أبو حامد الأسفرایینی. تاریخ بغداد (6/312).

36- أبو نصر فیروز بهاء الدین المتوفّی (403): توفّی بأرجان و حُمل إلی الکوفة و دُفن بالمشهد. المنتظم «6» (7/264).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 110

37- أبو إسحاق الأسفرایینی الشافعی «1»: توفّی (418) بنیسابور، ثمّ نُقل إلی بلده و دُفن بمشهده «2». البدایة و النهایة (12/24)، شذرات الذهب (3/210).

38- أبو القاسم الحسین بن علی المغربی المتوفّی (418): توفّی بمیافارقین، و حُمل إلی مشهد أمیر المؤمنین و دُفن به. المنتظم «3» (8/33).

39- أبو بکر البیهقی الحافظ الکبیر: توفّی (458) بنیسابور، و نُقل تابوته إلی بیهق «4». المنتظم (8/24)، البدایة و النهایة (12/94).

40- محمد بن أحمد بن مشارة «5» أبو عبد اللَّه الأصبهانی الشافعی: توفّی (464) ببغداد، و حُمل إلی دُجیل «6». المنتظم (8/275)، البدایة و النهایة (12/105).

41- علیّ بن أبی نصر الموصلی المتوفّی (479): توفّی ببغداد، و حُملت جنازته إلی الموصل فکان یوماً مشهوداً. المنتظم «7» (9/32).

42- أبو بکر محمد بن عبد اللَّه الناصحی النیسابوری- إمام الحنفیّة فی وقته-: توفّی (484) بطریق الریّ، و حُمل تابوته إلی نیسابور، و قیل: حُمل إلی أصبهان و دُفن بها. الجواهر المضیّة «8» (2/64).

43- القاضی أبو أحمد القسم بن مظفر الشهرزوری المتوفّی (489): توفّی

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 111

بمدائن کسری، و حُمل إلی الإسکندریة فدفن عند أُمّه. شذرات الذهب «1» (3/393).

44- أبو بکر أحمد بن علیّ العلبی الحنبلی: توفّی (503) فی عرفات، فحُمل إلی مکّة و طیف به حول البیت و دُفن بها إلی جانب الفضیل بن عیاض، و لمّا بلغ خبره إلی بغداد صلّی الناس علیه صلاة الغائب فامتلأ الجامع من الناس «2». المنتظم (9/164)، صفة الصفوة (2/279)، شذرات الذهب (4/6).

45- الحافظ أبو الغنائم محمد بن علی النرسی الکوفی المقری: توفّی (510) بالحلّة، و حُمل إلی الکوفة فدُفِن بها. المنتظم «3» (9/189).

46- أبو بکر محمود بن مسعود قاضی القضاة الشعیبی الحنفی المفتی: توفّی (514) بسمرقند، و حُمل تابوته إلی بخاری. الجواهر المضیّة «4» (2/162).

47- أبو إسحاق الغزّی إبراهیم بن عثمان: توفّی (524) فیما بین مرو و بلخ من بلاد خراسان، و حُمل إلی بلخ و دُفن بها. شذرات الذهب «5» (4/68).

48- القاضی بهاء الدین ابن الشهرزوری: توفّی (532) بحلب، و حُمل إلی صفّین و دُفِن بها. وفیات الأعیان «6» (1/212).

49- أبو سعد أحمد بن محمد الحافظ الأصبهانی: توفّی (540) بنهاوند، و نُقِل

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 112

إلی أصبهان «1». المنتظم (10/117)، شذرات الذهب (4/125).

50- أحمد بن محمد أبو المعالی بن البسر البخاری المتوفّی (542): توفّی بسرخس و حُمل إلی مرو، ثمّ حُمل إلی بخاری فدفن بها. المنتظم «2» (10/127).

51- المظفر بن أردشیر أبو منصور العبادی: توفّی (547) بعسکر مکرم، ثمّ حُمل إلی بغداد فدفن فی دکّة الجنید. المنتظم «3» (10/151).

52- أبو الحسن محمد بن المبارک البغدادی الفقیه الشافعی: توفّی (552) ببغداد، و نُقل إلی الکوفة و دُفن بها. شذرات الذهب «4» (4/164).

53- صدر الدین أبو بکر الخُجَندی الأصبهانی الشافعی: توفّی (552) بقریة بین همدان و الکرخ، و حُمل إلی أصبهان و دُفن بسیلان «5». المنتظم (10/179)، شذرات الذهب (4/163).

54- محمد بن عبد الرحیم الأنصاری أبو عبد اللَّه المالکی الغرناطی: توفّی (569) بإشبیلیّة، و حُمل إلی غرناطة فدفن بها. الدیباج المذهّب «6» (ص 287).

55- عبد اللطیف الفقیه الشافعی الأصبهانی: توفّی (580) بهمدان، و حُمل إلی أصبهان و دُفن بها. شذرات الذهب «7» (4/163).

56- ضیاء الدین عیسی الهکاری الفقیه: توفّی (585) فی الخروبة قریباً من

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 113

عکا، فنُقل إلی القدس فدفن بها. البدایة و النهایة «1» (12/334).

57- أبو الفضل حسین بن أحمد الهمدانی الیزدی- من أئمّة الحنفیّة-: توفّی (591) بمدینة قوص من صعید مصر، و حُمل میتاً إلی مصر و دُفن بتربة الحنفیّة. الجواهر المضیّة «2» (1/207).

58- أبو الفضائل القسم بن یحیی ابن الشهرزوری المتوفّی (599): توفّی بحماة، و حُمل إلی دمشق فدفن بها. شذرات الذهب «3» (4/342).

59- مسعود بن صلاح الدین المتوفّی (606): توفّی بمدرسة رأس العین، فحُمل إلی حلب فدفن بها. البدایة و النهایة «4» (13/55).

60- ابن حمدون تاج الدین أبو سعد الحسن بن محمد المتوفّی (608): توفّی بالمدائن، و حُمِل إلی مقابر قریش فدفن بها، البدایة و النهایة «5» (13/62).

61- قطب الدین العادل المتوفّی (619): توفّی بالفیّوم، و نُقِل إلی القاهرة. البدایة و النهایة «6» (13/99).

62- أبو الفضائل الحسن بن محمد العدوی العمری: توفّی (650) ببغداد، و حُمِل إلی مکّة فدفن بها. شذرات الذهب «7» (5/250).

63- سیف الدین أبو الحسن القیمری، توفّی (653) بنابلس، و نُقل فدفن

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 114

بقبّته التی بقرب مارستانه بالصالحیّة. شذرات الذهب «1» (5/161).

64- الملک الناصر داود بن المعظّم: توفّی (655) بقریة البویضا من دمشق، و حُمل منها إلی الشام و دُفن بسفح قاسیون. البدایة و النهایة «2» (13/198).

65- جمال الدین صرصری الفقیه الحنبلی: توفّی ببغداد (656)، و حُمل إلی صرصر و دُفن بها. مختصر طبقات الحنابلة «3» (ص 51).

66- الشیخ محمد القونوی المصری: توفّی (672) بمصر، و أوصی أن یُنقل تابوته إلی دمشق و یُدفن عند الشیخ محیی الدین العربی شیخه. طبقات الأخیار «4» (1/177).

67- أبو الخیر رمضان بن الحسین السرماری المدرِّس الحنفی: توفّی فی البحر (675)، و نُقل إلی مدینة الأنبار و دُفن بها بعد موته بتسعة أیّام. الجواهر المضیّة «5» (1/243).

68- الملک السعید برکة المتوفّی (678): توفّی فی کرک، و نُقل إلی دمشق و دُفن بها. روضة المناظر لابن الشحنة.

69- نجم الدین عبد الرحیم القاضی ابن البارزی الشافعی الفقیه البصیر: توفّی (683) فی تبوک، فحُمل إلی المدینة فدفن بها. شذرات الذهب «6» (5/382).

70- یوسف بن أبی نصر الدمشقی ابن السفاری المحدِّث: تُوفّی (699) بدمشق

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 115

فی زمن التتار، و وضع فی تابوت، فلمّا أمن الناس نُقل إلی النَّیرب «1» و دُفن بها. شذرات الذهب «2» (5/454).

71- شرف الدین أبو عبد اللَّه محمد بن محمد الحرّانی المعروف بابن النجیح الفقیه الناسک المتوفّی (723): توفّی فی وادی بنی سالم، فحُمل إلی المدینة، فغُسِّل و صلّی علیه فی الروضة، و دُفن بالبقیع. البدایة و النهایة «3» (14/110).

72- أبو الحسن علی بن یعقوب المصری نور الدین الشافعی- إمام الشافعیّة- المتوفّی (724): توفّی فی دیروط- إحدی حواضر مصر- و حُمل إلی القرافة و دُفن بها. البدایة و النهایة «4» (1 4/115).

73- کمال الدین ابن الزملکانی- شیخ الشافعیّة-: توفّی (727) بمدینة بلبیس و حُمل إلی القاهرة و دُفن بالقرافة. البدایة و النهایة «5» (14/132).

74- عبد القادر بن عبد العزیز الحنفی- أحد أعلام المذهب-: توفّی (737) بالرمیلة، و حُمل إلی بیت المقدس. الجواهر المضیّة «6» (1/324).

75- محمد بن محمد التلمسانی المقری- أحد مجتهدی المالکیّة فی القرن الثامن-: توفّی بفاس و نُقل إلی بلده تلمسان. نیل الابتهاج المطبوع فی هامش الدیباج (ص 250).

                        الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 5، ص: 116

76- محمد بن یوسف الکرمانی ثمّ البغدادی شمس الدین- شارح صحیح البخاری-: المتوفّی (786)، توفّی بطریق الحجّ فنُقل إلی بغداد و دُفن بقبر أعدّه لنفسه «1». بغیة الوعاة (ص 110) مفتاح السعادة (1/171).

77- عزّ الدین أبو جعفر أحمد بن أحمد الإسحاقی الحلبی الشافعی الرئیس الجلیل المتوفّی (803): توفّی علی مرحلتین من حلب فی إحدی أعمالها، و نُقل إلی حلب فدُفن عند أهله. شذرات الذهب «2» (7/24).

78- الأمیر عماد الدین أبو الفداء إسماعیل العنابی الدمشقی المتوفّی (930): توفّی فی قریة دمَّر، و حُمل إلی دمشق و دُفن بالعنابة. شذرات الذهب «3» (8/172). [

79- شهاب الدین أحمد البخاری المکّی- إمام الحنفیّة- المتوفّی (938، 948): توفّی ببندر جدّة و هو قاضٍ بها، فحُمل إلی مکّة و دُفن بالمعلّی. شذرات الذهب «4» (8/228).

80- أبو الحسن علی بن أحمد الکیزوانی: المتوفّی (955)، توفّی بین مکّة و الطائف، و حُمل إلی مکّة فدفن بها. شذرات الذهب «5» (8/307) «6».