اولین دایرةالمعارف دیجیتال از کتاب شریف «الغدیر» علامه امینی(ره)
۱۳ اسفند ۱۴۰۲

متعه زنان، متعه حج و گفتن حی علی خیر العمل را حرام می کنم

متن فارسی

درآمدن این سخن از دهان وی (عمر) آشکار است که: در روزگار رسول خدا (ص) دو متعه بود که من مردم را از آن باز می دارم و هر که نپذیرد کیفر می دهم.و هم از زبان او است که آورده اند: ای مردم سه کار در روزگار رسولخدا بود که من شما را از آن باز می دارم و آنها را ناروا می شمارم و هر که نپذیرد او را کیفر می دهم: متعه زنان، متعه حج و گفتن حی علی خیر العمل (=بشتابید به انجام نیکوترین کارها) 

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 173

متن عربی

و ثبت عنه قوله: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه صلی الله علیه و آله و سلم و أنا أنهی عنهما، و أعاقب علیهما. کما فصّلناه فی (6/210).

و جاء عنه قوله: أیّها الناس ثلاث کنّ علی عهد رسول اللَّه و أنا أنهی عنهنّ و أحرّمهنّ و أعاقب علیهنّ: متعة النساء، و متعة الحجّ، و حیّ علی خیر العمل. راجع الجزء (6/213).

الغدیر فی الکتاب و السنه و الادب، ج 8، ص: 173